View More View Less
 • 1 Balatoni Múzeum; 8360 Keszthely, , Múzeum utca 2
Open access

A Keszthely-kultúra fogalma az elmúlt 130 év alatt sokat változott. Az 568 és 630–650 közé keltezhető korai szakasz létét többen kétségbe vonták. A korai szakasz 11 lelőhelyét áttekintve a dolgozat azt igyekszik igazolni, hogy a korai avar korban relatív önállósággal bíró, Keszthely környéki keresztény népességet a tovább élő késő antik elemeken kívül döntően a kelet alpi, dalmáciai, balkáni és germán területekről bevándoroltak alkották. Megjelölésükre a Keszthely-kultúra korai szakasza a megfelelő elnevezés. A késői szakasz a korai szerves folytatása.

The concept of the Keszthely culture has changed significantly over the past 130 years. The legitimacy of the early phase dated between 568 and 630–650 has been challenged by some scholars. By reviewing eleven sites of the culture’s early phase, this study seeks to demonstrate that in addition to surviving late antique elements, the Christian population that lived in the Keszthely area and enjoyed a relative measure of independence was predominantly made up eastern Alpine, Dalmatian, Balkanic and Germanic immigrants. The label “early phase of the Keszthely culture” seems an adequate term for their description. The culture’s late phase is an organic continuation of the early one.

 • Alföldi, András 1926 Der Untergang der Römerherrschaft in Pannonien 2. Berlin-Leipzig.

 • Bakay KornélKalicz NándorSági Károly 1966 Veszprém megye régészeti topográfiája. A keszthelyi és tapolcai járás. In: Sági K. (szerk.): Magyarország régészeti topográfiája 1. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bálint, Csanád 1993 Probleme der archäologischen Forschung zur awarischen Landnahme. In: Müller-Wille, M.Schneider, R. (Hrsg.): Ausgewählte Probleme europäischer Landnahmen des Früh- und Hochmittelalters. Sigmaringen, 196273.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bálint, Csanád 2019 The Avars, Byzantium and Italy. A Study in Chorology and Cultural History. Varia Archaeologica Hungarica 31. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barkóczi, László 1968 A 6th Century Cemetery from Keszthely-Fenékpuszta. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 20, 275311.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barkóczi, László 1971 Das Gräberfeld von Keszthely-Fenékpuszta aus dem 6. Jahrhunderts und die frühmittelalterlichen Bevölkerungsverhältnisse am Plattensee. Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums (Mainz) 18, 179191.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barkóczi, László 1994 Beiträge zur Geschichte der Provinz Valeria im IV.-VI. Jahrhundert. Specimina Nova (Pécs) 10, 57135.

 • Barkóczi, LászlóSalamon, Ágnes 1984 Tendenzen der strukturellen und organisatorischen Änderungen pannonischer Siedlungen im 5. Jahrhundert. Alba Regia (Székesfehérvár) 21, 147187.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bendő, ZsoltHeinrich-Tamáska, OrsolyaHorváth, Eszter 2014 Material- und Herstellungsanalysen der goldenen und vergoldeten Metallfunde aus dem Grab A von Keszthely-Fenékpuszta, Ödenkirche-Flur. In: Müller, R.: Die Gräberfelder von Keszthely-Fenékpuszta, Ödenkirche-Flur. Castellum Pannonicum Pelsonense 5. Budapest – Leipzig – Keszthely – Rahden, 311355.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bierbrauer, Volker 2004 A Keszthely-kultúra és a késő római továbbélés kérdése Pannoniában (Kr. u. 5–8. század). Újabb gondolatok egy régi problémáról. Archaeologiai Értesítő (Budapest) 129, 6782.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Blay, Adrienn 2018 Überlegungen zur Bedeutung und Gültigkeit des Begriffs „Keszthely-Kultur”. Antaeus (Budapest) 3536, 167186.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bollók, Ádám 2014 Bellerophon and Cricifixion? A brief note on late antique circular box brooches from Pannonia. In: Heinrich-Tamáska, O. – Straub, P. (Hrsg.): Mensch , Siedlung und Landschaft im Wechsel der Jahrhunderte am Balaton. Castellum Pannonicum Pelsonense 4. Budapest – Leipzig – Keszthely – Rahden, 259279.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bóna, István 1961 –62 Beiträge zu den ethnischen Verhältnissen des 6.-7. Jahrhunderts in Westungarn. Alba Regia (Székesfehérvár) 2–3, 4968.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bóna, István 1970 Avar lovassír Iváncsáról. Archaeologiai Értesítő (Budapest) 97, 243261.

