Authors:
Tünde Szabó Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Mentálhigiéné Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Tünde Szabó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0002-4346-2534
,
Éva Susánszky Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Éva Susánszky in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
J. Ágnes Lukács Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Társadalomtudományi Tanszék, Budapest, Magyarország

Search for other papers by J. Ágnes Lukács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ildikó Danis Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Mentálhigiéné Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Ildikó Danis in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Beáta Dávid Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Mentálhigiéné Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Beáta Dávid in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

ABSZTRAKT

Elméleti háttér: A Multigroup Ethnic Identity Measure (MEIM) kérdőív az etnikai identitással kapcsolatos kutatások egyik leggyakrabban alkalmazott módszere. Cél: A tanulmányban bemutatjuk a MEIM 12 tételes változatának magyar fordítását (Etnikai Csoportok Identitása Kérdőív, MEIM-H), valamint a kérdőív validálása során szerzett eredményeket, összefüggéseket és néhány pszichometriai jellemzőt. Módszerek: Az elemzéshez használt adatfelvételt 2019-ben 574 fős, nem-reprezentatív hazai mintán a Kutatópont Kft. végezte. A megkérdezettek magukat roma nemzetiségűnek valló személyek, akik a három legnépesebb magyarországi roma/cigány csoporthoz tartoznak (romungro: 209, oláh: 194, beás: 171 fő). A kérdőívcsomagban a MEIM-H mellett a Reziliencia Skála (CD-RISC), a WHO Jól-lét Index (WBI), valamint az életminőség leírására és a minta demográfiai összetételére vonatkozó kérdések is szerepeltek. Eredmények: A MEIM-H faktorelemzése néhány módszertani kiegészítéssel igazolta (χ2(48) = 203,748; RMSEA = 0,076; NFI = 0,952; TLI = 0,948; CFI = 0,962) a kérdőív eredeti kétdimenziós szerkezetét. MEIM-H kérdőív belső konzisztenciája egydimenziós mérőeszközként kezelve kifogástalan volt (Cronbach-α = 0,92). Hasonlóan magas megbízhatósági adatokat mutat a két alskála, az Identitáskeresés (Cronbach-α = 0,93), és az Identitás megerősítés (Cronbach-α = 0,80) is. A MEIM-H egydimenziós értéke mérsékelt erősséggel, pozitívan korrelált a CD-RISC-pontszámaival (rs = 0,49; p < 0,001), de nem jelzett sem a WBI, sem az egészségi állapot itemeivel említésre méltó kapcsolatot. Ugyanakkor néhány szociodemográfiai tényező (iskolai végzettség, etnikai hovatartozás, lakóhely típusa és etnikai összetétele stb.) kategóriái között szignifikáns (p < 0,05) különbségeket találtunk a skálapontszámokban. Következtetések: Az eredmények alapján a MEIM kérdőív magyar változata (MEIM-H) érvényes és megbízható mérőeszköznek bizonyult a magyarországi romák körében.

 • Bárány, Z. (2002). Ethnic mobilization without prerequisites. The East European Gypsies. World Politics, 54(3), 277330. https://doi.org/10.1080/014198798330034

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bech, P., Staehr-Johansen, K., & Gudex, C. (1996). The WHO (Ten) Well-Being Index: validation in diabetes, Psychotherapy and Psychosomatics, 65(4), 183190. https://doi.org/10.1159/000289073

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bernát, A. (2014). Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai Magyarországon. In T. Kolosi, I. Gy. Tóth (Szerk.), Társadalmi Riport 2014. (pp. 246264). TÁRKI.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berry, J. W., Phinney, J. S., Sam, D. L., & Vedder, P. (eds.) (2006). Immigrant youth in cultural transition: Acculturation, identity, and adaptation across national contexts. Erlbaum. https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2006.00256.x

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bhui, K., Lawrence, A., Klineberg, E., Woodley-Jones, D., Taylor, S., Stansfeld, S., et al. (2004). Acculturation and health status among African-Caribbean, Bangladeshi and White British adolescents. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 40(4), 259266. https://doi.org/10.1007/s00127-005-0890-5

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Binderhoffer, Gy. (2001). Kettős identitás. Új Mandátum Kiadó

 • Bokrétás, I., & Bigazzi, S. (2013). A felsőoktatásban tanuló roma fiatalok pszichológiája, Romológia, (1), 86103.

