Author:
Péter F. KovácsDamjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4., Hungary

Search for other papers by Péter F. Kovács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0003-0118-3024
View More View Less
Open access

Absztrakt

A La Tène kultúra Kr. e. 4–3. századi elterjedése az Alföldön, annak kapcsolatrendszere és viszonya a helyi, illetve szomszédos kulturális entitásokhoz továbbra is számos kérdést vet fel. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében zajló terepi és kutatói munkának köszönhetően bővülő késő vaskori régészeti leletanyag rendszeres feldolgozásával a korábbi évekhez képest jóval teljesebb képet alkothatunk a korszakban zajló folyamatokról. A Szolnoktól keletre fekvő Szajol település határában végzett terepbejárás és fémkeresőzés során egy maszkos üveggyöngy került elő. A korábban azonosított maszkos gyöngyök elsősorban az Északi-középhegység és az Alföld átmeneti zónájában, a Dunakanyarban, valamint a Felső-Tisza-vidéken kerültek elő. A jelen közleményben bemutatásra kerülő példány mostani ismereteink szerint a legdélebbi elfordulása ennek a tárgytípusnak Magyarország területén.

The spread of the La Tène culture during the 4th–3th c. BC in the in the Great Hungarian Plain its system of relations and its relationship with local and neighbouring cultural entities still raises a number of questions. Thanks to the regular field works and researches we can have a more detailed picture of the La Tène period of Jász-Nagykun-Szolnok County. During a field walk and metal detecting a new face-bead shard come to light from east of Szolnok at Szajol-Széle site II. This fragment is probably the most southern occurrence of this time of beads at the moment. From this aspect it is necessary to publish this freshly occurred archaeological find.

Absztrakt

A La Tène kultúra Kr. e. 4–3. századi elterjedése az Alföldön, annak kapcsolatrendszere és viszonya a helyi, illetve szomszédos kulturális entitásokhoz továbbra is számos kérdést vet fel. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében zajló terepi és kutatói munkának köszönhetően bővülő késő vaskori régészeti leletanyag rendszeres feldolgozásával a korábbi évekhez képest jóval teljesebb képet alkothatunk a korszakban zajló folyamatokról. A Szolnoktól keletre fekvő Szajol település határában végzett terepbejárás és fémkeresőzés során egy maszkos üveggyöngy került elő. A korábban azonosított maszkos gyöngyök elsősorban az Északi-középhegység és az Alföld átmeneti zónájában, a Dunakanyarban, valamint a Felső-Tisza-vidéken kerültek elő. A jelen közleményben bemutatásra kerülő példány mostani ismereteink szerint a legdélebbi elfordulása ennek a tárgytípusnak Magyarország területén.

The spread of the La Tène culture during the 4th–3th c. BC in the in the Great Hungarian Plain its system of relations and its relationship with local and neighbouring cultural entities still raises a number of questions. Thanks to the regular field works and researches we can have a more detailed picture of the La Tène period of Jász-Nagykun-Szolnok County. During a field walk and metal detecting a new face-bead shard come to light from east of Szolnok at Szajol-Széle site II. This fragment is probably the most southern occurrence of this time of beads at the moment. From this aspect it is necessary to publish this freshly occurred archaeological find.

Bevezetés

A késő vaskori régészet számára az üvegtárgyak kutatása mindig kiemelet jelentőséggel bíró terület volt. A gyöngyökön belül megkülönböztetett figyelem irányult a maszkos vagy arcos gyöngyök kutatására, mivel ezek a La Tène kultúra számára idegen tárgyak feltehetően nem helyben készültek, így egy sajátságos aspektusból mutatnak rá a korszak közösségeinek kapcsolatrendszerére. Ezért is fontos bemutatni egy új példányt, ami a mai Szolnok és Szajol települések közös határában került elő fémkeresős terepbejárás során. (A lelőhely pontos neve Szajol-Széle II, nyilvántartásba vétele folyamatban van.) Magyarország területén hasonló példányok főleg az Északi-középhegység és a Felső-Tisza régiójában koncentrálódnak, ettől a földrajzi elterjedési mintázattól jóval délebbre található a mostani lelet.

