Authors:
Zoltán Megyeri-Pálffi PhD in Law. PhD student. Department of History of Architecture and Monument Preservation, BME K II. 82, Műegyetem rkp. 3, H-1111 Budapest, Hungary

Search for other papers by Zoltán Megyeri-Pálffi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Katalin Marótzy PhD, assistant professor. Department of History of Architecture and Monument Preservation, BME K II. 82, Műegyetem rkp. 3, H-1111 Budapest, Hungary

Search for other papers by Katalin Marótzy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

After the Second World War, Hungary adopted the so-called Soviet model, which gave rise to significant changes in the state organisation. “Centralisation” and “democratic centralism” are the keywords which described the operation of government and local bodies in the four decades between 1945 and 1990.

Through the change of the townscape of one settlement, this study throws light on how the change in administrative status and the centrally determined settlement policy affected urban development in Hungary, similarly to other former socialist states.

Our highlighted example is Berettyóújfalu, whose administrative status changed from period to period in its 19–20th century history. Today, Berettyóújfalu’s townscape is basically determined by three architectural periods: the era of the Austro–Hungarian Monarchy (1867–1918), the period between the two world wars (1918–1944) and the age of state socialism (1949–1989). Out of these periods, the third one was the most significant, as the most important interventions into the townscape occurred at that time.

It seems that in Berettyóújfalu, the appearance of urban buildings has not been brought about by economic forces, but expressly by the change in the settlement’s administrative status. It was this change that influenced the town’s architectural character, which consists of two components: the official buildings and the residential building stock.

In the era of socialism, the construction of housing estates also falls into the category of public developments, as after the Second World War, the system of state organisation changed fundamentally. Local governments ceased to exist, their role was taken over by hierarchical councils. Consequently, urban policy and urban construction became central duties according to the socialist state concept.

The centrally developed industry and the resulting increase in the population was served by building housing blocks with system-building technology. These panel apartment blocks occupied the urban fabric that had been an integral part of the former townscape.

In this way, this changed townscape could become a kind of architectural reader on Central and Eastern European history and urban development of the 19–20th centuries.

Összefoglaló. A második világháború után Magyarország átvette az úgynevezett szovjet modellt, amely jelentős változásokhoz vezetett az államszervezetben. A „központosítás” és a „demokratikus centralizmus” azok a kulcsszavak, amelyek az állami szervek, s mellettük a helyi szervek működését jellemezték az 1945 és 1990 közötti négy évtizedben.

Jelen tanulmány egy település városképének változásán keresztül arra világít rá, hogy Magyarországon – hasonlóan a többi volt szocialista államhoz – miként hatott a közigazgatási státus változása és a központilag meghatározott településpolitika a városépítészetre.

A mai Berettyóújfalu településképét alapvetően három építési periódus határozza meg: az Osztrák– Magyar Monarchia kora (1867–1918), a két világháború közötti időszak (1918–1944) és az államszocializmus periódusa (1949–1989). Ezek közül a legmarkánsabb a harmadik, ugyanis ekkor történtek a legjelentősebb beavatkozások a településképben. E korszakokat és a mai városképet tekintve úgy tűnik, hogy a városias épületek megjelenése Berettyóújfaluban nem a gazdasági erő hozadéka volt, hanem kifejezetten a közigazgatási helyzetének megváltozásáé. Ez befolyásolta igazán a mai építészeti karaktert, amelynek két összetevője van: egyrészt a hivatali, másrészt a lakóépület-állomány.

Az államszocializmusban a lakótelepek építése is a középítkezések körébe esik, miután a második világháború után alapvetően megváltozott az államszervezet rendszere. Az önkormányzatok megszűntek, helyüket a hierarchikusan működő tanácsok vették át. Ennek velejárója volt, hogy a településpolitika, a városépítés központi feladattá vált a szocialista államfelfogásnak megfelelően.

A központilag meghatározott módon telepített ipart, a hozzá kapcsolódó lakosságnövekedést házgyári lakások felépítésével szolgálták ki. Ezek a paneles lakóházak épp azt a városszövetet foglalták el, amely egyébként a maga módján szervesen illeszkedett a korábbi városképbe.

Ilyen módon ez a megváltozott településkép egyfajta építészeti olvasókönyvévé vált a 19–20. század közép-kelet-európai történelmének és városépítészetének.