 • Bóna, István 1971 Ein Vierteljahrhundert Völkerwanderungszeit Forschung in Ungarn (1945–1969) Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 23, 265336.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bóna, István 1982 –83 A XIX. század nagy avar leletei (Die grossen Awarenfunde des 19. Jahrhunderts) Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv (Szolnok), 81160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bóna IstvánCseh JánosNagy MargitTomka PéterTóth Ágnes 1993 Hunok – gepidák – langobardok. Szeged.

 • Curta, Florin 2002 Limes and cross: The religious dimension of sixth-century Danube Frontier of the Early-Byzantine Empire. Starinar (Beograd) 51, 4570.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Curta, Florin 2005 Before Cyril and Methodius: Christianity and Barbarians beyond the Sixth- and Seventh-Century Danube Frontier. In: Curta, F. (eds): East Central Europe in the Middle Ages . Ann Arbor, 181219.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csák Árpád 1903 Fenék (Mogentiana) és területén az 1899. év folyamán teljesített első archaeológiai ásatásunk eredményeinek ismertetése. Balatoni Múzeum Egyesület első Évkönyve (Keszthely), 7392.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csallány, Dezső 1956 Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. Budapest.

 • Csiky, Gergely 2015 Avar-Age Polearms and Edged Weapons. Classification, Typology, Chronology and Technology. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 4501450, Vol. 32, Leiden–Boston.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Daim, Falko 2000 Keszthely. RGA2 16. Berlin–New York, 468474.

 • Daim, Falko 2002 Pilgeramulette und Frauenschmuck? Zu den Scheibenfibeln der frühen Keszthely-Kultur. Zalai Múzeum (Zalaegerszeg) 11, 113144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Daim, Falko 2003 Avars and Avar Archaeology: An Intropduction. In: Goetz, H.–W.Jarnut, J.Pohl, W. (eds): Regna and Gentes: The Relationship between Late Antique and Early Medieval Peoples and Kingdoms in The Transformation of the Roman World . The Transformation of the Roman World 13. Leiden – Boston, 463595.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Darnay Kálmán 1901 Sümeghvidéki emlékek a régibb középkorból. Archaeologiai Értesítő (Budapest) 21, 176182.

 • Dornyay Béla 1941 Diás népvándorláskori leleteiről. Balatoni Múzeum Értesítője (Keszthely) 1, 3235.

 • Fettich Nándor 1951 Régészeti tanulmányok a késői hun fémművesség történetéhez (Archäologische Studien zur Geschichte des späthunnischen Metallkunst). Archaeologia Hungarica 31. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garam, Éva 1991 Über Halsketten, Halsschmuck mit Anhängern und Juwelenkragen byzantinischen Ursprungs aus der Awarenzeit. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 43, 151179.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garam, Éva 1993 Die awarenzeitlichen Scheibenfibeln. Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest) 99134.

 • Garam, Éva 2001 Funde byzantinischer Herkunft in der Awarenzeit vom Ende des 6. zum Ende des 7. Jahrhunderts. Monumenta Avarorum Archaeologica 5. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garam, Éva 2016 A zamárdi avar kori temető lovassírjai (Horse burials of the Avar cemetery at Zamárdi). In: Kovács L. Révész L. (szerk.): Népek és kultúrák a Kárpát-medencében. Tanulmányok Mesterházy Károly tiszteletére. Budapest, 2016, 271286.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Glaser, Franz 2002 Bildmotive der Scheibenfibeln aus Keszthely. Zalai Múzeum (Zalaegerszeg) 11, 145152.

