Author: Gábor Máté1
View More View Less
 • 1 University of Pécs
Open access

Puszta is a widely known phenomenon that primarily denotes a deserted countryside and not the flat areas, vegetation, cattle grazing and some picturesque landscape items that are usually associated with. In Southern Transdanubia, a borderline during Ottoman rule for 143 years, settlement desertion became a crucial and overwhelming factor from 1543 to 1686. My paper addresses the age of reorganization (1686–1720), right after the Ottomans were defeated, and focuses on land use and the general appearance of the land. There are two major views on this situation. Some historians hold that the elaboration took place in a scarcely populated and “wild,” natural area, thus the process of colonization was inevitable. Meanwhile, other scholars who worked with local archival sources have pointed out that plenty of families survived there whose livelihood changed during the Ottoman occupation but they filled the land with human activities. This resulted in a different type of land structure, which was far from the so-called medieval landscape.

In my paper I follow the second theory and depict the landscape in a minor area on the basis of archival data. I analyze the practices of land use in order to show the way the “puszta” did and did not exist. I also investigate the key factors that affected a new landscape shift, which brought about the colonial landscape.

 • Andrásfalvy, Bertalan 2011 [1978] Nyugat-baranyai német telepesek történeti-néprajzi kérdései a levéltári források tükrében [Historical-Ethnographical Questions of the German Settlers of West-Baranya in the Light of Archival Sources]. In Máté, Gábor (ed) Együtt élő népek — eltérő értékrendek. Andrásfalvy Bertalan válogatott társadalomnéprajzi tanulmányai [Coexisting Peoples — Different Value Systems. Selected Studies of Bertalan Andrásfalvy], 263279. Budapest — Pécs: PTE Néprajz — Kulturális Antropológia Tanszék — L’Harmattan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Andrásfalvy, Bertalan 1982 Falusi műveltségi csoportok Baranyában 1975. (Az agglomerációs és urbanizációs folyamatok mikéntje a mai falu társadalmi rétegei és műveltségi csoportjai szerint). [Rural Cultural Groups in Baranya 1975. (Agglomeration and Urbanization According to the Social Strata and Cultural Groups of Today’s Village)]. In Rechnitzer, János (ed) Vonzáskörzetek — Agglomerációk I [Clustered Areas — Agglomerations I], 167199. Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ács, Zoltán 1987 A harmadik honalapítás [The Third Establisment of Hungary]. Budapest: Cosmos Könyvek.

 • Ágoston, GáborOborni, Teréz 2000 A tizenhetedik század története [History of the Seventeenth Century]. Budapest: Pannonica Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bai, József 2008 Tanulmányok Lengyel község történetéből [Studies in the History of the Village of Lengyel]. Lengyel: Lengyel Község Önkormányzata.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bárth, János 1989 Szeremlei vallomások [Szeremle Confessions]. Cumania 11):335424.

 • Bárth, János 1990 A határperek néprajzi tanulságai [The Ethnographic Conclusions of Border Litigations]. In Sztrinkó, István (ed) Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Kutatások 1990 [Museum Research in Bács-Kiskun County 1990], 124129. Kecskemét: Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Igazgatósága.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bél, Mátyás 1979 [1728] Notitia Hungariae Novae Historico Geographica c. művéből Tolna Vármegye leírása [Description of Tolna County from Notitia Hungariae Novae Historico Geographica]. In K. Balogh, János (ed) Tanulmányok Tolna Megye Történetéből IX [Studies in the History of Tolna County IX], 327364. Szekszárd: Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borsy, Judit 2001 Gazdasági és társadalmi viszonyok 1686-tól 1848-ig. [Economic and Social Relations from 1686 to 1848]. In Füzes, Miklós (ed) Mágocs 1251–2001, 77115. Mágocs: Mágocs Község Önkormányzata.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borsy, Judit 2003 A pécsi egyházmegye birtoka 1703 és 1736 között [The Estate of the Pécs Diocese between 1703 and 1736]. In Font, MártaVargha, Dezső (eds) A Koller József emlékkonferencia (Pécs, 2002. október 24–25.) válogatott előadásai. [Selected Proceedings of the Koller József Memorial Conference (Pécs, October 24–25, 2002)]. 191200. Pécs: Pécs Története Alapítvány. (Studies in the History of Pécs 13.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dávid, Géza 1974 Some Aspects of 16th Century Depopulation in the Sanjaq of Simontornya. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 28 (1): 6374.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Duby, Georges 1978 Emberek és struktúrák a középkorban [Hommes et structures du moyen ȃge. École Pratique des hautes Études and Mouton and Co. People and Structures in the Middle Ages], Budapest: Magvető Könyvkiadó. (Gyorsuló Idő.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eperjessy, Kálmán 1993 [1939–42] A települési rend bomlása [The Dissolution of the Municipal System]. In Domanovszky, Sándor (ed) Magyar művelődéstörténet III [Hungarian Cultural History III]. Szekszárd: Babits Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Égető, Melinda 1989 Tanúkihallgatási jegyzőkönyvek bársonyosi határviták kapcsán a 18. századból [Minutes of Witness Hearings about Border Disputes in Bársonyos in the 18th Century]. In Filep, AntalÉgető, Melinda (eds) Történeti források a XVIII– XIX. századból [Historical Sources from the XVIII–XIX. Century]. 5992. Budapest: MTA Néprajzi Kutatócsoport. (Documentatio Ethnographica 13.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Follajtár, Ernő 1942 Baranya vármegye eltűnt helységei [The Lost Villages of Baranya County]. Pécs: Magyar Szociográfiai Intézet. (Községi adattár 4.)