 • Breakwell, G. M. (1993). Social representations and social identity. Papers on Social Representation, 2(3), 198217.

 • Brewer, M. B., & Picket, C. L. (2006). A társas én és csoportidentifikáció: a beolvadás és az elkülönülés motivációja a személyközi és kollektív identitásban. In J.P. Forgas, K.D. Williams (Szerk.): A társas én – Az önmegismerés pszichológiája (pp. 297316). Kairosz Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ceglédi, T. (2018). Ugródeszkán. Reziliencia és társadalmi egyenlőtlenségek a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára, 4. Debrecen: Debreceni Egyetem, CHERD

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Connor, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC), Depression and Anxiety, 18(2), 7682. https://doi.org/10.1002/da.10113

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cross, W. E., Jr (1971). The Negro-to-Black conversion experience: Toward a psychology of black liberation, Black World, 20(9), 1327.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csepeli, Gy., & Simon, B. (2004). Construction of Roma identity in Eastern and Central Europe: perception and self-identification, Journal of Ethnic and Migration Studies, 30(1), 129150.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csepeli, Gy., & Örkény, A. (2015). Az emancipáció kihívása a mai magyar társadalomban a romák és nem romák viszonyában. Szociológiai Szemle, 2(3), 83102. https://doi.org/10.1080/1369183032000170204

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dandy, J., Durkin, K., McEvoy, Barber, B. L., & Houghton, S. (2008). Psychometric properties of multigroup ethnic identity measure (MEIM) scores with Australian adolescents from diverse ethnocultural groups. Journal of Adolescence, 31(3), 323335.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Davey, M., Goettler Eaker, D., Stone Fish, L., & Klock, K. (2003). Ethnic identity in an American white minority group. Identity, 3(2), 143-158. https://doi.org/10.1207/s1532706xid030204

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dimitrova, R., Chasiotis, A., & Bender, M. (2014). Collective identity and well-being of Bulgarian Roma adolescents and their mothers. Journal of Youth and Adolescence, 43(3), 375386. https://doi.org/10.1007/s10964-013-0043-1

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dimitrova, R., Ferrer-Wreder, L., & Trost, K. (2015). Intergenerational transmission of ethnic identity and life satisfaction of Roma minority adolescents and their parents. Journal of Adolescence, 45(1), 296306. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2015.10.014

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dupcsik, Cs. (2009). A magyarországi cigányság története. Történelem a cigánykutatások tükrében, 1890–2008. Osiris Kiadó

 • Erikson, E. (1968). Identity: Youth and crisis. Norton. https://doi.org/10.1002/bs.3830140209

 • Fisher, S., Reynolds, J.L. & Hsu, W.W. (2014). Examining multiracial youth in context: Ethnic identity development and mental health outcomes. Journal of Youth Adolescence, 43(10), 16881699. https://doi.org/10.1007/s10964-014-0163-2

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gaines, S. O. Jr., Bunce, D., Robertson, T., Wright, B., Goossens, Y., Heer, D., et al. (2010). Evaluating the psychometric properties of the Multigroup Ethnic Identity Measure (MEIM) within the United Kingdom. Identity, 10(1), 119. https://doi.org/10.1080/15283481003676176

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hajdu, G., Kristóf, L., & Kovách, I. (2015). Társadalmi tükör. Jelentés a magyar társadalom munkaerő-piaci és társas integráltságáról. MTA

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harrington, D. (2009). Confirmatory Factor Analysis. University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195339888.001.0001

 • Helms, J. E. (1990). Black and white racial identity. Theory, research and practice. Greenwood Press

 • Helms, J. E. (1995). An update of Helm’s White and People of Color racial identity models. In J. G. Ponterotto, J. M., Casas, L. A., Suzuki, & C. M. Alexander (Eds.), Handbook of multicultural counseling (pp. 181198). Sage

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hu, L. & Bentler, P. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 155. https://doi.org/10.1080/10705519909540118

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ivanov, A (2012): Quantifying the unquantifiable: Historical determinants of – and possible approaches to – the fluid. Roma Identity Nasselenie Review, 3–4, 7995.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Janky, B., & Kemény, I. (2003). A 2003. évi cigány felmérésről. Beszélő, 8(10), 6476. http://beszelo.c3.hu/cikkek/a-2003-evi-cigany-felmeresrol