 • Hampel, József 1905 Alterthümer des frühen Mittelalters in Ungarn I – III. Braunschweig.

 • Heinrich-Tamáska, Orsolya 2006a Die Stein- und Glasinkrustationskunst des 6. und 7. Jahrhunderts im Karpatenbecken. Monumenta Avarorum Archaeologica 8. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Heinrich– Tamáska Orsolya 2006b Tier-und Zahnschnittornamentik im awarenzeitlichen Karpatenbecken. Bericht der RömischGermanischen Kommission (Frankfurt am Main) 87, 505627.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Heinrich– Tamáska Orsolya 2008 Bemerkungen zur Landschafts- und Raumstruktur auf dem Gebiet der Keszthely-Kultur. In: Bem-mann, J.Schmauder, M. (Hrsg.): Kulturwandel in Mitteleuropa . Langobarden – Awaren – Slawen. Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte 11. Bonn, 431447.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Heinrich– Tamáska Orsolya 2010 Sakral- oder Profanbauten? Zur Funktion und Datierung der „Kirchen” von Keszthely-Fenékpuszta (Komitat Zala, Ungarn). In: Krohn, N. (Hrsg.): Kirchenarchäologie heute. Fragestellungen – Methoden – Ergebnisse. Darmstadt, 91112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Heinrich– Tamáska Orsolya 2016 Templomok és keresztény közösségek Észak-Illyricum (Pannonia és Noricum) területén a római kontinuitás tükrében (Kr. u. 5–7. század). In: Tóth E. Vida T.Takács I. (szerk.): Szent Márton és Pannónia. Kereszténység a római világ határán. Pannonhalma – Szombathely, 123136.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HeinricTamáska,OrsolyaHorváth EszterBendő, Zsolt 2018 Before or after 568 AD? Technological observations on the gold objects from Grave 2 at Keszthely-Fenéki Street. In: Eilbracht, H.Heinrich-Tamáska, O.Niemeyer, B.Reiche, I.Voß, H.–U. (Hrsg.): Über den glanz des Goldes und die Polychromie. Technische Vielfalt und kulturelle Bedeutung vor- und frühgeschichtlicher Metallarbeiten. Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte 24. Bonn, 313334.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HeinricTamáska,OrsolyaPrien, Roland 2018 Keszthely-Fenékpuszta in der Spätantike: ein Vorbericht über die deutsch-ungarischen Ausgrabungen zwischen 2009 und 2017. Antaeus (Budapest) 3536, 119145.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HeinricTamáska,OrsolyaPrien, Roland 2019 Castrum Virtuale. Időutazás a fenékpusztai római erődben. Kiállításkatalógus, Keszthely – Leipzig.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HeinricTamáska,OrsolyaSyrbe, Daniel 2016 „Grenzübergänge” zwischen 300 und 800 n. Chr. Einführende Betrachtungen zu den globalen und lokalen Vegflechtungen des Mitteldonauraumes. In: Bugarski, I.HeinrichTamáska, O.Ivanišević, V.Syrbe, D.