Author:
Monika Frazer-Imregh Károli Gáspár Református Egyetem BTK Ókortörténeti és Segédtudományi Tanszék

Search for other papers by Monika Frazer-Imregh in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Az alábbi, horatiusi ihletésű ódát Angelo Poliziano 1478 decemberének végén írta a Medici fivérek egykori nevelője és tanára, Gentile Becchi számára, aki 1473-tól Arezzo püspökeként szolgált.1 A vers a gyászában elmerült tudós püspöknek igyekszik lelki vigaszt nyújtani, miután a Pazzi-összeesküvésben az akkor huszonhárom esztendős Giulianót 1487. április 26-án, a szentmise alatt a firenzei dómban Francesco Pazzi és Bernardo Baroncelli tizenkilenc tőrdöféssel megölte. Az eseményekről és azok résztvevőiről Poliziano latin nyelvű visszaemlékezésében számolt be, ez a Commentarium Pactianae coniurationis.2 Poliziano azonban nem beszél az összeesküvés Firenzén kívüli politikai hátteréről, és annak pápai jóváhagyásáról IV. Sixtus részéről. Az utóbbit a gyilkosság után őrjöngve igazságért kiáltó Gentile Becchi tárta fel, aki Firenze és Lorenzo pápai kiátkozása után püspökként egy „ellenkiátkozást” hirdetett meg, s a pápát Krisztus elárulójának, az egyház megrontójának, sőt egyenesen „az ördög vikáriusának” nevezte, messze megelőzve a reformátorokat a pápák hatalmi szerepének megkérdőjelezésében. Érveit a Florentina synodus című művében fogalmazta meg, amelyben részletesen leírja a kialakult feszült politikai helyzet előzményeit, az ördögi terv(ek) előkészületeit.3 A kihallgatások nyomán a fennmaradt dokumentumok egyébként még a pápa és az összeesküvők között zajlott megbeszéléseket is felidézik.4 Több terv is született a két Medici fivér, Lorenzo és Giuliano tőrbe csalására, melyek közül az első néhányat egyéb okok miatt nem sikerült az összeesküvőknek kivitelezniük.

Poliziano 1478 második felét a feszültségek és a frissen kitört pestis miatt Gentile Becchivel együtt Pistoiában és Cafaggiolóban töltötte Lorenzo gyermekeivel azok nevelőiként.5 A közösen viselt gyász enyhítésére született meg tehát a szóban forgó költemény. 1479-ben az akkor négyesztendős Giovanni latinoktatását is Polizianóra bízzák, Lorenzo felesége, a római származású Clarice Orsini azonban bigottabb szemlélete miatt összetűzésbe került Polizianóval annak humanista tantervű oktatási módszertanát nehezményezve. (Többek között Vergilius és Catullus is szerepelt a tananyagban, Cla-rice viszont csak a zsoltárokat olvastatta volna a fiaival.) Clarice tehát 1479 áprilisában elküldte a háztól Polizianót,6 aki július végén Velence, Padova és Verona felé vette az irányt, majd Mantovában tartózkodott egy ideig, ahol Francesco Gonzaga vendégeként, annak kérésére néhány nap alatt vetette papírra a Fabula di Orfeót, amely később az első opera, Monteverdi művének a szövegkönyve lett (némi módosításokkal).7

Velencében Poliziano találkozott Ermolao Barbaróval és Girolamo Donatóval, akiknek felolvasta ezt az ódáját – e tényt Donato meg is említi Polizianóhoz 1485. június 8-án írt levelében.8 Nagy hatással volt rá a költemény szépsége és stílusa, mint írja: „Azóta valahányszor csak a művelt főkről esett szó, mindig te jutottál eszembe legelőször mindjük közül.”9 A címben szereplő jelző: dicolos, arra utal, hogy kis asklépiadési és glykóni sorokból áll, tehát kis asklépiadési versszakokból épül föl, csakúgy, mint például Hor. Carm. I, 6 (Agrippához):

– – – υ υ – / – υ υ – υ –

– – – υ υ – / – υ υ – υ –

– – – υ υ – / – υ υ – υ –

– – – υ υ – υ –

E párhuzamot Peter E. Knox ajánlja, aki Poliziano görög és latin nyelvű verseit angol prózafordítással adta ki,10 véleményem szerint azonban Hor. Carm. I, 24 (Vergiliushoz) megfelelőbb párhuzam lenne, hiszen ez is egy vigasztaló óda, méghozzá a Maecenas-körhöz tartozó irodalomkritikus, Quintilius Varus, közös jóbarátjuk halálakor.