Ellentmondások és kérdések

A maszkos gyöngyök származásával, lehetséges készítési helyével és elterjedésével számos tanulmány foglalkozott.1 Ezen tárgyak eredete elsősorban a föníciai kultúrkörbe vezethető vissza, elsődleges gyártási központként a Mediterráneum és Karthágó jelölhető meg, ahol a Kr. e. 7. század során kezdik el készíteni az ilyen gyöngyöket, amuletteket.2 A kelta kontextusban található gyöngyök valószínűleg az észak-pontuszi régió görög gyarmatvárosainak műhelyeiben készülhettek, ahol akár föníciai mesterek is dolgozhattak.3 A pontuszi származás mellett szóló legerősebb érv, hogy a régióban egyszerűen itt koncentrálódik a legtöbb maszkos gyöngy, melyek gyártásával a görög, trák, szkíta és egyéb ’barbár’ közösségek igényeit szolgálhatták ki. Ezeket a gyöngyöket a korszak kereskedelmi útvonalain továbbíthatták északnyugati irányba egészen Sziléziáig,4 keleti irányba pedig a Dél-Urálig vagy a Kaukázusig.5

Egy hipotézis szerint azonban a területi eloszláson alapuló modell újragondolásra szorul, mivel kronológiai és tipológiai ellentmondások feszülnek benne.6 Az elmélet egyik fontos érve szerint a Pontusz-vidéki műhelyek hamarabb felfüggesztik gyártási tevékenységüket, mint a Kárpát-medencében talált példányok földbe kerülésének ideje.7 Amíg a Fekete-tenger partvidékén, a pontuszi régióban, valamint a Kárpátokon túli területeken található gyöngyök mind a Kr. e. 4. század második felére, végére datálható temetkezésekből vagy települési kontextusból kerültek elő, addig a Kárpát-medencéből ismert darabok Kr. e. 3. és 2. századi kontextusban bukkannak fel.8 Ezen érvelés mentén haladva feltételezi Aurel Rustoiu, hogy a maszkos gyöngyök gyártásának két lehetséges helyszíne valószínűsíthető. Az egyik a Kr. e. 4. század során működött a Pontusz-régióban, míg egy másik a Kárpát-medence területén, Délnyugat-Szlovákiában a Kr. e. 3. század során, a közép La Tène periódusban.9 Erre az időszakra tehető Délnyugat-Szlovákiában található üveggyártó központ működésének kezdete és csúcsa, melyet nagyszámú üveg karperec és üveggyöngy bizonyít.10

M. Karwowski egy korábbi tanulmányában mélyrehatóan vizsgálta ezt a gyöngytípust, és technológiai, stilisztikai szempontból is különbséget tesz egyes közép-európai és délkelet-európai példányok között, így két nagy csoportra bontva az amúgy meglehetősen eltérő megjelenésű típusokat. Az „orsó formájú” (bobbin beads) gyöngyök esetében hasonlóságok mutathatók ki a készítési technológiában és stílusban például a Haevernick 6b típusú karperecekkel, így Karwowski ezt a csoportot tartja a helyi La Tène üvegművesség termékének, míg a maszkos gyöngyök másik csoportját (face beads) pontuszi termékeknek tekinti.11 Hasonló álláspontra helyezkedik a kérdésben Szabó Miklós, aki szerint nincs bizonyíték arra, hogy a pontuszi eredetű maszkos gyöngyöket a Kárpátokon belül is készítették volna.12

Azonban az érvelés hiába tűnik helyesnek és megalapozottnak, továbbra sem ad magyarázatot arra tényre, hogy a Fekete-tenger partvidékén, illír területen és a transzkárpáti térségben miért Kr. e. 4. századi kontextusban találhatók ezek a tárgyak, és a Kárpát-medencében pedig miért Kr. e. 3–2. századiban? M. Seefried meghatározása alapján ezek a gyöngyök a pun/karthágói amulettek F1-es csoportjába sorolhatók, gyártásuk pedig Kr. e. 500–150 közé tehető.13 Azonban a keltezés egy a Kr. e. 4. és Kr. e. 2. század között használt, és csak részben publikált sír bizonytalan datálásán alapszik.14 Amennyiben M. Seefried érvelése helyes, akkor elvben lehetséges, hogy a kárpát-medencei példányok egy másik kapcsolati hálón keresztül és/vagy másik műhelyből érkezhettek, mint a Fekete-tengeri példányok.