 • Antonič– Lazarevič 2019 Antonič, Branislav – Lazarevič, Eva Vaništa: Decentralised Mass Housing Policy in Socialist Yugoslavia. In: Benkő, Melinda – Kissfazekas, Kornélia (eds.): Understanding Post-Socialist European Cities. Case Studies in Urban Planning and Design .Éditions L’Harmattan, Budapest 2019. 172187.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balla–BenkőDurosaiye 2017 Balla, Regina – Benkő, Melinda – Durosaiye, Isaiah Oluremi: Mass Housing Estate Location in Relation to Its Liveability: Budapest Case Study. In: Eleni, Tracada – Graham, Cairms (eds.): Cities, Communities and Homes: Is the Urban Future Livable? Derby 2017. 192203.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barta 2017 Barta, Attila: Közvetlen és közvetett közigazgatás. In: Balázs, István (ed.): Közigazgatás-elmélet .DUPress, Debrecen 2017. 5378.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bartha 2011 Bartha, Ákos: Élet Berettyóújfaluban a dualizmustól a rendszerváltozásig. In: Kállai, Irén (ed.): Berettyóújfalu az újkőkortól napjainkig .Berettyóújfalu Önkormányzata, Berettyóújfalu 2011. 5078.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beluszky– Győri 2005 Beluszky, Pál – Győri, Róbert: Magyar városhálózat a 20. század elején. Dialóg Campus, Budapest–Pécs 2005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Benkő 2015 Benkő, Melinda: Budapest’s Large Prefab Housing Estates: Urban Values of Yesterday, Today and Tomorrow. Hungarian Studies: AJournal of the International Association for Hungarian Studies and Balassi Institute 29 (2015) 1–2. 2136.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Benkő–Kissfazekas 2019 Benkő, Melinda – Kissfazekas, Kornélia: Amoeba Cities: Towards Understanding Changes in the Post-Socialist European Physical Environment. In: Benkő, Melinda – Kissfazekas, Kornélia (eds.): Understanding Post-Socialist European Cities. Case Studies in Urban Planning and Design .Éditions L’Harmattan, Budapest 2019. 625.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berey 1994 Berey, Katalin: Housing Policy in Hungary. Periodica Polytechnica 2 (1994) 2. 8595.

 • Bonta 1986 Bonta, János: Hungarian Architecture from 1960 to Now. Periodica Polytechnica Architecture 30 (1986) 1–4. 19–31.

 • Dankó 1981 Dankó, Imre: Berettyóújfalu kézművessége, árucsere viszonyai. In: Varga, Gyula (ed.): Berettyóújfalu története. Berettyóújfalu Városi Tanács, Berettyóújfalu 1981. 323336.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ESPON 2012 ESPON Town.Small and Medium Sized Towns in Their Functional Territorial Context. Leuven 2012. Available at: https://www. espon.eu/sites/default/files/attachments/TOWN_Inception_ report_July_2012.pdf (Accessed 8 August 2019).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gazdag 1976 Gazdag, István (ed.): Helytörténetírás levéltári forrásai III. 1944–1971. (Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei 9.) Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen 1976.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gazdag 1981 Gazdag, István: Berettyóújfalu a népi demokratikus forradalom időszakában. In: Varga, Gyula (ed.): Berettyóújfalu története. Berettyóújfalu Városi Tanács, Berettyóújfalu 1981. 515527.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Germuska 2002 Germuska, Pál: A szocialista városok létrehozása. Századvég 2 (2002) 4973.

 • Hajdú 1989 Hajdú, Zoltán: Az első „szocialista” településhálózat-fejlesztési koncepció formálódása Magyarországon (1949–1951). Tér és Társadalom 3 (1989) 1. 8696.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hajdú 1990 Hajdú, Zoltán: A településpolitika „szocialista” modelljének kialakítása Magyarországon (1949–1951). In: Tóth, József (ed.): Tér–Idő–Társadalom. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs 1990. 157166.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hirt 2007 Hirt, Sonia: The Compact versus the Dispersed City: History of Planning Ideas on Sofia’s Urban Form. Journal of PlanningHistory 6 (2007) 2. 138165.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horák 2019 Horák, Peter: Bratislava’s Changing Urban Fabric after World War II. In: Benkő, Melinda – Kissfazekas, Kornélia (eds.): Understanding Post-Socialist European Cities. Case Studies in Urban Planning and Design .Éditions L’Harmattan, Budapest 2019. 8499.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Iuga 2016 Iuga, Liliana: Reshaping the Historic City under Socialism: State Preservaton, Urban Planning and the Politics of Scarcity in Romania (1945–1977) .Dissertation, Central European University, Budapest 2016.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jankovich 1950 Jankovich, István: Magyarország funkcionális városhálózata. Budapest 1950. (script).

