View More View Less
 • 1 Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, H-1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., Hungary
 • | 2 University of Pécs, Institute of Geography, H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6., Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $624.00

Cross Mark

The authors first review the investigations into the history of the lost mausoleum (türbe) and the surrounding complex of Sultan Süleyman who died during the siege of Szigetvár on September 7, 1566. Then they narrate the establishment in 2012 (reshaped in 2015) of a research group which, by developing a new concept and using interdisciplinary research methods (including landscape reconstruction), found the remnants (foundations) of the türbe on the top of the Turbék-Zsibót vineyard hill in autumn 2015, then, during the rounds of excavation in 2016–2017, the foundations of the adjacent mosque and dervish convent as well as the traces of a fourth building. Regarding the date of the construction of the complex, the authors are of the opinion that the main buildings must have been built around 1575. Finally, they enlarge on the reception of the findings and the potential the site offers for touristic and regional development.

 • Ágoston, Gábor (1991): Muslim Cultural Enclaves in Hungary under Ottoman Rule. AOH Vol. 44, Nos 2–3, pp. 181204.

 • Ágoston, Gábor (1993): Muszlim hitélet és művelődés a Dunántúlon a 16–17. században [Muslim religious life and culture in Transdanubia in the 16th–17th century]. In: Szita, László (ed.): Tanulmányok a török hódoltság és a felszabadító háborúk történetéből. A szigetvári történész konferencia előadásai a város és a vár felszabadításának 300. évfordulóján (1989) [Studies on the history of the Ottoman rule in Hungary and of the liberation wars: Proceedings of the conference held in Szigetvár on the occasion of the 300th anniversary of the liberation of the town and the fortress]. Pécs, Baranya Megyei Levéltár, pp. 277292.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Anguissola, Leandro (1689): Abriss von der Stadt und Vestung Sigeth. Kriegsarchiv, Feldakten, Wien 117 (Fasc. 167).

 • Baymak, Osman (2012): Sultan Murad Hüdavendigar ve Birinci Kosova Savaşı. Priştine, Bay Yayınları, 160 pp.

 • Berkeszi, István (1886): Gróf Zrínyi Miklós horvát bán téli hadjárata 1663–4-ben [The winter campaign of the Croatian ban Miklós Zrínyi in 1663–1664]. Századok Vol. 20, pp. 253259.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Emecen, Feridun (2014): Kānûni Sultan Süleyman’ın Macaristan’daki Türbesine Dair Görüşler. In: Ergiydiren, ÖzcanAren, Kemal Y.Yüksel, I. Aydın (eds): Ekrem Hakkı Ayverdi. 30. Yıl Hâtıra Kitabı. İstanbul, İstanbul Fetih Cemiyeti (İstanbul Fetih Cemiyeti, 114), pp. 7186.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Esterházy, Pál (1989): Mars Hungaricus. Prepared for the press … and translated by … Emma Iványi. Introduced and edited by … Gábor Hausner. Budapest, Zrínyi Kiadó, 562 pp. (Zrínyi- Könyvtár III).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor, Pál (2015–2016): The Unbearable Weight of Empire: The Ottomans in Central Europe–A Failed Attempt at Universal Monarchy (1390–1566). Budapest, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, 175 and 176 pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor, Pál (2016): Szigetvár 1566. évi ostroma: az előzményektől a következményekig [The siege of Szigetvár in 1566: from antecedents to consequences]. Magyar Tudomány Vol. 177, No. 9, pp. 10411047.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor, Pál (forthcoming): Sultan Süleyman’ın Ölümü ve Sigetvar’daki Türbesinin Kuruluşu Meselesi.

 • Fodor, PálVarga, Szabolcs (2016): Zrínyi Miklós és Szulejmán halála [Miklós Zrínyi and Süleyman’s death]. Történelmi Szemle Vol. 58, No. 2, pp. 181201.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gaćinović, Radoslav (2014): Mlada Bosna [Young Bosnia]. Beograd, Medija centar Odbrana, 595 pp.