(eds): GrenzÜbergänge. Spätrömisch, frühchristlich, frühbyzantinisch als Kategorien der historisch-archäologischen Forschung an der mittleren Donau. Remshalden, 1139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • H. Kelemen, Márta 2008 Solva. Esztergom késő római temetői (Solva. Die spätrömischen Gräberfelder von Esztergom). Libelli Archaeologici Ser. Nov. 3, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss Attila 1968 A Keszthely-kultúra helye a pannóniai római kontinuitás kérdésében (The Place of the Keszthely-Culture in the Problem of the Roman Continuity in Pannonia). Archaeologiai Értesítő 95, 93102.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss Attila 1992 Germanen im awarenzeitlichen Karpatenbecken. In: Daim, F. (Hrsg.): Awarenforschungen I . Studien zur Archäologie der Awaren. Wien 1992, 35134.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss Attila 1996 Das awarenzeitlich gepidische Gräberfeld von Kölked-Feketekapu A. Monographien zur Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie 5. Innsbruck.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss Gábor 1997 A Keszthely-dobogói avar kori temető (Lipp Vilmos ásatása) (Das awarische Gräberfeld von KeszthelyDobogó). Zalai Múzeum (Zalaegerszeg) 8, 115160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss Gábor 2008 Der Wandel im archäologischen Nachlass der Keszthely-Kultur im Laufe des 7. und 8. Jahrhunderts. Versuche zur Periodisierung. Antaeus 29–30, 2008, 265277.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss Gábor 2011 Die Entstehung und Anwendung des Keszthely-Kultur-Begriffs aus froschungsgeschichtlicher Sicht. In: HeinrichTamáska, O. (Hrsg.): Keszthely-Fenékpuszta im Kontext spätantiker Kontinuitätsforschung zwischen Noricum und Moesia. Castellum Pannonicum Pelsonense 2. Budapest – Leipzig – Keszthely – Rahden, 509540.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koncz, István 2015 568–A historical date and archaeological consequences. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 66, 315340.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koncz, IstvánÓdor, János Gábor 2016 Einfach oder anspruchslos? Über das Punktkreisornament im 6. Jahrhundert anhand dreier Fibeln aus dem Komitat Tolna. Archaeologiai Értesítő (Budapest) 141, 145156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovrig Ilona 1958 Megjegyzések a Keszthely-kultúra kérdéséhez (Bemerkungen zur Frage der Keszthely-Kultur). Archaeologiai Értesítő (Budapest) 85, 6674.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovrig Ilona 1960 Újabb kutatások a keszthelyi avar kori temetőben (Neue Forschungen im frühmittelelterlichen Gräberfeld von Keszthely. Archaeologiai Értesítő (Budapest) 87, 136169.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Költő László 1991 A Kéthely-melegoldali Keszthely-kultúrás temető (Előzetes jelentés) (Ein Gräberfeld der KeszthelyKultur von Kéthely-Melegoldal (Vorbericht)). A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (Szeged) 1984– 85, 171186.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuzsinszky Bálint 1920 A Balaton környékének archaeológiája. Budapest.

