Authors:
Ábel Csigó Eötvös Loránd Tudományegyetem, Eötvös József Collegium

Search for other papers by Ábel Csigó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Viktor Rinkács Eötvös Loránd Tudományegyetem, Eötvös József Collegium

Search for other papers by Viktor Rinkács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Keve Szász Eötvös Loránd Tudományegyetem, Eötvös József Collegium

Search for other papers by Keve Szász in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Ábel Török Eötvös Loránd Tudományegyetem, Eötvös József Collegium

Search for other papers by Ábel Török in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

2019 októberében csoportunk lehetőséget kapott arra, hogy kutatást végezzen az Österreichische Nationalbibliothek papiruszgyűjteményében.* Munkánk során a gyűjtemény P.Vindob. G 40159 papiruszát vizsgáltuk Dr. Hermann Harrauer és Dr. Claudia Kreuzsaler vezetésével. Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket útmutatásukért és a munkánkra fordított idejükért, hiszen jelen tanulmány nem születhetett volna meg a segítségük nélkül.

A papirusz fizikai jellemzői, általános információk

Az első ábrán egy papirusztöredék látható, szélessége 13,5 cm, legnagyobb magassága 10,2 cm, színe matt barna.1 A papiruszon látható sérüléseknek két oka lehet: egyfelől rovarok rágták meg, másfelől több helyen elszakadt az anyag – utóbbit a bal oldalon látható, szabályos vonalú sérülésekből és a jobb oldali függőleges törésből lehet kikövetkeztetni, amelyet minden bizonnyal összehajtás okozott. A papirusz felső részét és két oldalát egyenesre vágták. Alább alátámasztjuk, hogy a széleket a szöveg rákerülése után vágták le.

A papiruszon fekete tintával írott szöveg olvasható. A szöveg vonalkövetése az anyag szálirányával párhuzamos. A szöveg két oszlopba rendeződik, és kijelenthető, hogy nem teljes, felfelé és lefelé is folytatódik. Ebből kifolyólag teljes bizonyossággal megállapíthatjuk, hogy a papirusz csak azután lett felvágva, hogy a szöveget ráírták. Ezt az is alátámasztja, hogy a szöveg nem teljes – ahogy ezt a későbbiekben be fogjuk mutatni. Ha egy papiruszra írt szöveg elveszítette a jelentőségét, olykor darabokra vágták, hogy a hátoldalát kisebb szövegek lejegyzésére használják. A papirusz hátoldala azonban üres, tehát nem került sor az újrahasznosításra. Valószínűleg a következő történt: miután az eredetileg teleírt papirusztekercs szövege elveszítette a jelentőségét, a tekercset felszabdalták, és a tulajdonosa félrerakta, hogy a későbbiekben jegyzeteket, bevásárlólistát vagy más hasonló szövegeket jegyezhessen fel hátoldalának üres darabjaira. Ennek a darabnak az esetében azonban ez az újrahasznosítás nem valósult meg.

A papirusz átírása a következő:

AB
1[ --- ] κ(εράτια) μςδ̣ι̣(ὰ)nyomok [ --- ]
2[ --- ] κ(εράτια) ζ Lδι’Ἴσι Πεπμωρι [ --- ]
3[ --- ] κ(εράτια) ζ Lδ̣ι̣᾿Ἰωάννου μαγείρου [ --- ]
4[ --- ] κ(εράτια) κγδι(ὰ)Κοσμᾶ Νείλου [ --- ]
5[ --- ] κ(εράτια) ιβ̣δι(ὰ)Κωνσταντίν(ου) Ἰσαάκ [ --- ]
6[ ---κ(εράτια)] ζ̣ Lδι’Ἰωσὴφ Κασοι [ --- ]
7διἈπολλῶ Λαμψάνου [ --- ]
8δι(ὰ)[ ̣ ̣] ̣ ̣[ ̣] ̣μ̣ ̣ ̣[ --- ]
9[δι(ὰ) ± 7 ]Μ̣α̣κα̣ρί̣ο̣υ̣ [ --- ]
10[δι(ὰ) ± 13 ]nyomok [ --- ]
AB
1 … 46 Keratia,-től …
2… 7 ½ Keratia,Isitől, Pepmoris(?) fiától…
3… 7 ½ Keratia,Ióannéstól, a mészárostól…
4… 23 Keratia,Kosmastól, Neilos fiától…
5… 12 Keratia,Konstantinostól, Isaak fiától…
6… 7 ½ Keratia,Iosephtől, Kasoi fiától…
7Apollostól, Lampsanos fiától…
8 -től …
9 -től …, Makarios fiától…
10

A oszlop

Az A oszlopban különböző pénzösszegek láthatóak, amiből arra következtethetünk, hogy a vizsgált papirusz gazdasági dokumentum volt. A lista szerzője κάππα betűvel és görbe vonallal jelölte a κεράτιον-t, egy kisebb pénznemet, amelyet a IV. századtól kezdve használtak. A rövidítés mellett a szerző feltüntette a különböző személyek által befizetett összeget is.

