Authors:
Éva HadháziKároli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet, Fejlődéslélektani Tanszék, Budapest

Search for other papers by Éva Hadházi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Szabolcs TakácsKároli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet, Általános Lélektani és Módszertani Tanszék, Budapest

Search for other papers by Szabolcs Takács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Gábor CsikósKároli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet, Fejlődéslélektani Tanszék, Budapest

Search for other papers by Gábor Csikós in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Adél HomokiKároli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest, egyetemi hallgató

Search for other papers by Adél Homoki in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Annamária CzinkóczkiKároli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest, egyetemi hallgató

Search for other papers by Annamária Czinkóczki in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Krisztina TörőKároli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet, Fejlődéslélektani Tanszék, Budapest

Search for other papers by Krisztina Törő in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Andrea KövesdiKároli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet, Fejlődéslélektani Tanszék, Budapest

Search for other papers by Andrea Kövesdi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Rita F. FöldiKároli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet, Fejlődéslélektani Tanszék, Budapest

Search for other papers by Rita F. Földi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
View More View Less
Open access

Elmélet: A gyermekek egészséges testi, lelki fejlődésének támogatása a szülői vágyakon túlmutató társadalmi érdek. Az 1950-es évektől kezdve élénk kutatási érdeklődés övezi a szülői nevelői stílusnak a gyermek fejlődésére gyakorolt hatásvizsgálatát, ám a szülői nevelői stílust befolyásoló tényezőkről kevesebb eredmény áll a rendelkezésünkre. A tanul­ mány célja: a Parenting Styles and Dimensions Questionnaire (PSDQ) kérdőív magyar mintán történő kipróbálása, és a szülői nevelői stílus lehetséges szociodemográfiai, párkapcsolati és pszichoszociális összefüggéseinek vizsgálata volt. Módszerek: 711 fős (113 férfi, 598 nő, átlagéletkor 34,8 [SD = 10,91] év) önbeszámolós, keresztmetszeti vizsgálatunkban a PSDQ 32 tételes kérdőív mellett felvettük az Intim Kötődés Mérésére kidolgozott kérdőívet, a Kapcsolati Elégedettség Skálát, a Közvetlen Kapcsolatok Élményei kérdőívet, a STAI Vonásszorongás, a Zung-féle Önértékelő Depresszió Skálát, valamint a MOS Társas Támasz Kérdőívet. Eredmények: a konfirmatív faktorelemzés a PSDQ-HU önmagára és párjára vonatkoztatott változatának megbízható faktorstruktúráját igazolta (Saját – Self: SRMR = 0,065, RMSEA = 0,059, TLI = 0,796, CFI = 0,818; Másik – Other: SRMR = 0,066, RMSEA = 0,063, TLI = 0,890, CFI = 0,902). A Tekintélyelvű és Irányító skálák belső reliabilitása megfelelő (Cronbach-α = 0,73 – 0,95), a nemzetközi tapasztalatokhoz hasonlóan a Megengedő skála Cronbach-α értéke alacsonyabb (0,64). Az alskálák: Testi fenyítés, Verbális ellenségesség, Indokolatlan büntetés, Melegség, Érvelés, Demokratikus részvétel Cronbach-α értéke 0,54 – 0,93 között mozog. A nem, a családi állapot, valamint az, hogy valaki egyedüli gyermekként nő-e fel, szerepet játszhat a szülői nevelői stílu sában. A PSDQ-HU több kérdőívvel mutatott szignifikáns (p < 0,05) együttjárást. A párkapcso lati intimitás (r = –0,38 — 0,62), a felnőtt kötődés biztonsága (r = –0,31 — –0,57), a párkapcsolattal való elégedettség (r = –0,39 — 0,58) együtt jár azzal, hogy milyen szülőnek észleli valaki a párját. A vonásszorongás és a Zung-féle depresszió kérdőíven elért pontok a pár szülőként való negatívabb észlelésével korrelálnak (r = –0,33 — –0,38). A minél erősebb társas támasz észlelete a párra vonatkoztatott pozitívabb szülői percepcióval jár együtt (r = 0,36 — 0,46). Az önmagára vonatkoztatott szülői nevelői stílus nem mutat szignifikáns összefüggést egyetlen vizsgált skálaváltozóval sem, csak a nemmel és a testvér nélküli felnövekedéssel. Következtetések: A PSDQ-HU kérdőív az önmagunk szülőként való észlelése mellett alkalmas a párunk szülőként való észlelésének a monitorozására, s bár nem párokat vizsgáltunk, eredményeink felhívják a figyelmet a mentális állapot, a párkapcsolat minőségének percepciója és a pár szülői nevelői stílusának észlelete kö zötti kapcsolatra, amely a pszicho- edukációban és a családokkal, párokkal dolgozó szakemberek számára nyújthat hasznos támpontot.