Mindenesetre a két csoport (orsó alakú gyöngy és maszkos gyöngy) közötti technológiai és esztétikai eltérés egyértelműen szembetűnő, valamint a mennyiségi különbség is drasztikus,15 így igen megalapozott, hogy számolni kell egy közép-európai variációval, amely egyfajta utánzata a fekete-tengeri maszkos gyöngyöknek, lényegében ezek az orsó alakú gyöngyök (bobbin beads).

Maszkos üveggyöngy a Szajol-Széle II. lelőhelyről

Ezen különleges gyöngytípus egy újonnan előkerült példányát a következő sorokban mutatom be. A tárgy lelőhelye Szolnok és Szajol települések közös határában fekszik, közigazgatásilag Szajol településhez tartozik. Közelében fekszik az ún. Mol Telep, amelyet csak annyiban érdemes megemlíteni, hogy annak területe nem bejárható, és köztudomású, hogy építésekor Árpád- és/vagy középkori telepjelenségek kerültek bolygatásra és elpusztításra. Kérdés, hogy a munkálatok mennyire érinthették a vaskori telepet (1. kép).

1. kép.
1. kép.

Szajol-Széle II. lelőhely

Fig. 1. Szajol-Széle II site

Citation: Archaeologiai Értesítő 147, 1; 10.1556/0208.2022.00029

A Szajol-Széle II. lelőhely egy határozottan kiemelkedő tiszai magasparton fekszik, a 19. században levágott, mai Holt-Tisza-ágtól néhány száz méterre található. Ez a magasparti vonulat relatíve hosszan követhető domináns geográfiai jelenség, amely alapvetően meghatározza a mikrorégióban lévő régészeti lelőhelyek struktúráját. A területen Cseh János végzett régészeti terepbejárásokat, melynek során több kisebb felszíni telepnyomot is azonosított.16 A közzétett dokumentáció alapján úgy tűnik, hogy a késő vaskori telepek laza láncolata fűződik fel a Tisza magaspartja mentén. Feltehetően kisebb kiterjedésű telepekkel számolhatunk, melyek mindössze néhány házhelyből állhattak. 1993-ban a Holt-Tisza belső oldalán a Szajol-Széle II. lelőhelytől északnyugati irányba egy kisebb, falusias jellegű késő vaskori La Tène kultúrába sorolható település részlete került feltárásra a Szolnok-Alcsisziget elnevezésű lelőhelyen. A feltárt kerámiaanyag a középső La Tène (LT) időszak jellegzetességeit viseli magán, kiegészülve néhány középső vaskori, Vekerzug-kultúrához sorolható egyszerűbb edénnyel. A leletanyagból kiemelendő egy üveg karperec töredéke, amely a Haevernick 8b csoportba sorolható.17 A típus ugyancsak a közép LT-re jellemző, ezen belül is talán az LT C1c időszakra tehető a legkorábbi megjelenése temetkezésekben, telepeken az LT C2-re.18 Ennek a tárgynak a párhuzamai is megtalálhatók Gyöngyöspata-Geregi-földek lelőhelyen.19

A Szajol-Széle II. lelőhelyen 2021-ben Csontos Szabolcs múzeumi önkéntes végzett szemlét, melynek során több középkori és AVK lelet mellett egy üveg karperecet és egy maszkos üveggyöngyöt is talált (23. kép).20 Az üveg karperec korábban közlésre került.21 Ez a példány a Haevernick 8d csoportba és a Gerbhard-féle 20. sorozatba sorolható, ami szerint az LT C1–C2 időszakokra datálható.22

2. kép.
2. kép.

Szajol-Széle II. lelőhelyen előkerült üveg karperec töredéke

Fig. 2. Fragment of a glass bracelet from the Szajol-Széle II site

Citation: Archaeologiai Értesítő 147, 1; 10.1556/0208.2022.00029

3. kép.
3. kép.