Fontos megjegyezni, hogy az összegeket nem azok a személyek fizették be, akiknek a neve a B oszlopban olvasható. Az ilyen listákban általában előbb a befizető neve áll, utána következik a befizetett összeg. Ez a jelenleg vizsgált papiruszra is érvényes: a bal oldali oszlop sorai között nagyobb közt hagytak, mint a jobb oldali oszlopban, így a két oszlop tartalma egymástól független. A kézírás is különböző, a dokumentumot tehát minden bizonnyal legalább két szerző írta. Úgy gondoljuk, hogy a papirusz korábban tartalmazta azoknak a személyeknek a nevét is, akik befizették az A oszlopban látható összegeket. Ez a rész valószínűleg A oszloptól balra helyezkedett el, de a papirusz szakadása miatt nem maradt fenn.

Az A oszloppal kapcsolatban fontos, hogy bemutassuk a különböző pénzösszegek jelölésmódját. Ahogy a papirusz keletkezésének időszakában jellemző volt, az összegeket görög betűkkel jelölték. Az első sorban olvasható μς negyvenhattal egyenlő; a negyedik sorban minden bizonnyal egy κ és egy γ látható, ami huszonhármat jelent; az ötödik sorban egy ι-val és egy β-val jelölték a tizenkettőt, bár nem kizárt, hogy a szerző ια-t írt (ami tizeneggyel egyenlő), hiszen az írás itt nem maradt fenn tökéletes állapotban, és az α-t és a β-t gyakran nehéz megkülönböztetni. A második, harmadik és hatodik sorban egy ζ olvasható, amely a hetes számot helyettesíti, mellette pedig egy dőlt L betűhöz hasonló jel áll. Ez a görög ἥμισυ szó rövidítése, amely azt jelenti, „fél”. Összességében tehát megállapítható, hogy a második, harmadik és hatodik személy hét és fél κεράτια-t fizetett be, az ötödik kicsit kevesebbet, mint ennek az összegnek a duplája, a harmadik nagyjából háromszor, az első hatszor ennyit. Világos, hogy a számok bevett mintát követnek, de a papirusz fennmaradt részeiből nem állapítható meg, milyen logika alapján működik ez a minta, vagy hogyan számolták ki a befizetendő összegeket.

B oszlop

Általánosságban megállapítható, hogy a papiruszon látható írás második oszlopa neveket tartalmaz, amelyek egy olyan, pénzösszegeket tartalmazó listához tartoztak, mint amelyet a bal oldali oszlopban láthatunk. Ám mint az már fentebb említésre került, nagy biztonsággal feltételezhető, hogy a jobb és bal oldali oszlopoknak nincs közük egymáshoz, mert legalább két különböző személy írta őket.

A szöveg tíz sorából csak hat olvasható tisztán. Mindegyik a διά szó rövidített alakjával kezdődik, ami arra utal, hogy a befizetéseket a listában felsorolt személyek hajtották végre. Az első és a nyolcadik sorok szövegének csak a nyomai maradtak meg.

A befizetők nevei általában kétféleképpen jelennek meg: vagy a személy „keresztnevét” láthatjuk az apja nevével kombinálva, vagy a „keresztnevet” és a befizető foglalkozását (vö. Ἰωάννου μαγείρου, harmadik sor). Itt megjegyzendő, hogy ezzel a szöveghellyel kibővítjük a μάγειρος szó (szakács, mészáros) előfordulásainak listáját.2

A második sor („δι’ Ἴσιπέπμωρι”) különösen figyelemreméltó és problematikus. Egyrészt az „Ισιπεπμωρι” forma egyetlen más szöveghelyen sem jelenik meg, másrészt pedig többféleképpen értelmezhető. Értelmezésünk szerint itt egy „keresztnév” + apa neve összetételről van szó, amely következőképpen rekonstruálható: ισι(ονος) + πεπμωρι(ου). Ισι itt egy, az Ισι- előtaggal kezdődő név (mint például az Ἴσιος) rövidített formája lenne – az ilyen nevek ugyanis az Isis-kultusz miatt gyakoriak voltak a ptolemaiosi Egyiptomban.3 Feltételezhetjük, hogy a Πεπμωρις egy kopt név, mert első szótagja, a Pep- a kopt nyelvben a határozott névelőnek felelt meg. Ebben az értelemben tehát a Πεπμωρις jelentése: „az, aki Μωρις-é”.

