Author:
Tamás Mészáros ELTE Eötvös Collegium, Byzantium Központ, Magyarország

Search for other papers by Tamás Mészáros in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

ABSZTRAKT

Darkó Jenő Laonikos Chalkokondylés szövegkiadásának megítélése már megjelenése óta vita tárgya. Bár annak idején a tudományos közvélemény jelentős része egyértelmű elismeréssel szólt Darkó munkájáról, a többség lelkesedését nem mindenki osztotta. A legélesebb, hasonló vitában már-már példátlanul kemény hangot éppen a fiatalabb honfi- és pályatárs, Moravcsik Gyula ütötte meg. Kettejük egyre inkább eldurvuló vitája nemzetközi nyilvánosságot is kapott. Ehhez a vitához kívánunk újabb adalékokkal szolgálni Franz Dölgernek, a Byzantinische Zeitschrift hajdani főszerkesztőjének tíz, Moravcsikhoz írt levelének bemutatásán keresztül.

ABSZTRAKT

Darkó Jenő Laonikos Chalkokondylés szövegkiadásának megítélése már megjelenése óta vita tárgya. Bár annak idején a tudományos közvélemény jelentős része egyértelmű elismeréssel szólt Darkó munkájáról, a többség lelkesedését nem mindenki osztotta. A legélesebb, hasonló vitában már-már példátlanul kemény hangot éppen a fiatalabb honfi- és pályatárs, Moravcsik Gyula ütötte meg. Kettejük egyre inkább eldurvuló vitája nemzetközi nyilvánosságot is kapott. Ehhez a vitához kívánunk újabb adalékokkal szolgálni Franz Dölgernek, a Byzantinische Zeitschrift hajdani főszerkesztőjének tíz, Moravcsikhoz írt levelének bemutatásán keresztül.

SUMMARY

The value of the edition of Laonicus Chalcocondyles by Jenő Darkó has been questioned by some since its publication. Though the majority of scholars expressed their unequivocal appreciation for Darkó’s work, the enthusiasm was not shared by all. The strongest criticism, unprecedented in discussions of this kind, was voiced by none other but his younger compatriot and colleague, Gyula Moravcsik. The argument between the two philologists, which grew more and more heated, gained international publicity due to some papers written in foreign languages. The aim of the present paper is to add some new details to this debate by presenting ten inedited letters of Franz Dölger, the late editor-in-chief of the Byzantini sche Zeitschrift addressed to Moravcsik.

Darkó Jenő 1922 és 1927 között napvilágot látott Chalkokondylés-kiadásáról és az annak megjelenését követően kibontakozó Darkó–Moravcsik-polémiáról, melynek elfajulása sajnálatos módon megmérgezte a két jeles bizantinológus viszonyát, korábban már részletesen beszámoltunk.1 Jelen közleményben a vita nemzetközi vonatkozásainak történetéhez kívánunk újabb adalékokkal szolgálni a feleknek a Byzantinische Zeitschriftben (a továbbiakban: BZ) a tárgyban közzétett hozzászólásaihoz, pontosabban azok megjelenésének körülményeihez kapcsolódva. Vizsgálódásunk alapja tíz levél, melyek szövegét – a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában őrzött Moravcsik-hagyaték levelezésének feldolgozása részeként2 – függelékben tesszük közzé. A tíz levél ahhoz a százhat levélből álló gyűjteményhez tartozik, mely a müncheni Franz Dölgernek, a BZ néhai főszerkesztőjének barátjához, Moravcsik Gyulához írt leveleit tartalmazza. Az 1932 és 1940 között keletkezett tíz levél kiválasztását az indokolja, hogy ezekben a levelekben kerülnek szóba – hol csak futólagos említés szintjén, hol részletesebben – a Darkó Chalkokondylés-kiadásának megítélése nyomán kirobbant vita továbbgyűrűzésével, illetve a két tudós ismétlődő összetűzéseivel és általában a Darkó személyével kapcsolatos kérdések. Időrendben a nyolcadik Dölger-levél után született Darkó Jenő Moravcsikhoz 1939-ben más ügyben címzett, alább szintén közölt rövidke levele, ami a hagyatékban az egyetlen dokumentum Darkó neve alatt.3 A Münchenben őrzött Dölger-hagyaték tizenkét Moravcsik-levele az 1960-as évekből származik,4 a minket ezúttal érdeklő Moravcsik-levelek nem maradtak fenn.

Néhány szó az előzményekről. Darkó Jenő a magyar bizantinológia „helyi érdekű” kutatási irányát megelőlegezve, egyszersmind a nemzetközi tudományosság igényeit is kielégíteni szándékozva már az 1900-as évek elejétől fogva megkezdte az előkészületeket „az utolsó athéni történetíró”, Laonikos Chalkokondylés történeti művének kritikai kiadásához. Számos tanulmány publikálását követően a Darkó-féle Chalkokondylés-kiadás első kötete, mely rövid bevezetés mellett (p. V–XV) a kézirati hagyomány áttekintését (p. XVI–XXVI) és az első négy könyv kritikai apparatusszal ellátott szövegét tartalmazta, 1922-ben jelent meg.5 A folytatás sem váratott magára sokáig: a számos nehézség ellenére egy évvel később megjelent a második kötet első része (pars prior),6 majd néhány év múlva napvilágot látott a második kötet befejező része is (pars posterior),7 miközben Darkó változatlan intenzitással folytatta a szerzővel kapcsolatos kutatásait.

Az új Chalkokondylés megjelenése széles körű nemzetközi érdeklődést váltott ki, melynek leginkább érzékelhető jele a könyvről készült ismertetések szokatlanul nagy száma.8 A Darkóféle Chalkokondylés bírálatával természetesen a tudományszak vezető folyóirata, az ekkor még August Heisenberg és Paul Marc szerkesztette BZ is foglalkozott. A lap hasábjain a rigai Eduard Kurtz először egy rövid megjegyzést tett közzé az egyik olvasattal kapcsolatban,9 majd utóbb részletesen is megfogalmazta észrevételeit az első kötetet és a második kötet első részét illetően.10 Bár a szöveg javítására vonatkozó javaslatait Kurtz bő oldalon át sorolja, bírálata egyáltalán nem sértő, a hangnem kimondottan udvarias, végül pedig még azt sem mulasztja el, hogy további sikeres munkát kívánjon a kiadás befejezéséhez.11 A magyar nyelvű recenzió a kor gyakorlatához képest meglehetősen sokáig váratott magára. Csak a második kötet első részének megjelenése után vállalkozott bírálata publikálására a szövegkiadás praefatiójában a közreműködése okán név szerint is említett Moravcsik Gyula, aki ekkor még az egyértelmű dicséret hangján nyilatkozott Darkó munkájáról.12 A befejező rész megjelenését azonban Moravcsik újabb bírálata követte,13 melyben homlokegyenest ellenkező véleményt fogalmazott meg mind Darkó szövegkritikai módszereiről, mind a kiadás színvonaláról. Darkó már csak szokatlanul éles hangneme miatt sem hagyhatta szó nélkül a kritikát, válaszára azonban szinte azonnal érkezett a viszontválasz, az elmérgesedő vita pedig jóvátehetetlen károkat okozott a tudományszak két magyarországi vezető képviselőjének kapcsolatában.14

A kellemetlen hangnemben folytatott csatározás később már nem maradt az országhatárokon belül: a felek külföldi kapcsolataikat kihasználva a tudományszak nemzetközi szinten elismert képviselőit is igyekezték megnyerni saját álláspontjuk támogatására. Ennek a sajátos „utóvédharcnak” a jele, hogy két újabb recenzióra válaszolva Darkó Jenő 1932-ben, vagyis öt évvel (!) a Chalkokondylés-kiadás lezárása után a BZ hasábjain ismételten visszatért a Chalkokondylés-kéziratok bizonyos olvasatainak kérdéseire.15 Tanulmánya első felében (2–5) Darkó a Vitalien Laurent recenziójában felvetett kilenc szövegjavítási kísérletre reflektál,16 részben elfogadva Laurent észrevételeit, részben változatlanul kitartva saját olvasata mellett. Ezt követően áttér közleményének legfőbb céljára, a Moravcsik egyik újabb, terjedelmes recenziójában tárgyalt kritikai megjegyzések ismertetésére és cáfolatára.17 Szám szerint Moravcsik hét javaslatát veszi sorra (5–8), majd miután a felmerült coniecturákat egytől egyig elutasítja, és változatlanul a kézirati olvasatok, illetve saját emendatiói megtartása mellett érvel, levonja a tanulságot (8–10): „Moravcsik ezen javaslatai tehát nem használhatóak fel a szöveg javítására”.18 A megállapításhoz tartozó hosszú, több mint egyoldalnyi lapalji jegyzetben Darkó neheztelve említi meg, hogy Moravcsik immár ötödik (!) recenziója tulajdonképpen a korábbiakban már felsorolt „hibalistát” ismétli, csakhogy ennek egy része (1) nyomdahiba; (2) a kollacionálás során regisztrált, de az apparátusból véletlenül vagy tévedésből kimaradt olvasat; legnagyobb számban (3) a kollacionálás során regisztrált és az apparátusból szándékosan mellőzött olvasat (másolói hiba stb.); végül pedig (4) Moravcsik saját téves olvasata. Darkó a tanulmány végén (10–12) megengedőbbnek mutatkozik Moravcsik tulajdonnevekre vonatkozó felvetései iránt, bár az α-tövű hímnemű személynevek singularis accusativus -η-végződésének kialakulását magyarázó javaslatát határozottan elutasítja.

Ezzel a Darkó-közleménnyel indult a felek BZ-ben folytatott pengeváltása, melynek hátteréhez az 1932-ből származó négy Dölger-levél egyes megjegyzései szolgálnak adalékul.