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kemény, I., Janky, B., & Lengyel, G. (2004). A magyarországi cigányság, 1971–2003. Gondolat Kiadó, MTA Kisebbségkutató Intézet

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keresztes-Takács, O. (2017). Roma fiatalok etnikai identitása és önértékelése egy kérdőíves kutatás tükrében. Esély 29(3), 5672.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiang, L., Yip, T., Gonzales-Backen, M., Witkow, M., & Fuligni, A. J. (2006). Ethnic identity and the daily psychological well-being of adolescents from Mexican and Chinese backgrounds. Child development, 77(5), 13381350. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2006.00938.x

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss, E. Cs., Vajda, D., Káplár, M., Csókási, K., Hargitai, R., & Nagy, L. (2015). A 25-itemes Connor-Davidson Rezíliencia Skála (CD-RISC) magyar adaptációja, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 16(1), 93113. https://doi.org/10.1556/Mental.16.2015.1.4

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd ed.). Guilford Press

 • Kóczé, A. (2010): Etnicitás, gender és a szegénység összefonódásának megnyilvánulásai. In: A. Kóczé (Szerk.), Nehéz sorsú asszonyok feketén-fehéren: Roma nők munkaerő-piaci és megélhetési lehetőségei két kistérségben: Kutatási beszámoló (pp. 8194). MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koulish, R (2005). Hungarian Roma attitudes on minority rights: The symbolic violence of ethnic identification. Europe-Asia Studies, 57(2), 311326. https://doi.org/10.1080/09668130500051973

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kozma, K., & Ceglédi, T. (2020). „Akinek van bátorsága a gesztenyét lebontani”. Reziliens életúttal a pedagógus pályán. Acta Medicinae et Sociologica, 11(31), 85101. https://doi.org/10.19055/ams.2020.11/31/8

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kyuchukov, H., & Hancock, I. (Eds.) (2010). Roma identity. Slovo

 • Ladányi, J., & Szelényi, I, (2001). A roma etnicitás „társadalmi konstrukciója” Bulgáriában, Magyarországon és Romániában a piaci átmenet korszakában. Szociológiai Szemle, 11(4), 8595.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lukács, J. Á, Szabó, T., Huszti, É., Komolafe, C., Ember, Zs., Pethesné Dávid, B. (in press). The role of colleges for advanced studies in Roma undergraduates’ academic adjustment in Hungary from a social network perspective. Intercultural Education

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marcia, J. E., Waterman, A. S., Matteson, D. R., Archer, S. L., & Orlofsky, J. L. (1993). Ego identity: A handbook for psychosocial research. Springer-Verlag

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Máté, D. (2015). Reziliens romák identitáskonstrukciói Erdélyi Társadalom, 13(1), 4355.

 • Mayall, D. (2001). Gypsy Identities, 1500-2000: From Egyptians and Moonmen to Ethnic Romany. Routledge

 • McGarry, A. (2014). Roma as a political identity: Exploring representations of Roma in Europe. Ethnicities, 14(6), 756774., https://doi.org/10.1177/1468796814542182

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Messing, V. (2014). Methodological puzzles of surveying Roma/Gypsy populations. Ethnicities, 14(6), 811829. https://doi.org/10.1177/1468796814542180

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Milliones, J. (1980). Construction of a Black consciousness measure: Psychotherapeutic implications. Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 17(2), 175182. https://doi.org/10.1037/h0085908

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Neményi, M. (2007). Serdülő roma gyerekek identitás-stratégiái. Educatio, 16(1), 8498.

 • Phinney, J., & Ganeva, Z. (2011). The structure of ethnic identity of young adolescents of Bulgarian and Romany origin. In: J.B. Holen, & A. Phillips (Eds.), Studies in education from diverse contexts (pp. 7187). University of North Dakota. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1161.1124

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Phinney, J. S. (1990). Ethnic identity in adolescents and adults: Review of research. Psychological Bulletin, 108(3), 499514. https://doi.org/10.1037/0033-2909.108.3.499

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Phinney, J. S. (1992). The Multigoup Ethnic Identity Measure: A new scale for use with diverse groups, Journal of Adolescent Research, 7(2), 156176. https://doi.org/10.1177/074355489272003