Background: Promoting the healthy physical and mental development of children is a social interest that goes beyond parental desires. Since the 1950s, there has been a strong research interest in assessing the impact of parents’ parenting style on their children’s development, while we have more modest research findings on the factors influencing parental style. Aim: testing the Parenting Styles and Dimensions Questionnaire (PSDQ) developed by Robinson, Mandleco, Olsen and Hart (2001) on a Hungarian sample and examining the possible sociodemographic, relationship, and psychosocial contexts of the Parenting Style. Method: In our 711-person (113 fathers, 598 mothers, mean age 34.8 [SD = 10.91] years) self-report cross-sectional study, we checked the structure and internal reliability of the PSDQ 32-item questionnaire and its subscales correlation with relationship intimacy (IBM-HU), adult attachment (ECR-RS), relationship satisfaction (RAS-H), social support (MOSS SSS), and mental well-being (STAI-T, ZUNG). Results: Due to the confirmatory factor analysis a reliable factor structure of the self- and pair-version of PSDQ-HU was confirmed (Self: SRMR = 0.065, RMSEA = 0.059, TLI = 0.796, CFI = 0.818; Other: SRMR = 0.066, RMSEA = 0.063, TLI = 0.890, CFI = 0.902). The internal reliability of the Authoritarian and Authoritative scales (Cronbach-α = 0.73 – 0.95) is adequate. Similar to international experience, the Cronbach-α value of the Permissive scale is lower (0,635). The Physical Coercion, Verbal Hostility, Non-Reasoning, Warmth, Reasoning and Democratic Participation subscales Cronbach-α is between 0.54 – 0.93 values. Gender, marital status, and whether someone grows up as an only child can influence the parenting style. PSDQ-HU showed significant association with multiple questionnaires (p <0.05). Relationship intimacy (r = –0.38 — 0,62), adult attachment security (r = –0.31 — –0.57), and relationship satisfaction (r = –0.39 — 0.58) shows correlation with the way parents perceive their partners. The scores obtained on the trait anxiety and Zung depression questionnaires correlates with the perception of the couple as more negative parents (r = –0.33— –0.38). Perception of stronger social support is associated with more positive parental perception of the couple (r = 0.36— 0.46). Self-referenced parenting style does not show a significant correlation with any of the scale variables examined. Conclusions: The questionnaire is suitable for monitoring the perception of our couple as a parent, as well perceiving ourselves as a parent. Although we examined single persons, not couples, our results draw attention to the relationship between mental state, perception of the quality of the relationship, and perception of the couple’s parenting style. Our findings can provide a useful reference point for professionals working with families and couples, and in psychoeducation as well.

 • Adam, E.K., Gunnar, M.R., & Tanaka, A. (2004). Adult Attachment, Parent Emotion, and Observed Parenting Behavior: Mediator and Moderator Models. Child Development, 75(1), 110122.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Alt, F. (1995). Előszó. In: C.G. Jung, Gondolatok az apáról, az anyáról és a gyermekről (7). Budapest: Kossuth Könyvkiadó

 • Arafat Yasir S.M. (2018). Validation of Bangla parenting style and dimension questionnaire. Global Psychiatry, 1(2), 95107.