 • Lindenschmit, Ludwig 1889 Handbuch der deutschen Altertumskunde I: die Altertümer der merowingischen Zeit. Braunschweig.

 • Lipp Vilmos 1884 A keszthelyi sírmezők. Budapest.

 • Lipp Vilmos 1886 A fenéki sírmező. Archaeologiai Közlemények (Budapest) 14, 137159.

 • Lőrinczy GáborStraub Péter 2005 Újabb adatok az avar kori szűrőkanalak értékeléséhez III (Neue Angaben zur Bewertung der awarenzeitlichen Sieblöffel) A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Studia Archaeologica (Szeged) 11,127145.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller Róbert 1987 Megjegyzések Fenékpuszta történetéhez (Bemerkungen zur Geschichte von Fenékpuszta). Zalai Múzeum (Zalaegerszeg) 1, 105122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller Róbert 1989 Die Keszthely-Kultur. In: Müller, R. (Hrsg.): Sieben Jahrtausende am Balaton . Von der Ur- und Frühgeschichte bis Ende der Türkenkriege. Mannheim, 6471.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller Róbert 1992 Neue archäologische Funde der Keszthely-Kultur. In: Daim, F. (Hrsg.): Awarenforschungen I . Studien zur Archäologie der Awaren 4. Wien, 251307.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller Róbert 1996a Keszthely kultúra. In: Költő L.Vándor L. (szerk.): Évezredek üzenete a láp világából. Régészeti kutatások a Kis-Balaton területén 1979 – 1992. Kaposvár – Zalaegerszeg, 98102.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller Róbert 1996b Über die Herkunft und das Ethnikum der Keszthely-Kultur. In: Bialeková, D.Zábojník, J. (Hrsg.): Ethnische und kulturelle Verhältnisse an der mittleren Donau vom 6. bis zum 11. Jahrhundert. Bratislava, 7582.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller Róbert 1999 Sági Károly temetőfeltárása a Keszthely-fenékpusztai erőd déli fala előtt (1963–1967). Zalai Múzeum (Zalaegerszeg) 9, 153179.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller Róbert 2000a Ein germanisches Grab der Frühawarenzeit aus Keszthely-Fenékpuszta. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 51, 351366.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller Róbert 2000b Balatongyörök régészeti leletei. In: Molnár A. (szerk.): Balatongyörök múltja és jelene. Balatongyörök, 1236.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller Róbert 2002 Das Familiengräberfeld Keszthely, Fenéki-Straße. In: Germanen am Plattensee . Katalog des NÖ Landesmuseums, N. F. 438. Traismauer, 3335.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller Róbert 2007 Gyenesdiás régészeti leletei. In: Molnár A.Gál L. (szerk.): Gyenesdiás Nagyközség Monográfiája I. Gyenesdiás története, Gyenesdiás, 1545.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller Róbert 2008 Neue germanische Funde aus der Festung Keszthely-Fenékpuszta. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 59, 231245.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller Róbert 2010 Die Gräberfelder vor der Südmauer der Befestigung von Keszthely-Fenékpuszta. Castellum Pannonicum Pelsonense 1, Budapest – Leipzig – Keszthely – Rahden.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller Róbert 2012 Lipp Vilmos és Csák Árpád temetőfeltárásai Fenékpusztán. In: Vida T. (szerk.): Thesaurus Avarorum . Régészeti tanulmányok Garam Éva tiszteletére. Budapest, 3761.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller Róbert 2014 Die Gräberfelder von Keszthely-Fenékpuszta, Ödenkirche-Flur. Castellum Pannonicum Pelsonense 5, Budapest – Leipzig – Keszthely – Rahden.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller Róbert 2016 Spätantike Elemente in den Gräberfeldern der frühen Keszthely-Kultur. In: Bollók, Á.Csiky, G.Vida, T. (Hrsg.): Zwischen Byzanz und der Steppe . Archäologische und historische Studien für Csanád Bálint zum 70. Geburtstag. Budapest, 271289.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller Róbert 2019a Gibt es noch eine Keszthely-Kultur? In: Farkas, G. I.Neményi, R.Szabó, M. (eds): Visy 75 artificem comendat opus . Studia in honorem Zsolt Visy. Pécs, 325337.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller Róbert 2019b Opponensi vélemény Vida Tivadar: A sztyeppei, a bizánci és Meroving birodalmak között, kulturális változások a Kárpát-medence nyugati felén a 6-7. században című a MTA doktora fokozat elnyerésére benyújtott disszertációjáról. Zalai Múzeum (Zalaegerszeg) 24, 355361.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller Róbert 2020 „Bizánci” csat Zalaegerszeg-Kaszaházáról. Pannon Tükör (Zalaegerszeg) 25/2, 6571.

 • Nagy Lajos 1938 Pannonia sacra. Szent István Emlékkönyv I, Budapest, 31148.