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Phinney, J. S., & Alipuria, L. L. (1996). At the interface of cultures: Multiethnic/multiracial high school and college students. The Journal of Social Psychology, 136(2), 139158. https://doi.org/10.1080/00224545.1996.9713988

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Phinney, J. S., Cantu, C. L., & Kurtz, D. A. (1997). Ethnic and American identity as predictors of self-esteem among African American, Latino, and White adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 26(2), 165185. https://doi.org/10.1023/A:1024500514834

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Phinney, J. S., & Chavira, V. (1992). Ethnic identity and self-esteem: An exploratory longitudinal study. Journal of Adolescence, 15(3), 271281. https://doi.org/10.1016/0140-1971(92)90030-9

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Phinney, J. S., & Ong, A. D. (2007). Conceptualization and measurement of ethnic identity: Current status and future directions. Journal of Couseling Psychology, 54(3), 271281. https://doi.org/10.1037/0022-0167.54.3.271

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pnevmatikos, D., Geka, M., & Divane, M (2010). The emergence, structure and development of ethnic identity during childhood: The case of Roma identity. International Journal of Psychology, 45(6), 435442. https://doi.org/10.1080/00207594.2010.491120

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ponterotto, J. G., Gretchen, D., Utsey, S, O, Stracuzzi, T., & Saya, Jr. R. (2003). The Multigroup Ethnic Identity Measure (MEIM): Psychometric review and further validity testing. Educational and Psychological Measurement, 63(3), 502515. https://doi.org/10.1177/0013164403063003010

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prieto-Flores, Ò. (2009). Does the canonical theory of assimilation explain the Roma case? Some evidence from Central and Eastern Europe. Ethnic and Racial Studies, 32(8), 13871405. https://doi.org/10.1080/01419870903006988

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Roberts, R., Phinney, J., Masse, L., Chen, Y., Roberts, C., & Romero, A. (1999). The structure of ethnic identity in young adolescents from diverse ethnocultural groups. Journal of Early Adolescence, 19(3), 301322. https://doi.org/10.1177/0272431699019003001

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schwartz, S. J., Zamboanga, B. L., Weisskirch, R. S., & Rodriguez, L. (2009). The relationships of personal and ethnic identity exploration to indices of adaptive and maladaptive psychosocial functioning. International Journal of Behavioral Development, 33(2), 131144. https://doi.org/10.1177/0165025408098018

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sellers, R. M., Rowley, S. A. J., Chavous, T. M., & Shelton, J. N., & Smith, M. A. (1997). Multidimensional inventory of Black identity: a preliminary investigation of reliability and construct validity. Journal of Personality and Social Psychology, 73(4), 805815. https://doi.org/10.1037/0022-3514.73.4.805

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sellers, R. M., Smith, M. A., Shelton, N. J., Rowley, S. A. J., & Chavous, T. M. (1998). Multidimensional model of racial identity: reconceptualization of African American racial identity, Personality and Social Pscyhology Review, 2(1), 1839. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0201_2

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shi, Y., Dang, J., Zheng, W., & Liu, L. (2017). Dual identity and prejudice: The moderating role of group boundary permeability. Frontiers in Psychology, 8, Article 195. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00195

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simonovits, G., & Kézdi, G., (2014). Poverty and the Formation of Roma Identity in Hungary: Evidence from a Representative Panel Survey of Adolescents. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2428607

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smith, T. B., & Silva, L. (2011). Ethnic identity and personal well-being of people of color: A meta-analysis. Journal of Counseling Psychology, 58(1), 4260. https://doi.org/10.1037/a0021528

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stewart, M. S. (1994). Daltestvérek. Az oláhcigány identitás és közösség továbbélése a szocialista Magyarországon. T–Twins Kiadó, MTA Szociológiai Intézet, Max Weber Alapítvány. http://hdl.handle.net/2437/2332

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Susánszky, É., Konkoly, T. B., Stauder, A., & Kopp, M. (2006). A WHO jól-lét kérdőív rövidített (WBI-5) magyar változatának validálása a Hungarostudy 2002 országos lakossági egészségfelmérés alapján. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7(3), 247255. https://doi.org/10.1556/Mental.7.2006.3.8