 • Barber, B.K. (1996). Parental psychological control: Revisiting a neglected construct. Child Development, 67(6), 32963319.

 • Barber, B.K., Stolz, H.E., & Olsen, J.A. (2005). Parental support, psychological control, and behavioral control: Assessing relevance across time, culture, and method. Monographs of the Society for Research in Child Development, 70, 1137.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baumrind, D. (1966). Effects of authoritative parental control on child behavior. Child Development, 37(4), 887907.

 • Baumrind, D. (1968). Authoritarian vs. authoritative parental control. Adolescence, 3(11), 255272.

 • Baumrind, D. (1971). Current Patterns of Parental Authority. Developmental Psychology Monograph, 4(1), 1103.

 • Baumrind, D. (1989). Rearing competent children. In: W. Damon (Ed.). Child development today and tomorrow (349378). San Francisco: Jossey-Boss

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. Journal of Early Adolescence, 11, 5695.

 • Baumrind, D. (2012). Differentiating between confrontive and coercive kinds of parental power-assertive disciplinary practices. Human Development, 55, 3551.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baumrind, D. (2013). Authoritative parenting revisited: History and current status. In: R.E. Larzelere, A.S. Morris, & A.W. Harrist (Eds.), Authoritative parenting: Synthesizing nurturance and discipline for optimal child development (1134). Washington, DC: American Psychological Association Press

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baumrind, D., Larzelere, R.E., & Owens, E.B. (2010). Effects of preschool parents’ power assertive patterns and practices on adolescent development. Parenting: Science and Practice, 10, 157201.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Becker, W.C. (1964). Consequences of different kinds of parental discipline. In: Hoffman, M. L., & Hoffman, L. W. (Eds.). Review of child development research (169208). New York: Russel Sage Foundation

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Blair, S., Wenk, D., & Hardesty, C. (1994). Marital quality and paternal involvement: interconnections of men’s spousal and parental roles. Journal of Men’s Studies, 2, 221237.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Block, J.H. (1965). The child rearing practices report: A technique for evaluating parental socialization orientations. Berkeley, CA: University of California Institute of Human Development.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Block, J.H., Block, J., & Morrison, A. (1981). Parental agreement-disagreement on child-rearing orientations and gender-related personality correlates in children. Child Development, 52, 965974.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buri, J.R. (1991). Parental Authority Questionnaire. Journal of Personality Assessment, 57(1), 110119.

 • Calzada, E.J., & Eyberg, S.M. (2002). Self-reported parenting practices in Dominican and Puerto Rican mothers of young children. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 31, 354363.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Caspi, A. (1998). Personality development across the life course. In: W. Damon & N. Eisenberg (Eds.), Handbook of child psychology (5th ed.), Vol. 3: Social, emotional, and personality development (311388). New York: Wiley.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cole, M., & Cole, S.R. (2006). Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest

 • Cowan, P.A., & Cowan, C.P. (2009). Couple relationships: A missing link between adult attachment and children’s outcomes. Attachment & Human Development, 11(1), 14. DOI:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cox, M.J., & Paley, B. (2003). Understanding families as systems. Current Directions in Psychological Science, 12, 193196.

 • Cox, M.J., Paley, B., & Harter, K. (2001). Interparental conflict and parent-child relationships. In: J.H. Grych & F.D. Fincham (Eds.), Interparental conflict and child development: Theory, research, and application (249272). New York, NY; Cambridge University Press. DOI:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Darling, N., & Steinberg, L. (1993). Parenting style as context: an integrative model. Psychological Bulletin, 113(3), 487496.

