Author:
Ágnes SzabóPPKE Történelemtudományi Doktori Iskola, Magyarország.

Search for other papers by Ágnes Szabó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

The study collects the liturgical textiles with connection to the person of Cardinal Tamás Bakócz (1497–1521), archbishop of Esztergom, which used to be in the cathedral sometime in the past. The method adopted is looking diachronically through the basilica treasury’s inventories and other, 16–18th century written sources (high priests’ testaments). The main aim of the research is to explore the history of the survival of the chasuble adorned with the cardinal-archbishop’s coat of arms and preserved in the treasury of Esztergom cathedral. Apart from collecting the paraments, the study also gives a glimpse of the maintenance of paraphernalia in the treasury of the Esztergom basilica and its history after the lost battle at Mohács in 1526.

 • Piers Baker-Bates: Sebastiano del Piombo and the World of Spanish Rome. London 2017.

 • Balogh Jolán: Az esztergomi Bakócz kápolna. Budapest 1955.

 • Botka Tivadar: Mi van jobban: Bakócz vagy Ba kács? Századok 3. 1876, 252255.

 • Bubryák Orsolya: Családtörténet és reprezentáció. A galgóci Erdődy-várkastély gyűjteményei. Budapest 2013.

 • Caroline Campbell: Gentile Bellini: Portrait of Mehmed II, 1480. In: Caroline Campbell – Alan Chong: Bellini and the East. National Gallery, London 2005, 7879.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Giuseppe Cantelli: La Cultura delle Apparenze nella Sicilia Centro Meridionale: il Censimento dell’Arte Tessile in Questo Territorio e Raggionamenti sopra ogni sorta di Motivi Decorativi In: Giuseppe Cantelli – Salvatore Rizzo (a cura di): Magnificència i extravagància europea en l’art tèxtil a Sicília, 2003, 385394.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • C. Tóth Norbert: Az esztergomi székes-és tár saskáptalanok archontológiája 1100–1543. Budapest 2019.

 • Czobor Béla: Erdődi Bakócz Tamás kárpitja. Archeologiai Értesítő Ú. F. IX. 1889, 120131.

 • Csete Antal: A veszprémi székesegyház ékszereinek leltára 1543. évről. Magyar Sion 5. 1867, 357361.

 • Csernyánszky Mária: Az Esztergomi Főszékesegyházi Kincstár paramentumai. Budapest 1933.

 • Csernyánszky Mária: Meßgewand des Kardinals Thomas Bakócz, Erzbischof von Gran (1497– 1521). In: Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn. Wien 1982, 465466.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dankó József: Történelmi műirodalmi és okmánytári részletek az esztergomi főegyház kincstárából. Esztergom 1880.

 • Domenica Digilio: Parati della Cattedrale di Volterra. Arte Tessile 1991, 2., 920.

 • Saskia Durian-Ress: Textilien Samm-lung Bernheimer. Paramente 15.–19. Jahrhundert. Mün chen 1991.

 • E. Nagy Katalin: Bakócz Tamás miseruhájának konzerválása. Kézirat, 1982.

 • E. Nagy Katalin: Bakócz Tamás miseruhájának konzerválása. Múzeumi Műtárgyvédelem 12. 1983, 7785.

 • Endrei Walter: Patyolat és posztó. Budapest 1989.

 • Farbaky Péter: Szatmári György, a mecénás. Egy főpap műpártoló tevékenysége a Jagelló-kori Magyarországon. Budapest 2002.

 • Daniela Ferrari: Le Collezioni Gonzaga. L’In ven tario dei beni del 1540–1542. Milano 2003. Fejérpataki László: A veszprémi káptalan kincseinek összeírása 1429–1437. évekből. Második közlemény. Magyar Történelmi Tár 3. sorozat 10. kötet 1887. 173192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fraknói Vilmos: Erdődi Bakócz Tamás élete (Ma gyar Történeti Életrajzok) Budapest 1889.

 • Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római szentszékkel II. Budapest 1902.

 • Fodor Nóra: Az Esztergomi Főszékesegyházi Kincstár leltárai 1397–1919. (Kézirat, megjelenés alatt.)