Szajol-Széle II. lelőhelyen előkerült maszkos gyöngy töredéke

Fig. 3. Fragment of a face-bead from the Szajol-Széle II site

Citation: Archaeologiai Értesítő 147, 1; 10.1556/0208.2022.00029

Az üveggyöngyből mindössze egy apró szilánk került elő, aminek mérete alig centiméteres nagyságú, ám ez alapján is biztonsággal azonosítható néhány részlete. Egyértelműen kivehető az orrszerű bütyök, a fehér alapon lévő kék szemeket formázó szabálytalan karikák.

A gyöngy két fő színe a kék és fehér. A testet kék mező alkothatja, amin belül van kialakítva a szem fehér és kék sávokból. A testen egy további plasztikus fehér bütyök is megfigyelhető. Legnagyobb szélessége: 17 mm, magassága: 18 mm, vastagsága: 5–7 mm.

A töredék ezen tulajdonságai alapján a klasszikus, pontuszi eredetű maszkos gyöngyök közé sorolható, és nem az orsó alakú gyöngyök (bobbin beads) csoportjába. Apró mérete miatt, azonban nem dönthető el, hogy a zömökebb vagy a nyurgább verzió lehetett valamikor (4. kép). A szín és a felismerhető forma alapján a közeli párhuzamok lehetnek a mangali, pişcolti, hrušky-i példányok is,23 de akár a dél-uráli térségben is felfedezhetünk hasonló gyöngyöket.24

4. kép.
4. kép.

Szajol-Széle II. lelőhelyen előkerült maszkos gyöngy töredéke és rekonstrukciós rajza a Vác-Kavicsbánya lelőhelyen előkerült példány alapján

Fig. 4. Reconstruction sketch of the face-bead fragment from the Szajol-Széle II site, based on the specimen of Vác-Kavicsbánya

Citation: Archaeologiai Értesítő 147, 1; 10.1556/0208.2022.00029

Összegzés

A korábban azonosított orsó alakú és pontuszi jellegű, maszkos gyöngyök elsősorban az Északi-középhegység és az Alföld átmeneti zónájában, a Dunakanyarban és a Felső-Tisza-vidéken kerültek elő. A mostani példány az ezektől jóval délebbre fekvő Szajol határában, az Alföld központi részén van. Így némiképpen eltérő képet mutat a korábbi példányok földrajzi elterjedéséhez képest.

Az üveggyöngy töredéke egy a Kr. e. 3. századra datálható üveg karperec darabjával együtt került elő, illetve ugyanezen a magasparti vonalon további, Kr. e. 3. századi felszíni leletek is ismertek. Emellett Szolnok-Alcsisziget lelőhelyen ugyancsak Kr. e. 3. századi üveg karperec, valamint jellegzetes, közép La Tène korszakra keltezhető edények kerültek elő. Ugyanakkor a pontuszi jellegű maszkos üveggyöngyök a Kárpát-medencében eddig leginkább Kr. e. 3. századi kontextusból ismertek. Ezek alapján legvalószínűbb, hogy a szajoli maszkos gyöngy töredéke is Kr. e. 3. századi, településhez kapcsolható kontextusban lehetett.

Bibliográfia

 • Almássy, K. (1993). Késő vaskori maszkos gyöngy Tiszalökről. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 28(3): 373379.

 • Balen-Letunic, D. (1990). Perle s tri lica pronadjene na pordučju Like (Perlen mit drei Gesichtern aus dem Gebiet der Lika). Vjesnik arheološkog muzeja u Zagrebu, 23: 4154.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bouzek, J. (2000). Les Pheniciens en Mer Noire? In: Avram, A. és Babeş, M. (Szerk.), Civilisation grecque et culture antique peripheriques. Hommages a P. Alexandrescu a son 70’ anniversaire. Editura enciclopedică, Bucureşti, 134137.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Březinová, G. (2018). Šperk zo skla a sapropelitu. u Keltov na Slovensku, Vol. 30. Archaeologica Slovaca Monographiae – Studia, Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Nitra.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Čižmářová, H. (2019). Maskovté Korálky Na Moravĕ (The “mask-beads” and the “bobbin-beads” in Moravia). Studia Historica Nitriensia, 23: 2132.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cseh, J. (2018). Kelta és gepida megtelepedés emlékei a szajoli Tenyőhalomtól délnyugatra eső magasparton. Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Múzeumok Évkönyve, 26: 922.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • F. Kovács P. (2021). Kelta üvegkarperecek a Közép-Tisza-vidéken (Celtic glass bracelets from the Middle Tisza region [East Hungary]). Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Múzeumok Évkönyve, 24: 4554.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Grose, D.F. (1989). Early ancient glass: core-formed, rod-formed, and cast vessels and objects from the late bronze age to the early Roman Empire, 1600 B.C. to A.D. 50. Hudson Hills Press, New York.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Haevernick, T.E. (1977). Gesichtsperlen. Madrider Mitteilungen, 18: 152231.