 • Dekovic, M., Janssens, M.A.M. & Gerris, J.R.M. (1991): Factor structure and construct validity of the Block Child Rearing Practices Report (CRPR): Psychological Assessment: The Journal of Consulting and Clinical Psychology, 3(2), 182187.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dix, T.H., & Grusec, J.E. (1985). Parent attribution processes in child socialization. In: L. Sigel (Ed.). Parent belief systems: Their psychological consequences for children (201233). Hillsdale, NJ: Erlbaum

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DSM-IV (1997). A DSM-IV Diagnosztikai Kritériumai. Animula Kiadó, Budapest

 • Erát, D. (2019). A párkapcsolattal való elégedettség időbeli alakulása: lehetséges pályák és befolyásoló tényezők. Demográfia, 62(4), 347384.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erikson, H.E. (1968). The human life cycle. In: International Encyclopedia of Social Sciences (286292). New York: Crowel–Colier

 • Eyberg, S., Nelson, M., & Boggs, S. (2008 ). Evidence-based psychosocial treatment for children and adolescents with disruptive behavior. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 37, 215237.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feng, X., Shaw, D.S., Skuban, E.M., & Lane, T. (2007). Emotional exchange in mother-child dyads: stability, mutual influence, and associations with maternal depression and child problem behavior. Journal of Family Psychology 21(4), 714725.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fili, E. (2016). Parenting styles and aggressive behaviour among preschool going children. International Journal of Academic Research and Reflection, 4(2), 18.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fraley, R.C., Heffernan, M.E., Vicary, A.M., & Brumbaugh, C.C. (2011). The Experiences in Close Relationships-Relationship Structures questionnaire: A method for assessing attachment orientations across relationships. Psyhological Assessment, 23, 615625.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fraley, C.R., Waller, N.G., & Brennan, K.A. (2000). An item-response theory analysis of self-report measures of adult attachment. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 350365.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fu, Y., Hou, X., Meng, H., Qiu, T., Qin, Q., & Li, T. (2013). 1368–Study on validity and reliability of the chinese version of parenting styles and dimensions questionnaire (PSDQ). European Psychiatry, 28(S1), 1. DOI:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garcia Roman J., & Cortina C. (2015). Family time of couples with children: shortening gender differences in parenting? Review of Economics of the Household, 14(4), 921940.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gérecz, Á., & Hadházi, É. (2014). Intimitás, a kötődés, szülői bánásmód és depresszió függvényében. In: M. Vassányi, J. Fülöp, & Zs. Mirnics (Szerk.), Kapcsolatban – Istennel és emberrel. Pszichológiai és bölcsészeti tanulmányok (3254). Budapest: L’Harmattan Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gottman, J.M., & Katz, L.F. (1989). Effects of marital discord on young children’s peer interaction and health. Developmental Psychology, 25, 373381.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hadházi, É., & Takács, Sz. (2019). Az Intim Kötődés Mérése (IBM-HU) kérdőív pszichometriai jellemzőinek bemutatása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 20(4), 351390.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harari, Y.N. (2018). Sapiens ­ Az emberiség rövid története. Budapest: Animus

 • Heflin, C.M., & Iceland, J. (2009). Poverty, hardship, and depression. Social Science Quarterly, 90(5), 10511071.

 • Hendrick, S.S., Dicke, A., & Hendrick, C. (1998). The Relationship Assessment Scale. Jour­ nal of Social and Personal Relationships, 15(1), 137142.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: The Hofstede Model in context. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1).

 • Holden, G.W. (1995). Parental attitudes towards childrearing. In: M.H. Bornstein (Ed.), Handbook of parenting, Vol. 3. Status and social conditions of parenting (359392). Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Holt-Lunstad, J., & Smith, T.B. (2012). Social relationships and mortality. Social & Personality Psychology Compass, 6, 41-53.