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, M., Nguyen Luu, L.A., Szabó, Á., & Fliszár, É. (2012): Magyarországon élő fiatalok többségi és kisebbségi identitása egy kérdőíves vizsgálat tükrében. In L.A. Nguyen, Luu, & M. Szabó (Szerk.), Identitás a kultúrák kereszttüzében: Magyarországon élő fiatalok identitás-konstrukcióinak vizsgálata: Kutatási beszámoló tanulmánykötet (pp. 5591). ELTE Eötvös Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabóné Kármán, J. (2012). A magyarországi roma/cigány értelmiség historiográfiája, helyzete, mentális állapota. Gondolat Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szántó, Zs., & Susánszky, É. (2019). Kutatási jelentés Budapesti Református Cigány Szakkollégium, VEKOP-7,4,1-16-2016-00002 pályázat

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Székelyi, M., Örkény, A., & Csepeli, Gy. (2001). Romakép a mai magyar társadalomban. Szociológiai Szemle, 11(3), 1946.

 • Székelyi, M., Örkény, A., Csepeli, Gy., & Barna, I. (2005). A siker fénytörései. Sík Kiadó

 • Tajfel, H., & Turner, J. (1986). The social identity theory of intergroup behavior. In: S. Worchel, & W. G. Austin (Eds.), Psychology of Intergroup Relations (pp. 276293). Nelson. https://doi.org/10.4324/9780203505984-16

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thompson-Sanders, V. L. (1995). The multidimensional structure of racial identification, Journal of Research in Personality, 29(2), 208222. https://doi.org/10.1006/jrpe.1995.1012

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, K. D. (2008). Sikeres cigányok identitása Angliában és Magyarországon. L’Harmattan

 • Tugade, M.M., & Fredrickson, B.L. (2004). Resilient individuals use positive emotions to bounce back from negative emotional experiences, Journal of Personality and Social Psychology, 86(2), 320333. https://doi.org/10.1037/0022-3514.86.2.320

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Worrell, F. C. (2000). A validity study of scores on the Multigroup Ethnic Identity Measure based on a sample of academically talented adolescents. Educational and Psychological Measurement, 60(3), 439447. https://doi.org/10.1177/00131640021970646

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yip, T., & Fuligni, A.J. (2002). Daily variation in ethnic identity, ethnic behaviors, and psychological well-being among American adolescents of Chinese descent. Child Development, 73(5), 15571572. https://doi.org/10.1111/1467-8624.00490

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yip, T., Gee, G. C., & Takeuchi, D. T. (2008). Racial discrimination and psychological distress: The impact of ethnic identity and age among immigrant and United States-born Asian adults. Developmental Psychology, 44(3), 787800., https://doi.org/10.1037/0012-1649.44.3.787

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE
Instructions for reviews in Hungarian .
Please, download the file from HERE

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Adrienne STAUDER

Editor(s): Edit CZEGLÉDI

Editorial Board

 • László Csaba DÉGI (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia)
 • Zsolt DEMETROVICS (Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Barna KONKOLŸ THEGE (Waypoint Centre for Mental Health Care, Penetanguishene, Canada)
 • Karolina KÓSA (University of Debrecen, Debrecen)
 • Márta NOVÁK (University of Toronto, University Health Network, Toronto, Canada)
 • Bettina PIKÓ (University of Szeged, Szeged)
 • József RÁCZ (Semmelweis University, Budapest; Eötvös University, Budapest)
 • István TIRINGER (University of Pécs, Pécs)

Editorial Correspondence: Czeglédi, Edit
Institute of Behavioural Sciences
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 210 2930 ext. 56151 ---- Fax: (36 1) 210 2955
E-mail: mentalhigiene.pszichoszomatika@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsychInfo
 • SCOPUS
 • CABELLS Journalytics

 

2023  
Scopus  
CiteScore 0.6
CiteScore rank Q4 (Psychiatry and Mental Health)
SNIP 0.149
Scimago  
SJR index 0.141
SJR Q rank Q4

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Publication Model Online Only Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 120 EUR / 132 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Language English
Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
2000
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Végeken Egézséglélektani Alapítvány
Founder's
Address
H-1089 Budapest, Hungary Nagyvárad tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1419-8126 (Print)
ISSN 1786-3759 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 0 121 26
Feb 2024 0 159 23
Mar 2024 0 124 14
Apr 2024 0 63 32
May 2024 0 44 25
Jun 2024 0 84 14
Jul 2024 0 12 1