Author: Láng András1
View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológia Intézet, , Pécs
Open access

Elméleti háttér

A pszichológiai jóllét a pozitív pszichológia egyik legfontosabb kutatási területe. Az elmúlt tíz évben tapasztalható fejlődést az elméleti modellek területén a mérőeszközök is követik. Ugyanakkor serdülőkorban még életkorilag nem várható el a pszichológiai jóllét összetevőinek teljes kibomlása. Erre a kihívásra ad választ az Engagement, Perseverance, Optimism, Connectedness, and Happiness Measure (EPOCH kérdőív).

Cél

A vizsgálat célja az EPOCH kérdőív magyar adaptálása volt. Ennek során a magyarra fordított kérdőív strukturális megbízhatóságát, konkurrens, diszkrimináns és inkrementális validitását vizsgálatuk.

Módszer

A vizsgálatban 758, 14–19 év közötti középiskolás vett részt. Szülői beleegyezés után egy kérdőívcsomagot töltöttek ki, amely az EPOCH kérdőív magyar fordításán kívül általános jóllétet, élettel való elégedettséget, szükségletkielégítettséget és általános kötődést mérő kérdőíveket tartalmazott.

Eredmények

A konfirmatív (megerősítő) faktorelemzés alapján adataink jól illeszkedtek az eredeti modellel azonos ötfaktoros struktúrához. Az egyéb kérdőívekkel mutatott átlagosan közepes erősségű korrelációs együtthatók alapján elmondhatjuk, hogy az EPOCH-H kérdőív dimenziói megfelelő mértékben vágnak egybe és térnek el a jóllét hagyományosan mért mutatóitól. Az EPOCH-H kérdőív dimenziói a hagyományos jóllétmutatók hatását kontrollálva is szignifikáns kapcsolatot mutattak az általános kötődés és a pszichológiai szükséglet-kielégítettség dimenzióival.

Következtetések

Az EPOCH-H kérdőív egy életkorilag adekvát, a nemzetközi főáram elméleti modelljeihez jól illeszkedő mérőeszközt kínál azon kutatóknak, akik a serdülők jóllétét önkitöltős eszközzel és több dimenzió mentén kívánják vizsgálni.

 • Avison, W.R., & McAlpine, D.D. (1992). Gender differences in symptoms of depression among adolescents. Journal of Health and Social Behavior, 33, 7796.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bech, P., Gudex, C., & Johansen, K.S. (1996). The WHO (Ten) well-being index: validation in diabetes. Psychotherapy and psychosomatics, 65(4), 183190.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Calmes, C. A., & Roberts, J. E. (2008). Rumination in interpersonal relationships: Does co-rumination explain gender differences in emotional distress and relationship satisfaction among college students? Cognitive Therapy and Research, 32(4), 577590.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cheng, S.T., & Chan, A.C. (2004). The multidimensional scale of perceived social support: dimensionality and age and gender differences in adolescents. Personality and Individual Differences, 37(7), 13591369.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cohen, J., Cohen, P., West, S.G., & Aiken, L.S. (2003). Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences (3rd ed.). Mahwah, NJ: Erlbaum

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Credé, M., & Harms, P.D. (2015). 25 years of higher-order confirmatory factor analysis in the organizational sciences: A critical review and development of reporting recommendations. Journal of Organizational Behavior, 36, 845872.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cross, C.P., Copping, L.T., & Campbell, A. (2011). Sex differences in impulsivity: a meta-analysis. Psychological Bulletin, 137(1), 97130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cyranowski, J.M., Frank, E., Young, E., & Shear, M.K. (2000). Adolescent onset of the gender difference in lifetime rates of major depression: a theoretical model. Archives of General Psychiatry, 57(1), 2127.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csíkszentmihályi, M. (2010). Flow: az áramlat: a tökéletes élmény pszichológiája. Budapest: Akadémiai Kiadó

 • Csókási, K., & Láng, A. (2018). Az Alapvető Pszichológiai Szükségletek Kielégítettsége Skála magyar változatával szerzett tapasztalatok. Közöletlen nyersadat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2000). The ‘what’ and ‘why’ of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227268.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Demirci, İ., & Ekşi, F. (2015). Ergenler için beş boyutlu iyi oluş modeli: EPOCH ölçeği’nin Türkçe formunun geçerliği ve güvenirliği. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 3(3), 930.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diener, E.D., Emmons, R.A., Larsen, R.J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 7175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diener, E., & Lucas, R.E. (2000). Explaining differences in societal levels of happiness: Relative standards, need fulfillment, culture, and evaluation theory. Journal of Happiness Studies, 1(1), 4178.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fava, G.A., & Sonino, N. (2008). The biopsychosocial model thirty years later. Psychotherapy and Psychosomatics, 77(1), 12.