 • Iyengar, S.S., & Lepper, M.R. (2000). When choice is demotivating: Can one desire too much of a good thing? Journal of Personality and Social Psychology, 79, 9951006.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jantek, Gy., & Vargha, A. (2016). A felnőtt kötődés korszerű mérési lehetősége: A közvetlen kapcsolatok élményei–kapcsolati struktúra (ECR-RS) kötődési kérdőív magyar adaptációja párkapcsolatban élő felnőtt személyeknél. Magyar Pszichológiai Szemle, 71(3), 447470.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Karaer, Y., & Akdemir, D. (2019). Parenting styles, perceived social support and emotion regulation in adolescents with internet addiction. Comprehensive Psychiatry. 92, 2227.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaslow, F.W. (1988). The psychological dimension of divorce mediation. In: J. Folberg, & A. Milne (Eds.). Divorce mediation: Theory and practice (83103). New York: Guilford Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Katz, L.E, & Gottman, J.M. (1996). Spillover effects of marital conflict: In search of parenting and coparenting mechanisms. In: J.P. McHale & P.A. Cowan (Eds.). New directions for child development: No. 74. Understanding how family level dynamics affect children’s development: Studies of two-parent families (5776). San Francisco: Jossey-Bass.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kern, R.M., & Jonyniene, J. (2012). Psychometric properties of the Lithuanian version of the parenting styles and dimensions questionnaire (PSDQ): Pilot Study. The Family Journal, 20, 205214.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kimble, A.B. (2014). The Parenting Styles and Dimensions Questionnaire: a reconceptualization and validation. Thesis Submitted to the Faculty of the Graduate College of the Oklahoma State University in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Master of Science. July 2014, Stillwater, OK.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss, N. (2008). A Baumrind-féle szülői nevelési stílus, kiskamaszok önértékelésére gyakorolt hatá­ sa. Fejlődéslélektan műhelymunka. Budapest: KRE, Pszichológiai Intézet

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kowalik, D.L., & Gotlib, I.H. (1987). Depression and marital interaction: Concordance between intent and perception of communication. Journal of Abnormal Psychology, 96(2), 127134.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lavasani, M.G., Borhanzadeh, S., Afzali, L., & Hejazi, E. (2011). The relationship between perceived parenting styles, social support with psychological well-being. Procedia ­ Social and Behavioral Sciences, 15, 18521856.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Le Vine R.A. (1988). Human parental care: Universal goals, cultural strategies, individual behavior. In: R.A. Le Vine, P.M. Miller, & M.M. West (Eds.). Parental behavior in diverse societies. New directions for child development, No: 40: The Jossey-Bass social and behavioral sciences series. San Francisco, CA: Jossey-Bass, Inc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lovejoy, M.C., Graczyk, P.A., O’Hare, E., & Neuman, G., (2000). Maternal depression and parenting behavior: a meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 20(5), 561592.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lussier, Y., Sabourin, S., & Turgeon, C. (1997). Coping strategies as moderators of the relationship between attachment and marital adjustment. Journal of Social and Personal Relationships, 14, 777791.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maccoby, E.E., & Martin, J.A. (1983) Socialization in the context of the family: Parent-child interaction. In: P.H. Mussen (Ed.). Handbook of child psychology (1101). New York: Wiley

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martins, C., Ayala-Nunes L., Nunes, C., Pechorro, P., Costa, E., & Matos, F. (2018). Confirmatory analysis of the Parenting Styles and Dimensions Questionnaire (PSDQ) short form in a portuguese sample. European Journal of Education and Psychology, 11(2), 7791.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos, T., Sallay, V., Szabó, T., Lakatos, C., & Tóth-Vajna, R. (2014). A Kapcsolati Elégedettség Skála magyar változatának (RAS-H) pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15(3), 245258.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meiden, J., Noordegraaf, M., & Ewjik, H. (2017). Applying the paradigm of relational ethics into contextual therapy. Analyzing the practice of Ivan Boszormenyi-Nagy. Journal of Marital and Family Therapy, 44(3), 499511.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miller, R.B. (2000). Misconceptions about the U-shaped curve of marital satisfaction over the life course. Family Science Review, 13(12), 6073.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Millings, A., Walsh, J., Hepper, E., & O’Brien, M. (2012). Good Partner, Good Parent. Personality and Social Psychology Bulletin, 39(2), 170180.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Monostori, J., & Murinkó, L. (2018). Háztartás és családszerkezet. In: Monostori J., Őri P., & Spéder Zs. (Szerk.). Demográfiai portré 2018. KSH NKI (177197). Budapest

