View More View Less
 • 1 Institute of Literary Studies, HAS Budapest, Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $408.00

Nation-religion is a term for a national myth and rhetoric formed in Hungary from the 15th

 • "Jézus a maga egyszerű vallását titkos sejdítésekkel szőtte keresztül, hogy az értelmi vizsgálatok elakasztván, a szívet tegye foglalatosságba s a szív által a phantasiát. Mert nem mind ezen megjegyzés alá tartoznak-e a váltságot illető titkok, a háromság; az eredeti romlás hathatós éreztetése; a jutalmakról és büntetésekről tétetett igéretek és fenyegetések; s maga az a képekkel gazdag előadás, melybe Jézus a legtisztább s legegyszerűbb morált öltözteté?" Op. cit., vol. 1, p. 1074.

 • Henry H. H. Remak, "New Harmony: The Quest for Synthesis in West European Romanticism," in Literary Cross-Currents, Modes, and Models, ed. Gerhart Hoffmeister (Detroit, 1990), 331-351.

 • "Van bennünk bizonyos érzelem, mellyet Religiói Érzelemnek nevezhetünk; melly, szint úgy mint a' Szépnek Érzete, külömböző emberekben külömböző mértékkel találtatik…" Op. cit., vol. 1, p. 1045.

 • "Ne higyjétek, hogy az emberi lelket oly könnyű megismerni, mint azok vélik, kik a szív titkos rejtekeiről szív nélkül gondolt definitiókat készítenek. A remény, hit és kívánság csudálatos vegyítéke. Innen van, hogy e három oly könnyen foly által egymásba…" Op. cit., vol. 1, p. 315-316.

 • Erich Auerbach, Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur (Bern und München, 1946).

 • Austin Warren, The New-England Conscience (Ann Arbor, 1966).

 • Sören Kierkegaard, Der Begriff Angst (Berlin, 1960), 9.

 • Cf. Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments (London, 1759).

 • Ibid., 1168a/15-18.

 • Nicomachean Ethics, Book IX, 7. The Complete Works of Aristotle, ed. Jonathan Barnes (Princeton: Princeton University Press, 1984), vol. 2, p. 1846, 1168a/13-15.

 • "Az emberi nemzet felett és körül, úgy a' mint ezen bujdosó csillagon él és bolyong, vilá-gosságnak és homálynak bizonyos jóltevő egyarányosságban kell elterjednie. Bontsd meg az Egyarányt, 's akár világosság a' homályon akár homály a' világosságon vegyen erőt, mindenik esetben elvakítottad az emberi gyönge szemeket." Ferenc Kölcsey, Összes Művei [The Collected Works of Ferenc Kölcsey] (Budapest, 1960), vol. 1, p. 1081.

 • "Mert a hit nem egyéb, mint azon megnyugvás, hogy a dologról szerzett tudomásunk bizonyos. Op. cit., vol. 1, p. 276.

 • "… azokat inkább Érzelem mint Reflexió következéseinek kell tartanunk." Op. cit., vol. 1, p. 1076.

 • Luthers Werke, 30/I, p. 120. Quoted in Mihály Imre, "Magyarország panasza" - A Querela Hungariae toposz a XVI-XVII. század irodalmában [The Complaint of Hungary: The Topic Querela Hungariae in Sixteenth- and Seventeenth-Century Literature] (Debrecen, 1995), 117.

 • A copy of the earliest chronicle extant, the Gesta Hungarorum, written in Latin by an anonym ecclasiastic during the twelfth or thirteenth centuries, was published by Joannes Georgius Schwandtner in Vienna in 1746.

 • Cf. Kálmán Benda. A magyar nemzeti hivatástudat története (A XVI-XVII. században) [The History of the Hungarian National Sense of Calling (During the Sixteenth and Seventeenth Centuries)] (Budapest, 1937); István Nemeskürty, A bibliai örökség - A magyar küldetéstudat története [The Biblical Heritage: The History of the Hungarian Consciousness of Mission] (Debrecen, 1991); Sándor Öze, "Büneiért bünteti Isten a magyar népet "Egy bibliai párhuzam vizsgálata a XVI. századi nyomtatott egyházi irodalom alapján [God Punishes the Hungarian People for their Vices: An Analysis of a Biblical Parallelism Based on Printed Ecclesiastic Literature in the Sixteenth Century] (Budapest, 1991).

 • Cf. György Székely, "La Hongrie et la domination ottomane", XVe-XVIIe siècles. Studia Turco-Hungarica, vol. 2 (Budapest, 1975), 7-38.

 • Epistolae Pauli lingua hungarica donatae. Az Zeenth Paal leveley magyar nyelven. (Cracow, 1533).

 • Published as an appendix to István Gálszécsi, A keresztényi tudományról való rövid könyvecske [A Short Book on Christian Knowledge] (Cracow, 1538); Régi Magyar Költők Tára (RMKT), ed. Áron Szilády, vol. 2 (Works of Sixteenth-Century Authors), vol. 1, 1527-1546 (Budapest, 1880)

 • Cf. Lajos Hopp, Az "antemurale" és "conformitas" humanista eszméje a magyar-lengyel hagyományban [The Humanist Idea of the "Antemurale" and "Conformitas" in Polish-Hungarian Tradition] (Budapest, 1992). A detailed summary in French pp. 205-208.