A papiruszon előforduló többi név tükrözi a késő antik Egyiptom etnikai sokszínűségét: három héber eredetű (Ἰωάννης – harmadik sor; Ἰσαάκ – ötödik sor; Ἰωσήφ – hatodik sor) és három görög (Κοσμᾶς – negyedik sor; Κωνσταντῖνος – ötödik sor; Ἀπολλῶ – hetedik sor) mellett egy nagyon gyakori egyiptomi (Νεῖλος – negyedik sor) nevet olvashatunk rajta. A papiruszon két olyan név is megjelenik, amelyekre eddig nem volt példa más papiruszokon: a hatodik sorban található Κασοι név (amely talán egy rövidített alak) és a hetedik sorban olvasható Λαμψάνου patronymikon mindeddig ismeretlenek voltak.

Kapcsolat a P.Princeton III 140 papirusszal, összegzés

Ahogy fentebb kiderült, a papirusz két oldalán látható oszlopok nem állnak kapcsolatban egymással, mivel két meglehetősen különböző kézírásban láthatjuk őket. A papiruszból mindössze arra következtethetünk, hogy egyes személyek meghatározott pénzösszeget fizettek be, κεράτιον pénznemben mérve. A dokumentum címsora – ha volt – nem maradt ránk, ezért csak sejtjük, hogy a lista bizonyos befizetések nyilvántartásaként szolgált. Ebből kifolyólag logikusan következtethetünk arra, hogy a dokumentumot adólistaként használták, mint ahogy ez gyakori volt a korban. Hogy meglátásunkat alátámasszuk, a megvizsgált papiruszt összevetettük egy hasonló szöveggel. A második képen látható P.Princeton III 140 a G 40159 szövegéhez hasonló adófizetések jegyzéke a befizetők nevével ellátva. Az összehasonlításhoz K. A. Worp elemzését használtuk.4

Ez a VII. századi dokumentum befizetések jegyzékét tartalmazza, és feltehetőleg az adózó személyek nyilvántartásaként szolgált. Szerkezetében megegyezik az általunk vizsgált papiruszéval. A lista különböző személyek által befizetett összegeket rögzít κεράτιον pénzegységben, akiknek az utónevét az apjuk neve vagy a foglalkozásuk követi. A listában olvasható nevek egy része ebben a szövegben fordult elő először, a legtöbb kopt eredetű.

A két papirusz közötti hasonlóságok nyilvánvalóak. A G 40159-cel ellentétben a P.Princeton III 140 papirusz kevésbé hiányos. Világos, hogy az oszlopok párban állnak egymással. Az első oszlop az ügyfelek nevét, a második a nevekhez rendelt, befizetett pénzösszegeket tartalmazza. Ez igazolja azt a korábbi sejtésünket, hogy az általunk elemzett papirusz oszlopai függetlenek egymástól. Az A oszlopban rögzített pénzösszegek nem állnak kapcsolatban a B oszlopban lejegyzett nevekkel. Azoknak a személyeknek a nevei, akik az A oszlopban szereplő pénzösszegeket befizették, hiányoznak, ahogy a B oszlop neveihez rendelhető pénzösszegek is. A G 40159 papirusz eredetileg sokkal több bejegyzést rögzíthetett, mint ami ránk maradt. A fennmaradt részlet feltehetőleg egy nagyobb adólista töredéke, amelyet hasonlóan szerkesztettek a P.Princeton III 140 listájához. A G 40159 papirusz keletkezési ideje kizárólag paleográfiai és névtani kritériumok alapján határozható meg. A dokumentum a bizánci uralom alatt álló Egyiptomban íródott, a VII. század környékén. A nevek különbözősége a korszak vegyes kultúrájú társadalmát tükrözi. Ahogy fentebb említettük, három név, amely korábban egyetlen papiruszból sem volt ismert, itt olvasható először: Πέπμωρι, Κασοι és Λάμψανος. Bár a két név értelmezése meglehetős nehézségeket okozott, hiszen egyetlen kopt, görög vagy egyiptomi neveket tartalmazó adatbázisban sem lelhetők fel, bátran levonhatjuk azt a következtetést, hogy minden papirusz valamiféle újdonsággal szolgál, ezért olvasásra és tanulmányozásra egyaránt érdemes.

*

A tanulmány az NKFIH NN 124539 számú Társadalmi kontextus a szövegkritika tükrében: Bizáncon innen és túl című pályázat támogatásával készült.

1

A képeket az Österreichische Nationalbibliothek bocsátotta rendelkezésünkre.