 • Füzes, Miklós 1997 Márévár és környékének története a hódoltság megszűnésétől napjainkig [The History of Márévár and its Region from the End of the Occupation to the Present]. In Füzes, Miklós (ed) Márévár és környéke. Kistáji monográfia [Márévár and Its Region], 107244. Magyaregregy: Magyaregregyi Baráti Kör.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Füzes, Miklós 1998 Alsómocsolád az új- és a legújabb korban [Alsómocsolád in the New and Latest Era]. In Füzes, Miklós (ed) Alsómocsolád, 72166. Alsómocsolád: Alsómocsolád Község Önkormányzata.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gaál, Attila 1984 Az 1686 őszi felszabadító hadjárat grafikai lapjainak Tolna megyei vonatkozásai [The Graphics of the 1686 Liberation Campaign as they Relate to Tolna County]. In Vadas, Ferenc (ed) A Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve 12 [Yearbook of the Béri Balogh Ádám Museum 12], 123155. Szekszárd: Béri Balogh Ádám Múzeum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Galambos, Ferenc 1989 Winkler Mihály a „közjó” előmozdítója a 18. században [Winkler Mihály, Promoter of the ‘Common Good’ in the 18th Century]. In Baranyai Helytörténetírás 1989 [Baranya Local History 1989], 485526. Pécs: Baranya Megyei Levéltár.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Glatz, Ferenc (ed) 2006 A magyarok krónikája [Chronicle of the Magyars]. Budapest: Helikon Kiadó – Alexandra Kiadó.

 • H. Németh, István 2001 Háború és népesség a kora újkori Magyarországon (16–17. század) [War and Population in Early Modern Hungary (16–17th Centuries)]. In Történeti Demográfiai Évkönyv [Historical Demographic Yearbook], 129142. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hegyi, Klára 1982 Egy világbirodalom végvidékén [In the Borderlands of a World Empire]. Budapest: Gondolat.

 • Hegyi, Klára 2002 Balkáni katonák és katonaparasztok a budai vilájetben [Balkan Soldiers and Peasant Soldiers on the Budin Eyelet]. In Gerelyes, IbolyaKovács, Gyöngyi (eds) A hódoltság régészeti kutatása [Archaeological Research of the Turkish Occupation], 2135. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum. (Opuscula Hungarica 3.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hofer, Tamás 1965 Eine eigenartige ungarische Siedlungsform und ihre europaischen Beziehungen. In Ortutay, GyulaBodrogi, Tibor (ed) Europa et Hungaria. Congressus Ethnographicus in Hungaria (16–20. Oct. 1963), 95110. Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hofer, Tamás 1985 Europäische Analogien der Entwicklung von Rinderzucht-Monokulturen in der Großen Ungarischen Tiefebene. In Zimányi, Vera (ed) Studien zur deutschen und ungarischen Wirtschaftentwicklung 16–20. Jahrhundert, 89102. Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hollander, Arie Nicolaas Jan den 1960–61 The Great Hungarian Plain. A European Frontier Area. Comparative Studies in Society and History 3:7588; 155–167.