A Moravcsikhoz címzett levelek szerzője, Franz Dölger (1891–1968) Karl Krumbacher és August Heisenberg irányítása mellett a bizantinológia bölcsőjében, Münchenben végezte tanulmányait. 1926-ban habilitált, utána pedig a müncheni Universitätsbibliothek könyvtárosaként dolgozott. Heisenberg halála után, 1931-től 1959-ig a legendás müncheni tanszék vezetőjeként működött, miközben harmincöt éven át, 1928 és 1963 között ő látta el a BZ főszerkesztői tisztjét is. Tudományos érdeklődése a történeti irány, elsősorban a diplomatika felé terelte, de rendkívül termékeny pályafutása során az irodalomtörténeti kérdésektől kezdve a nyelvészeti problémákon át szövegkiadások készítéséig a tudományszak szinte minden részterületével foglalkozott.19

A tíz géppel írott, időnként kézzel javított és kiegészített Dölger-levél közül kilenc a BZ fejléces levélpapírjára íródott, a folyóirat neve mindössze a kilencedik sorszámot viselő dokumentumról hiányzik (bár a fejlécen a feladó postacíme itt is ugyanaz). A levelek a tudományterülethez kapcsolódó vegyes kérdések mellett nagy számban tartalmaznak magántermészetű megjegyzéseket is. Utóbbiak egyre növekvő arányából jól nyomon követhető, hogyan mélyült el a baráti kapcsolat a két tudós és családtagjaik között.

A minket ezúttal közelebbről érdeklő téma, a Darkó–Moravcsik-vita már az első, 1932. július 8-án kelt levél elején felbukkan. Amint a szövegből kiderül, Dölger megkapta Moravcsik válaszát Darkó már megjelent, fentebb ismertetett cikkére, s a tapasztalt szerkesztő jó érzékkel előre megsejtette, hogy most darázsfészekbe nyúlt. Megígéri ugyan Moravcsiknak, hogy válaszát a lap gyakorlatának megfelelően a következő fasciculusban közölni fogja, és arról is biztosítja barátját, hogy megpróbálja elejét venni Darkó várható viszontválaszának,20 de egyben Moravcsiktól is kéri, hogy finomítson túlságosan éles megfogalmazásán.21 Hogy pontosan mit tartalmaztak a Dölgertől kifogásolt fordulatok, nem tudjuk, mivel Moravcsik eleget tett a szerkesztői kérésnek, és törölte az inkriminált részleteket. Talán nem járunk messze az igazságtól, ha a másodikként említett, „nagyon erős” kifejezés mögött („wenn auch nur um zwei Ioten”) a vitatott olvasatok, vagyis a πείσονται és πολεμίοις szavak iótáira való utalást vélelmezzük, de ez valószínűleg sosem fog kiderülni. Dölger mindent egybevetve tárgyilagosan és megfelelően értékeli a Chalkokondylés-kiadást. Mint írja, Darkó munkájában jócskán akad hiba, a végeredmény lehetett volna jobb is, de összességében használható munkaeszköz, ha az ember a megfelelő óvatossággal kezeli.22

Az egy héttel később, 1932. július 15-én kelt, a függelékben második sorszámot viselő levelében Dölger már arról számol be, hogy sejtése beigazolódott: Darkó rögtön jelentkezett a viszontválasszal. Arról azonban hallgat, hogy mindezt nyilvánvalóan az tette lehetővé, hogy ő maga tájékoztatta Darkót Moravcsik válaszáról, bár ez expressis verbis nem szerepel a levélben. Dölger a vita nemkívánatos elharapózását csakis úgy látja megelőzhetőnek, ha mindkét fél engedményeket tesz. Ezzel meg is kezdődik egy sajátos alkudozás bizonyos bekezdések kölcsönös törléséről, sőt, Darkó esetleg még a tévedését is hajlandó elismerni a két olvasattal kapcsolatban, de akkor Moravcsiknak szintén tartózkodnia kell a vita mindennemű folytatásától.23 Dölger határozottan támogatja az ügy mielőbbi lezárását, már csak azért is, mert – mint írja – a BZ-ben rendelkezésre álló terjedelem rendkívül szűkös.

A menetrendszerűen érkező, 1932. július 21-én kelt levélben Dölger megkönnyebbülésének ad hangot, hogy a felek hajlanak a kompromisszumra. A megállapodás értelmében Moravcsik eredeti válaszának csak az első három bekezdése kerül nyomtatásba, míg Darkó viszontválasza egyetlen bekezdésre zsugorodik.24 A happy endnek – úgy látszik – már csak egyetlen akadálya van: Moravcsik válaszának kézirata, amit a főszerkesztő elküldött Darkónak is, az egyeztetés során valahogy elkeveredett – bár Darkó visszaküldte! –, úgyhogy Dölger mentegetőzve ugyan, de ismét kéri a szóban forgó bekezdések szövegének postázását.25

Végül a hosszas egyeztetés eredményeképpen ugyanazon lapszám második fasciculusának bibliográfiát és kisebb közleményeket tartalmazó részében (III. Abteilung) jelent meg Moravcsik rövid, de lényegre törő riposztja, melyben két pontot ragadott ki a Darkótól neki tulajdonított tévedések közül.26 Mindkét esetben a szóban forgó kéziratok fekete-fehér fényképének facsimiléjét hívta segítségül a vitatott olvasatok tisztázására. A bizonyíték önmagáért beszél: a Monacensis Graecus 127, f. 219v utolsó sorában csakugyan πείσοντα, a Bodleianus Roe XII, f. 9r 17. sorában pedig csakugyan πολεμίοις olvasható, ahogy Moravcsik állította (nem πείσονται és πολεμίους, ahogy Darkó vélte). Moravcsik ráadásul nem érte be a fényképek tanúságtételével: megerősítést kért autopsiával rendelkező személyektől is. A müncheni kézirat esetében éppen Franz Dölger volt az, aki a kódexet személyesen megvizsgálta, és egyértelműen Moravcsiknak adott igazat a kérdésben.

Közvetlenül Moravcsik válasza után közölte a lap Darkó néhány soros zárszavát,27 melyben a szerző elismeri ugyan, hogy a két helyre vonatkozó bizonyítékok meggyőzőek, de ismételten hangsúlyozza, hogy ez a lényeget nem érinti, mivel mindkét olvasatot az általa javasolt módon kell javítani, hogy a mondatszerkezet szabályos, a mondat pedig értelmes legyen.

A hosszabb szünet után, 1932. október 5-én kelt levélben már más témák vannak napirenden (Dölger melegen gratulál Moravcsiknak a görög filológia címzetes nyilvános rendkívüli tanári kinevezéséhez), a vitáról mindössze annyi kerül szóba, hogy a napokban várható a Moravcsik-válasz korrektúrája, mely eddig a nyomda hibájából késett.28 Látszólag tehát minden rendben, az ügy valamennyi érintett számára megnyugtatóan lezárult.

Három évvel később azonban újból gyülekezni látszanak a viharfelhők. Az 1935. február 20-án kelt levélből kiderül, hogy a BZ hamarosan közli Darkó terjedelmes recenzióját Moravcsik új könyvéről,29 a történettudományi kézikönyvsorozatban Hóman Bálint szerkesztésében kiadott, A magyar történet bizánci forrásai című kötetről.30 Dölger ezúttal hosszas magyarázkodásra kényszerül. Mint írja, abban a hiszemben fogadta el közlésre a recenziót – amit egyébként sem utasíthatott volna vissza az elfogultság vádja nélkül –, hogy Darkót maga Moravcsik kérte fel a feladatra, hogy ismertesse könyvét a BZ olvasói számára.31 Az előzmények ismeretében mindez igen különösen hangzik, mint ahogy az is, hogy a recenzió szövegét Dölger „éppen csak átfutotta” („ich habe sie nur überflogen”). Azt az állítását pedig még kevésbé tudjuk elfogadni, hogy Darkó munkája „összességében elismerő, csak a részletek tekintetében nem barátságos” („Sie ist … im ganzen anerkennend, aber in Einzelheiten nicht sehr freundlich.”), a recenzió ugyanis egyértelműen és határozottan kritikus hangvételű. Darkó ugyan nem lépi át az udvariasság határait, de a módszertani kérdésektől kezdve gyakorlatilag mindent kifogásol, sőt finoman még a munka önálló jellegét is megkérdőjelezi. Sajnos – így Dölger – a kocka el van vetve, a közlést már nem lehet leállítani, Darkó pedig egy esetleges elutasítás esetén egyébként is talált volna más fórumot a véleménye kifejtésére. Talán okkal kérdezhetnénk, hogy miért kellett volna megakadályozni a recenzió közlését, ha az összességében csakugyan elismerő volt. Hogy mi volt az a korábbi BZ-referens, „Vári által a bibliográfiában előidézett és nagyon nehezen megváltoztatható helyzet”,32 ami miatt Moravcsik esetleg neheztelhetne, csak találgathatjuk, Dölger mindenesetre megpróbálja egy Moravcsik-tanulmány közlésének ígéretével enyhíteni a feszültséget. A függelékben hatodik sorszám alatt közölt levelében Dölger még egyszer visszatér a kérdésre, és itt már némileg más megfogalmazásban értékeli a Darkó-recenziót: „nagyon kritikus, de a hangnem nem kimondottan barátságtalan”.33 Moravcsik végül nagyvonalúnak bizonyult, nem haragudott meg Dölgerre – legalábbis ennek nem adta látható jelét –, és ezúttal „a végtelen kígyó” sem kezdte meg tekergőzését.