 • Kállai 1992 Kállai, Irén: Berettyóújfalu. Berettyóújfalu Város Önkormányzata, Berettyóújfalu 1992.

 • Kiss 1984 Kiss, Jenő: Tanácsház-MNB székház, Berettyóújfalu. Magyar Építőipar 33 (1984) 12. 73.

 • Kissfazekas 2014 Kissfazekas, Kornélia: Az államszocialista intézményegyüttesek városi kontextusa. Építés–Építészettudomány 42 (2014) 1–2. 92132.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kissfazekas 2015. Kissfazekas, Kornélia: Relationships between Politics, Cities and Architecture Based on the Examples of Two Hungarian New Towns. Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning 48 (2015) 99108.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kissfazekas 2017 Kissfazekas, Kornélia: Changes of Town Centres in the Era of State Socialism – Processes and Paradigms in Urban Design: Premeny mestských centier v ére štátneho socializmu – procesy a paradigmy v urbanistickom navrhovaní. Architektura and Urbanizmus 51 (2017) 1–2. 1729.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Körner–Nagy 2006 Körner, Zsuzsa – Nagy, Márta: Az európai és a magyar telepszerű lakásépítés története 1945-től napjainkig. TERC, Budapest 2006.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Megyeri-Pálffi 2017 Megyeri-Pálffi, Zoltán: A Berettyóújfalui Járásbíróság épületének története. In: Megyeri-Pálffi, Zoltán (ed.): A jogszolgáltatástörténete Berettyóújfaluban .Debreceni Törvényszék, Debrecen, 2017. 5767.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Megyeri-Pálffi 2018 Megyeri-Pálffi, Zoltán: „Nagys. dr. Barcsay László kir. járásbíró úr lakóháza”. Bihari Múzeum Évkönyve 23 (2018) 3159.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meggyesi 2006 Meggyesi, Tamás: Településfejlesztés. BME, Budapest 2006.

 • N. N. 1875 N. N.: Rombolják már a régi városház épületét. Biharmegyei Községi Értesítő (2 October 1875).

 • N. N. 2000 N. N.: 50 éve megszűnt Berettyóújfalu megyeszékhely státusza. Bihari Hírlap (31 March 2000) 3.

 • Sándor–Török 2011 Sándor, Mária – Török, Péter: Adatok Berettyóújfalu két világháború közötti infrastrukturális fejlődéséhez. In: Varjasi, Imre (ed.): Bihar vármegye a múló időben. Comitatul Bihor in timpul trecator. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen 2011. 5374.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szikla 2014 Szikla, Gergő: Bihar és Hajdú vármegyék és Hajdú-Bihar megye közigazgatási beosztásának története 1850–2013. In: Szálkai, Tamás – Szikla, Gergő – Szilágyi, Ferenc: Bihar és Hajdú megye közigazgatásának története (1552–2013). Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára, Debrecen 2014. (electronic edition).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tandarić–Watkins–D. Ives 2019 Tandarić, Neven – Watkins, Charles – D. Ives, Christopher: Urban Planning in Socialist Croatia. HRVATSKI GEOGRAFSKI GLASNIK 81 (2019) 2. 541.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga 1981 Varga, Gyula (ed.): Berettyóújfalu története .Berettyóújfalu Városi Tanács, Berettyóújfalu, 1981.

 • Węcławowicz 2016 Węcławowicz, Grzegorz: Urban Development in Poland, from the Socialist City to the Post-Socialist and Neoliberal City. In: Szirmai, Viktoria (ed.): “Artificial Towns” in the 21st Century. Social Polarisation in the New Town Regions of East-Central Europe .Budapest: Institute for Sociology. Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2016. 6582.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

A szerzői útmutató magyar nyelven is rendelkezésükre áll.
Kérem, töltse le INNEN

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0.128
Scimago Quartile Score

Architecture (Q3)
Conservation (Q3)
Visual Arts and Performing Arts (Q2)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 285/615 (53rd PCTL)
Conservation 67/102 (34th PCTL)
Artchitecture 127/170 (25th PCTL)
Scopus
SNIP
0.382

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago Quartile Score Architecture (Q4)
Conservation (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 247/584 (Q2)
Conservation 60/96 (Q3)
Architecture 103/149 (Q3)
Scopus
SNIP
0,397

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 144 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 0 15 6
Feb 2024 0 1 3
Mar 2024 0 7 6
Apr 2024 0 2 4
May 2024 0 2 7
Jun 2024 0 1 1
Jul 2024 0 0 0