 • Gárdonyi, Máté (2016): A turbéki kegyhely kialakulása [The formation of the shrine at Turbék]. In: Varga, Szabolcs (ed.): Szűz Mária segítségével. A turbéki Mária-kegyhely története [With the help of Virgin Mary: a history of the shrine to Virgin Mary at Turbék]. Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, pp. 1527.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gökbilgin, M. Tayyib (1952/2007): XV. ve XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livası, Vakıflar–Mülkler–Mukataalar. İstanbul, İşaret Yayınları, 631 + 301 pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gőzsy, Zoltán (2016): Baranya és Tolna vármegye plébániáinak összeírása 1753–1757 [The survey of the parishes in Baranya and Tolna counties in 1753–1757]. Pécs, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, 409 pp. (Seria Historicae Dioecesis Quinqueecclesiensis XIV).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyenizse, PéterBognár, Zita (2014): Szigetvár és környéke 16–17. századi tájrekonstrukciója kartográfiai és geoinformatikai módszerekkel/Sigetvar ve Çevresinin Haritacılık ve Jeoenformasyon Yöntemleriyle 16–17. Yüzyıl Peyzaj Rekonstrüksiyonu. In: Pap, Norbert (ed.): Szülejmán szultán emlékezete Szigetváron/Kanuni Sultan Süleyman’ın Sigetvar’daki Hatırası. Pécs, PTE Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja (Mediterrán és Balkán Fórum Vol. VIII–Special Issue), pp. 7390.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hal, Pál (1939): Szigetvár 1688 és 1689-ben: Szigetvár török uralom alól való felszabadulásának 250. évfordulója alkalmából [Szigetvár in 1688–1689–on the occasion of the 250th anniversary of its liberation from the Turkish rule]. Szigetvár, Gróf Andrássy Mihály, 20 pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hancz, Erika (2014): Nagy Szülejmán szultán Szigetvár környéki sátorhelye, halála és síremléke az oszmán írott forrásokban/Osmanlı Kaynaklarına Göre Kanuni Sultan Süleyman’ın Sigetvar’daki Otağ Yeri, Ölümü ve Türbesi. In: Pap, Norbert (ed.): Szülejmán szultán emlékezete Szigetváron/Kanuni Sultan Süleyman’ın Sigetvar’daki Hatırası. Pécs, PTE Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja (Mediterrán és Balkán Fórum Vol. VIII–Special Issue), pp. 5571.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hancz, ErikaFatih, Elçil (2012): Excavations and Field Research in Sigetvar in 2009–2011: Focusing on Ottoman-Turkish Remains. International Review of Turkish Studies, Special issue on Hungarian–Turkish Relations Vol. 2, No. 4, pp. 7496.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hancz, ErikaPap, NorbertVarga, SzabolcsKitanics, Máté (2015): Szigetvár 1566. Pécs–Szigetvár, Publikon, 158 pp.