 • Fraley, R.C., Heffernan, M.E., Vicary, A.M., & Brumbaugh, C.C. (2011). The experiences in close relationships – Relationship Structures Questionnaire: A method for assessing attachment orientations across relationships. Psychological Assessment, 23(3), 615625.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fredrickson, B.L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. American Psychologist, 56(3), 218226.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gagné, M. (2003). The role of autonomy support and autonomy orientation in prosocial behavior engagement. Motivation and Emotion, 27(3), 199223.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Haglund, M., & Massaro, T.J. (2016). Ett positivt perspektiv på ungdomsutveckling: Betydelsen av socialt stöd och välbefinnande för gymnasieelevers skolinsatser. Szakdolgozat. Letöltve: 2018.05.14-én: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:946186/FULLTEXT01.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hills, P., & Argyle, M. (2002). The Oxford Happiness Questionnaire: A compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and Individual Differences, 33, 10731082.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hu, L.T., & Bentler, P.M. (1998). Fit indices in covariance structure modeling: Sensitivity to underparameterized model misspecification. Psychological Methods, 3(4), 424453.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jantek, Gy., & Vargha, A. (2016). A felnőtt kötődés korszerű mérési lehetősége: A közvetlen kapcsolatok élményei – kapcsolati struktúrák (ECR-RS) kötődési kérdőív magyar adaptációja párkapcsolatban élő felnőtt személyeknél. Magyar Pszichológiai Szemle, 71(3), 447470.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kern, M.L., Benson, L., Steinberg, E.A., & Steinberg, L. (2016). The EPOCH measure of adolescent well-being. Psychological Assessment, 28(5), 586597.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • László, J. (2011). A tudományos narratív pszichológiai tartalomelemzés és a pszichológiai tartalomelemzés hagyományai. Pszichológia, 31(1), 315.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lerner, J.V., Phelps, E., Forman, Y., & Bowers, E.P. (2009). Positive youth development. In R. M. Lerner & L. Steinberg (Eds.) Handbook of adolescent psychology: Individual bases of adolescent development (3rd ed., vol. 1, 524585). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lyubomirsky, S., King, L., & Diener, E. (2005). The benefits of frequent positive affect: Does happiness lead to success? Psychological Bulletin, 131(6), 803855.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mansfield, E.R., & Helms, B.P. (1982). Detecting multicollinearity. The American Statistician, 36(3a), 158160.

 • Martos, T., Sallay, V., Désfalvi J., Szabó T., & Ittzés, A. (2014). Az élettel való Elégedettség Skála magyar változatának (SWLS-H) pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15(3), 289303.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moore, G.F., Cox, R., Evans, R.E., Hallingberg, B., Hawkins, J., Littlecott, H.J., et al., (2018). School, peer and family relationships and adolescent substance use, subjective wellbeing and mental health symptoms in Wales: a cross sectional study. Child Indicators Research, 11(6), 19511965.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh, A. (1999). A tökéletes élmény megteremtését serkentő személyiségtényezők serdülőkorban. Iskolakultúra, 9(6–7), 1527.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh, A., & Kapitány-Fövény, M. (2012). A pozitív pszichológia tíz éve. Magyar Pszichológiai Szemle, 67(1), 1945.

 • Perczel-Forintos, D., Sallai, J., & Rózsa, S. (2001). A Beck-féle Reménytelenség Skála pszichometriai vizsgálata. Psychiatria Hungarica, 16(6), 632643.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Raja, S.N., McGee, R., & Stanton, W.R. (1992). Perceived attachments to parents and peers and psychological well-being in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 21(4), 471485.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Roisman, G.I., Masten, A.S., Coatsworth, J.D., & Tellegen, A. (2004). Salient and emerging developmental tasks in the transition to adulthood. Child Development, 75(1), 123133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rueger, S.Y., Malecki, C.K., & Demaray, M.K. (2008). Gender differences in the relationship between perceived social support and student adjustment during early adolescence. School Psychology Quarterly, 23(4), 496.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Šeboková, G. (2018). Duálny model duševného zdravia a sociálna opora u žiakov stredných škôl. Školský psychológ/Školní psycholog, 19(1), 213.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Seligman, M. (2011). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. New York, NY: Free Press

 • Seligman, M. (2018). PERMA and the building blocks of well-being. The Journal of Positive Psychology, 13(4), 333335.

 • Snyder, C.R. (2000). Hypothesis: There is hope. In C.R. Snyder(Ed.), Handbook of hope (321). New York, NY: Academic Press

 • Susánszky, É., Konkolÿ Thege, B., Stauder, A., & Kopp, M. (2006). A WHO Jól-lét Kérdőív rövidített (WBI-5) magyar változatának validálása a Hungarostudy 2002 országos la-kossági egészségfelmérés alapján. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7(3), 247255.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szondy, M., & Martos, T. (2014). A boldogság három arca: a Boldogság Orientáció Skála magyar változatának validálása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15(3), 229243.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thomas, J.J., & Daubman, K.A. (2001). The relationship between friendship quality and self-esteem in adolescent girls and boys. Sex Roles, 45(1–2), 5365.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WHO (1948). Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19–22 June, 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948. Letöltve: 2018. 02. 28-án: http://www. who. int/governance/eb/who_constitution_en.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subsription fee 2021 Online subsscription: 96 EUR / 124 USD
Subsription fee 2022 Online subsscription: 98 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 0 8 16
Sep 2021 0 33 53
Oct 2021 0 36 89
Nov 2021 0 66 124
Dec 2021 0 50 84
Jan 2022 0 15 42
Feb 2022 0 0 0