View More View Less
 • 1 Budapesti Gazdasági Egyetem, Társadalomtudományi Intézet, Budapest

Elméleti háttér

Napjainkban egyre nagyobb hangsúly helyeződik az élet legkülönfélébb eseményeinek közlésére és megosztására az újmédia (web2.0) felületein. E felület lehet a szociális média, a fájl- vagy videómegosztó-oldalak valamelyike, vagy blog. Tanulmányom fókuszába a betegség- és kezelésdokumentáló írásokat emelem, és kiemelt figyelmet fordítok a narratológia és a közösségi feldolgozás lehetőségdimenzióinak bemutatására. A lélektan és kommunikációtudomány interdiszciplináris elméleti bázisának továbbgondolásával e komplex kérdéskör elemzését végzem el.

Cél

A kommunikáció és veszteségközzététel hagyományos rítusainak, valamint az újmédia (különös tekintettel a szociális média) felületein megjelenő betegségnapló közzétételének egymáshoz illeszthetőségét vizsgálom. Megválaszolandó kérdésem, hogy a betegségnaplókból mi épül be az újmédia keretrendszerébe, s hogyan alakulnak az interperszonális kapcsolatok, milyen szupportív gesztusokra számíthat a betegségnaplóját blogformában nyilvánossá tévő személy?

Módszer

Mélyinterjúkat és dinamikus-nondirektív interjúkat vettem fel a blogírók jelentős részével kórházi osztályon, több adatközlővel pedig strukturált interjút (otthoni, rehabilitációs tartózkodása idején) vettem fel (n szumma = 27). Adatközlőim szocioökonómia státusza: arányos női–férfi megoszlás (14 nő, 13 férfi), 8 befejezett általános iskolától a MA/MSC szintig minden edukáltságú adatközlő megjelent, jellemzően főváros vagy főváros környéki lakhellyel rendelkeztek, és onkológiai betegséggel kezelték őket). Az általam „egyszerű véletlen mintavétellel” tüzetesebb elemzésre kiválasztott naplószövegek szerkesztettségét is vizsgálom grammatikai és szemantikai szempontból is.

Eredmények

Az újmédiában való nyilvánossá tétel segítségével a lehetséges támogató gesztusokat, továbbá a terápiás írás lehetőségeit mutatom be, s a mindezt nemzetközi teoretikusok munkájával vetem össze. Úgy találtam, hogy a visszacsatolások (reagálások, kommentek, különböző emotikonokkal való válaszadás) révén a betegségélmény közösségi élménnyé válik, feltételezhető a közösségi együttérzés, támogatás jelenléte. Az újmédia színterein megjelenő közlések segítik az egyéni feldolgozást.

Következtetések

A cikkben vázolt folyamatok szintetizálása és értelmezése a pszichológia- és kommunikációtudomány vonatkozó elméleteinek, valamint az új hazai és a nemzetközi kutatások eredményeinek fényében további összevetési lehetőségeket kínál. A terápiás naplóírás a blogger előnyére válik, és ez a folyamat további elemzésre érdemes.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Aczél, P., Andok, M., & Bokor, T. (2015). Műveljük a médiát! Budapest: Wolters Kluwer Kft.

 • Ajjan, H., Hartshorne, R. (2008). Investigating faculty decisions to adopt Web 2.0 technologies: Theory and empirical tests. The Internet and Higher Education, 11(2), 7180.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barthes, R. (1996). A szöveg öröme. Irodalomelméleti írások. Budapest: Osiris

 • Berán, E., & Unoka, Zs. (2012). The attention regulating role of shifting narrative perspective in therapeutic discourse: The analysis of two psychotherapeutic sessions. Magyar Pszichológiai Szemle, 67(3), 467490.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berners-Lee, T., Hall, W., Hendler, J., Shadbolt, N., & Weitzner, D. (2006). Creating a science of the Web. Science, 313(5788), 769771.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buda, B. (1988). A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Budapest: Animula Kiadó

 • Buzzi, M. C., Buzzi, M., & Leporini, B. (2010). Accessibility and usability of web content and applications. In F.V. Cipolla-Ficarra (Ed.), Quality and Communicability for Interactive Hypermedia Systems: Concepts and Practices for Design (6490). Hershey, PA: Information Science Reference.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carel, H. (2013). Illness, phenomenology, and philosophical method. Theoretical Medicine and Bioethics, 34, 345357.

 • Eckermann, J.P. (1989). Beszélgetések Goethével. Budapest: Magyar Helikon Könyvkiadó

 • Esterházy, P. (2016). Hasnyálmirigynapló. Budapest: Magvető

 • Hamkins, S. (2013). The art of narrative psychiatry: stories of strength and meaning. Oxford: Oxford University Press

 • Jancsák, Cs. (2013). Ifjúsági korosztályok korszakváltásban. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó

 • Jenkins, H., Ford, S., & Green, J. (2013). Spreadable media: Creating value and meaning in a networked culture. New York: New York University Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss, K. (2003). Depression and grief-reaction. Symptomatological comparison especially of suicidal symptoms. PhD Thesis. Budapest: Semmelweis University

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laczházi, Gy. (2004). Az emotikonok és a koraújkor érzelemkifejező technikái. Letöltve: 2018. 03.06-án: http://magyar-irodalom.elte.hu/arianna/irat/emoticon.html

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • László, J. (2005). A történetek tudománya. Bevezetés a narratív pszichológiába. Budapest: Új Mandátum Kiadó

 • Lewis, B., (2011). Narrative psychiatry: how stories can shape clinical practice. Baltimore: John’s Hopkins University Press

 • McQuail, D., (2003). A tömegkommunikáció elmélete. Budapest: Osiris

 • Pászka, I., (2007). A szövegalapú ‘társadalomtudomány’ lehetőségei. Bölcsészműhely, 1, 97113.

 • Pászka, I., (2007). Narratív történetformák. Szeged: Belvedere Maridionale

 • Pilling, J. (2008). Rossz hírek közlése. In: J. Pilling (szerk.), Orvosi kommunikáció (306334). Budapest: Medicina Könyvkiadó

 • Polcz, A. (1989). A halál iskolája. Budapest: Magvető Kiadó

 • Pólya, T. (2007). Identitás az elbeszélésben. Szociális identitás és narratív perspektíva. Budapest: Új Mandátum Kiadó

 • Szépe, O., & Ferdinandy, N. (2010). Intimitás és nyilvánosság. A gyász- és halál-témájú blogok néhány sajátosságáról. Kharón Thanatológiai Szemle, 14(1), 4758.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szűts, Z. (2011). Torlódott galaxisok. A nyomtatott szöveg és a világháló korának párhuzamai. Egyenlítő, 9(7–8), 6066.

 • Tátrai, Sz. (2000). Az elbeszélő ‘én’ nyelvi jelöltsége. Magyar Nyelvőr, 124(2), 226238.

 • Varga, Z. (2014). Önéletrajzi tér és talált szöveg: Babits Mihály Beszélgetőfüzetei. Literatura, 40(1), 6076.

 • Zelena, A. (2017a). Veszteségkommunikáció az újmédia színterein. Médiakutató, 18(1–2), 139149.

 • Zelena, A. (2017b). Van-e helye a gyászjelentéseknek a közösségi portálokon? Kharón Thanatológiai Szemle, 20(1), 110.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2020 0 24 5
Nov 2020 0 43 4
Dec 2020 0 38 16
Jan 2021 0 7 14
Feb 2021 0 8 10
Mar 2021 0 12 11
Apr 2021 0 7 8