Ugyanennek az 1935. augusztus 2-án kelt levélnek különben is inkább egy másik könyv, nevezetesen a Dölger részére ajándékba küldött új Moravcsik-kötet a fő tárgya. Moravcsik Gyula 1935. május 6-án A magyar Szent Korona görög feliratai címmel tartotta akadémiai székfoglaló előadását. A szöveg gazdag képmelléklettel és a tézisek ötoldalnyi francia nyelvű összegzésével kiegészített, nyomtatott változata heteken belül megjelenhetett, hiszen Dölger már augusztus elején kifejtette véleményét a kiadványról – nyilvánvalóan a francia résumé alapján.34 A vélemény a szokásos udvarias gratuláció mellett ezúttal komoly kritikai észrevételt is tartalmaz, mégpedig éppen Moravcsik egyik fő tételét illetően.35 Dölger saját kutatásaira hivatkozva határozottan elutasítja, hogy a korona ajándékozásának tényét a magyar szuverenitás bármiféle elismerésének tekintsük. Ebből következően Moravcsik abban is téved, hogy az egyik zománcképen megjelenő kettős kereszt alakjának mélyebb jelentést tulajdonít,36 mivel itt nem ideológiai szimbólumról, hanem egy díszítőelem nem releváns módosításáról van szó.37

Dölger 1935. december 27-én kelt levelének tárgya kizárólag az újból fellángoló Darkó– Moravcsik-vita. Darkó Jenő ugyanis nem hagyta szó nélkül Moravcsik Szent Koronával kapcsolatos megállapításait sem, és előbb a BZ-ben adott hangot fenntartásainak,38 utóbb pedig önálló tanulmányokban fejtette ki saját nézeteit.39 Darkó több ponton támadta a Moravcsik-tanulmány téziseit: egyebek között ő is megkérdőjelezte Moravcsik álláspontját a szuverenitás kérdésében (alighanem helyesen),40 ő is kifogásolta Géza kettős keresztjének értelmezését,41 és még az egyik felirat új olvasatával kapcsolatban is aggályainak ad hangot.42 Mint ismert, Moravcsik mára általánosan elfogadott feltevése szerint a korábban Δ΄Σ-nak tekintett rövidítés (δεσπότης), valójában I. Géza görög nevének (ΓΕΩΒΙΤΖΑ΄Σ) utolsó szótagja, tehát Α΄Σ-nak olvasandó. Moravcsik eredetileg az Egyetemes Philologiai Közlöny hasábjain válaszolt,43 ahol nem meglepő módon Darkó is közzétett egy viszontválaszt,44 de szerencsére az EPhK szerkesztősége ezzel le is zárta a vitát. Moravcsik bizonyára nehezményezte, hogy a BZ is közölte Darkó megnyilatkozását, mert Dölger újból leszögezi – immár kissé általánosabb megfogalmazásban –, hogy szerkesztői minőségében nem adhat hangot személyes érzelmeinek, a tényszerű bírálatot kénytelen közölni, egyébként is mindenki tudja, hogy mi áll a háttérben (!). Ráadásul a szuverenitás ügyében maga is Darkó véleményét osztja, ami pedig a felirat értelmezését illeti, ő megpróbálta jobb belátásra bírni a nyilvánvalóan tévedésben lévő Darkót. A kellemetlen helyzet nem alakulhatott volna ki, írja Dölger, ha Moravcsik idegen nyelven publikálna, hiszen akkor nem lennének Darkó véleményére utalva a magyarul nem tudók. Végül Dölger arra kéri barátját, hogy ne nehezteljen a BZ-re Darkó referensi tisztsége miatt, mert ez „elődjének” (az ezúttal nem nevesített Vári Rezsőnek) köszönhető.

Az 1936. szeptember 5-én kelt levél utóirata még ugyanehhez a kérdéshez, a ΓΕΩΒΙΤΖΑ΄Σ-olvasathoz kapcsolódik. Ezúttal mintha már Dölger is kezdené elveszíteni önuralmát a tarthatatlan álláspontjához ragaszkodó Darkó makacssága miatt.45

Csak érdekességképpen közöljük Darkó Jenő 1939. április 1-én Moravcsikhoz írt levelét. A Moravcsik-hagyatékban 1234/13 jelzett alatt nyilvántartásba vett dokumentum szövege a következő:46

Debrecen, 1939. április 1.

Igen tisztelt Barátom!

Hálás köszönettel vettem a vezetésed alatt álló Intézet kiadványainak két legujabb kötetét melyet a napokban intézetünk számára megküldeni méltóztattál.

A magam részéről is rendkivül hasznosnak és kivánatosnak tartom a magyarországi klaszszika-filológiai intézetek között minél szorosabb kapcsolatok kialakitását. Jelen levelemmel egyidejüleg postára adtam a vezetésem alatt álló szeminárium kiadványainak legujabb két füzetét s örömmel fogom megküldeni a jövőben kikerülő ujabb kiadványokat is. Sajnos, a régebbieket nem áll módomban megküldeni, mivel szemináriumunk azoknak egyetlen példánya felett sem rendelkezik.

Szives üdvözlettel

hived:

Darkó Jenő

A hosszú évek óta folyó ádáz ellenségeskedés után talán nemcsak mi találjuk meglepőnek a köszönőlevélke szívélyes, hangsúlyozottan udvarias hangütését. Úgy tűnik, hogy a felek minden előzmény dacára a minimális szakmai együttműködést (vagy még inkább annak látszatát) fenntartották. Moravcsik „szíves felajánlásában” alighanem az is szerepet játszott, hogy Darkónak a BZ referenseként időről időre be kellett számolnia a lap olvasóinak a magyar bizantinológiai kiadványokról, így természetesen Moravcsik munkáiról is.

Darkó Jenő váratlanul bekövetkezett haláláról Dölger az 1940. január 23-án kelt, a függelékben kilencedikként közölt levelében tesz említést.47 Mint írja, nagyon felzaklatta Moravcsik beszámolója a fájdalmas eseményről, amiről a Debreceni Egyetemtől is értesült. Megdöbbenésének legfőbb oka, hogy fél évvel korábbi, májusi személyes találkozásuk alkalmával Szófiában Darkó még tökéletes egészségi állapotban volt.48

Az utolsó, 1940. március 30-án kelt tizedik sorszámú levél foglalkozik a Darkó halálát követően felmerült gyakorlati tennivalók rendezésével. A folyóirat szerkesztőjének mindenekelőtt gondoskodnia kellett a megüresedett referensi tisztség betöltéséről, melyet Darkó – Vári Rezsőt váltva – 1926-tól látott el haláláig.49 Nem meglepő, hogy Dölger jelöltje Moravcsik volt, aki el is vállalta a feladatot, és a lap 40. számától, 1940-től már az ő neve szerepel a referensek között.50 A másik feladat Darkó nekrológjának megírása volt. Dölger úgy érezte, hogy évtizedes vitájuk után visszatetszést keltene, ha erre is Moravcsikot kérné meg.51 Ehelyett inkább csak tanácsot kért barátjától a megfelelő személy kiválasztásához. Végül Horváth Endre (1891–1945) összegezte a BZ olvasói számára Darkó Jenő pályaképét.52

FÜGGELÉK*

1. 1233/100

München, den 8. Juli 1932.

Lieber Herr Kollege!

Besten Dank für Ihren freundlichen Brief vom 29. VI. und das Manuskript nebst Klischees Ihrer Entgegenung. Ich beabsichtige sie als „Erwiderung”, also bei den „Mitteilungen” der des nächsten Heftes<,> abzudrucken. Alter Sitte der B. Z. gemäss werden solche Erwiderungen dem Angegriffenen vorgelegt, was gleichzeitig geschieht. In einem Begleitbriefe bitte ich Herrn Darkó von einer „Gegenerwiderung” abzusehen, da sich sonst die berühmte endlose Schlange entwickelt, die der Schrecken aller Zeitschriftenredakteure ist, keinen Leser völlig weder vom einen noch vom anderen Standpunkte zu überzeugen pflegt und keinem der beiden „Boxer” etwas zu nützen pflegt. Für meine Person bin ich überzeugt, dass die Ausgabe von Darkó reichlich Fehler enthält und das man sie hätte besser machen können, ich halte sie aber doch für eine soweit brauc<h>bares <Arbeits>instrument, dass man sich über mit einer Warnung, den Lesarten allzu sicher zu vertrauen, genug sein lassen sollte. Ich möchte Sie unter diesen Umständen, um eine Verschärfung des Tones zu vermeiden, herzlich bitten, den vorletzten Absatz Ihres Manuskriptes („Es wirkt wunderlich-beschränken[d]”) zu streichen und auch am Schlusse das sehr scharfe: „wenn auch nur um zwei Ioten” wegzulassen.

Dass Sie meinen 3. Faszikel der Regesten besprechen werden,53 freut mich sehr und ich erhoffe mir aus der Besprechung reiche Belehrung. Glücklicherweise haben wir hier auf der Staa<t>sbibliothek ein Fräulein, das hinreichend ungarisch kann, denn ich stehe leider dieser Sprache mit einer vollkommenen Hilflosigkeit gegenüber.

Schade, dass Sie heuer wieder nicht nach München kommen. Ich weiss nicht, ob ich Ihnen schon schrieb, dass wir heuer von Freunden ein kleines Landhäuschen in bzw. bei Herrsching am Ammersee zu einer mässigen Miete zur Verfügung gestellt bekommen und dort die Zeit vom 7.-31 August zubringen werden. Das Häuschen hat einen sehr schönen Wiesengarten mit zahlreichen Bäumen und ich hoffe, dass sich unser Sohn daran erfreuen wird; für die „Alten” wird der ganz nahe See herrliche Badegelegenheit bieten.

Mit vielen Grüssen von Haus zu Haus <und dem Wunsche, Sie möchten sich nach Ihrer unständigen Arbeitsart und nach Ihrer Erkrankung recht gut erholen,>

Ihr stets ergebener

F. Dölger

2. 1233/101

München, den 15. Juli 1932.

Lieber Herr Kollege!

Was ich fürchtete, ist eingetroffen: die Gegenerklärung Herrn Darkós ist schon da. Ich kann nichts tun als sie tradietionsgemäss nun wieder Ihnen vorzulegen: die Schlange kann begin-nen.

Ich sehe nur einen Ausweg in den beig Vorschlägen, die Herr D. in seinem gleichzeitigen Briefe macht. Er ist bereit je für die Weglassung des Absatzes 5 in Ihrem Manuskript seinen Absatz 3, für die Weglassung des Absatzes 4 in Ihrem Manuskript seinen Absatz 2 zu strei-chen. Mir wäre es das Liebste, wenn Ihr Absatz 4 und 5 und dafür der Absatz 2 und 3 des Herrn D. gestrichen werden könnte<n>.

Oder: Herr D. ist bereit die Berichtigung seines Irrtums bezüglich der beiden Stellen in eigenem Namen zu bringen, „nur dürfte eine andere Erklärung von keiner Seite diesmal in der B. Z. gemacht werden.”

Bitte, überlegen Sie doch nochmals, ob nicht das eine oder andere möglich ist. Im zweiten Falle würde ich mir erlauben eine Formulierung vorzuschlagen, die meiner Ansicht nach von beiden Teilen angenommen werden könnte und mich bemühen Sie beide zur Zustimmung zu bewegen. Ich würde eben einfach feststellen, dass die beiden Versehen Ihnen zu Unrecht zur Last gelegt werden.

Sollte noch einmal eine refutatio hinzukommen müssen, so wäre es mir aus technischen Gründen nicht möglich alles das noch im nächsten Hefte zu bringen, da ich für nichtdeutsche Beiträge im ganzen Bande (ausschliessl. Bibliographie) nur einen Raum von sonst 80, diesmal ausnahmsweise 96 Seiten zur Verfügung habe, der bis auf 1 Seite verbraucht ist.

