Authors:
Krisztina Fehér tanársegéd, doktorjelölt. BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K II. 82

Search for other papers by Krisztina Fehér in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Máté Gergő Kovács tudományos segédmunkatárs, doktorjelölt. BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K II. 82

Search for other papers by Máté Gergő Kovács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszékén a műemléki és történeti épületek felmérése évszázados múltra tekint vissza. Az oktatásban is rendkívül fontos szerepet betöltő felmérőtáborok hagyományát oktatóink, dr. Istvánfi Gyula és dr. Kalmár Miklós hosszú évtizedeken keresztül éltették tovább megszerettetve hallgatóikkal – így velünk is – a régi házak, szerkezetek megfigyelését, rajzolását és kutatását. Tanulmányunkban a Tanszék által 2017-ben a Pest megyei Ipolytölgyesen szervezett nyári felmérőtábor emlékét és tanulságait történeti és néprajzi kitekintéssel szeretnénk összefűzni. A tábor során felmért tíz portát főleg építészeti szempontból vizsgáltuk és dokumentáltuk, de ahogyan az minden épület tanulmányozása esetén fennáll, betekintést nyerhettünk a falu mindennapi életébe és értékeibe is.

Surveying monuments and historical buildings at the Department of History of Architecture and Monument Preservation of Budapest University of Technology and Economics dates back to age-old traditions. The tradition of survey camps, that played an all-important educational role, had been kept alive for decades by our tutors Gyula Istvánfi and Miklós Kalmár, thus winning the affection of the students – and so ours – towards observing, drawing and studying historical buildings and structures. In our study, we wish to incorporate the memory and lessons of the 2017 survey camp organized by the Department in Ipolytölgyes, Pest county, with a historical and an ethnographical outlook. During the camp, we studied, surveyed and documented ten vernacular houses with their service buildings, mainly from an architectural point of view, but we could also inspect the everyday life and values of the village.

 • Anonymus ,.Anonymus: Gesta Hungarorum. Ford. / Transl.: Pais Dezső. In: Szöveg gyűjtem ény a régi magyar irodalom történetéhez. Középkor (1000–1530). [Antho logy to the history of old Hungarian literature. Middle Ages (1000–1530)]. Eötvös Loránd Tudományegyetem Régi Magyar Irodalomtudományi Intézet, Budapest 1991.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bády 1977 ,Bády László: Népi gyógyászati emlékek Ipolytölgyesen. [Folk therapeutic written records in Ipolytölgyes.] In: Börzsöny néprajza. Studia Comitatensia 5. Tanulmányok Pest megye múzeumaiból. [Ethnography of Börzsöny. Studia Comitatensia 5. Studies from the museums of Pest county.] Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága. [Directorate of Museums of Pest County.] Szentendre 1977. 507516.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Benkő Loránd (szerk.): A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 1. A–GY [The historical-etymological dictionary of the Hungarian language 1.] Akadémiai Kiadó, Budapest 1967.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Castiglione 1971 n. n.: Ipolytölgyes. In: Archäologische Forschungen 1969. Archäologisches Institut der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Szerk.: Castiglione László. Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete, Budapest 1971. 142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csáky Károly: A Középső-Ipoly menti palócok népi hiedelemvilága. Egy határ menti régió népi hiedelemrendszere. [The folk beliefs of the Palóc People Central Ipoly side. The folk belief-system of a region along the border.] Nap Kiadó, Dunaszerdahely 2001.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csáky Károly: A Dunától a Szitnyáig. Településtörténeti barangoló. [From the Danube to the Szitnya. Roaming in settlement history.] KT Könyv- és Lapkiadó, Révkomárom 2003.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csáky Károly: Falumúzeumok, tájházak, néprajzi gyűjtemények az Ipoly és a Garam mentén I. [Village museums, ethnographical village museums, ethnographical collections along the Ipoly and the Garam I.] Lilium Aurum, Dunaszerdahely 2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diószegi Vilmos: „Néphitgyűjtés” – Főleg rontás, varázslás, gyógyítás, boszorkány stb. [“Folkways-collection” – mainly charms, magic, witchcraft, etc.] Néprajzi Múzeum, Budapest 1962. május [May]. (Néprajzi Múzeum, Ethnologiai Adattár [Ethnographical Archives of the Hungarian Ethnographical Museum], EA 7070).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fekete Lajos: Testrésznevekkel alakult helynevek az oszmánli-törökben. [Toponyms evolved from body part names in the Ottoman-Turkish.] Magyar Nyelv 32 (1936) 288291.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hála József: Földrajzi nevek az Ipoly mentén. [Geographical names on the Ipoly side.] In: Börzsöny néprajza. Studia Comitatensia 5. Tanulmányok Pest megye múzeumaiból [Ethnography of Börzsöny. Studia Comitatensia 5. Studies from the museums of Pest county.] Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre 1977. 585626.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Halász PéterSuda Vilmos: A népi építészet és a lakáshasználat változása a Börzsöny vidékén. [Folk architecture and the changes in the use of dwelling around Börzsöny.] In: Börzsöny néprajza. Studia Comitatensia 5. Tanulmányok Pest megye múzeumaiból. [Ethnography of Börzsöny. Studia Comitatensia 5. Studies from the museums of Pest county.] Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre 1977. 309355.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ikvai Nándor: Az Ipoly menti falvak néprajzi képe. A „felderítő kérdőív” tanulságai. [The ethnographical picture of the villages along Ipoly river. The lessons of the “exploratory questionnaire”.] In: Börzsöny néprajza. Studia Comitatensia 5. Tanulmányok Pest megye múzeumaiból. [Ethnography of Börzsöny. Studia Comitatensia 5. Studies from the museums of Pest county.] Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre 1977. 627646.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ikvai Nándor: Tradition und Innovation in den Bauerndörfern des Gebirges Börzsöny. Acta Ethnographica 38 (1993) 1–3. 94144.