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Morowatisharifabad, M.A., Khankolabi, M., Gerami, M.H., Fallahzade, H., MozaffariKhosravi, H., & Seadatee-Shamir, A. (2016). Psychometric Properties of the Persian Version of Parenting Style and Dimensions Questionnaire: Application for Childrens Health-related Behaviors. International Journal of Pediatrics, 4(9), 33733380.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Murray, L.S., Holmes, G.J. & Griffin, D.W. (1996). The Self-Fulfilling Nature of Positive Illusions in Romantic Relationships: Love Is Not Blind, but Prescient. Journal of Personality and Social Psychology, 71(6), 1155-1180.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Murray, L.S., Rose, P., Holmes, G.J., Derrick, J., Podchaski, E.J., Bellavia, G., & Griffin, D.W. (2005). Putting the Partner Within Reach: A Dyadic Perspective on Felt Security in Close Relationships. Journal of Personality and Social Psychology. American Psychological Association, 88(2), 327347.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nanu, D.E., & Nijloveanu Maria, D. (2015). Attachment and Parenting Styles. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 203, 199204.

 • O’Brian, M. & Peyton, V. (2002). Parenting attitudes and marital intimacy: A longitudinal analysis. Journal of Family Psychology 16(2), 118127.

 • O’Leary, S., & Vidair, H. (2005). Marital adjustment, child-rearing disagreements, and overreactive parenting: Predicting child behavior problems. Journal of Family Psychology, 19(2), 208216.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oroszné Perger, M. (2002). A szülői nevelési stílus. Iskolakultúra, 4, 107114.

 • Ownsworth, T., Henderson, L., & Chambers, S.K. (2010). Social support buffers the impact of functional impairments on caregiver psychological well-being in the context of brain tumor and other cancers. Psycho­Oncology, 19(10), 11161122.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Önder A., & Gülay H. (2009). Reliability and validity of parenting styles & dimensions questionnaire. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 508515.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Padilla-Walker, L.M., & Coyne, S.M. (2011). “Turn that thing off!” parent and adolescent predictors of proactive media monitoring. Journal of Adolescence, 34, 705715.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Papp-Zipernovszky, O., Kékesi, M.Z., & Jámbori, Sz. (2017). A Multidimenzionális Észlelt Társas Támogatás Kérdőív magyar nyelvű validálása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 18(3), 230262.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pelaez, M., Field, T., Pickens J.N., & Hart, S. (2008). Disengaged and authoritarian parenting behavior of depressed mothers with their toddlers. Infant Behavior & Development, 31, 145148.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pickard, E.K., & Ingersoll, B.R. (2015). From research settings to parents: The Role of Parent Social Networks in the Choices Parents Make About Services for Their Child With Autism Spectrum Disorder. Clinical Psychological Science, (3)2, 256269.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pons-Salvador, G., Cerezo, M.A., & Trenado, R.M. (2014). Dose-effect on the mothers and babies attending the Programa de Apoyo Psicológico P/MaternoInfantil. Anales de Psicología, 30(2), 474481.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pulkkinen, L. (1982): Self-control and continuity from childhood to adolescence. In: P.B. Baltes, & O.G. Brim, (Eds.), Life-span development and behavior (139155). Vol. 4. New York: Academic Press