 • Nagy, Margit 2002 Synkretistische Elemente in der frühawarenzeitlichen Ornamentik. Zur Frage der awarenzeitlichen Variante des Motivs „Maske bzw. Menschengesicht zwischen zwei Tieren”. Zalai Múzeum (Zalaegerszeg) 11, 153178.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor, Adrien 2010 Die Perlenfunde aus den Gräbern der Keszthely-Kultur in der Nekropole vor der Südmauer der Befestigung Keszthely-Fenékpuszta. In: Müller, R. (Hrsg.): Die Gräberfelder vor der Südmauer der Befestigung von Keszthely-Fenékpuszta. Castellum Pannonicum Pelsonense 1. Budapest – Leipzig – Keszthely – Rahden, 349374.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor, Adrien 2011 Auswertung der Perlen aus dem Gräberfeld Keszthely-Fenékpuszta, Horreum. In: HeinrichTamáska, O. (Hrsg.): Keszthely-Fenékpuszta im Kontext spätantiker Kontinuitätsforschung zwischen Noricum und Moesia. Castellum Pannonicum Pelsonense 2. Budapest – Leipzig – Keszthely – Rahden, 438442.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor, Adrien 2014 Perlenfunde aus dem frühawarenzeitlichen Gräberfeld von Keszthely-Fenékpuszta, Ödenkirche-Flur. In: Müller, R. (Hrsg.): Die Gräberfelder von Keszthely-Fenékpuszta, Ödenkirche-Flur. Castellum Pannonicum Pelsonense 5, Budapest – Leipzig – Keszthely – Rahden, 257310.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pekáry Tamás 1955 Későrómai sírok Fenékpusztán (Spätrömische Gräber in Fenékpuszta). Archaeologiai Értesítő (Budapest) 82, 1929.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • S. Perémi Ágota 2000 A Lesencetomaj-Piros kereszt Keszthely-kultúrás temető fülbevalói (Burial Earrings of the LesencetomajPiros kereszt Keszthely Culture). A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei (Veszprém) 21, 4175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • S. Perémi Ágota 2008 Lesencetomaj-Piroskereszt, Komitat Veszprém. In: Hegewisch, M. (Red.): Die Langobarden . Das Ende der Völkerwanderung. Bonn, 329338.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • S. Perémi Ágota 2012 Keresztmellékletes sírok a Lesencetomaj-Piroskereszt temetőből (Gräber mit Kreuzbeigaben im Gräberfeld von Lesendetomaj-Piroskereszt). In: Vida T. (szerk.): Thesaurus Avarorum . Régészeti tanulmányok Garam Éva tiszteletére. Budapest, 437476.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • S. Perémi Ágota 2014 Die Scheibenfibeln aus dem Keszthely-Kultur-Gräberfeld von Lesencetomaj-Piroskereszt. In: HeinrichTamáska, O. – Straub, P. (Hrsg.): Mensch , Siedlung und Landschaft im Wechsel der Jahrtausende am Balatom. Castellum Pannonicum Pelsonense 4. Budapest – Leipzig – Keszthely – Rahden, 223258.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • S. Perémi Ágota 2016 A lesencetomaji temető. In: Tóth E. Vida T.Takács I. (szerk.): Szent Márton és Pannónia. Kereszténység a római világ határán. Pannonhalma – Szombathely, 143144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pohl, Walter 1988 Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa 567–822 n. Chr. München.

 • Pohl, Walter 2018 The Awars. A Steppe Empire in Central Europe, 567–822. Ithaka–New York–London.

 • Rhé Gyula 1924 Veszprém vármegyei avar emlékek. Közlemények Veszprémvármegye múltjából 2. Veszprém.

 • Sági, Károly 1961 Die zweite altchristliche Basilika von Keszthely-Fenékpuszta. Acta Antiqua (Budapest) 9, 397451.

 • Sági, Károly 1981 Das römische Gräberfeld von Keszthely-Dobogó. Fontes Archaeologici Hungariae, Budapest.

 • Sági, Károly 1989 Adatok a fenékpusztai erőd történetéhez–Über die Geschichte der Festung in Fenékpuszta. A Tapolcai Városi Múzeum Közleményei (Tapolca) 1, 1989 (1990), 261317.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sági, Károly 1991 Egy VI. századi keszthelyi temető és mondanivalója a „Keszthely kultúra” etnikuma szempontjából (Keszthelyer Friedhof aus dem 6. Jahrhundert und dessen Bedeutung bezüglich des Ethnikums der „Keszthely-Kultur”). A Tapolcai Városi Múzeum Közleményei (Tapolca) 2, 113141.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Samu, LeventeDaim, Falko 2018 Die Pseudoschnallen in der Awarenzeit und ihre Transformation. Antaeus (Budapest) 3536, 205241.