 • Ilyés, Zoltán 2007 A tájhasználat változásai és a történeti kultúrtáj 18-20. századi fejlődése Gyimesben [Changes in Land Use and the Development of the Historical Cultural Landscape in Gyimes in the 18–20th century]. Eger: Eszterházy Károly College, Department of Geography. (Dissertations of the Geography Department of the Eszterházy Károly College 1.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • K. Balog, János 1978 Évszázadokon át. Tolna megye történetének olvasókönyve I [Through the Centuries. Tolna County Historical Reader I]. Szekszárd: Tolna Megyei Levéltár.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • K. Németh, András 2015a A középkori Tolna megye templomai [The Churches of Medieval Tolna County]. Pécs: Wosinsky Mór Megyei Múzeum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • K. Németh, András 2015b A középkori Tolna megye települései. Településtörténeti adattár [The Settlements of Medieval Tolna County. Municipal Historical Database]. Kézirat [Manuscript].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Katus, László 2010 Magyarország a Habsburg Monarchiában (1711–1918) [Hungary in the Habsburg Monarchy (1711–1918)]. In Romsics, Ignác (ed) Magyarország története [The History of Hungary], 448772. Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kocsis, Gyula 1979 A Tápió mente falvainak népe, gazdálkodása, települése a XVI–XVII.században [People, Economy, Settlement in the Tápió Region in the 16–17th Century]. Ethnographia 90 (1):1541.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kosáry, Domokos 1990 Újjáépítés és polgárosodás 1711–1867 [Reconstruction and Bourgeoisie 1711–1867]. Budapest: Háttér Lap- és Könyvkiadó. (Magyarok Európában III.)

 • Makkai, László 1987 Tájak és népek [Lands and Peoples]. In Pach, Zsigmond Pál (chief ed) Magyarország története tíz kötetben 1526–1686 [History of Hungary in Ten Volumes 1526–1686], 14251460. Budapest, Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maksay, Ferenc 1976 A dunántúli településrendszer a XVII–XVIII. század fordulójáig [Transdanubian Settlement System until the Turn of the 17–18th Century]. In VEAB Értesítő II. A Dunántúl településtörténete 1. 1686–1768 [VEAB Report II. The History of Settlement in Transdanubia 1. 1686–1768], 4360. Veszprém: MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martin, György 1970 Magyar tánctípusok és táncdialektusok [Hungarian Dance Types and Dance Dialects]. Budapest: Népművelési Propaganda Iroda.

 • Máté, Gábor 2014 Research of the Local Road Network. Modern Geográfia 1:118.

 • Mendöl, Tibor 1993 [1939–42] Az új települési rend [The New Settlement Order]. In Domanovszky, Sándor (ed) Magyar művelődéstörténet III [Hungarian Cultural History III]. Szekszárd: Babits Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Molnár, Antal 2006 Murin András jezsuita szerzetes szekszárdi útinaplója 1710-ből [Szekszárd Travel Diary of Jesuit Monk András Murin from 1710]. Levéltári Közlemények 77 (1):105139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Muir, Richard 1984 The Lost Villages of Britain. London: Michael Joseph.

 • Müller, Róbert 1975 A fonyódi járás középkori településhálózata (A járás X–XV. századi településeinek jegyzéke) [The Medieval Settlement Network of Fonyód District (List of Settlements in the District in the 10–15th Century)]. In Kanyar, József (ed) Somogy Megye Múltjából [From the Past of Somogy County], 3560. Kaposvár: Somogy Megyei Levéltár. (Levéltári Évkönyv 6.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Neumann, Tibor 2003 Telekpusztásodás a késő középkori Magyarországon [Desertion of Land in Late Medieval Hungary]. Századok 137 (4): 849884.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ódor, Imre 1992 Nemesi társadalom a török hódoltság utáni Baranyában [Noble Society after the Ottoman Empire in Baranya]. In Baranyai Helytörténetírás 1991/1992 [Baranya Local History 1991–1992], 6192. Pécs: Baranya Megyei Levéltár.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paksa, Katalin 2010 Az ugrós táncok zenéje [The Music of Jumping Dances]. Budapest: L’Harmattan Kiadó.