 • Hellebrandt, M. (1999). Celtic finds from Northern Hungary, Vol. 3. Corpus of Celtic Finds in Hungary, Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Karwowski, M. (2005). The earliest types of eastern celtic glass ornaments. In: Dobrzanska, H., Megaw, V. és Poleska, P. (Szerk.), Celts on the Margin. Studies in European Cultural Interaction 7th Century BC – 1st Century AD. Dedicated to Zenon Woiźniak. Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, Krakow, 163171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Măndescu, D. (2010). Cronologia perioadei timpurii a celei de a doua epoci a fierului (sec. V-III a. Chr.) între Carpaţi. Nistru şi Balcani .Editura Istros a Muzeului Brăilei, Brăila.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rustoiu, A. (2008). “Dr. Jekyll/Mr. Hyde.” A double-faced gold pendant from the History Museum of Schumen (Bulgaria) and the glass masked-beads. Instrumentum. Bulletin du Groupe de travail europeen sur l' artisanat et les productions manufacturees dans l'Antiquite, 27: 1011.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rustoiu, A. (2011). Celto-Pontica. Connections of the celts from Transylvania with the Black Sea. Pontica, 44: 91111.

 • Seefried, M. (1979). Glass core pendants found in the Mediterranean area. Journal of Glass Studies, 21: 1725.

 • Seefried, M. (1982). Les pendentifs en verre sur noyau des pays de la Méditerranée antique, Vol. 57. Collection De L'école Française De Rome, École Française de Rome, Roma.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, M. (1985). Nouvelles vues sur l’art des Celtes orientaux. Études Celtiques, 22: 5372.

 • Szabó, M. (1992). Les Celtes de l’Est. Le Second Age du fer dans la cuvette des Karpates. Centre archéologique européen du Mont Beuvray, Paris.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, M. (2003). Perles à masque en verre. In: Vitali, D. (Szerk.), L’immagine tra mondo celtico e mondo etrusco-italico. Gedit Editioni, Bologna, 255260.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, M. (2005). Keleti kelták. A késő vaskor a Kárpát-medencében. L’Harmattan, Budapest.

 • Szabó, M. (2007). La Chronologie de l’habitat. In: Szabó, M. (Szerk.), L’habitat de l’époque de La Tène à Sajópetri Hosszú-dűlő .L’Harmattan, Budapest, 313320.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, M., Czajlik, Z., Tankó, K., és Tímár, L. (2008). Polgár 1: L'habitat du second age du Fer (IIIe siecle av. J.-Chr.). Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 59: 183223.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tankó, K. (2006). Celtic Glass Braceletes in East-Hungary. In: Sârbu, V. és Vaida, D.L. (Szerk.), Thracians and Celts. Proceedings of the International Colloquium from Bistriţia 18–20 May 2006. Editura Mega, Cluj-Napoca, 253263.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tatton-Brown, V. (1981). Rod-formed Glass pendants and Beads of the First Millennium B.C. In: Harden, D.B. (Szerk.), Catalogue of Greek and Roman Glass in the British Museum. Vol. I. Core- and Rod-formed Vessels and Pendants and Mycanaean Cast Objects .Trustees of the British Museum, London, 143155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Teleagă, E. (2008). Griechische Importe in den Nekropolen an der unteren Donau. 6. Jh. – Anfang des 3. Jh. v. Chr ., Vol. 23. Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte, Verlag Marie Leidorf, Rahden/Westf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Treister, M. (2021). Mediterranean and North Pontic Greek Imports in the Nomadic Burials of the Lower Volga region and Foothills of South Urals of the 4th – First Third of the 3rd Century BC. Археологія І Давня Історія України, 41: 5167.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Venclová, N. (1974). Sklenĕné maskavité koraly a jejich deriváty ve střední Evropĕ. Archeologické Rozhledy, 26(6): 593602.