 • Straub Péter 1999 A Keszthely kultúra kronológiai és etnikai hátterének újabb alternatívája (Die neuere Alternative des chronologischen und ethnischen Hintergrundes der Keszthely-Kultur). Zalai Múzeum (Zalaegerszeg) 9, 195224.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Straub Péter 2000 6 – 7. századi temetőrészlet Keszthely-Fenékpusztán (Erdélyi István ásatása, 1976) (Gräber aus dem 6. und 7. Jahrhundert in Keszthely-Fenékpuszta (Die Ausgrabungen von István Erdélyi, 1976). In: Bende L. – Lőrinczy G. – Szalontai Cs. (szerk.): Hadak útján, Szeged, 205229.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Straub Péter 2002 Eine frühawarenzeitliche Taubenfibel mit christlichem Symbol von Keszthely-Fenékpuszta. Zalai Múzeum (Zalaegerszeg) 11, 103111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, Endre 1987 Bemerkungen zur Kontinuität der römischen Provinzialbevölkerung in Transdanubien (Nordpannonien). In: Hänsel, B. (Hrsg.): Die Völker Südosteuropas im 6. bis 8. Jahrhundert. Südosteuropa Jahrbuch (Berlin) 17, 251264.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, Endre 1994 Das Christentum in Pannonien bis zum 7. Jahrhundert nach den archäologischen Zeugnissen. In: E. Boshof, E.Wolff, H. (Hrsg.): Das Christentum im bairischen Raum von den Anfängen bis ins 11. Jahrhundert, Köln – Weimar – Wien, 241272.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vida, Tivadar 1996 Bemerkungen zur awarenzeitlichen Frauentracht. In: Bialeková, D.Zábojník, J. (Hrsg.): Ethnische und kulturelle Verhältnisse an der mittleren Donau vom 6. bis zum 11. Jahrhundert. Bratislava, 107124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vida, Tivadar 2005 Einzeln getragene germanische Scheibenfibeln im Karpatenbecken. In: Dobiat, C. (Hrsg.): Reliquiae Gentium. Festschrift für Horst Wolfgang Böhme zum 65. Geburtstag, Rahden, 429440.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vida, Tivadar 2009 Local or Foreign Romans? The Problem of the Late Antique Population of the 6th-7th Centuries AD in Pannonia. In: Quast, D. (Hrsg.): Foreingers is Early Medieval Europe. Monographien des RömischGermanisches Zentralmuseum (Mainz) 78, Mainz, 233259.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vida, Tivadar 2011 Das Gräberfeled neben dem Horreum in der Innenbefestigung von Keszthely-Fenékpuszta. In: HeinrichTamáska, O. (Hrsg.): Keszthely-Fenékpuszta im Kontext spätantiker Kontinuitätsforschung zwischen Noricum und Moesia. Castellum Pannonicum Pelsonense 2, Budapest – Leipzig – Keszthely – Rahden, 397455.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vida, Tivadar 2012 A zárt kosaras fülbevalók eredetének kérdéséhez (Zur Herkunft der Ohrringe mit geschlossenen Körbchenanhängern). In: Vida T. (szerk.): Thesaurus Avarorum . Régészeti tanulmányok Garam Éva tiszteletére. Budapest, 6383.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vida, Tivadar 2016 Kereszténység a Kárpát-medencében a népvándorlás korában (Kr. u. 5–8. század). In: Tóth E. Vida T.Takács I. (szerk.): Szent Márton és Pannónia. Kereszténység a római világ határán. Pannonhalma – Szombathely, 93106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vida, Tivadar 2018 A sztyeppei, a bizánci és Meroving birodalmak között, kulturális változások a Kárpát-medence nyugati felén a 6–7. században. Akadémiai doktori értekezés. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vida, TivadarPásztor, Adrien 1996 Die beschlagverzierten Gürtel der Awaren am Beispiel des Inventarts von Budakalász-Dunapart, Ungarn, Grab 696. In: Daim, F. (Hrsg.): Reitervölker aus dem Osten. Hunnen und Awaren. Ausstellungskatalog. Eisenstadt, 341348.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wamers, Egon 2008 Salins Stil II. auf christlichen Gegenständen. Zur Ikonographie merowingerzeitlicher Kunst im 7. Jahrhundert. Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters (Bonn) 36, 3372.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 130 EUR / 177 USD
Print + online subscription: 146 EUR / 210 USD
Subscription fee 2021 Online subsscription: 133 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 149 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Publication
Programme
2021 Volume 146
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)