In Erwartung Ihrer baldigen Antwort und mit den besten Grüssen von Haus zu Haus

Ihr F.

Dölger

PS. Ist Herr Alföldi nicht in Budapest? Ich habe ihm Patsch, Beiträge zur Völkerkunde usw. V <zur Besprechung> angeboten bereits am 28. VI., aber noch keinen Bescheid erhalten.54

3. 1233/102

München, den 21. Juli 1932.

Lieber Herr Kollege!

Fast glaube ich, Sie haben mich in Ihrer Sommerfrische auf dem Schwabenberge aufatmen hören, als ich Ihren freundlichen Brief vom 19. Juli erhielt. Ich danke Ihnen vielmals für Ihr Entgegenkommen – ich weiss es sehr zu schätzen, was der Verzicht auf eine Polemik bedeutet. Selbstverständlich komme ich gerne Ihrem Wunsche nach bezüglich der Überschrift und schlage vor diejenige zu lassen, die Sie zuerst gewählt hatten. Es wird also von Ihrem Schriftsatz Absatz 1, 2 und 3, von dem Darkós nur Absatz 1 gedruckt.

Bei Ihrer so verständnissvollen und freundschaftlichen Nachgiebigkeit fällt es mir um so schwerer eine neue Bitte an Sie richten zu müssen. Wie ich eben daran gehe auf grund Ihres Briefes nun alles druckfertig zu machen, kann ich Ihr Manuskript nicht mehr finden, so sehr ich auch alles auf den Kopf gestellt habe. Ich nehme nun an, dass Sie einen Durchschlag haben und möchte Sie bitten mir diesen bzw. die ersten 3 Absätze nochmals zur Verfügung zu stellen. Herr Darkó hat mir Ihr Manuskript natürlich zurückgeschickt und ich erinnere mich genau, dass ich es besonders gut aufgehoben habe – nun kann ich es beim besten Willen nicht wieder finden. Die Zusendung des Durchschlages würde nicht eilen, da das Heft erst im November erscheint und die Korrektur ja wohl schnell erledigt ist. Bitte, nehmen Sie mir diese Schlamperei nicht allzu übel. Sollten Sie keinen Durchschlag mehr haben, so lässt sich der Wortlaut vielleicht rekonstruieren; die Klischees liegen bei mir wohlverwahrt.

Ich bedauere, dass ich nun schon zum zweiten Male, und diesmal ganz durch meine Schuld, Ihre Ruhe im wohlverdienten Ferienaufenthalt störe. Es wird auch gewiss nicht wieder vorkommen.

Mit bestem Danke im voraus und den herzlichsten Grüssen von Haus zu Haus

Ihr F.

Dölger

4. 1233/103

München, den 5. Oktober 1932.

Hochverehrter Herr Kollege!

Gestatten Sie, dass ich Sie und Ihre verehrte Gattin zur neuerworbenen Würde zugleich na-mens meiner Frau auf das allerherzlichste beglückwünsche. Es ist eine Auszeichnung, welche Sie durch Ihre hervorragenden Arbeiten längst verdient haben und mein aufrichtiger Wunsch wäre nur, dass noch etwas mehr geschehen könnte um Ihre wissenschaftlichen Verdienste gebührend anzuerkennen und zugleich der Byzantinistik ihren Platz an der ersten Universität Ungarns wieder zurückzugeben. Tu vincas!55

Der Anregung von Herrn Vári, dass Fräulein Dr. Korzenszky das – mir übrigens noch nicht zu Gesicht gekommene – Buch von Vieillefond für die B. Z. besprechen soll, komme ich natürlic<h> mit Vergnügen nach; ihr Name ist mir ja wohlbekannt, sie war so freundlich mir Ihre Studien über die Leges militares seinerzeit zuzusenden und ich habe ihr ausführlich darauf geantwortet. Ich darf Sie wohl bitten mich Herrn Vári bestens zu empfehlen und ihn zu bitten die Sache direkt zu regeln.56

Ich hoffe das Sie nun die Korrektur Ihrer Erwiderung bzw. Bemerkung zu Darkó in den allernächsten Tagen erhalten, leider hat die Druckerei wieder entsetz<l>ich gebummelt.

Unter Wiederholung meiner Glückwünsche grüsse ich Sie vielmals

als Ihr stets ergebener

F. Dölger

5. 1233/104

München, den 20. Februar 1935.

Lieber Herr Kollege!

Durch Ihren gestrigen Brief bin ich sehr bestürzt. Ich erhielt vor einigen Wochen von Herrn Darkó eine Besprechung Ihres Werkes und musste, da man ein Buch ja im allgemeinen nur bespricht, wenn man das Rezensionsexemplar hat, annehmen, dass Sie dies so mit ihm besprochen hätten und er derjenige Mann sei, der das Buch nach Ihrem Willen für die B. Z. besprechen sollte. Dies umsomehr, als von der Angelegenheit in unserer Korrespondenz nicht mehr die Rede gewesen war. Die Besprechung ist schon in der Druckerei und Sie werden verstehen, dass es für mich ausserordentlich schwer wäre sie in diesem Stadium noch auszuschiffen. Sie ist – ich habe sie nur überflogen – im ganzen anerkennend, aber in Einzelheiten nicht sehr freundlich. Es tut mir aufrichtig leid, dass auf solche Weise gerade wieder die B. Z. an Ihrem Werke, das voraussichtlich überall grösste Bewunderung finden wird, herumnörgeln wird, aber ich sehe auch keine Möglichkeit es zu verhindern. Sie werden verstehen das ich mich – rebus sic stantibus – dem Vorwurfe der Voreingenommenheit aussetzen würde, wenn ich eine sachlich gehaltene Besprechung ablehnen würde. Ich setze damit unsere freundschaftliche Verbundenheit einer schweren Belastungsprobe aus, bin aber überzeugt, dass sie auch diese überstehen wird, da Sie gewiss es würdigen werden, dass ich annehmen musste, Darkó sei der Referent, den Sie für die B. Z. wünschten (und der schliesslich in einer andern Zeitschrift immer seine kritischen Bemerkungen vorgebracht hätte).

Ich benutze die Gelegenheit Sie erneut zu bitten mir für die B. Z. auch einmal einen Originalartikel zu senden. Ich würde dies zugleich als ein Zeichen dafür betrachten, dass Sie den durch Vári herbeigeführten und sehr schwer veränderlichen Zustand in der Bibliographie, den wir wiederholt besprochen haben, ohne Groll gegen mich beurteilen.

Auch wir haben den Winter gut überstanden, gottlob ohne ernste Krankheit; hier haben Diphtherietis und Grippe schwer unter den Kleinkindern gewütet. Z. Z. bin ich in „Ferien”, da unsere Semestereinteilung gr<u>ndlegend geän<d>ert wird. Heuer werden wir das „Sommersemester” vom 1. April – 29. Juni haben, in Zukunft wird das „Wintersemester” von 1. Sept. bis 21. Dezember, das „Sommersemester” von 8. Januar bis 30. April laufen.

Mit den besten Grüssen von Haus zu Haus bin ich

Ihr stets ergebener

F. Dölger

6. 1233/108

München, den 2. August 1935.

Sehr verehrter und lieber Herr Kollege!

Verzeihen Sie, wenn ich Ihnen erst heute danke für die freundliche Übersendung Ihres schönen Aufsatzes über die <Heilige> StefansKron<e (u. a.)>; ich bin jetzt mehr als 7 Wochen zu keiner Arbeit gekommen – zuerst wegen Ableistung einer militärischen Dienstpflicht, sodann wegen anschliessenden Familienerholungsurlaubes, den ich diesmal von jeglicher Arbeit freihalten wollte. Zurückgekehrt, habe ich zur Rache für solche Vermessenheit natürlich einen entsetzlichen Berg von Papier vorgefunden.

Ihr Aufsatz hat mich natürlich ganz besonders interessier<t>. Um gleich das eine und Unangenehme vorwegzunehmen: von Ihrer Schlussfolgerung, dass der byz. Kaiser dem Ungarnkönig eine Art von Souveränität habe verleihen wollen, kann ich mich auf grund meines sehr eingehenden Studiums des byz. Kaisergedankens nicht überzeugen; ich halte es für völlig ausgeschlossen, dass ein Kaiser der ersten 12 Jahrhunderte jemals nur entfert den Gedanken gehegt haben sollte sich für einen Teil der christlichen Oikumene seines unbedingten Anspruchs auf die Oberhoheit zu entäussern; das Geschenk bedeutet, wie andere Kronenschenkungen (ausser den von Ihnen erwähnten auch noch etwa Kaiserreg. 1642 v. J. 1197 und andere) und wie jegliches „Geschenk” des Kaisers an auswärtige Fürsten und Grosse lediglich einen Gnadenbeweis des höchsten Herrschers der Christenheit, bestenfalls eine Investitur (vgl. m. Bem. B. Z. 33, S. 191 und 470 zu Alföldi).57 Das merkwürdige Kreuz des Geza hat sicherlich nicht die Bedeutung, die Sie ihm zulegen, ich finde es <z. B.> bei einer Person, die nicht Kaiser oder souveräne Person ist, bei der Gattin des Nikephoros Botaneiates: Lampros, Kaiserporträts Taf. 6358 = Ebersolt, Arts somptuaires, S. 91.59 Ich glaube, dass es einfach eine ornamentale Abwandlung des Doppelkreuzes ist, die jedenfalls kaum diese Bedeutung hat. Auch war die an Geza gesandte Krone ja keinesfalls eine Kaiserkrone – und nur der Kaiser<,> und zwar der Hauptkaiser ist im byz. Sinne „souverän”.

Sonst habe ich aus Ihrer Arbeit natürlich viel und dankbar gelernt. Freilich ist mir der ungarische Text ein Buch mit sieben Siegeln, dessen Inhalt ich von den Anmerkungen aus mit Hilfe des Resumés gerade erraten kann. Gleichzeitig habe ich die Arbeit von Ostrogorski, Avtokrator i samodržac etwas durchgeackert – Sie kennen sie wohl schon.60

Hoffentlich steht Ihre Angelegenheit gut. Das nächste Heft der B. Z. wird wohl im November, wie immer erscheinen. Da kommt dann die Besprechung von D., die übrigens, wie ich beim nochmaligen Durchlesen bemerkt habe, zwar sehr kritisch, aber im Tone doch nicht gerade unfreundlich ist.