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Racine, N., Plamondon, A., Hentges, R., Tough, S., & Madigan, S. (2019). Dynamic and bidirectional associations between maternal stress, anxiety, and social support: The critical role of partner and family support. Journal of Affective Disorders, 252, 1924.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rankin Williams L., Degnan K.A., Perez-Edgar K.E., Henderson H.A, Rubin K.H, Pine D.S., Steinberg L., &Fox N.A. (2009). Impact of Behavioral Inhibition and Parenting Style on Internalizing and Externalizing Problems from Early Childhood through Adolescence. Journal of Abnormal Child Psychology, 37, 10631075.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Robinson, C.C., Mandleco, B., Olsen, S.F., & Hart, C.H. (1995). Authoritative, authoritarian, and permissive parenting practices. Development of a new measure. Psychological Reports, 77, 819830.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Robinson, C.C., Mandleco, B., Olsen, S.F., & Hart, C.H. (2001). The Parenting Styles and Dimensions Questionnaire (PSDQ). In: B.F. Perlmutter, J. Touliatos, & G.W. Holden (Eds.). Handbook of family measurement techniques: Vol. 3. Instruments & index (319321).

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thousand Oaks:Sage Rosseel Y. (2012). “lavaan: An R Package for Structural Equation Modeling.” Journal of Statistical Software, 48(2), 136.

 • Sallay, H., & Münnich, Á. (1999). Családi nevelési attitűdök percepciója és a self-fejlődéssel való összefüggései. Magyar Pedagógia, 99(2), 157174.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Scanzoni, J., & Arnett, C. (1987). Policy implications derived from a study of rural and urban marriages. Family Relations, 36, 430436.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schaefer, E.S. (1959). A circumplex model for maternal behavior. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 59, 226235.

 • Schaefer, E.S. (1965). A configurational analysis of children’s reports of parent behavior. Journal of Consulting Psychology, 29, 552557.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schaefer, E.S., & Bell, R.Q. (1958). Development of a Parental Attitude Research Instrument. Child Development, 29(3), 339361.

 • Sherbourne, D.C., & Stewart, A.L. (1991). The MOS Social Support Survey. Social Science and Medicine, 32, 705714.

 • Sevinc, M., & Garip, E.M. (2010). A study of parents’ child raising styles and marital harmony, Procedia Social and Behavioral Sciences 2(2) 16481653.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simon, A. (1988). A Zung-féle Önértékelő Depresszió Skála (ÖDS). In: F. Szakács (Ed.), Pszichodiagnosztikai vademecum I./1. (180184). Budapest: Tankönyvkiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sipos, K., & Sipos, M. (1978). The development and validation of the hungarian form of the STAI. In: Spielberger, C.D., & Diaz-Guerrerro, R. (Eds.), Cross-cultural anxiety 2. (5161). Washington DC: Hemisphere

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Song, J.I., Shin, D.W., Choi, J.Y., Kang, J., Baik, Y.J., Mo, H., & Park, M.H. (2011). Quality of life and mental health in family caregivers of patients with terminal cancer. Supportive Care in Cancer 19(10), 15191526.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spielberger, C.D., Gorsuch, R.L., & Lushene, R.E. (1970). Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Steinberg, L., Lamborn, S.D., Darling, N., Mounts, N.S., & Dornbusch, S.M. (1994). Overtime changes in adjustment and competence among adolescents from authoritative, authoritarian, indulgent, and neglectful families. Child Development, 65, 754770.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sz. Makó, H., Bernáth, L., Szentiványi-Makó, N., Veszprémi, B., Vajda, D., & Kiss, E.Cs. (2016). A MOS SSS–Társas támasz mérésére szolgáló kérdőív magyar változatának pszichometriai jellemzői. Alkalmazott Pszichológia, 16(3),145162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tagliabue, S., Olivari, M.G., Bacchini, D., Affuso, G., & Confalonieri, E. (2014). Measuring Adolescents’ Perceptions of Parenting Style During Childhood: Psychometric Properties of the Parenting Styles and Dimensions Questionnaire. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 30(3), 251258.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tagliabue, S., Olivari, M.G., Miranda, M.C., Affuso, G., Bacchini, D., & Confalonieri, E. (2015). Memories of parenting styles and communicative processes in adolescence. Family Science, 6(1), 389393.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács, Sz. (2016). Bevezetés a matematikai statisztikába: Elmélet és gyakorlat, 1. kötet, Budapest: Antarész Kiadó