 • Rosamund GarrettMatthew Reeves: Late Medieval and Renaissance Textiles. Sam Fogg, London 2018.

 • Gál-Mlakár Zsófia: Adatok Verancsics Antal udvarának történetéhez. Fons XIV. 2007, 2. sz., 279337.

 • Gál-Mlakár Zsófia: Egy XVI. századi főpap végrendeletének tanulságai. Verancsics Antal testamentuma. In: Búzás Aranka (szerk.): Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma 2006. Miskolc 2008, 1626.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hegedűs András: Az esztergomi Szent István első vértanúról nevezett prépostság 1484. évi leltára. Magyar Sion 2018. 1., 97102.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cecile Hollberg (szerk.): Textiles and Wealth in 14th Century Florence. Wool, Silk, Painting. Firenze 2017.

 • Pauline Johnstone: High Fashion in the Church. London 2002.

 • Kis Péter: „Sok éven át védett minket és koronánk jogait”. Sixtus esztergomi olvasókanonok karrierje. Fons IX. 2002, 1–3. sz., 727.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kemény Lajos: Gyöngyfűzők és himvarrók. Archaeologiai Értesítő 24. 1904, 446447.

 • Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok 1100–1900. Esztergom 1900.

 • Komáromy András: Radecius István egri püspök ingóságainak leltára. Magyar Történelmi Tár, 3. Sorozat, 15. kötet. 1892, 559568.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Körmendy Kinga: A jogtudó magyar értelmiség és a Curia Romana a XVI. század elején In: Békési ImreJankovics JózsefKósa LászlóNyerges Judit (szerk.): Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. Budapest–Szeged 1993, 170175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • László Emőke: Miseruha. In: Mikó ÁrpádTakács Imre (szerk.): Pannonia Regia. Művészet a Dunántúlon 1000– 1541. Budapest 1994, 533534. (Kat. X-52. sz.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lubóczi Zsuzsanna [Hampel Polüxéna]: I. Mátyás király trónszőnyegei. Archeológiai Értesítő Ú. F. VII. 1887, 404417.

 • Barbara Markowsky: Europäische Seidengewebe des 13.-18. Jahrhunderts. Köln 1976.

 • Merényi Lajos: Oláh Miklós végrendelete. Magyar Történelmi Tár 1896, 136159.

 • Merényi Lajos: Várday Pál érsek ingóságai I–II. Magyar Történelmi Tár 1894, 170174.

 • Mikó Árpád: Várday Pál esztergomi érsek hagyatéki leltára (1549) és az esztergomi egyház kincseinek sorsa Mohács után. Ars Hungarica 21. 1993, 6188.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mikó Árpád: Bornemisza (Abstemius) Pál veszprémi püspök mitrája. In: Pannonia Regia. Művészet a Dunántúlon 1000– 1541. Budapest 1994, 536538.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mikó Árpád: Bornemisza (Abstemius) Pál végrendelete 1577-ből: adatok a nyitrai, óbudai, veszprémi, gyulafehérvári egyházak középkori kincseinek sorsához. Művészettörténeti Értesítő 45. 1996, 203221.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mikó ÁrpádMolnár Antal: A váradi középkori székesegyház kincstárának inventáriuma. Művészettörténeti Értesítő 52. 2003, 303318.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lisa Monnas: Merchants, Princes and Painters. Silk Fabrics in Italian and Northern Paintings 1300–1550. Yale University Press, London 2008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lisa Monnas: Some Medieval Colour Terms In: Robin NethertonGale R. Owen-Crocker (ed.): Medieval Clothing and Textiles 10. 2014, 2557.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gülru Necipoğlu: Visual Cosmopolitanism and Creative Translation: Artistic Conversations with Renaissance Italy in Mehmed II’s Constantinople. Muqarnas 29. 2012, 181.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nemes Gábor: Magyarország kapcsolatai az Apostoli Szentszékkel. Századok 149. 2015, 479506.