Für Ihre freundlichen und unermüdlichen Bemühungen um die Abstammung meiner Frau habe ich Ihnen vor meiner Abreise Anfang Juni noch gedankt und wiederhole den Dank heute nochmals – die Dokumente waren sehr notwendig. Ich bitte Sie aber nochmals freundlichst um die Mitteilung meiner Schulden, die ich unter allen Umständen begleichen will. Sollten Sie mit Mariasdorf noch weiterkommen können, so wäre ich Ihnen sehr dankbar, oder für die Mitteilung, wie weit Sie dort gekommen sind; denn wenn auch Urgrossvater katholisch getraut und die Urgrossmutter katholisch gestorben ist, besteht für die Behörde noch lange kein Grund anzunehmen, dass die Grossmutter dann auch – bei der Geburt – katholisch getauft worden ist… Aber, wie gesagt, in dieser letzten Sache werde ich noch nicht gedrängt und das hat noch etwas Zeit.

Durch meinen Schüler Stadtmüller, der Sie in Budapest besuchen wollte und nicht angetroffen hat, erfahre ich, dass Sie am Plattensee weilen, wo ich Ihnen und Ihrer Familie die beste Erholung wünsche, ebenso wie auch meine Frau. Unser Heini ist vor einigen Tagen 5 Jahre alt geworden. Wie die Zeit vergeht! Wann kommen Sie endlich einmal nach München? Wir haben jetzt vieles hier, was Sie interessieren könnte: Pferderennen, Tanzturniere und vieles andere, was so zu einem richtigen Festsommer gehört. Scherz beiseite: wir würden uns wirklich aufrichtig freuen, wenn Sie uns einmal überraschen würden.

Nun muss ich aber schliessen. Mit nochmaligen besten Erholungswünschen für die ganze Familie und den besten Grüssen

Ihr stets sehr ergebener

F. Dölger

7. 1233/111

München, den 27. Dezember 1935.

Lieber Herr Kollege!

Nun endlich komme ich zur Beantwortung Ihres freundlichen Briefes vom 7. XII. Wie ich über die Kritik von Darkó denke, wissen Sie ja. Es ist ja immer möglich an einer Arbeit das weniger Gute stark hervorzuheben oder Dinge zu verlangen, über deren Zugehörigkeit in den Rahmen einer Arbeit man verschiedener Meinung sein kann. Es ist nur für mich nicht gut möglich eine solche Rezension zurückzuweisen, solange sie sich im sachlichen Geleise bewegt; dass sie Ihnen nicht schadet, habe ich von vorneherein angenommen, da man ja allüberall die persönliche Seite der Angelegenheit kennt. Bezüglich des Aufsatzes über die ungarische Krone habe ich Ihnen ja auch schon meinerseits ausgeführt, dass ich D. darin zustimme, dass in der Zusendung der Krone keinesfalls die Übertragung irgendwelcher Art von „Souveränität” erblickt werden darf. Dagegen habe ich einen sehr schweren Kampf durchfechten müssen, um D. von der Ansicht wegzubringen, es habe im 11. Jh. schon einen Despotes gegeben (er hat das auf die von Stein in den Untersuch. z. spätbyz. Verf.- und Wirtsch.-Gesch. zitierte Zonaras-Stelle aufgebaut61 und ich habe ihm, durch diesen Zwang daraufgebracht, nachweisen können, dass Zonaras, der ja kaum ein selbständiges Wort enthält, hier eine ganz klare Psellos-Stelle nach einer von mir schon öfter festgestellten Art einfach missverstanden hat). Die ausführliche Stelle ist dann im letzten Augenblick gestrichen worden.

Ich bedaure so sehr, dass Ihre Arbeiten so oft ungarisch erscheinen. Wäre es anders, so würde ich einfach selbst die Besprechung machen, so aber bin ich leider auf D. angewiesen.

Zu der vollzogenen Wahl spreche ich Ihnen meine herzlichsten Glückwünsche aus; sie konnte ja vernünftigerweise nicht anders ausfallen. Ich freue mich herzlich, dass Ihnen, wie wir hoffen, so bald wie möglich, nun endlich Gelegenheit gegeben wird Ihren Leistungen entsprechend auf einem Lehrstuhle zu wirken.

Ich wiederhole bei dieser Gelegenheit meine Einladung, doch auch einmal etwas in der B. Z. zu publizieren. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Sie es der B. Z. übelnehmen, dass D. zu den ständigen Berichterstattern der Bibliographie gehört. Aber ich habe Ihnen auch wohl schon auseinandergesetzt, dass dies weder die Schuld Heisenbergs noch meine Schuld ist, sondern ganz auf das Konto des Vorgängers von D. in der B. Z. kommt. Es ist nicht möglich einem ständigen Berichterstatter, der ja für diese Sache viel Zeit opfert, den Stuhl vor die Türe zu stellen, solange die Berichterstattung im allgemeinen sachlich bleibt.

Nun schliesse ich mit den herzlichsten Wünschen für Sie und Ihre liebe Familie. Ich hoffe, dass das neue Jahr nun nicht nur Ihre längst fällige Ernennung, sondern auch für uns ein Wiedersehen in München bringt. Mit herzlichen Grüssen von Haus zu Haus

Ihr stets ergebener

F. Dölger

8. 1233/115

München, den 5. September 1936.

Lieber Herr Kollege!

Besten Dank für Ihren freundlichen Brief und die prächtige Briefmarkensendung, die grosse Freude ausgelöst hat. Sie haben aber nun die Marken besonders gekauft und zwar in einem Geschäft, das erfahrungsgemäss Überpreise für solche Raritäten fordert. Das war ein Miss-verständnis und ich bitte Sie dies in Zukunft nicht zu tun, denn ich bin ja gar nicht imstande mich für solche Auslagen erkenntlich zu zeigen. Ich meinte es so, dass Sie mir gelegentlich aus den Dublettenbeständen Ihres Sohnes, der die eine oder andere dieser Marken doch sicher <gestempelt> erhält oder eintauscht, die neuen ungarischen Marken senden oder höchstens sie mir auf der Post zu Originalpreisen <kaufen und> schicken, wofür ich Ihnen dann ebenso die neuerscheinenden deutschen Marken schicken könnte. Solange die Marken auf der Post ausgegeben werden, macht der Erwerb ja keine besonderen Schwierigkeiten, Sonderserien verschwinden dann aber sehr schnell und befinden sich <dann> zum grossen Teil in den Händen der Händler, welche ihre enormen Geschäfte damit machen. Auch habe ich sehr eine Desiderienliste Ihres Sohnes vermisst, es wäre mir eine Freude seine Lücken da und dort aus meinen Dubletten auffüllen zu können. Heute lege ich nur ein paar wenige seltenere neue deutsche Marken bei, die hoffentlich noch fehlen. Für uns war der gestrige Tag ein Grossfesttag für das Blatt Ungarn im Album.

Nun zum Kongress. Sie glücklicher stehen schon in den Vorbereitungen für die Reise. Ich stecke vorläufig noch mitten in den Vorbereitungen für meinen Vortrag, der mir ungeheure Arbeit bereitet. Nach einigem Schwanken, das sich aus gewissen Bestimmungen ergab, war es inzwischen wieder zweifelhaft, ob meine Frau mitgeht; nun ist der positive Entschluss aber fest.

Herzlichen Dank für Ihre Mitteilung btr. Einladung zum übernächsten Kongress. Ich habe von meiner vorgesetzten Behörde leider immer noch keine Mitteilung, was ich zu tun habe, obgleich die allgemeine Richtlinie besteht, Einladungen zu Kongressen vonseiten Deutsch-lands möglichst zahlreich ergehen zu lassen.

Mit herzlichen Grüssen von Haus zu Haus und dem Wunsche Sie und Ihre verehrte Gattin in Rom gesund wiederzusehen

Ihr

F. Dölger

Durch Zufall bringt die Post gleichzeitig mit Ihrem Briefe ein kleines Paket aus Debrecen, enthaltend Referate, welche noch in B. Z. 36, II kommen sollen. Das geht nun schon wegen des Raumes nicht mehr. Im übrigen habe ich in einem gleichzeitig abgehenden Briefe versucht, Herrn D. von seinem wirklich unglückseligen Festhalten seines Standpunktes in der Γεωβιτζάς-Frage abzubringen. Ob das helfen wird, nachdem er meine <sehr lange erwogene> Bemerkung B. Z. 36, 138 offenbar ignoriert und einen geradezu Kopfschütteln erregenden Verweis auf de caerim. II, 27 ff. bringt?62

9. 1233/120

München, den 23. Januar 1940.

Lieber Herr Kollege!

Nun endlich komme ich dazu, Ihnen nach meiner bis zum 31. III. befristeten Freistellung vom Militärdienst etwas ausführlicher zu schreiben. Denn Sie können sich wohl denken, dass ich die 14 Tage seit meiner Entlassung nun zur fieberhaften Arbeit an dem vielen, während 4½ Monaten Liegengebliebenen Arbeit benutzt habe. Nebenzu machte der Trimesterbeginn viel Arbeit, da ich nun zu meinen eigentlichen Lehraufgaben vo[r]ürbergehend auch noch für unseren nach Kavalla gegangenen bisherigen Lektor für Neugriechisch, Dr. Steinmetz, die Sprachkurse übernehmen muss.

Sehr bestürzt war ich über Ihre Nachricht vom Tode Darkós, die mir gleichzeitig auch aus Debrecen von der Universität zuging. Ich war ja noch im Mai mit ihm in Sofia zusammen und fand ihn in voller Gesundheit.