 • Venclová, N. (1983). Prehistoric Eye Beads in Central Europe. Journal of Glass Studies, 25: 1117.

 • Venclová, N. (1990). Prehistoric glass in Bohemia. Archeologický ústav ČSAV, Praha.

15

Karwowski (2005) List 3–4 alapján 6 db orsó alakú gyöngy és 26 maszkos gyöngy ismert. Egy teljes körű gyűjtést követően a maszkos gyöngyök száma ennél nagyobb lenne.

16

Cseh (2018) 10–11, 2. kép.

19

Tankó (2006) Fig 3. 5–6.

20

A megtaláló Csontos Szabolcsnak ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket a lelet megtalálásáért és beszolgáltatásáért.

23

Karwowski (2005) Fig. 6. d–e; Čižmářová (2019) Obr. 2. 1.

A face-bead shard in the Middle Tisza Region (Szajol-Széle II site, Jász-Nagykun-Szolnok County)

Summary

The previously identified bobbin-beads and Pontic-type face-beads were mainly found in the connecting zone of the Northern Central Mountains and the Great Hungarian Plain in the Danube Bend and in the Upper Tisza region. The site of the recently found specimen is located on the central part of the Great Hungarian Plain far to the south from the previously known items. Thus, it presents a slightly different picture compared to the geographical distribution of the earlier specimens.

The face-bead in question can be dated to the 3rd century BC, and was found together with a piece of glass bracelet which can be dated to the same period. On the same high-bank line other sites and surface finds are also known all dated to the 3rd century BC. The Szolnok-Alcsisziget site is also dated to 3rd century BC. A piece of glass bracelet and typical central La Tène pottery shards have been excavated there. Following these data, the face-bead from Szajol-Széle II site can be dated to the 3rd century BC.

 • Almássy, K. (1993). Késő vaskori maszkos gyöngy Tiszalökről. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 28(3): 373379.

 • Balen-Letunic, D. (1990). Perle s tri lica pronadjene na pordučju Like (Perlen mit drei Gesichtern aus dem Gebiet der Lika). Vjesnik arheološkog muzeja u Zagrebu, 23: 4154.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bouzek, J. (2000). Les Pheniciens en Mer Noire? In: Avram, A. és Babeş, M. (Szerk.), Civilisation grecque et culture antique peripheriques. Hommages a P. Alexandrescu a son 70’ anniversaire. Editura enciclopedică, Bucureşti, 134137.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Březinová, G. (2018). Šperk zo skla a sapropelitu. u Keltov na Slovensku, Vol. 30. Archaeologica Slovaca Monographiae – Studia, Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Nitra.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Čižmářová, H. (2019). Maskovté Korálky Na Moravĕ (The “mask-beads” and the “bobbin-beads” in Moravia). Studia Historica Nitriensia, 23: 2132.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cseh, J. (2018). Kelta és gepida megtelepedés emlékei a szajoli Tenyőhalomtól délnyugatra eső magasparton. Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Múzeumok Évkönyve, 26: 922.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • F. Kovács P. (2021). Kelta üvegkarperecek a Közép-Tisza-vidéken (Celtic glass bracelets from the Middle Tisza region [East Hungary]). Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Múzeumok Évkönyve, 24: 4554.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Grose, D.F. (1989). Early ancient glass: core-formed, rod-formed, and cast vessels and objects from the late bronze age to the early Roman Empire, 1600 B.C. to A.D. 50. Hudson Hills Press, New York.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Haevernick, T.E. (1977). Gesichtsperlen. Madrider Mitteilungen, 18: 152231.