 • Nemes Gábor: Pietro Isvalies bíboros veszprémi püspök. In: Karlinszky BalázsVarga Tibor László (szerk.): Folyamatosság és változás. Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16–17. szá zad ban. Veszprém 2018, 946.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maria Pia Pedani-Fabris: Simbologia otto mana nell’opera di Gentile Bellini. In: Atti dell’Isti tuto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Classe di Scienze Morali 155/ 1. 1996–97, 129.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paolo Peri: Paramenti liturgici in San Lorenzo In: Nardinocchi (szerk.): San Lorenzo. I documenti e i tesori nascosti. Venezia 1993, 113119.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pór Antal: Az Esztergam-várbeli Szent István első vértanuról nevezett prépostság története. Budapest 1909.

 • Hillie Smit: Tapestries for the Church of San Petro nio in Bologna ca. 1500. Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz 39. Bd. H 2/3 (1995) 185208.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Solymosi László: Az esztergomi Kanizsaykápolna számadása (1496–1500). Történeti Tanulmányok 11. 2003, 722.

 • Szántófy Antal: A Bakácskápolna Sion hegyén Esztergomban. Magyar Sion 5. 1867, 426702, 426–448, 513–523, 610–621, 674–702.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szántófy Antal: Bakacs Tamás végrendelete. Magyar Sion 7. 1869, 522531.

 • Székely Dorottya Piroska: Szelepcsényi György végrendelete. In: Lymbus 18. 2019, 349384.

 • Török János: Magyarország prímása. Közjogi és történeti vázolat I–II. Pest 1859.

 • Vocabulary of Technical Terms. Fabrics. Enlish-French-Italian-Spanish. C.I.E.T.A (Centre International D’Etude des Textiles Anciens, 1964

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Evelyn Welch: Paola Malatesta Gonzaga and the Art of Expenditure. Renaissance Studies 16. 2002, 305317.

 • Wenczel Gusztáv: Monumenta Hungariae Historica 2. (Scriptores 26.) Verancsics Antal m. kir. helytartó, esztergomi érsek összes munkái 11. Vegyes levelek 1572– 1573. Budapest 1873.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Evelin Wetter: Böhmische Bildstickerei um 1400. Die Stiftunge in Trient, Brandenburg und Danzig. Gebr. Mann Verlag, Berlin 1999.

 • Evelin Wetter: Designations for Velvet in Central-European Church Inventories. Riggisberger Berichte 24. 2020, 97114.

 • Collapse
 • Expand
 • Top

 

Author instructions are available in PDF format.
Click here to download.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Árpád MIKÓ

Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Művészettörténeti Intézet
P.O. address: Budapest, 1250, 31, Hungary

 

Chair of the Editorial Board: Anna JÁVOR

Magyar Nemzeti Galéria
Budapest, 1250, 31, Hungary

 

Editorial Board

 • Géza GALAVICS (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Művészettörténeti Intézet)
 • Erika KISS (Magyar Nemzeti Múzeum)
 • András KOVÁCS (Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár)
 • Ildikó NAGY (Budapest)
 • Enikő RÓKA (Budapesti Történeti Múzeum)

Művészettörténeti Értesítő
Hungarian Nationale Gallery
P.O. Box 31
HU–1250 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 375 8858 ---- Fax: (36 1) 375 8898
E-mail: javor.anna@mng.hu

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,103
Scimago Quartile Score Visual Arts and Performing Arts (Q3) History (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
not indexed
Scopus
CIte Score Rank
not indexed
Scopus
SNIP
not indexed

2020  
CrossRef Documents 18
WoS Cites 3
Wos H-index 2

2018  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,100
Scimago
Quartile Score
History Q4
Visual Arts and Performing Arts Q4
Scopus
Cite Score
2/50=0
Scopus
Cite Score Rank
History 1111/1259 (Q4)
Visual Arts and Performing Arts 389/502 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000
Scopus
Cites
2
Scopus
Documents
11

 

Művészettörténeti Értesítő
Publication Model Print Only
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Subscription fee 2022 Print subsscription: 150 EUR / 208 USD
Subscription fee 2023 Online subsscription: 136 EUR / 182 USD
Print + online subscription: 156 EUR / 208 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Művészettörténeti Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1952
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0027-5247 (Print)
ISSN 1588-2802 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2022 0 0 0
May 2022 0 0 0
Jun 2022 0 0 0
Jul 2022 0 0 0
Aug 2022 0 0 0
Sep 2022 0 49 15
Oct 2022 0 0 0