 • Takács, Sz. (2020). Bevezetés a matematikai statisztikába: Elmélet és gyakorlat, 3. kötet. Budapest:Antarész Kiadó

 • Tavassolie, T., Dudding, S., Madigan, A.L., Thorvardarson, E., & Winsler, A. (2016). Differences in perceived parenting style between mothers and fathers: implications for child outcomes and marital conflict. Journal of Child and Family Studies, 25(6), 20552068.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Topham, G.L., Hubbs-Tait, L., Rutledge, J.M., Page, M.C., Kennedy, T.S., Shriver, L.H., & Harrist, A.W. (2011). Parenting styles, parental response to child emotions, and family emotional responsiveness are related to child emotional eating. Appetite, 56, 261264.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, I., & Gervai, J. (1999). Szülői Bánásmód Kérdőív (HPBI): A Parental Bonding Instrument (PBI) magyar változata. Magyar Pszichológiai Szemle, 54(4), 551566.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Turney, K. (2011). Labored love: Examining the link between maternal depression and parenting behaviors. Social Science Research, 40(1), 399-415.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • UNODC (2018). Global study in homicide, gender related killing of women and girls. Letöltve: 2020. 09. 30-án: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van den Akker A.L., Dekovic M., Prinzie P., & Asscher J.J. (2010). Toddlers’ temperament profiles: Stability and relations to negative and positive parenting. Journal of Abnormal Child Psychology, 38, 485495.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vera, J., Granero, R., & Ezpeleta, L. (2012). Father’s and mother’s perceptions of parenting styles as mediators of the effects of parental psychopathology on antisocial behavior in outpatient children and adolescents. Child Psychiatry & Human Development, 43, 376392.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Waylen, A., & Stewart-Brown, S. (2010). Factors influencing parenting in early childhood: a prospective longitudinal study focusing on change. Child: Care, Health and Development, 36, 198207.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weiss, L., & Schwartz, J. (1996). The Relationship between Parenting Types and Older Adolescents’ Personality, Academic Achievement, Adjustment and Substance Use. Child Development, 67, 21012114.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wilhelm, K., & Parker, G. (1988). The development of a measure of intimate bonds. Psychological Medicine, 18, 225234.

 • Winnicott, D. W. (1999). Játszás és valóság. Budapest: Animula

 • Wu, P., Robinson, C.C., Yang, C., Hart, H.C., Olsen, F. S., Portera, L.C., Jinb, S., Wob, J., & Wuc, X. (2002). Similarities and differences in mothers’ parenting of preschoolers in China and the United States. International Journal of Behavioral Development, 26(6), 481491.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zung, W.W. (1965). A Self-Rating Depression Scale. Archives of General Psychiatry, 12(1), 6370.

 • Collapse
 • Expand

 

Submit Your Manuscript
 
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian HERE
 
 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS
 • CABELLS Journalytics

 

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
13
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago Quartile Score Neuropsychology and Physiological Psychology (Q4)
Psychiatry and Mental Health (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Psychiatry and Mental Health 485/529 (Q4)
Neuropsychology and Physiological Psychology 62/65 (Q4)
Scopus
SNIP
0,106

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,15
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
23/67=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 57/60 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 452/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,24
Scopus
Cites
77
Scopus
Documents
14
Days from submission to acceptance 140
Days from acceptance to publication 90

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Neuropsychology and Physiological Psychology Q4
Psychiatry and Mental Health Q4
Scopus
Cite Score
26/70=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Neuropsychology and Physiological Psychology 59/61 (Q4)
Psychiatry and Mental Health 442/506 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
67
Scopus
Documents
18

 

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 104 EUR / 128 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2022 0 38 102
Nov 2022 0 35 88
Dec 2022 0 24 81
Jan 2023 0 48 96
Feb 2023 0 16 52
Mar 2023 0 29 80
Apr 2023 0 0 0