A verset Poliziano levele vezeti be, amelyet Lorenzo de’ Medicinek írt, arra vágyva, hogy patrónusa hívja vissza Firenzébe. Lorenzo 1479-ben a Firenze ellen alakuló szövetségeket megakadályozandó Nápolyba hajózott Aragóniai Ferrante királyhoz. Poliziano több, Lucrezia Tornabuonihoz, Lorenzo édesanyjához és magához Lorenzóhoz írt kérelmező levele11 után a diplomáciai útjáról visszaérkező Medici végül is visszahívta őt Firenzébe, és kinevezte a Firenzei Egyetem görög és latin filológia oktatójává. Így 1480-tól kezdte meg professzori pályafutását, amihez számos szemléltető jellegű tankölteménye, például a Sylvae négy könyve is kapcsolódik. A Manto (1482) Vergilius és Theokritos stílusában mutatja be bukolikus költészetüket, a Rusticusban (1483) Hésiodos Munkák és napok és Vergilius Georgicon című műveit szemlélteti, az Ambra (1485) a homérosi eposzokat imitálja, a Nutricia (1486) pedig egyfajta verses irodalomtörténeti áttekintése az antikvitásnak, kitekintéssel Dante, Petrarca és Cavalcanti költészetére, amelyet Lorenzo dicséretével zár.

Gentile Becchi egyébként továbbra is Lorenzo fiainak nevelője maradt. 1480-ban Piero oktatását Arezzóban folytatja, amiről Ficino egyik levele is tanúskodik:

Dici non posset quantum probem Laurentium Medicem Petrum primogenitum suum Gentilis magistri quondam sui disciplinae dedicavisse. Spero enim puerum istum educatione eiusmodi, senem brevi vel in ipsa pueritia evasurum. Quo nihil antiquius, nihil magis necessarium Plato noster esse illis existimat, qui reipublicae gubernacula sunt feliciter accepturi.12

1488-ban Lorenzo leányát, Maddalenát az édesanyával, Claricével együtt Gentile kíséri el Rómába, hogy férjhez adják Francesco Cibóhoz, 1492-ben pedig a már korábban bíborossá választott Giovannit kíséri szintén Rómába.13

XCVI

Angelus Politianus Laurentio Medici patrono suo salutem14

Qua ode Gentilem nostrum nuper sum consolatus, eandem quoque ad te mittendam statui. Visa est enim res, quae non minus ad te quam ad eum atque ad me ipsum pertineret. Omnia collegi, quae communem hunc nostrum dolorem, etsi minus tollere, levare procul dubio aliqua ex parte possint. Tu cum tot videas tuae saluti tam diligenter invigilare, potes admoneri quam tibi necesse sit magni te ipsum facere, neque tuam, hoc est publicam totius (ita me Deus amet) Italiae salutem, neglectam pati. Lege et vale.

        Ad Gentilem episcopum ode dicolos

    Gentiles, animi maxima pars mei,

    Communi nimium sorte quid angeris?

    Quid curis animum lugubribus teris,

        Et me discrucias simul?

5    Passi digna quidem perpetuo sumus

    Lucru, qui mediis, heu miseri, sacris Illum,

    illum iuvenem vidimus, o nefas,

        Stratum sacrilega manu.

    At sunt attonito quae dare pectori

10    Solamen valeant plurima: nam super

    Est qui vel gremio creverit in tuo

        Laurens, Etruriae caput.

    Laurens, quem patriae caelicolum pater

    Tutum terrifica Gorgone praestitit;

15    Quem Tuscus, pariter quem Venetus leo

        Servant et draco pervigil.

    Illi bellipotens excubat Hercules;

    Illi fatiferis militat arcubus;

    Illi mittit equos Francia Martios,

20        Felix Francia regibus.

    Circumstat populus murmure dissono,

    Circumstant iuvenem purpurei patres.

    Causa vincimus et robore militum:

        Hac stat Iuppiter, hac favet.

25    Quare, o cum misera quid tibi nenia,

    Si nil proficimus? Quin potius gravis

    Abstersisse bono laetitiae die

        Audes nubila pectoris?

    Nam cum iam gelidos umbra reliquerit

30    Artus, non dolor hanc perpetuus retro

    Mordacesve trahunt sollicitudines

        Mentis curaque pervicax.

96

Angelo Poliziano patrónusának, Lorenzo de’ Medicinek

Úgy határoztam, számodra is elküldöm azt az ódát, amellyel Gentile barátunkat vigasztaltam a minap. Úgy tűnt ugyanis, hogy témája legalább annyira tartozik rád és rám, mint őrá. Összeszedtem mindent, ami még ha közös gyászunkat feledtetni nem is tudja, kétségkívül valamennyit enyhíthet rajta. Te, midőn látod, hányan ügyelnek nagy figyelemmel épségedre, ez intő jel lehet számodra, hogy milyen fontos kellő figyelmet fordítanod saját magadra, és hogy ne hagyd, hogy épséged, vagyis (bizony Isten) egész Itália közös épsége felügyelet nélkül maradjon. Olvasd hát, és élj boldogul!

