Author:
Éva Lovra Debreceni Egyetem, Műszaki Kar, Építőmérnöki Tanszék, 4028 Debrecen, Ótemető utca 2–4

Search for other papers by Éva Lovra in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access
Harangi AttilaLöki Viktor: Debreceni cívisházak és lakóik nyomában. Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen 2022. 296 oldal. ISBN: 978-963-9946-15-6

A Debreceni cívisházak és lakóik nyomában kötet személyes történet. Azok személyes története, akik létrehozták (kutatták, feltárták, fényképezték, írták), személyes története azoknak a debrecenieknek, akiket megszólaltattak, akiknek öröksége megszólal. S kicsit ezáltal a miénk is, akik idegenként vagy a házak és a város ismerőiként átlapozzuk vagy belemélyedve elolvassuk a könyvet. A kettősség folyamatosan jelen van, hiszen nehéz, szinte lehetetlen olyan könyvet írni, ami mindenkihez szól: idegenhez, városlakóhoz, szakemberekhez, legyen az építész, történész, városépítész, kultúrantropológus vagy csak érdeklődő.

A szerzők, Harangi Attila és Löki Viktor 2019 és 2021 között 21 cívisház és lakói történetét dokumentálták. A munka építészeti és városépítészeti kutatásának része viszont olyan előzményekre tekint vissza, mint Harangi építészmérnöki tanulmányai, ahogy írja is a Debrecen házai blogján: „2016 őszén a Rákóczi utcán egy ház megőrzését kaptuk feladatként. A ház történetének szomorú befejezése után határoztam el, hogy komolyabban szeretnék foglalkozni a témával, így a mesterképzésen a diplomamunkámnak választottam Debrecen cívis lakóházainak újragondolását.”1 A 2019-ben megvédett mestermunka elsődleges eredményei átdolgozva és újabb kutatási eredményekkel kiegészítve, megjelennek a kötetben is. Harangi személyes indíttatása nemcsak a téma választásán érződik, az elsődleges források felkutatása, a részletesség és kidolgozottság tudományos monográfia irányába tolja a kötetet: a házak építéstörténete és 18–20. századi építőik története mellett a 20. század során végzett átalakítások dokumentálása, a lakóik története is megelevenedik.

A debreceni cívis lakóházak című első fejezet (Harangi Attila) röviden bemutatja a cíviseket, és Balogh István 1973-ban megjelent könyvére (A cívisek világa) visszautalva, értékítéletet is megfogalmaz: „A XIX. század közepétől nemcsak belső tulajdonságaik, de külső hatások miatt sem tudták megújítani hagyományaikat, nem tudtak integrálódni az új, kapitalista világba, így sorsuk magában hordozta az eltűnésüket.” (15. old. – itt és a továbbiakban az ismertetett könyv oldalszámaira hivatkozom.) Az idézett mondat előrevetíti, hogy a cívis lakóházakat nem lehet, illetve nem szabad a lakóik figyelembevétele nélkül kutatni, hiszen azok nagyban hozzájárultak ezeknek az épületeknek az egyéni „cívis” voltához, amely tipológia a lakóik nélkül talán nem is állná meg a helyét csak építészeti típusként. A fejezet a cívisházak két fő típusát különbözteti meg, az oldalhatáron álló népi lakóház, illetve a zártsorú vagy hézagosan zártsorú polgári lakóház. Ezek és további változatai képekkel illusztrálva és röviden jellemezve szintén e fejezet részei. A leírásokat és településtörténetet, amelynek fókuszában a cívisházak kialakulása áll, a „kezdetektől” (az első írásos emlékektől) a várossá válás időszakán (a 18. század második felétől a 20. század elejéig), illetve az átalakulás (20. század) korszakán keresztül vezeti napjainkig. A tipikusnak tekinthető cívisházak a 20. század elejéig épültek, ahogy Harangi írja, az 1920-as években elindult egy modernizációs folyamat. „Az 1930-as években már Debrecenben is megjelent az európai modern építészet, ami a lakóház építészetben elképesztő kontrasztot és váltást jelentett nagy-jából egy évtized leforgása alatt.” (35. old.) 2021-ben, amikor befejezték a kötet előkészítését 1460 cívisház maradt Debrecen belvárosában, míg a kutatás kezdete, 2018 óta 80 házat bontottak le. A fejezet zárásaként Harangi egy nagyon fontos összegző felismerést tesz, miszerint a házak megőrzését a városszerkezet átalakulása nehezíti meg leginkább, s egységes történeti utcaképekről ma már nem beszélhetünk. Ez a gondolat a kötet utolsó fejezetével kapcsolódik össze: két oldalon, képekkel gazdagon illusztrálva, röviden tárgyalva egy cívisnegyed terve elevenedik meg. Pataky Emőke építészmérnök 1982-ben műemlékvédelmi szakmérnöki diplomamunkáját mutatja be az Egy cívisnegyed 40 évvel ezelőtti terve című fejezet. Az 1982-ben, közel 500 fotón megörökített épületek nagyobb részét lebontották, a két oldalon tíz képet láthatunk, ezek közül az épületek közül csak néhány maradt meg eredeti állapotában. Pataky Emőke volt a Debreceni cívisházak és lakóik nyomában című kötet egyik szakmai lektora, akinek negyven évvel ezelőtt kidolgozott javaslatát egy megőrzendő cívisnegyed kialakítására ma már nem lehetne megvalósítani.