 • Reuter, Camillo 1962 Őshonos-e az erdeifenyő a Zselicségben? [Is Pinus sylvestris Native to the Zselic Region?] Erdészeti Lapok 11 (6):284286.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rúzsás, Lajos 1964 A baranyai parasztság élete és küzdelme a nagybirtokkal 1711–1848 [The Life and Struggles with Large Estates of the Peasantry of Baranya 1711–1848]. Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szakály, Ferenc 1997 Magyar intézmények a török hódoltságban [Hungarian Institutions during the Ottoman Occupation]. Budapest: MTA Történettudományi Intézete.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szekfű, Gyula 1936 A föld népe a török hódoltság korában [People of the Land during the Ottoman Occupation]. In Szekfű, GyulaHóman, Bálint (eds) Magyar történet III [Magyar History III], 393401. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schmidt, János 1939 Német telepesek bevándorlása Hesszenből Tolna-Baranya-Somogyba a XVIII. század első felében [German Settlers Immigrating from Hessen to Tolna- Baranya-Somogy in the First Half of the 18th Century]. Győr: Baross Nyomda.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simms, Anngret 1976 Deserted Medieval Villages and Fields in Germany. A Survey of the Literature with a Selected Bibliograpy. Journal of Historical Geography 2 (3):223238.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sinkó, Katalin 1989 Az Alföld és az alföldi pásztorok felfedezése a külföldi és a hazai képzőművészetben [The Discovery of the Plain and the Herdsman of the Hungarian Plain in the Foreign and Hungarian Fine Arts]. Ethnographia 100:121154.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, István 1971 A falurendszer kialakulása Magyarországon (X–XV. század) [The Development of the Village System in Hungary (10–15th Century)]. Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szekfű, Gyula 1936 A föld népe a török hódoltság korában [People of the Land during the Ottoman Occupation]. In Szekfű, GyulaHóman, Bálint (eds) Magyar történet III [Magyar History III], 393401. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szilágyi, Mihály 1983 Az újratelepülő Tolna megye (1710–1720) [The Re-Population of Tolna County (1710–1720)]. In Tanulmányok Tolna Megye Történetéből X [Studies in the History of Tolna County X], 33168. Szekszárd: Tolna Megyei Levéltár.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szita, László 1987 Budától Belgrádig. Válogatott dokumentumrészletek az 1686–1688. évi törökellenes hadjáratok történetéhez [From Buda to Belgrade. Selected Excerpts of Documents to the History of the 1686–1688 Military Campaigns Against the Turks]. Pécs: Baranya Megyei Levéltár.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szita, László 1993 Somogy megyei nemzetiségek településtörténete a XVIII–XIX. században [Settlement History of Ethnicities in Somogy County in the 18–19th Century]. Kaposvár: Somogy Megyei Levéltár. (Somogyi Almanach 52.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács, Lajos 1976 Egy irtásfalu földművelése [The Agriculture of a Clearance Village]. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • Takács, Lajos 1980 Irtásgazdálkodásunk emlékei. Irtásföldek, irtásmódok [Memoirs of Our Clearing Economy. Clearings, Clearing Methods]. Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács, Lajos 1983 Erdei sertéstartás a Dunántúlon [Forest Swine Keeping in Transdanubia]. Budapest, Manuscript. Néprajzi Múzeum Ethnológiai Archívum [Ethnological Archives of the Museum of Ethnography] 10/2003. 51. d.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács, Lajos 1987 Határjelek, határjárás a feudális kor végén Magyarországon [Border Signs, Border Patrols at the End of the Feudal Age in Hungary]. Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • T. Mérey, Klára 1967 A XVIII. századi határperek néprajzi és történeti forrásértéke [The Ethnographic and Historical Source Value of 18th Century Borderland Litigations]. Ethnographia 78 (1): 532546.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tomisa, Ilona 2011 Gyalog és szekéren. Adatok a hódoltság kori Magyarország tájszerkezetéhez 16–17. századi vizitációk alapján [On Foot and by Wagon. Data for the Landscape Structure of Occupation-Era Hungary Based on 16–17th Century Visitations]. In Vargyas, Gábor (ed) Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzi kutatás múltja és jelene [Dialogue with Tradition. The Past and Present of Ethnographic Research], 6975. Budapest — Pécs: L’Harmattan — PTE Néprajz — Kulturális Antropológia Tanszék.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, Péter 1987 Somogyi határvizsgálatok tanulságai [Lessons from Border Investigations in Somogy]. In Kanyar, József (ed) Somogy Megye Múltjából 18 [From Somogy County’s Past 18], 149168. Kaposvár: Somogy Megyei Levéltár.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Várnagy, Antal 1990 Hőgyész. Községtörténeti monográfia I [Hőgyész. Municipal Historical Monograph I]. Hőgyész: Hőgyész Nagyközségi Közös Tanács.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weidlein, János 1934 Elpusztult falvak Tolnában és Baranyában [Deserted Villages in Tolna and Baranya]. Századok 68:611630.