 • Imre Kálmán 1954 Imre Samu – Kálmán Béla: A szlovákiai nyelvatlaszgyűjtés tájszóanyaga. [The dialectical words of the Slovakian linguistic atlas collection.] Magyar Nyelv 50 (1954) 501506.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Istvánfi Gyula: Az építészet története. Őskor, népi építészet. [The history of architecture. Prehistory, vernacular architecture.] Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2006.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kalmár Miklós: A „140 éves az építészettörténet-oktatás a Műegyetemen” című programsorozat eseményei. [The events of the series of programs entitled “History of architecture education is 140 years old at the Budapest University of Technology and Economics.] Építés – Építészettudomány 38 (2010) 3–4. 179–185.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. [Etymological dictionary of geographical names.] Akadémiai Kiadó, Budapest 1997.

 • Kiss Jenő: A nyelvjárások. [The dialects.] In: A magyar nyelv jelene és jövője. [The present and future of the Hungarian language.] Szerk.: Tolcsvai Nagy Gábor. Gondolat Kiadó, Budapest 2017. 199221.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Klinger András (szerk. / ed.): Magyarország történeti statisztikai helységnévtára – 15. Pest megye. [The historical, statistical gazetteer of Hungary – 15. Pest County.] Központi Statisztikai Hivatal. [Hungarian Central Statistical Office.] Budapest 2000.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koczó József: Sagh alias Twlges. Ipolytölgyes Község történeti és néprajzi képe. Honti Füzetek 7. [The historical and ethnographical picture of Ipolytölgyes municipality. Honti booklets 7.] Ipolytölgyes Község Önkormányzata. [Municipality of Ipolytölgyes.] Ipolytölgyes 2005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy Gábor et al. (szerk. / ed.): Egy kis mustra 2017. Műemléki helyreállítások Pest megyében és a Keleti, Nyugati Pályaudvaron. [A little muster 2017. Monument restoration in Pest county and at the Keleti and Nyugati Station.] Pest Megyei Kormányhivatal. [Government Office of Pest County.] Budapest 2017. 4041.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Novák László: A Börzsöny északnyugati vidékének település-néprajzi viszonyai. [The settlement ethnographical conditions of the North-western part of Börzsöny.] In: Börzsöny néprajza. Studia Comitatensia 5. Tanulmányok Pest megye múzeumaiból. [Ethnography of Börzsöny. Studia Comitatensia 5. Studies from the museums of Pest county.] Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága. [Directorate of Museums of Pest County.] Szentendre 1977. 243308.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ottományi Katalin: Késő római – kora népvándorlás kori településrészlet Biatorbágyról. [Late Roman – early migration period settlement section from Biatorbágy.] Archaeologiai Értesítő 133 (2008) 133197.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szinnyei József: Magyar tájszótár 2. kötet. [Hungarian dialect dictionary, Vol 2.] Hornyánszky, Budapest 1897–1901.

 • Tari Edit: Pest megye középkori templomai. [The Middle Age churches of Pest county.] Studia Comitatensia 27. Szentendre 2000.

 • Tóth Gábor: Ipolytölgyes. Érték vizsgálat és helyi védelmi javaslat. [Value analysis and local protection proposal.] Házi dolgozat, Műemlékvédelmi Szakmérnöki Képzés, 2010–2011. őszi félév. [Written assignment, Moument Preservation Expert Engineer Training, 2010–2011. autumn semester.].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tölgyesi gyökerek n. n.: Tölgyesi gyökerek. Képek Ipolytölgyes múltjából. [Pictures from the past of Ipolytölgyes.] 1. és 2. szám. Ipolytölgyes Község Polgármesteri Hivatala. [Local authority of Ipolytölgyes Municipality.] Ipolytölgyes 2016.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tölgyesi ténykép album n. n.: Tölgyesi ténykép album. Ipolytölgyes népi építészeti értékeinek felm érése 2017. [Tölgyes fact picture album. Survey of the folk architecture values of Ipolytölgyes, 2017.] Ipolytölgyes Község Önkormányzata. [Local Government of Ipolytölgyes Municipality.] Ipolytölgyes 2018.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Valló Albert: Tót jövevényszók. [Tót loan words.] Magyar Nyelvőr 33 (1904) 558572.

 • Vargha László: Adatok Pest megye népi építészetéhez V. [Data to the folk architecture of Pest county 5.] Kézirat / Manuscript 1958. (Fellelhető: Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattár. [Found in: Ethnographical Archives of the Hungarian Ethnographical Museum] E19113).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instructions are available in separate PDFs, for articles written in Hungarian or English.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0.128
Scimago Quartile Score

Architecture (Q3)
Conservation (Q3)
Visual Arts and Performing Arts (Q2)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 285/615 (53rd PCTL)
Conservation 67/102 (34th PCTL)
Artchitecture 127/170 (25th PCTL)
Scopus
SNIP
0.382

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago Quartile Score Architecture (Q4)
Conservation (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 247/584 (Q2)
Conservation 60/96 (Q3)
Architecture 103/149 (Q3)
Scopus
SNIP
0,397

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 144 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 63 6
Jan 2024 0 24 5
Feb 2024 0 9 5
Mar 2024 0 11 3
Apr 2024 0 45 3
May 2024 0 4 0
Jun 2024 0 0 0