 • Istvánffy, Miklós (2003): Istvánffy Miklós magyarok dolgairól írt históriája. Tállyai Pál XVII. századi fordításában [Nicolaus Istvánffy’s history on the matters of the Hungarians, in the 17th-century translation of Pál Tállyai]. Books I/2. Chapters 13–24. Edited by Péter Benits. Budapest, Balassi Kiadó, 503 pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kitanics, Máté (2014): Szigetvár–Turbék: A szultán temetkezési helye a 17–18. századi magyar, német és latin források tükrében/Sigetvar –Turbék: 17.–18. Yüzyıllara Ait Macarca, Almanca ve Latince Kaynaklar Temelinde Kanuni Sultan Süleyman’ın Mezarının Oluşturulduğu Bölge . In: Pap, Norbert (ed.): Szülejmán szultán emlékezete Szigetváron/Kanuni Sultan Süleyman’ın Sigetvar’daki Hatırası. Pécs, PTE Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja (Mediterrán és Balkán Fórum Vol. VIII–Special Issue), pp. 91109.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kitanics, MátéHancz, ErikaTóth, TamásPap, Norbert (2017): A turbéki kegytemplom török előzményének kérdése [The problem of Ottoman antecedents to the shrine of Turbék]. Történelmi Szemle Vol. 59, No. 1, pp. 118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Konuk, Neval (s. a.): Kosova Sultan Murad Hüdavendigâr Türbesi’nin Tarihçesi. In: İbrahimgil, Mehmet Z.Konuk, Neval (eds): Kosova Sultan Murad Hüdavendigâr Türbesi Restorasyonu/ Restaurimi i Tyrbes së Sulltan Murad Hüdavendigaar’it/The Restoration of Sultan Murad Tomb. Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, pp. 1322.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács, Gyöngyi (2015): Oszmán erődítmények a Dél-Dunántúlon. Gondolatok Szigetvár-Turbék régészeti kutatása előtt [Ottoman fortifications in Southern Transdanubia: Some thoughts on the archaeological research of Szigetvár–Turbék]. Mediterrán és Balkán Fórum Vol. 9, No. 2, pp. 2033.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kováts, Valéria (1962): Szigetvári történeti néphagyományok [Historical folk traditions in Szigetvár]. In: Füzes, Endre–Horvát, A. OlivérSzabó, Gyula (eds): Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1961. Pécs, Janus Pannonius Múzeum, pp. 129138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kováts, Valéria (1963): Szigetvári történeti néphagyományok [Historical folk traditions in Szigetvár]. In: Papp, László (ed.): Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1962. Pécs, Janus Pannonius Múzeum, pp. 249285.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kováts, Valéria (1971): Turbék Excavation Report, 1971. Janus Pannonius Múzeum Régészeti Adattár, No. 1638.83.

 • Kováts, Valéria (1973): Szigetvár –Turbék szőlőhegy [The vineyard hill of Szigetvár–Turbék]. Régészeti füzetek I. Ser. I, No. 26, entry 194, p. 113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Molnár, József (1965): Szulejmán szultán síremléke Turbéken [The mausoleum of Sultan Süleyman in Turbék]. Művészettörténeti Értesítő Vol. 14, No. 1, pp. 6466.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Necipoğlu, Gülru (2005): The Age of Sinan. Architectural Culture in the Ottoman Empire. London, Reaktion Books, 592 pp.

 • Németh, Béla (1903): Szigetvár története [The history of Szigetvár]. Pécs, Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Részvénytársaság (Reprint: 2011, Budapest, Históriaantik), 389 pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pap, Norbert (ed.) (2014a): Szülejmán szultán emlékezete Szigetváron/Kanuni Sultan Süleyman’ın Sigetvar’daki Hatırası. Pécs, PTE Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja, 135 pp. (Mediterrán és Balkán Fórum Vol. VIII–Special Issue).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pap, Norbert (2014b): A szigetvári Szülejmán-kutatás keretei, a 2013-as év fontosabb eredményei/ Sigetvar’da Kanuni Sultan Süleyman Hakkında Yapılan Araştırmaların Ana Noktaları ve 2013 Yılı Sonuçları. In: Pap, N. (ed.): Szülejmán szultán emlékezete Szigetváron/Kanuni Sultan Süleyman’ın Sigetvar’daki Hatırası. Pécs, PTE Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja (Mediterrán és Balkán Fórum Vol. VIII–Special Issue), pp. 2336.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pap Norbert (2017): Iszlám versus kereszténység–szimbolikus térfoglalás Szigetváron [Islam vs. Christianity: symbolic expansion in Szigetvár]. In: Pap–Fodor (eds), pp. 205242.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pap, NorbertFodor, Pál (eds) (2017): Szulejmán szultán Szigetváron: A szigetvári kutatások 2013–2016 között [Süleyman in Szigetvár: The Szigetvár research between 2013 and 2016]. Pécs, Pannon Castrum Kft., 299 pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pap, NorbertKitanics, Máté (2015): Nagy Szulejmán szultán szigetvári türbéjének kutatása (1903–2015) [Research on the türbe of Süleyman the Magnificent in Szigetvár, 1903–2015]. Mediterrán és Balkán Fórum Vol. 9, No. 2, pp. 219.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pap, NorbertKitanics, MátéGyenizse, PéterHancz, ErikaBognár, ZitaTóth, TamásHámori, Zoltán (2015): Finding the Tomb of Suleiman the Magnificent in Szigetvár, Hungary:Historical, Geophysical and Archeological Investigations. Die Erde Vol. 146, No. 4, pp. 289303.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rácz, István (1995): A török világ hagyatéka Magyarországon [The legacy of the Turkish rule in Hungary]. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 261 pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ruzsás, LajosAngyal, Endre (1971): Cserenkó és Budina [Črnko and Budina]. Századok Vol. 105, No. 1, pp. 5769.