 • Novalis, Heinrich von Ofterdingen (Weimar, 1917), 108.

 • Percy Bysshe Shelley, "A Defence of Poetry," in Shelley's Literary and Philosophical Criticism, ed. John Shawcross (London, 1909), 154.

 • Op. cit., 154-155.

 • Op. cit., 155.

 • Quoted as a referential note to the "Ode on a Grecian Urn" in John Keats Poems (London, 1944), 192.

 • "… az az erő mely az erőszaknak és a bűnnek legfoganatosabban vethetett határt, midőn túl az emberi törvény és fenyíték határain a jövendőben mutatott reményt és félelmet." Op. cit., vol. 1, p. 1075. Cf. "These natural hopes, and fears, and suspicions, were propagated by sympathy, and confirmed by education; and the gods were universally represented and believed to be the rewarders of humanity and mercy, and the avengers of perfidy and injustice. And thus religion, even in its rudest form, gave a sanction to the rules of morality, long before the age of artificial reasoning and philosophy." Adam Smith, op. cit., chapter VIII.

 • "Minden nemzet mely elmúlt kora emlékezetét semmivé teszi, vagy semmivé lenni hagyja, saját nemzeti létét gyilkolja meg; s akarmi más kezdődjék ezentúl: az a régi többé nem leszen. Az időtől fogva eltűnt a nemzet, mely (…) hajdankora képeit századról századra szálitá, míg a késő messzeségben lassanként ideállá váltak, s mely ez ideál segédével magát való nagyságra felemelni képes vala (…) Mit akartok? azt várjátok-e hogy a halottak sírból felszálljanak? hogy rémletes arccal jelenjenek meg álmaitoknak? És mit fognátok felelhetni, ha szavaikat felemelnék? mondván: - 'Nép, mi vagy? hol a bizonyság, hogy tőlünk származol? hazát alkotánk, s te reánk nem emlékezel; hidegen taposod győzedelmeink mezeit, s a pusztákon, hol ezrenként hullánk el, sírhalmainkra nem vetsz tekintetet. Jaj, neked! a meg nem hálált örökségen átok fekszik, melyet csak hosszú megbánás törülhet le'." Op. cit., vol. 1, pp. 1226-1228.

 • Cf. Veres András, Mű, érték, műérték. Kísérletek az irodalmi alkotás megközelítésére [Work Value, Work Value: Experiments to Approach the Literary Work of Art] (Budapest, 1979), 134-135.

 • Cf. László Szörényi: Apokalipszis helyett kataklizma. A Szőrnyű idő elemzése [Cataclysm Instead of an Apocalypse: An Analysis of the Poem "Szőrnyű idő"] in A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve [Yearbook of the Petőfi Literary Museum], ed. V. Nyilassy Vilma, vol. 10 (Budapest, 1973).

 • András Hevesi, "Petőfi," Nyugat 4 (1937).

 • "Élete végén Petőfi cselekvő részese annak a forradalomnak, melyet utoljára törnek le az 1848-as európai forradalmak közül. Mélyen átélve, általánosabb szintre emeli ezt a történelmi helyzetet: úgy látja, most bontakozik ki az a démoni mozgás, melynek meg kell előznie az emberi értékeket kitelijesítő világ megszületését. Nemcsak világképében, hanem stílusában is: az egyirányú megszólítás, az epikum, a retorikus mondatszerkesztés és a megmagyarázott metafora háttérbe szorításával Poe-hoz közeledik. Megsejti, hogy Európa démonikus korszaknak néz elébe, mely arra fogja késztetni a költőket, hogy a tragikus irónia törvényeinek érvényesülését lássák az emberi lélekben." Mihály Szegedy-Maszák, Világ és stílus. Történeti-poétikai tanulmányok [World Vision and Style: Studies in Historical Poetics] (Budapest, 1980), 250.

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Andrea Seidler

Editorial Board

 • Bíró, Annamária
 • Khavanova, Olga
 • de Montety, Henri

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság
Address: H-1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B.8.41.
Tel.: (36 1) 321 44 07, (36 1) 224 6700/4556
Web: http://hungarologia.net/

 • Social Sciences (miscellaneous) SJR Quartile Score (2018): Q4
 • Arts and Humanities (miscellaneous) SJR Quartile Score (2018): Q4
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.11
 • SJR Hirsch-Index (2018): 3

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago
Quartile Score

Arts and Humanities (miscellaneous) Q4
Social Sciences (miscellaneous) Q4

Scopus
Cite Score
4/80=0,1
Scopus
Cite Score Rank
General Arts and Humanitis 125/147 (Q4)
General Social Sciences 248/260 (Q4)
Scopus
SNIP
0,49
Scopus
Cites
19
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
91%

 

Hungarian Studies
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 340 EUR / 424 USD
Print + online subscription: 394 EUR / 492 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 348 EUR / 434 USD
Print + online subscription: 402 EUR / 504 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Hungarian Studies
Language English
French
German
Size B5
Year of
Foundation
1985
Publication
Programme
2020 Volume 34
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság -- International Association for Hungarian Studies
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B.8.41.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0236-6568 (Print)
ISSN 1588-2772 (Online)