 • Weidlein, János 1935 A dűlőnévkutatás történeti vonatkozásai [The Historical Implications of Toponym Research]. Századok 69:665692.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weidlein, János 1936 Dűlőnév és településtörténet [Toponym and Settlement History]. Magyar Nyelv 32:2033.

 • Wellmann, Imre 1979 Magyar mezőgazdaság a XVIII. században [Hungarian Agriculture in the 18th Century]. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • Wellmann, Imre 1987 Gazdasági élet Magyarországon a töröktől megszabadító háború idején [Economic Life in Hungary during the Ottoman Liberation War]. In Praznovszky, MihályBagyinszky, Istvánné (eds) Gazdaság és mentalitás Magyarországon a török kiűzésének idején [Economy and Mentality in Hungary during the Expulsion of the Turks], 4078. Salgótarján: Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

Senior Editors

Editor-in-Chief: Ágnes FÜLEMILE
Associate editors: Fruzsina CSEH;
Zsuzsanna CSELÉNYI

Review Editors: Csaba MÉSZÁROS; Katalin VARGHA

Editorial Board
 • Balázs BALOGH (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Elek BARTHA (University of Debrecen)
 • Balázs BORSOS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Miklós CSERI (Hungarian Open Air Museum, the Skanzen of Szentendre)
 • Lajos KEMECSI (Museum of Ethnography)
 • László KÓSA (Eötvös University, Budapest)
 • lldikó LANDGRAF (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Tamás MOHAY (Eötvös University, Budapest)
 • László MÓD (University of Szeged)
 • Attila PALÁDI-KOVÁCS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and Eötvös University, Budapest)
 • Gábor VARGYAS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and University of Pécs)
 • Vilmos VOIGT (Eötvös University, Budapest)
Advisory Board
 • Marta BOTÍKOVÁ (Bratislava, Slovakia)
 • Daniel DRASCEK (Regensburg, Germany)
 • Dagnoslaw DEMSKI (Warsaw, Poland)
 • Ingrid SLAVEC GRADIŠNIK (Ljubljana, Slovenia)
 • Dmitriy A. FUNK (Moscow, Russia)
 • Chris HANN (Halle, Germany)
 • Krista HARPER (Amherst, MA USA)
 • Anya PETERSON ROYCE (Bloomington, IN USA)
 • Ferenc POZSONY (Cluj, Romania)
 • Helena RUOTSALA (Turku, Finland)
 • Mary N. TAYLOR (New York, NY USA)
 • András ZEMPLÉNI (Paris, France)

Further credits

Translators: Elayne ANTALFFY; Zsuzsanna CSELÉNYI; Michael KANDÓ
Layout Editor: Judit MAHMOUDI-KOMOR
Cover Design: Dénes KASZTA

Manuscripts and editorial correspondence:

Acta Ethnographica Hungarica
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: actaethnographicahungarica@gmail.com

Reviews:
Mészáros, Csaba or Vargha, Katalin review editors
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: meszaros.csaba@btk.mta.hu or vargha.katalin@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Elsevier GEO Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • SCOPUS
 • Sociological Abstracts
 • Worldwide Political Science Abstracts

 

2020  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q3
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
29/78=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 482/1037 (Q2)
Demography 83/109 (Q4)
Music 61/147 (Q2)
Scopus
SNIP
0,216
Scopus
Cites
39
Scopus
Documents
21
Days from submission to acceptance 29
Days from acceptance to publication 236

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q2
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
23/79=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 508/1002 (Q3)
Demography 83/104 (Q4)
Music 60/142 (Q2)
Scopus
SNIP
0,568
Scopus
Cites
28
Scopus
Documents
28

 

Acta Ethnographica Hungarica
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 532 EUR / 664 USD
Print + online subscription: 602 EUR / 752 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 544 EUR / 680 USD
Print + online subscription: 616 EUR / 770 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Ethnographica Hungarica
Language English
Size B5
Year of
Foundation
1950
Publication
Programme
2020 Volume 65
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-9803 (Print)
ISSN 1588-2586 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 0 5 7
May 2021 0 3 3
Jun 2021 0 6 4
Jul 2021 0 4 5
Aug 2021 0 4 7
Sep 2021 0 1 1
Oct 2021 0 0 0