Nun zu den Büchern, welche sich Ihre verehrte Gattin gewünscht hat. Ich habe gestern, da ich auf den einen lange ausbleibenden Nachzügler nicht mehr warten wollte, ein Paket an Sie abgehen lassen, das hoffentlich noch im Laufe dieses Jahres bei Ihnen ankommt. Der gewünschte Bernfeld ist vergriffen und wird aus naheliegenden Gründen nicht neu aufgelegt. Ausständig ist noch W. Stern, Methoden der Intelligenzprüfung; es folgt, sobald es hier eintrifft (wenn es nicht ebenfalls vergriffen ist!). Für Micho habe ich ein leichtfassliches astronomisches Buch bei[l]gelegt, das ihm hoffentlich Freude macht. Ostrogorskij folgt, sobald er erscheint, was hoffentlich im Februar der Fall sein wird. Ob ich bei Bohatta-Marburgo und Ria Cramer die richtigen Bücher erwischt habe, weiss ich nicht, da sich meine Aufzeichnungen an Hand des Bücherverzeichnisses als sehr mangelhaft erwiesen haben. Ich bitte also nun Ihre Gattin freundlichst mir eventuelle Berichtigungen und vor allem weitere Wünsche zu senden, letzteres ist dringlich.

Dann habe ich noch eine Bitte an Sie. Wir haben neulich zu unserer grossen Freude ein Paket von dem Epigraphiker <W. H.> Buckler, den Sie ja wohl kennen, erhalten und Ihre Frau hat darin recht behalten, dass wir viele Freunde haben, von denen wir gar nicht wissen. Da ich dessen Adresse nicht kenne, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir diese mitteilten oder, was einfacher wäre, ihm gelegentlich, wenn Sie ihn treffen, in meinem Namen dankten.

Ich muss immer noch mit grösster Rührung (und Bedrückung) an die ganz wunderbare Aufnahme denken, die Sie mir in Budapest gewährt haben. Man zehrt an so was lange und wir sprechen oft und oft von Ihnen. Bei Heini ist dieses Gespräch nicht sonderlich beliebt, da dabei regelmässig die beiden Moravcsik-Buben als Muster der Folgsamkeit, Ordnung und Disziplin hervortreten, freilich ohne greifbaren Erfolg. Ich möchte Sie auch bitten Herrn Szabó bestens von mir zu grüssen und ihm nochmals für die grossartige Aufnahme im Eötvös-Kolleg zu danken. Es könnte übrigens sein, dass ich im Laufe der nächsten 2 Monate wieder einmal an Budapest vorbeiführe und ich würde dann mit Vergnügen einen Zug überschlagen; diesmal würde ich Ihnen dann nicht so zur Last fallen wie das letztemal.

Nun schliesse ich mit der Bitte, die Bücherliste nicht zu vergessen und mit vielen herzli-chen Grüssen an Sie, Ihre verehrte Gattin und an die ganze Familie, auch von meiner Frau.

Ihr

F. Dölger

10. 1233/121

München, den 30. März 1940.

Lieber Herr Kollege! Noch liegt Ihr Brief vom 7. Februar unbeantwortet da: ich hatte in den letzten Wochen, wo es wieder einmal ungeheu<e>r viel zu arbeiten gab, keine recht[e] Musse zum Briefschreiben; nun kommen Sie aber endlich dran.

Die nächste Büchersendung an Ihre liebe Gattin wird bald abgehen können und ich hoffe diesmal alle Wün[s]che erfüllen zu können; es fehlt bei der Sammlung nur noch ein bei Teubner verlegtes Buch, dessen Hersenduung sich anscheinend durch den jetzt vordringlichen Schulbüchervertrieb etwas verzögert.

Die Frage des Epigraphikers Buckler ist ja inzwischen durch den Scharfsinn Ihrer Gattin aufgeklärt. Wir waren damals wirklich tief gerührt.

Aus meiner Reise nach dem Südosten ist inzwischen noch nicht<s> geworden. Ich habe auch nach einer anfänglich dringlichen Anfrage nichts mehr darüber gehört. Das war also wieder einmal blinder Alarm. Wenn es dann losgeht, erfährt man das 2 Tage vorher, dann eilts.

Die B. Z. wird nun hoffentlich bald erscheinen. Ich bin eben an den abschliessenden Bogenkorrekturen. Wir werden voraussichtlich auch, wenn auch in etwas beschränktem Umfange, weitermachen können. Meine Frau hat Ihnen wohl schon mitgeteilt, dass ich neuerdings bis 31. VI. freigestellt bin, also meiner Arbeit mit einiger Ruhe nachgehen kann.

Und da darf ich Ihnen nun gleich mit einer grossen Sorge kommen. Durch den Tod des Koll. Darkó hat die B. Z. keinen Berichterstatter über die ungarische byzantinistische Literatur mehr. Sie wissen ja, wie vorher alles zugegangen ist und ich kann das Gefühl nicht loswerden, dass Sie – meiner Ansicht nach mit Recht – darüber ungehalten waren, dass diese Berichterstattung nicht von Ihnen ausgeübt wurde, der Sie ja ohne jeden Zweifel der Zuständigste dazu waren und sind; wie Sie wissen, geht das alles auf die Intervention von Herrn Vári zurück, der sich Heisenberg nicht entgegenstellen konnte. Sie werden verstehen, dass es unter diesen Umständen peinlich für mich ist, an Sie die Frage zu stellen, ob Sie geneigt sind in Zukunft diese Berichterstattung für die B. Z. zu übernehmen. Es wäre mir sehr viel daran gelegen, wenn Sie zusagen würden; denn ich darf wohl annehmen, dass Sie keinen Zweifel über meine persönliches Urteil über dier Qualität Ihrer Arbeit haben. Ich möchte Sie also sehr darum bitten, mir meine Bitte nicht abzuschlagen; wenn Sie mir zusagen, würde ich dann alles Nähere mit Ihnen noch vereinbaren. Sie würden mich verpflichten, wenn Sie mir darüber bald schreiben würden, da es nötig ist mit den Vorbereitungen für die nächste Bibliographie baldmöglischst zu beginnen.

Ein zweiter Wuncsch die B. Z. betreffend. Wir sind es unserem langjährigen Mitarbeiter Darkó schuldig einen Nekrolog auf ihn zu bringen. Ich wage selbstverständlich nicht, Sie selbst darum zu bitten, möchte aber bei Ihnen anfragen, wen Sie für die Abfassung eines solchen Nekrologs (der nicht in der Art desjenigen von Mutaf<č>iev auf Zlatarski gehalten sein soll) geeignet und gewillt halten. Am liebsten wäre mir es, wenn Sie mir gleich einen Verfasser dafür vermitteln könnte[n], dessen Manuskript ich bis etwa spätestens Juli in Händen haben könnte.

Und nun zum Thema der leiblichen Nahrung. Sie können sich nicht vorstellen, welch grosse Freude Sie uns durch Ihre Sendungen bereiten, nicht allein wegen der sehr willkommenen zusätzlichen Kalorien, sondern vor allem auch wegen der wirklich rührenden Freundschaft, die sich darin kundtut. Nun ist ja auch, wie Sie wohl inzwischen durch eine Karte unseres Heini an Miko erfahren haben werden, das Paket Mikos an Heini glücklich angekommen und ich sage Ihnen auch meinerseits dafür herzlichen Dank.

Sie werden inzwischen auch erfahren haben, dass E. Sch<w>artz gestorben ist, ein sehr schwerer Verlust für unsere deutsche Wissenschaft. Bei dem sang- und klanglosen Dahingehen solcher Männer kommt es einem doch immer wieder so recht zum Bewusstsein, dass unsere wissenschaftliche Arbeit doch eine rein idealistische Tätigkeit ist von der xxxxxxxxxxxx die Welt nicht einmal in dem entscheidenden Augenblick des Sterbens Notiz nimmt. Sehr erschüttert hat uns die Anzeige von dem Heldentode von Mickwitz. Ist das alles notwendig?

Bei uns ist alles wohlauf. Heini geht seit vorgestern stolz auf das Gymnasium; wobei er sich bereits vorher erkundigt hat, wozu er wohl später das Latein, das er zunächst lernen muss, werde brauchen können.

Nun bitte ich Ihre vereh[r]te Gattin freundlichst um einen neuen Bücherwunschzettel und grüsse Sie alle zugleich namens meiner Familie herzlichst

als Ihr dankbarer

F. Dölger

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A tanulmány a NKFIH K 134301 és az NKFIH NN 124539 jelzetű pályázatok támogatásával készült.

Összeférhetetlenségi nyilatkozat: A szerző mint egyben szerkesztő a kézirat bírálatának folyamatában nem vett reszt.

1

Mészáros T.: Egy vita természetrajza. AntTan 59 (2015) 101–109.

2

Vö. Juhász E.: Moravcsik Gyula leveleinek kiadása elé. AntTan 65 (2021) 133–135.

3

Ezúton is köszönöm a Dölger-gyűjteményt feldolgozó Juhász Erikának, hogy felhívta a figyelmemet a levelekre.

4

A Dölger-hagyatékhoz lásd: https://opacplus.bsb-muenchen.de/title/BV041482861 (2022. 09. 06.).

5

Laonici Chalcocandylae Historiarum demonstrationes. Ad fidem codicum recensuit, emendavit, annotationibusque criticis instruxit Eugenius Darkó. Tomus I. Praefationem, codicum catalogum et libros I–IV continens. Budapestini, Acad. Litt. Hungar. 1922. XXVI, 206 p.

6

Laonici Chalcocandylae Historiarum demonstrationes. Ad fidem codicum recensuit, emendavit, annotationibusque criticis instruxit Eugenius Darkó. Tomi II. Pars prior libros V–VII continens. Budapestini 1923. 146 p.

7

Laonici Chalcocandylae Historiarum demonstrationes. Ad fidem codicum recensuit, emendavit, annotationibusque criticis instruxit Eugenius Darkó. Tomi II. Pars posterior libros VIII–X continens. Budapestini 1927. 147–364 p.

8

Nota bene: Az egyik (rövidke) recenzió éppen jelen tanulmány főszereplőjének, Franz Dölgernek a tollából született: F. Dölger: Literarisches Zentralblatt 75 /16 (1924) 1298–1299.

9

E. Kurtz: BZ 25 (1925) 114.

10

E. Kurtz: BZ 25 (1925) 359–362.

11

Kurtz: i. m. (10. j.) 362: „Wir wünschen dem Herausgeber, daß es ihm recht bald gelingen möge, durch Edition der noch fehlenden Bücher VIII–X seine verdienstvolle Arbeit zum glücklichen Abschluß zu führen.”

12

Moravcsik Gy.: EPhK 48 (1924) 50–55.

13

Moravcsik Gy.: EPhK 52 (1928) 23–28.

