Author:
Ilka Papp-Zakor ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, H-1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A., Magyarország

Search for other papers by Ilka Papp-Zakor in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Literatura postpamięci jest przede wszystkim gatunkiem narracji literackiej, skupiającym się na traumie Holokaustu z perspektywy drugiego, trzeciego, a nawet czwartego pokolenia po II wojnie światowej. Opiera się zazwyczaj na dokumentach historycznych (zarówno pisanych, jak i wizualnych, na przykład zdjęciach i rysunkach) oraz historiach rodzinnych. Z tego powodu typową dla literatury postpamięci cechą jest analiza jej związku z tradycją literacką i kulturalną (a konkretnie: jak doświadczenie Holokaustu funkcjonuje w kulturze, jak jest pamiętane, intepretowane i wykorzystywane), jak również podejmowanie refleksji nad polityką pamięci i sposobami pamiętania, przy jednoczesnym ich kwestionowaniu.

Niejednokrotnie jest to gatunek wysoce osobisty, w którym zacierają się granice między rolą autora i narratora / podmiotu mówiącego. Literatura postpamięci obfituje w elementy eseistyczne, służące do prowadzenia rozważań na temat wykorzystywanych przez nią narzędzi, jej własnych możliwości oraz raison d’être (lub jego braku). Autorzy postpamięciowi wydają się jednak wierzyć, zgodnie z tezą Imre Kertésza, że po Auschwitz nie można nie pisać o Auschwitz.

Wiersze współczesnego polskiego poety Piotra Macierzyńskiego wydają się przyglądać historii rozumianej jako pewne konkretne wydarzenia, ale w utworach tych padają również pytania o miejsce tych wydarzeń w literaturze. Ta dwoistość historii może z łatwością prowadzić do paradoksów, takich jak niemożliwość zrozumienia przeciwstawiona konieczności rozumienia czy też upływ historycznego (czyli – linearnego) czasu skontrastowany z uporczywym trwaniem (odziedziczonych traum). Podejście to ma też na celu przyjrzenie się paradoksowi wynikającemu z faktu, że w związku z dehumanizującą logiką obozów koncentracyjnych, ocalali z nich ludzie „stracili swą niewinność”, byli zmuszeni jeżeli nawet nie do stania się wspólnikami zbrodniarzy, to przynajmniej do przyjęcia roli gapiów, którzy w sposób pośredni ciągnęli korzyści ze śmierci współwięźniów. Najjaskrawszym bodajże przykładem osób należących do tej ostatniej grupy byli członkowie Sonderkommando, którym pozwalano żyć jedynie tak długo, jak długo musieli pomagać przy zagazowywaniu kolejnych transportów, ale którzy mimo bycia ofiarami czuli się winni, ponieważ stali się częścią nazistowskiej „maszyny do zabijania”.

Poezja Macierzyńskiego koncentruje się na różnych kulturowych (religijnych i świeckich) toposach zwyczajowo pojawiających się w opisach Holokaustu i kontrastuje je ze sobą, tworząc w ten sposób opozycje prowadzące do paradoksów (i tak w jednym z utworów Auschwitz jest porównywane do Egiptu, kraju niewoli, z którego Żydzi uciekli, ale i do Ogrodu Eden, z którego człowiek został wygnany, i do którego pragnie wrócić). Paradoksy te są z kolei źródłem logicznych i symbolicznych pułapek, ilustrujących bezwyjściową naturę traum historycznych.

W niniejszym artykule podejmuję próbę przyjrzenia się kilku opozycjom tego typu. Pragnę również pokazać, że opozycje te funkcjonują na różnych poziomach tekstu i mogą przyjmować różne znaczenia, co przyczynia się do złożoności obrazu, z którym mamy do czynienia za każdym razem, gdy wymawiamy słowo „Holokaust”.

Post-memory literature is a mostly narrative genre focusing on the trauma of Holocaust from the perspective of the 2nd, 3rd, and even 4th generation after the war. It is usually based on historical documents (both written and visual, e.g. photos and drawings) and family histories. Therefore, it typically reflects on its relationship with literary and cultural tradition (or, more exactly: on how the experience of Holocaust is embedded in culture, how it is remembered, interpreted, and used) but it also addresses and questions the politics of memory and the practices of remembering.

Often it is a highly personal genre, in which the roles of the author and that of the narrator / subject of the poetry tend to overlap. Post-memory literature is also rich in essayistic traits, reflecting both on its tools and possibilities and on its raison d’être (or the lack thereof). Its authors, however, seem to believe, in agreement with Imre Kertész, that after Auschwitz it is impossible to not write about Auschwitz.

The poems of the contemporary Polish author Piotr Macierzyński appear to have a double focus: on one hand, concrete historical events, on the other, the place of those events in literature. Such double foci can easily lead to several paradoxes, such as the impossibility of understanding juxtaposed with the categorical imperative of understanding, or the passage of historical (hence, linear) time as opposed to the persistence of (inherited) traumas. It also attempts to deal with the fact that, due to the dehumanizing logic of the concentration camps, their survivors “lost their innocence”, were forced to become if not accomplices of the perpetrators, then at least “bystanders”, who indirectly benefited from the death of their fellow inmates. The most vivid example of the latter were probably the members of the Sonderkommando, who were allowed to live only until there were enough transports to be gassed but despite being victims themselves, they felt guilty because of being part of the Nazi “killing mechanism”.