A függelékben, az említett utolsó fejezet mellett az épületek jellegzetes építészeti részleteit bemutató táblák láthatók: oszlopfők (pilaszterfejezetek), kilincsek, kapuk, ablakok és az épületek homlokzatának fényképfelvételei.

Az első fejezet és a függelék keretbe foglalja a művet, és rámutat arra, hogy a kötet egyik célja a katalogizálás, vizuális értékmentés, amely magában foglalja annak a lehetőségét is, hogy a dokumentált épületeket megőrizze a város. Az Egy cívisnegyed 40 évvel ezelőtti terve pedig egy figyelmeztetés, hogy ha késlekedünk, akkor már csak a fényképek, felmérések és történetek maradnak. A kötetet 364 fotó és archív dokumentum illusztrálja, ezeknek egy része a cívisházakat, homlokzataik részleteit, utcarészleteket mutat be, a másik pedig a lakóit, az épületbelsőket.

A kötet címe is hordozza a kettősséget: házak és lakóik – lakók a 20. és 21. században. Ahogy megismerjük a településtörténetet és az épületek kialakulásának történetét, kitűnik, hogy az épületekre, főként mai megjelenésükre a lakóik nagy hatással voltak, vannak, talán szignifikánsabban is, mint más debreceni épületeknél. Az egykori, az épületek építéskorabeli lakóinak cívis volta ugyanúgy hatással volt az épületalaprajzok, homlokzati részletek kialakítására, az épületek egészére, mint a 20. század történelme, valamint a 20. és 21. századi lakói a házak átalakulására vagy éppen megőrzésére.

Harangi Attila és Löki Viktor 21 épülettel foglalkozik részletesebben, amelyek közül kevés áll műemléki védelem alatt – a Péterfia utca 28. alatti épület kivételt képez. Az egyes épületekkel foglalkozó 21 fejezet felépítése a következő: építés- és telektörténet archív felvételekkel és dokumentumokkal (tervek, térképek) illusztrálva, egykori lakók története (elsődleges források alapján), mai történetek (interjúk a lakókkal) és épületbelsők fotói. Az interjúk és az épületbelsők fotói már kilépnek a tudományos keretből, a kérdések nem tudják visszaterelni kultúrantropológiai kutatás irányába. Talán nem is ez a cél, hanem annak az építészettörténeti munkának a lazítása, ami megakadályozná, hogy a kötetet csak egy szűk (szakmai és érdeklődő) közeg forgassa. Érdekesek a történetetek, megmutatják az épülettel, várossal való viszonyt, jövőbeni terveket vázolnak és régi történeteket elevenítenek fel. A cívisházban való élet a belső fotókon elevenedik meg, amelyek elkészülte nagyfokú bizalomra utal a szerzők, Harangi és Löki, valamint a lakók között. Kicsit zavarbaejtő, hogy néhány képen kitakarják az arcokat (elmosódott arckontúr), majd ugyanazon az oldalon/oldalpáron már élesen látszik ugyanaz az arc egy másik felvételen (107., 108. és 109. fotó). Az interjú forma nem illeszkedik a szövegfolyamba, kissé megbontja a leírások egységességét – az interjúk riporttá való átalakítása és a fejezetekbe való integrálása harmonikusabb átmenetet képezett volna az épület leírása – múltja – jelene (lakók) háromszögében.

A kötet egy személyes történet, Löki Viktor személyes története is, hiszen a biológus 2019-ben kezdte el Debrecen utcáit fényképezni (streetsofdebrecen.hu), és a kötet epilógusában (Löki Viktor: A Löki család és a Kígyó utca) családja és annak Kígyó utcai élete elevenedik meg.

Amikor fellapozzuk a Debreceni cívisházak és lakóik nyomában kötetet, még a bibliográfiai adatokat bemutató oldal előtt a 21 cívisház fotóival és Debrecen óvárosának térképével illusztrált oldalak vannak. A térképaláírás szerint „Harangi Attila 2018-ban készített cívis lakóházak kataszterének a 2021. augusztusi állapotok alapján aktualizált változata. [ahol] A barnával jelölt ingatlanokon valamilyen formában még áll egy cívisház.” (001. képaláírás.) A kötet utolsó négy oldalán (Memento) képek, a 2018 és 2021 között lebontott 80 cívisház listája és ugyanaz a térkép található, mint az első oldalakon, ahol barnával jelölték azokat az ingatlanokat, ahol ma is valamilyen formában áll cívisház, piros színnel pedig a három év alatt lebontott cívisházakat.

A kutatás befejezése (2021. augusztus) óta eltelt újabb két és fél év...

1 https://www.debrecenhazai.hu/impresszum (Utolsó megtekintés: 2024. 01. 31.)

  • Collapse
  • Expand

 

The author instructions are available in separate PDFs, for articles written in Hungarian or English.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

  • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0.128
Scimago Quartile Score

Architecture (Q3)
Conservation (Q3)
Visual Arts and Performing Arts (Q2)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 285/615 (53rd PCTL)
Conservation 67/102 (34th PCTL)
Artchitecture 127/170 (25th PCTL)
Scopus
SNIP
0.382

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago Quartile Score Architecture (Q4)
Conservation (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 247/584 (Q2)
Conservation 60/96 (Q3)
Architecture 103/149 (Q3)
Scopus
SNIP
0,397

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 144 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 0 0 0
Jan 2024 0 0 0
Feb 2024 0 0 0
Mar 2024 0 95 66
Apr 2024 0 118 38
May 2024 0 35 6
Jun 2024 0 0 0