14

A szokatlan éles stílushoz lásd H. Wurm: Handschriftliche Überlieferung der ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ des Laonikos Chalkokondyles. JÖB 45 (1995) 223: „Darkós Landmann Moravcsik aber meldete in seinen Besprechungen mit teilweise ungewöhnlich scharfen Worten schwere Bedenken an der Zuverlässigkeit dieser Neuausgabe an.”

15

Darkó J.: Neue Emendationsvorschläge zu Laonikos Chalkokandyles. BZ 32 (1932) 2–12.

16

V. Laurent: Échos d’Orient 31 (1928) 465–470.

17

Moravcsik Gy.: Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher 8 (1929–30) 355–368.

18

Darkó: i. m. (15. j.) 8: „Diese Vorschläge Moravcsiks können also zur Verbesserung des Textes nicht gebraucht werden.”

19

Életéről és működéséről lásd: H.-G. Beck: Franz Dölger (1891–1968). BAdW Jahrbuch (1969) 212–215; H. Hunger: Franz Dölger. Almanach ÖAW (1969) 391–407; M. Hose: Franz Dölger (1891–1968): Ein Leben für byzantinische Diplomatik. In: D. Willoweit (Hrsg.): Denker, Forscher und Entdecker: Eine Geschichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in historischen Portraits. München (2009) 307–321, 393–395. Személyisége és életpályája vitatott kérdéseit feszegeti: P. A. Agapitos: Franz Dölger and the Hieratic Model of Byzantine Literature. BZ 112 (2019) 707–780. Bibliográfiáját lásd http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/autoren.php?name=D%C3%B6lger%2C+Franz (2022. 09. 06.).

20

A vita elhúzódását a „végtelen kígyó” („endlose Schlange”) fordulattal érzékelteti. Vö. Wurm: i. m. (14. j.) 223: „Rezensionspingpong”.

21

„Ich möchte Sie unter diesen Umständen, um eine Verschärfung des Tones zu vermeiden, herzlich bitten, den vorletzten Absatz Ihres Manuskriptes (’Es wirkt wunderlich-beschränken[d]’) zu streichen und auch am Schlusse das sehr scharfe: ’wenn auch nur um zwei Ioten’ wegzulassen.”

22

„Für meine Person bin ich überzeugt, dass die Ausgabe von Darkó reichlich Fehler enthält und das man sie hätte besser machen können, ich halte sie aber doch für eine soweit brauchbares Arbeitsinstrument, dass man sich mit einer Warnung, den Lesarten allzu sicher zu vertrauen, genug sein lassen sollte.”

23

„Er [Darkó] ist bereit je für die Weglassung des Absatzes 5 in Ihrem Manuskript seinen Absatz 3, für die Weglassung des Absatzes 4 in Ihrem Manuskript seinen Absatz 2 zu streichen. Mir wäre es das Liebste, wenn Ihr Absatz 4 und 5 und dafür der Absatz 2 und 3 des Herrn D. gestrichen werden könnten. Oder: Herr D. ist bereit die Berichtigung seines Irrtums bezüglich der beiden Stellen in eigenem Namen zu bringen, ’nur dürfte eine andere Erklärung von keiner Seite diesmal in der B. Z. gemacht werden’.”

24

„Es wird also von Ihrem Schriftsatz Absatz 1, 2 und 3, von dem Darkós nur Absatz 1 gedruckt.”

25

„Wie ich eben daran gehe auf grund Ihres Briefes nun alles druckfertig zu machen, kann ich Ihr Manuskript nicht mehr finden, so sehr ich auch alles auf den Kopf gestellt habe. Ich nehme nun an, dass Sie einen Durchschlag haben und möchte Sie bitten mir diesen bzw. die ersten 3 Absätze nochmals zur Verfügung zu stellen. Herr Darkó hat mir Ihr Manuskript natürlich zurückgeschickt und ich erinnere mich genau, dass ich es besonders gut aufgehoben habe – nun kann ich es beim besten Willen nicht wieder finden.”

26

Moravcsik Gy.: Zur Laonikos-Ausgabe von Darkó. BZ 32 (1932) 478–479.

27

Darkó J.: Erwiderung auf die Erklärungen Moravcsiks. BZ 32 (1932) 479.

28

„Ich hoffe das Sie nun die Korrektur Ihrer Erwiderung bzw. Bemerkung zu Darkó in den allernächsten Tagen erhalten, leider hat die Druckerei wieder entsetzlich gebummelt.”

29

BZ 35 (1935) 375–384.

30

Moravcsik Gy.: A magyar történet bizánci forrásai. In: A Magyar Történettudomány Kézikönyve. I. kötet 6/b füzet. Szerk.: Hóman B. Budapest (1934).

31

„[…] da Sie gewiss es würdigen werden, dass ich annehmen musste, Darkó sei der Referent, den Sie für die B. Z. wünschten.”

32

„Ich würde dies zugleich als ein Zeichen dafür betrachten, dass Sie den durch Vári herbeigeführten und sehr schwer veränderlichen Zustand in der Bibliographie, den wir wiederholt besprochen haben, ohne Groll gegen mich beurteilen.” Dölger feltehetően arra célzott, hogy Vári előzetes egyeztetés nélkül mondott le Darkó javára a referensi tisztségről.

33

„Das nächste Heft der B. Z. wird wohl im November, wie immer erscheinen. Da kommt dann die Besprechung von D., die übrigens, wie ich beim nochmaligen Durchlesen bemerkt habe, zwar sehr kritisch, aber im Tone doch nicht gerade unfreundlich ist.”

34

Moravcsik Gy.: A magyar Szent Korona görög feliratai. Értekezések a Nyelv- és Széptudományi Osztály köréből. Budapest (1935) = EPhK 59 (1935) 113–157.

35

Moravcsik: i. m. (34. j.) 46: „…a feliratok alapján is arra az eredményre jutunk, hogy a korona a magyar királyság szuverénitásának Bizánc részéről való hivatalos, okiratszerű elismerése és biztosítása.”

36

Moravcsik: i. m. (34. j.) 44: „Ezek alapján kizártnak tekinthetjük, hogy a korona zománc-képén látható kettős kereszt az akkori magyar használatnak felelt volna meg. Bizánci jellegét legjobban az bizonyítja, hogy a kettős keresztnek ez a formája, amelynek alsó szára ó-mega szerű csavart alakot mutat, a bizánci pénzeken is oly ritka, hogy arra csak egyetlenegy példát találtam. Ez azonban teljesen hasonló a Géza kezében láthatóhoz és – ami a legérdekesebb – I. Alexios császár (1081–1118) egyik pénzén tűnik fel, tehát néhány évvel későbbi korból való, mint maga a korona. Abból a tényből, hogy I. Géza kezében azt a kettős keresztet látjuk, amely a bizánci császári hatalom jelvénye volt. Hóman megállapításai nyomán haladva csak azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ezáltal a bizánci udvar I. Gézát a császár mellé állította, vagyis a bizánci császárhoz hasonló szuverén uralkodónak ismerte el.”

37

„Ihr Aufsatz hat mich natürlich ganz besonders interessiert. Um gleich das eine und Unangenehme vorwegzunehmen: von Ihrer Schlussfolgerung, dass der byz. Kaiser dem Ungarnkönig eine Art von Souveränität habe verleihen wollen, kann ich mich auf grund meines sehr eingehenden Studiums des byz. Kaisergedankens nicht überzeugen; ich halte es für völlig ausgeschlossen, dass ein Kaiser der ersten 12 Jahrhunderte jemals nur entfert den Gedanken gehegt haben sollte sich für einen Teil der christlichen Oikumene seines unbedingten Anspruchs auf die Oberhoheit zu entäussern; das Geschenk bedeutet, wie andere Kronenschenkungen … und wie jegliches „Geschenk” des Kaisers an auswärtige Fürsten und Grosse lediglich einen Gnadenbeweis des höchsten Herrschers der Christenheit, bestenfalls eine Investitur … Das merkwürdige Kreuz des Geza hat sicherlich nicht die Bedeutung, die Sie ihm zulegen … Ich glaube, dass es einfach eine ornamentale Abwandlung des Doppelkreuzes ist, die jedenfalls kaum diese Bedeutung hat. Auch war die an Geza gesandte Krone ja keinesfalls eine Kaiserkrone – und nur der Kaiser, und zwar der Hauptkaiser ist im byz. Sinne ’souverän’.”

38

BZ 35 (1935) 469–471.

39

Darkó J.: A Dukas Mihály-féle korona célja és jelentősége. EPhK 60 (1936) 113–152; E. Darkó: Die ursprüngliche Bedeutung des unteren Teiles der ungarischen Heiligen Krone. Seminarium Kondakovianum 8 (1936) 63–77.

40

„Die Abhandlung gipfelt in dem Schlussergebnisse, da der untere (von Kaiser Michael Dukas an den König Geyza I. geschenkte) Teil der ungarischen Königskrone nichts anderes als die offizielle urkundenartige Anerkennung und Bestätigung der Souveränität des ungarischen Königreiches von Seiten des byzantinischen Kaisertums bedeutet. Den hierbei eingeschlagenen Weg müssen wir aber als sehr problematisch erklären.”

41

„Dazu ist vor allem zu bemerken, daß das Symbol in Geyzas Hand kein doppeltes, sondern ein einfaches Kreuz ist, das aber unten mit zwei Flügeln dekoriert ist…Übrigens kommt es hier wenig auf die Doppelform des Kreuzes an, denn das einfache Kreuz kommt als Symbol der Kaiser ebensooft in bildlichen Darstellungen vor wie das doppelte (eine Gegenüberstellung der beiden, als ob das letztere im XI. Jahrh. das byzantinische Reich, das erstere das ungarische Königtum symbolisiert hätte, ist also unzulässig).”

42

„In der Aufschrift des ungarischen Königsbildes liest M. anstatt des früheren Γέωβιτζ δ(εσπότη)ς einfach Γεωβιτζάς und glaubt dadurch etwas, das in dieser Inschrift die Abhängigkeit des ungarischen Königs vom byzantinischen Kaiser bezeugen konnte, emendiert zu haben. Aber die neue Lesart, selbst wenn sie richtig ist, muss als Argument zur obigen These ausgeschaltet werden.”

43

Moravcsik Gy.: A magyar szent korona görög feliratainak olvasásához és magyarázatához. EPhK 60 (1936) 152–158. A vita alighanem akkor éri el mélypontját, amikor a görög betűk között álló felső vonás hosszúságát és helyét firtató Darkónak Moravcsik az AKADE´KOSKODA´S szóval válaszol (157. o. 7. j.).