Macierzyński’s poetry focuses on various cultural (religious and secular) topoi, which traditionally appear in Holocaust representations, and places them next to each other so that they create oppositions leading to paradoxes (for instance, Auschwitz is likened both to Egypt, the land of slavery, from where the Jews fled, and to the Garden of Eden, from where the Man was expelled, but to which he yearns to return). These paradoxes in their turn form logical and symbolic traps, illustrating the inescapable nature of historical traumas.

In this analysis, I attempt to take a closer look at a few such juxtapositions working at different levels of the text, gaining different meanings, creating thus a rather involved image of what we deal with when we say „Holocaust”.

 • Aarons Victoria: Memory’s Afterimage. Post-Holocaust Writing and the Third Generation. In: Aarons Victoria (ed.): Third-Generation Holocaust Narratives. Memory in Memoir and Fiction. Lanham: Lexington Books, 2016. 1738.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Assmann Jan: Uralom és üdvösség. Politikai teológia az ókori Egyiptomban, Izraelben és Európában. Budapest: Atlantisz, 2008.

 • Bataille Georges: Genet. In: Bataille Georges: Az irodalom és a rossz. Budapest: Balassi, 2021. 141174.

 • Borowski Tadeusz: Wspomnienia. Wiersze. Opowiadania. Warszawa: PIW, 1972.

 • Cywiński Piotr M. A. Sny obozowe w pamięci ocalałych z Auschwitz. Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2021.

 • Didi-Huberman Georges: Images in Spite of All. Four Photographs from Auschwitz. Chicago: The University of Chicago Press, 2003.

 • Gawalewicz Adolf: Refleksje z poczekalni do gazu. Ze wspomnień muzułmana. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1968.

 • Mach Anna: Świadkowie świadectw. Postpamięć Zagłady w polskiej literaturze najnowszej. Warszawa: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Macierzyński Piotr: Antologia wierszy SS-mańskich. Kraków: Ha!art, 2016.

 • Macierzyński Piotr: Książka kostnicy. Poznań: WBPiCAK, 2017.

 • White Hayden: The Value of Narrativity in the Representation of Reality. Critical Inquiry 7 (1980): 527.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

Senior editors

Editor-in-Chief: István LUKÁCS (Budapest)

Editorial Board

 • Oleg FEDOSZOV (Budapest)
 • Szabolcs JANURIK (Budapest)
 • Róbert KISS SZEMÁN (Budapest)
 • Péter PÁTROVICS (Budapest)

Secretary of the Board

 • György RÁGYANSZKI (Budapest)

Advisory Board

 • Janusz BAŃCZEROWSKI (Budapest)
 • Đuro BLAŽEKA (Zagreb)
 • Dalibor DOBIÁŠ (Prague)
 • Hanna DYDYK-MEUSH (Lviv)
 • István FRIED (Szeged)
 • Anna JANUS-SITARZ (Kraków)
 • Marko JESENŠEK (Maribor)
 • Mihály KOCSIS (Szeged)
 • Michael MOSER (Vienna–Piliscsaba)
 • Stefan-Michael NEWERKLA (Vienna)
 • Sonja STOJMENSKA-ELZESER (Skopje)
 • Ivana TARANENKOVÁ (Bratislava)
 • Fjodor USPENSKIJ (Moscow)
 • István VIG (Budapest)
 • Siarhiej ZAPRUDSKI (Minsk)
 • András ZOLTÁN (Budapest)

 

Indexing and Abstracting Services:

 • America: History and Life
 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • CABELLS Journalytics
 • Historical Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Linguistics Abstracts
 • MLA International Bibliography
 • SCOPUS

 

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0.1
Scimago Quartile Score

Cultural Studies (Q4)
History (Q4)
Linguistics and Language (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0
Scopus
CIte Score Rank
History 1535/1599 (4th PCTL)
Cultural Studies 1161/1203 (3rd PCTL)
Linguistics and Language 1046/1078 (2nd PCTL)
Scopus
SNIP
0.000

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago Quartile Score Cultural Studies (Q4)
History (Q4)
Linguistics and Language (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,1
Scopus
CIte Score Rank
History 1273/1499 (Q4)
Language and Linguistics 856/968 (Q4)
Linguistics and Language 916/1032 (Q4)
Cultural Studies 1011/1127 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000

2020  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,103
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q3
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
3/81=0,0
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 960/1037 (Q4)
History 1190/1328 (Q4)
Language and Linguistics 794/879 (Q4)
Linguistics and Language 847/935 (Q4)
Scopus
SNIP
0,135
Scopus
Cites
7
Scopus
Documents
0
Days from submission to acceptance 80
Days from acceptance to submission 232

 

2019  
Scimago
H-index
2
Scimago
Journal Rank
0,100
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q4
Language and Linguistics Q4
Linguistics and Language Q4
Scopus
Cite Score
5/76=0,1
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 841/1002 (Q4)
History 1043/1259 (Q4)
Language and Linguistics 686/830 (Q4)
Linguistics and Language 737/884 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000
Scopus
Cites
1
Scopus
Documents
15

 

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 556 EUR / 676 USD
Print + online subscription: 638 EUR / 778 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
Language Slavic languages
English
French
German
Size B5
Year of
Foundation
1955
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Akadémiai Kiadó
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0039-3363 (Print)
ISSN 1588-290X (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 0 35 8
Feb 2024 0 36 14
Mar 2024 0 62 11
Apr 2024 0 116 12
May 2024 0 55 8
Jun 2024 0 27 2
Jul 2024 0 0 0