 • Hellebrandt, M. (1999). Celtic finds from Northern Hungary, Vol. 3. Corpus of Celtic Finds in Hungary, Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Karwowski, M. (2005). The earliest types of eastern celtic glass ornaments. In: Dobrzanska, H., Megaw, V. és Poleska, P. (Szerk.), Celts on the Margin. Studies in European Cultural Interaction 7th Century BC – 1st Century AD. Dedicated to Zenon Woiźniak. Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, Krakow, 163171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Măndescu, D. (2010). Cronologia perioadei timpurii a celei de a doua epoci a fierului (sec. V-III a. Chr.) între Carpaţi. Nistru şi Balcani .Editura Istros a Muzeului Brăilei, Brăila.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rustoiu, A. (2008). “Dr. Jekyll/Mr. Hyde.” A double-faced gold pendant from the History Museum of Schumen (Bulgaria) and the glass masked-beads. Instrumentum. Bulletin du Groupe de travail europeen sur l' artisanat et les productions manufacturees dans l'Antiquite, 27: 1011.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rustoiu, A. (2011). Celto-Pontica. Connections of the celts from Transylvania with the Black Sea. Pontica, 44: 91111.

 • Seefried, M. (1979). Glass core pendants found in the Mediterranean area. Journal of Glass Studies, 21: 1725.

 • Seefried, M. (1982). Les pendentifs en verre sur noyau des pays de la Méditerranée antique, Vol. 57. Collection De L'école Française De Rome, École Française de Rome, Roma.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, M. (1985). Nouvelles vues sur l’art des Celtes orientaux. Études Celtiques, 22: 5372.

 • Szabó, M. (1992). Les Celtes de l’Est. Le Second Age du fer dans la cuvette des Karpates. Centre archéologique européen du Mont Beuvray, Paris.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, M. (2003). Perles à masque en verre. In: Vitali, D. (Szerk.), L’immagine tra mondo celtico e mondo etrusco-italico. Gedit Editioni, Bologna, 255260.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, M. (2005). Keleti kelták. A késő vaskor a Kárpát-medencében. L’Harmattan, Budapest.

 • Szabó, M. (2007). La Chronologie de l’habitat. In: Szabó, M. (Szerk.), L’habitat de l’époque de La Tène à Sajópetri Hosszú-dűlő .L’Harmattan, Budapest, 313320.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, M., Czajlik, Z., Tankó, K., és Tímár, L. (2008). Polgár 1: L'habitat du second age du Fer (IIIe siecle av. J.-Chr.). Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 59: 183223.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tankó, K. (2006). Celtic Glass Braceletes in East-Hungary. In: Sârbu, V. és Vaida, D.L. (Szerk.), Thracians and Celts. Proceedings of the International Colloquium from Bistriţia 18–20 May 2006. Editura Mega, Cluj-Napoca, 253263.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tatton-Brown, V. (1981). Rod-formed Glass pendants and Beads of the First Millennium B.C. In: Harden, D.B. (Szerk.), Catalogue of Greek and Roman Glass in the British Museum. Vol. I. Core- and Rod-formed Vessels and Pendants and Mycanaean Cast Objects .Trustees of the British Museum, London, 143155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Teleagă, E. (2008). Griechische Importe in den Nekropolen an der unteren Donau. 6. Jh. – Anfang des 3. Jh. v. Chr ., Vol. 23. Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte, Verlag Marie Leidorf, Rahden/Westf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Treister, M. (2021). Mediterranean and North Pontic Greek Imports in the Nomadic Burials of the Lower Volga region and Foothills of South Urals of the 4th – First Third of the 3rd Century BC. Археологія І Давня Історія України, 41: 5167.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Venclová, N. (1974). Sklenĕné maskavité koraly a jejich deriváty ve střední Evropĕ. Archeologické Rozhledy, 26(6): 593602.

 • Venclová, N. (1983). Prehistoric Eye Beads in Central Europe. Journal of Glass Studies, 25: 1117.

 • Venclová, N. (1990). Prehistoric glass in Bohemia. Archeologický ústav ČSAV, Praha.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,104
Scimago Quartile Score History (Q3)
Archeology (Q4)
Archeology (arts and humanities) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
History 683/1499 (Q2)
Archeology (Arts & Humanities) 204/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 192/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,116

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 137 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 153 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)