44

Darkó J.: Utóhang a Dukas-féle korona eredeti jelentőségének megítéléséhez. EPhK 60 (1936) 351–353.

45

„Im übrigen habe ich in einem gleichzeitig abgehenden Briefe versucht, Herrn D. von seinem wirklich unglückseligen Festhalten seines Standpunktes in der Γεωβιτζάς-Frage abzubringen. Ob das helfen wird, nachdem er meine sehr lange erwogene Bemerkung B. Z. 36, 138 offenbar ignoriert und einen geradezu Kopfschütteln erregenden Verweis auf de caerim. II, 27 ff. bringt?”

46

A Darkó-levél borítékján a feladó: Debreceni Tisza István Tud. Egyetem Classica Philologiai Szemináriuma (Központi Egyetem, III. em. 301–304), a címzett: Méltóságos Dr. Moravcsik Gyula egyetemi ny. r. tanár ur, a cím: Budapest, Egyetemi Gör. Filol. Intézet, VIII., Muzeum krt. 6-8. A levélpapír fejlécén a feladó pecsétje.

47

Darkó 1940. január 7-én hunyt el.

48

„Sehr bestürzt war ich über Ihre Nachricht vom Tode Darkós, die mir gleichzeitig auch aus Debrecen von der Universität zuging. Ich war ja noch im Mai mit ihm in Sofia zusammen und fand ihn in voller Gesundheit.” Ugyanakkor a gyászjelentés szövege szerint: „hosszas szenvedés után […] adta vissza lelkét Teremtőjének”.

49

Lásd a szerkesztőség bejelentését: BZ 26 (1926) 152: „Die Berichte über ungarische Byzantina hat lange Jahre Herr Prof. Dr. R. Vári in Budapest in ausgezeichneter Weise erstattet. Da er jetzt durch Übernahme neuer Pflichten an der regelmäßigen Mitarbeit gehindert ist, hat Herr Prof. Dr. E. Darkó in Debreczen (E. D.) an seiner Stelle die Berichterstattung übernommen.”

50

BZ 40 (1940) 226.

51

Nota bene: a magyar tudományos közvélemény előtt Moravcsik búcsúztatta Darkót. Moravcsik Gy.: Darkó Jenő (1880–1940) EPhK 65 (1941) 58–60.

52

Horváth E.: Eugen Darkó (1880–1940). BZ 40 (1940) 351. Érdekesség, hogy közvetlenül Darkó-nekrológja után következik Moravcsik Vári Rezső haláláról tudósító megemlékezése (351–352) Rudolf (sic!) Vári címmel. Vári neve eredetileg Weisz Rudolf Ferenc Károly volt.

*

A sorszám után a dokumentum Moravcsik-hagyatékon (Mo) belüli raktári jelzete található. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárába még Moravcsik életében, 1968-ban került anyagot F. Csanak Dóra dolgozta fel. A közlés során az eredeti forma megőrzésére törekedtünk. A szerző által törölt részeket áthúzással, az utólagos kiegészítéseket pedig kúpos zárójellel jelöltük, míg saját javításainkat szögletes zárójelbe tettük. Dölger helyenként nehezen olvasható kézírásának kibetűzésében és a nyelvhelyesség ellenőrzésében nyújtott segítségéért Sára Balázst illeti köszönet. A kilencedik Dölger-levél fejlécének pecsétjén az „Univ.-Prof. Dr. F. Dölger / München, Kaiserstr. 50/IV.”, míg a többi esetben a „BYZANTINISCHE / ZEITSCHRIFT / Verlag von B. G. Teubner in Leipzig / Redaktion: / Univ.-Prof. Dr. Franz Dölger / München, Kaiserstr. 50” felirat olvasható.

53

Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches. Bearbeitet von F. Dölger. 3. Teil: Regesten von 1204–1282. München–Berlin (1932). Moravcsik ismertetője a kötetről később csakugyan megjelent: EphK 57 (1933) 247–248.

54

A szóban forgó kiadvány: C. Patsch: Beiträge zur Völkerkunde von Südosteuropa. V. Aus 500 Jahren vorrömischer und römischer Geschichte Südosteuropas. 1. Bis zur Festsetsung der Römer in Transdanuvien. Wien (1932). Végül maga Dölger ismertette a kötetet: BZ 33 (1933) 188.

55

A Pázmány Péter Tudományegyetem 1932. augusztus 27-én tüntette ki Moravcsikot a középkori görög filológia nyilvános rendkívüli tanári címével.

56

Az említett kötet: J. R. Viellefond: Jules Africain, Fragments des Cestes, provenant de la Collection des Tacticiens Grecs. Paris (1932). Korzenszky Eleonóra recenziója végül meglehetős késéssel jelent meg: BZ 35 (1935) 145–149.

57

Dölger saját, korábban megjelent ismertetései közül előbbi egy könyvre (F. W. Buckler: Harunu’l-Rashid and Charles the Great. Cambridge, Mass. [1931]), utóbbi pedig egy tanulmányra (A. Alföldi: Materialien zur Klassifizierung der gleichzeitigen Nachahmungen von römischen Münzen aus Ungarn und den Nachbarländern. III. Nachahmungen römischer Goldmedaillons als germanischer Halsschmuck. Numizmatikai Közlöny 28–29 [1929–30, megjelent: 1933] 10–25) vonatkozik. Mindkettő ugyanazon lapszámban jelent meg: BZ 33 (1933) 190–191 és 469–470.

58

S. Lampros: Λεύκωμα βυζαντινών αυτοκρατόρων. Αθήναι (1930).

59

J. Ebersolt: Les arts somptuaires de Byzance: étude sur l’art impérial de Constantinople. Paris (1923).

60

G. Ostrogorski: Avtokrator i samodržac: prilog za istoriju vladalačke titulature u Vizantiji i u južnih Slovena. Beograd (1935).

61

E. Stein: Untersuchungen zur spätbyzantinischen Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte. Mitteilungen zur osmanischen Geschichte 2 (1925) 1–62.

62

Dölger itt E. Stein: Postconsulat et αὐτοκρατορία. Annuaire de l’lnstitut de Philologie et ’Histoire Orientales 2 (Mélanges Bidez) (1933–34) 869–912 című tanulmányáról írt saját recenziójára hivatkozik: BZ 36 (1936) 123–145.

 • Collapse
 • Expand

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

Senior editor(s)

Editor(s)-in-Chief: Horváth, László (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Ógörög Tanszék)

Editor(s)

Editor(s)-in-Chief: Mészáros, Tamás
Eötvös Loránd Tudományegyetem Byzantium Központ

Editorial Board

 • ADAMIK, Béla (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Latin Tanszék)
 • ADORJÁNI, Zsolt (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Klasszika-filológia Tanszék)
 • FARKAS, Zoltán (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Mediévisztika Tanszék)
 • JUHÁSZ, Erika (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Byzantium Központ
 • MAYER, Gyula (Magyar Tudományos Akadémia - Eötvös Loránd Tudományegyetem - Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Ókortudományi Kutatócsoport)
 • NAGYILLÉS, János (Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Klasszika-filológia és Neolatin Tanszék)
 • SIMON, Lajos Zoltán (Eötvös Loránd Tudományegyetem,  Bölcsészettudományi Kar, Latin Tanszék )
 • SZEPESSY, Tibor
 • SZOVÁK, Kornél (Magyar Tudományos Akadémia - Eötvös Loránd Tudományegyetem - Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Ókortudományi Kutatócsoport)
 • TAKÁCS, Levente (Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelmi Intézet)

 

Advisory Board

 • MARÓTH, Miklós
 • RITOÓK, Zsigmond
 • TAR, Ibolya

 

Horváth László
Address: Eötvös József Collegium - Antik Tanulmányok
Address: H-1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
E-mail: 

horvathl@eotvos.elte.hu  

tamas.m.meszaros@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0.101
Scimago Quartile Score

Classics (Q4)
Cultural Studies (Q4)
History (Q4)
Linguistics and Language (Q4)
Literature and Literary Theory (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.2
Scopus
CIte Score Rank
Literature and Literary Theory 535/982 (45th PCTL)
Classics 97/160 (39th PCTL)
Visual Arts and Performing Arts 382/615 (37th PCTL)
History 1082/1599 (32nd PCTL)
Cultural Studies 914/1203 (24th PCTL)
Language and Linguistics 782/1001 (21st PCTL)
Scopus
SNIP
0.000

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
2
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago Quartile Score Classics (Q4)
Cultural Studies (Q4)
History (Q4)
Linguistics and Language (Q4)
Literature and Literary Theory (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,1
Scopus
CIte Score Rank
Literature and Literary Theory 585/934 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 399/584 (Q3)
Classics 100/139 (Q3)
History 1118/1499 (Q3)
Cultural Studies 903/1127 (Q4)
Language and Linguistics 783/968 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000

2020  
Scimago
H-index
2
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago
Quartile Score
Classics Q4
Cultural Studies Q4
History Q4
Language and Linguistics Q4
Literature and Literary Theory Q4
Visual Arts and Performing Arts Q4
Scopus
Cite Score
9/62=0,1
Scopus
Cite Score Rank
Classics 74/122 (Q3)
Cultural Studies 765/1037 (Q3)
History 911/1328 (Q3)
Language and Linguistics 641/879 (Q3)
Literature and Literary Theory 438/845 (Q2)
Visual Arts and Performing Arts 306/532 (Q3)
Scopus
SNIP
0
Scopus
Cites
6
Scopus
Documents
19

 

2019  
Scimago
H-index
1
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago
Quartile Score
Classics Q4
Cultural Studies Q4
History Q4
Language and Linguistics Q4
Literature and Literary Theory Q4
Visual Arts and Performing Arts Q4
Scopus
Cite Score
3/51=0,1
Scopus
Cite Score Rank
Classics 99/114
Cultural Studies 851/1002
History 1060/1259
Language and Linguistics 694/830
Literature and Literary Theory 583/823
Visual Arts and Performing Arts 363/502
Scopus
SNIP
0,615
Scopus
Cites
6
Scopus
Documents
17

 

Antik Tanulmányok
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 114 EUR / 140 USD
Print + online subscription: 124 EUR / 160 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Antik Tanulmányok
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1954
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-567X (Print)
ISSN 1588-2748 (Online)