2

A μάγειρος szó előfordulásáról a papiruszokon lásd bővebben: H. Harrauer: Mageiros. Berufsbild des Fleischhauers und Kochs nach den Papyrusquellen. Documenta – Onomastica – Agenda. Firenze (2021).

3

Az egyiptomi nevekről bővebben lásd Kákosy L.: Az ókori Egyiptom története és kultúrája. Budapest (2003).

4

K. A. Worp: P. Princeton III 140 Re-Edited. BASP 24 (1987) 111–124.

 • Collapse
 • Expand

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

Senior editor(s)

Editor(s)-in-Chief: Horváth, László (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Ógörög Tanszék)

Editor(s)

Editor(s)-in-Chief: Mészáros, Tamás
Eötvös Loránd Tudományegyetem Byzantium Központ

Editorial Board

 • ADAMIK, Béla (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Latin Tanszék)
 • ADORJÁNI, Zsolt (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Klasszika-filológia Tanszék)
 • FARKAS, Zoltán (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Mediévisztika Tanszék)
 • JUHÁSZ, Erika (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Byzantium Központ
 • MAYER, Gyula (Magyar Tudományos Akadémia - Eötvös Loránd Tudományegyetem - Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Ókortudományi Kutatócsoport)
 • NAGYILLÉS, János (Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Klasszika-filológia és Neolatin Tanszék)
 • SIMON, Lajos Zoltán (Eötvös Loránd Tudományegyetem,  Bölcsészettudományi Kar, Latin Tanszék )
 • SZEPESSY, Tibor
 • SZOVÁK, Kornél (Magyar Tudományos Akadémia - Eötvös Loránd Tudományegyetem - Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Ókortudományi Kutatócsoport)
 • TAKÁCS, Levente (Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelmi Intézet)

 

Advisory Board

 • MARÓTH, Miklós
 • RITOÓK, Zsigmond
 • TAR, Ibolya

 

Horváth László
Address: Eötvös József Collegium - Antik Tanulmányok
Address: H-1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
E-mail: 

horvathl@eotvos.elte.hu  

tamas.m.meszaros@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0.101
Scimago Quartile Score

Classics (Q4)
Cultural Studies (Q4)
History (Q4)
Linguistics and Language (Q4)
Literature and Literary Theory (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.2
Scopus
CIte Score Rank
Literature and Literary Theory 535/982 (45th PCTL)
Classics 97/160 (39th PCTL)
Visual Arts and Performing Arts 382/615 (37th PCTL)
History 1082/1599 (32nd PCTL)
Cultural Studies 914/1203 (24th PCTL)
Language and Linguistics 782/1001 (21st PCTL)
Scopus
SNIP
0.000

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
2
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago Quartile Score Classics (Q4)
Cultural Studies (Q4)
History (Q4)
Linguistics and Language (Q4)
Literature and Literary Theory (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,1
Scopus
CIte Score Rank
Literature and Literary Theory 585/934 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 399/584 (Q3)
Classics 100/139 (Q3)
History 1118/1499 (Q3)
Cultural Studies 903/1127 (Q4)
Language and Linguistics 783/968 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000

2020  
Scimago
H-index
2
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago
Quartile Score
Classics Q4
Cultural Studies Q4
History Q4
Language and Linguistics Q4
Literature and Literary Theory Q4
Visual Arts and Performing Arts Q4
Scopus
Cite Score
9/62=0,1
Scopus
Cite Score Rank
Classics 74/122 (Q3)
Cultural Studies 765/1037 (Q3)
History 911/1328 (Q3)
Language and Linguistics 641/879 (Q3)
Literature and Literary Theory 438/845 (Q2)
Visual Arts and Performing Arts 306/532 (Q3)
Scopus
SNIP
0
Scopus
Cites
6
Scopus
Documents
19

 

2019  
Scimago
H-index
1
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago
Quartile Score
Classics Q4
Cultural Studies Q4
History Q4
Language and Linguistics Q4
Literature and Literary Theory Q4
Visual Arts and Performing Arts Q4
Scopus
Cite Score
3/51=0,1
Scopus
Cite Score Rank
Classics 99/114
Cultural Studies 851/1002
History 1060/1259
Language and Linguistics 694/830
Literature and Literary Theory 583/823
Visual Arts and Performing Arts 363/502
Scopus
SNIP
0,615
Scopus
Cites
6
Scopus
Documents
17

 

Antik Tanulmányok
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 114 EUR / 140 USD
Print + online subscription: 124 EUR / 160 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Antik Tanulmányok
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1954
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-567X (Print)
ISSN 1588-2748 (Online)