    Kettős metrumú óda Gentilének, a püspöknek

    Gentilém, teveled lelkem is egybeforrt,

    Mért aggódsz? Közösen sújt ez a gyász reánk...

    Lelked szívszoritó gondjai így minek

        Kínoznak? Beleőrülök…

5    Mit tűrtünk, az örök gyászt követel, hiszen

    Láttuk mint kaszabolt – jaj minekünk! – fiút,

    Ó ég, azt a fiút vérbe fagyasztva, jaj,

        Bűnös kéz – de a szentmisén!

    Mégis sok lehet ím, vígasza bánatunk

10    Terhének, mi gyötör, hisz mivelünk maradt

    Testvérbátyja, Lorenz’, véle nevelted őt,

        Toszkán föld feje, híres úr!

    Győzelmes, kit az ég, istenek atyja véd

    Gorgó, rettenetes átkaitól, kire

15    Toszkán és a venét mind ugyanúgy ügyel,

        Őrzik nagyvadaik hüen.15

    Őrá háboruban nagyszerü Herkules

    Őrköd, és nyilait messzire szórja el,

    Néki francia küld hadsereget, lovat,

20        Boldog, mert a királya jó.

    Köznép körbeveszi, s lám nagy a zaj, lesik,

    Ifjú bár, körüláll agg vezetők raja.

    Nyernünk kell igazunk és seregünk miatt:

        Így lesz, Juppiter így segít.

25    Mért gyászolsz? Ha siratsz, semmire nem megyünk...

    Mért nem jössz, szivedet fellegek árnyitól

    Tisztítsd már e vidám, napsugaras napon,

        Nyisd meg hát ma a lelkedet!

    Hisz hűlő tagodat hogyha a lelked ím

30    Elhagyta, s kialudt benned a fény, a gond

    Nem hoz vissza, makacs aggodalom se bú,

        Nem támaszt fel a fájdalom.

1

A Polizianóról szóló terjedelmes szakirodalomból lásd M. Martelli: Angelo Poliziano. Storia e metastoria. Lecce (1995). Becchiről lásd N. Marcelli: Gentile Becchi (1430–1497) precettore di casa Medici. Un caso atipico del secondo Quattrocento? Annali di Storia dell’ Educazione e delle Istituzioni scolastiche XX (2013) 27–40. Bővebben: N. Marcelli: Gentile Becchi. Il poeta, il vescovo, l’ uomo. Firenze (2015).

2

A. Poliziano – G. Becchi: La congiura della verità. Introd., comm. e cura di M. Simonetta, trad. di G. Fortunato. Testo latino a fronte. Napoli (2012) 56–84.

3

Uo. 90–168.

4

Levelek a következőktől: Giuliano della Rovere, Filippo Sacramoro (a Sforzák követe Firenzében), Gian Francesco Mauruzzi és Gian Battista Montesecco zsoldosvezér vallomása, akit Lorenzo meggyilkolására fel akartak bérelni, de miután megismerkedett vele, elállt a megbízástól. Uo. 171–192.

5

E. Curti: Introduzione. In: A. Poliziano: Lettere volgari. Roma (2016) XV; és uo. 11–22. levél, 24–42.

6

Clarice ekkor az erődszerű családi nyaralóban, Cafaggiolóban tartózkodott a gyermekekkel, Poliziano innen a Firenzéhez közeli Careggibe, majd Fiesoléba ment. Lásd Poliziano:i. m. (5. j.) 24–27. levél, 50–56.

7

A. Poliziano: Stanzák; Orfeusz története. – Stanze; Fabula di Orfeo. Ford. Simon Gy. Budapest (2003) 98–123.

8

A. Poliziano: Letters. Vol. I, Books I–IV. Ed., transl. Sh. Butler. Cambridge Massachusetts – London (2006) 122.

9

Uo.

10

A. Poliziano: Greek and Latin Poetry. Ed. and transl. P. E. Knox. The I Tatti Renaissance Library 86. Cambridge Massachusetts – London (2018) 347, 147. j.

11

Poliziano: i. m. (5. j.) 24–27. levél, 50–56; és Poliziano 1479. április 16-án kelt latin nyelvű levele Lorenzóhoz: Firenzei Állami Levéltár, Mediceo avanti il Principato, XXXVII, 227; G. B. Picotti: Tra il poeta e il lauro. Pagine della vita di Agnolo Poliziano. In: Ricerche umanistiche. Firenze (1955) 71, III. dokumentum.

12

Ficini Opera I. 833–834.

13

Poliziano: i. m. (5. j.) 44.

14

XCVI. „Ad Gentilem episcopum ode dicolos”. In: Poliziano: i. m. (10. j.) 112–114.

15

Utalás Szent Márk, s egyben Velence és Firenze szimbolikus állatára, az oroszlánra és a Milánói Hercegség címerében szereplő kígyóra.

 • Collapse
 • Expand

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

Senior editor(s)

Editor(s)-in-Chief: Horváth, László (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Ógörög Tanszék)

Editor(s)

Editor(s)-in-Chief: Mészáros, Tamás
Eötvös Loránd Tudományegyetem Byzantium Központ

Editorial Board

 • ADAMIK, Béla (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Latin Tanszék)
 • ADORJÁNI, Zsolt (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Klasszika-filológia Tanszék)
 • FARKAS, Zoltán (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Mediévisztika Tanszék)
 • JUHÁSZ, Erika (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Byzantium Központ
 • MAYER, Gyula (Magyar Tudományos Akadémia - Eötvös Loránd Tudományegyetem - Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Ókortudományi Kutatócsoport)
 • NAGYILLÉS, János (Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Klasszika-filológia és Neolatin Tanszék)
 • SIMON, Lajos Zoltán (Eötvös Loránd Tudományegyetem,  Bölcsészettudományi Kar, Latin Tanszék )
 • SZEPESSY, Tibor
 • SZOVÁK, Kornél (Magyar Tudományos Akadémia - Eötvös Loránd Tudományegyetem - Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Ókortudományi Kutatócsoport)
 • TAKÁCS, Levente (Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelmi Intézet)

 

Advisory Board

 • MARÓTH, Miklós
 • RITOÓK, Zsigmond
 • TAR, Ibolya

 

Horváth László
Address: Eötvös József Collegium - Antik Tanulmányok
Address: H-1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
E-mail: 

horvathl@eotvos.elte.hu  

tamas.m.meszaros@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0.101
Scimago Quartile Score

Classics (Q4)
Cultural Studies (Q4)
History (Q4)
Linguistics and Language (Q4)
Literature and Literary Theory (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.2
Scopus
CIte Score Rank
Literature and Literary Theory 535/982 (45th PCTL)
Classics 97/160 (39th PCTL)
Visual Arts and Performing Arts 382/615 (37th PCTL)
History 1082/1599 (32nd PCTL)
Cultural Studies 914/1203 (24th PCTL)
Language and Linguistics 782/1001 (21st PCTL)
Scopus
SNIP
0.000

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
2
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago Quartile Score Classics (Q4)
Cultural Studies (Q4)
History (Q4)
Linguistics and Language (Q4)
Literature and Literary Theory (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,1
Scopus
CIte Score Rank
Literature and Literary Theory 585/934 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 399/584 (Q3)
Classics 100/139 (Q3)
History 1118/1499 (Q3)
Cultural Studies 903/1127 (Q4)
Language and Linguistics 783/968 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000

2020  
Scimago
H-index
2
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago
Quartile Score
Classics Q4
Cultural Studies Q4
History Q4
Language and Linguistics Q4
Literature and Literary Theory Q4
Visual Arts and Performing Arts Q4
Scopus
Cite Score
9/62=0,1
Scopus
Cite Score Rank
Classics 74/122 (Q3)
Cultural Studies 765/1037 (Q3)
History 911/1328 (Q3)
Language and Linguistics 641/879 (Q3)
Literature and Literary Theory 438/845 (Q2)
Visual Arts and Performing Arts 306/532 (Q3)
Scopus
SNIP
0
Scopus
Cites
6
Scopus
Documents
19

 

2019  
Scimago
H-index
1
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago
Quartile Score
Classics Q4
Cultural Studies Q4
History Q4
Language and Linguistics Q4
Literature and Literary Theory Q4
Visual Arts and Performing Arts Q4
Scopus
Cite Score
3/51=0,1
Scopus
Cite Score Rank
Classics 99/114
Cultural Studies 851/1002
History 1060/1259
Language and Linguistics 694/830
Literature and Literary Theory 583/823
Visual Arts and Performing Arts 363/502
Scopus
SNIP
0,615
Scopus
Cites
6
Scopus
Documents
17

 

Antik Tanulmányok
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 114 EUR / 140 USD
Print + online subscription: 124 EUR / 160 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Antik Tanulmányok
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1954
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-567X (Print)
ISSN 1588-2748 (Online)