 • Şenyurt, Oya (2012): Kosova’da Murad Hüdavendigâr Türbesi ve Ek Yapıları. METU Journal of the Faculty of Architecture Vol. 29, No. 2, pp. 285311.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sterner, Dávid (2016): A turbéki kegytemplom és búcsú története a 20. században [History of the shrine and saint’s day in Turbék in the 20th century]. In: Varga, Sz. (ed.): Szűz Mária segítségével. A turbéki Mária-kegyhely története [With the help of Virgin Mary: a history of the shrine to Virgin Mary at Turbék]. Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, pp. 4370.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sudár, Balázs (2013): A pécsi Idrisz Baba-türbe [The Idris Baba türbe in Pécs]. Budapest, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, 120 pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szakály, Ferenc (1981): Magyar adóztatás a török hódoltságban [Hungarian taxation in the territory under Ottoman rule]. Budapest, Akadémiai Kiadó, 485 pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takáts, Miklós (2007): A rigómezei csata és mítosza [The battle at Kosovo Polje and its mythos]. História Vol. 29, No. 2, p. 5.

 • Takáts, Sándor (1927): Nagy Szolimán császár sírja [The tomb of Süleyman the Magnificent]. In: Takács, Sándor: A török hódoltság korából [About the Turkish era in Hungary]. [Budapest,] Genius (Rajzok a török világból IV), pp. 123132.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tracy, James D. (2013): The Road to Szigetvár: Ferdinand I’s Defense of his Hungarian Frontier, 1548–1564. The Austrian History Yearbook Vol. 44, pp. 1736.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tracy, James D. (2016): Balkan Wars: Habsburg Croatia, Ottoman Bosnia, and Venetian Dalmatia, 1499–1617. Lanham–London, Rowman and Littlefield, VIII + 448 pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga, Szabolcs (2006): A vár és mezőváros története 1526–1566 között [The history of the fortress and town of Szigetvár between 1526 and 1566]. In: Bősze, SándorRavazdi, LászlóSzita, László (eds): Szigetvár története. Tanulmányok a város múltjából [The history of Szigetvár: Studies on the past of the town]. Szigetvár, Szigetvár Város Önkormányzata–Szigetvári Várbaráti Kör, pp. 4591.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga, Szabolcs (ed.) (2016): Szűz Mária segítségével. A turbéki Mária-kegyhely története [With the help of Virgin Mary: A history of the shrine to Virgin Mary at Turbék]. Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 104 pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vatin, Nicolas (1995): Aux origines du pélérinage à Eyüp des sultans ottomans. Turcica Vol. 27, pp. 9199.

 • Vatin, Nicolas (2005): Un türbe sans maître. Note sur la fondation et la destination du türbe de Soliman-le-Magnifique à Szigetvár. Turcica Vol. 37, pp. 942.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vatin, Nicolas (2008): Egy türbe, amelyben nem nyugszik senki. Megjegyzések Nagy Szülejmán szigetvári sírkápolnájának alapításához és rendeltetéséhez [A türbe without owner: some notes on the foundation and destiny of Süleyman the Magnificent’s tomb in Szigetvár]. Keletkutatás Spring–Autumn 2008, pp. 5372.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vatin, Nicolas (2018): On Süleyman the Magnificent’s Death and Burials. In: Fodor, Pál (ed.): Szigetvár, 1566. Commemorative Conference on the Siege of Szigetvár and Süleyman the Magnificent’s and Miklós Zrínyi’s Death. Proceedings.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yılmaz, Mehmet Emin (2015): Sigetvar’da Türk Mimârîsi. Türbe Palankası: Kānûnî Sultan Süleyman’ın Makām Türbesi. İstanbul, İstanbul Fetih Cemiyeti, 231 pp.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation