Author:
Adrienn Ács-Bíró Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola Pécs Magyarország; University of Pécs „Education And Society” Doctoral School of Education Pécs Hungary
Belügyminisztérium gyakornoki rendszer Budapest Magyarország; Ministry of the Interior apprenticeship system Budapest Hungary

Search for other papers by Adrienn Ács-Bíró in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglalás. Kutatásunk célja a női fogvatartottak oktatási szempontú profiljának felállítása. Arra a kutatói kérdésünkre kerestünk választ, hogy a jelenlegi börtönoktatás módszertana adekvátan illeszkedik-e a női fogvatartottak képességeihez, illetve hogyan járul hozzá a sikeres reintegrációs neveléshez. Kutatásunk ezáltal a társadalomba való visszailleszkedést támogató törekvések körébe jól illeszkedik, azt biztonsági aspektusból vizsgálja. Eredményeink alapján megerősítést nyert, hogy a többségi iskola mintáján szerveződő börtönoktatás módszertana kevéssé hatékony az összetett problémahálóval küzdő női elítéltek számára. A fogvatartottak képességstruktúráját tekintve a vizsgált csoport (N = 81) jelentős eltérést mutat a reintegrációt támogató életvezetési stratégia kialakításához szükséges kognitív területeken.

 • 1

  16/2014. (XII. 19.) IM rendelet a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

 • 2

  1995. évi CVII. törvény a büntetés-végrehajtási szervezetről

 • 3

  2013. évi CCXL. törvény a büntetések, intézkedések, egyes kényszerintézkedések és szabálysértési elzárás végrehajtásáról

 • 4

  6/2015. (I. 20.) BvOP szakutasítás a fogvatartottakkal kapcsolatos reintegrációs feladatok végrehajtására vonatkozó Módszertani Segédanyag Gyűjtemény kiadásáról

 • 5

  Ács-Bíró A. (2016) Szakképzés és foglalkoztatás a rácsok mögött. Tapasztalatok a Kalocsai Fegyház és Börtönben. EDU Szakképzés- és Környezetpedagógia Elektronikus Szakfolyóirat. Vol. 6. No. 3. pp. 147–156.

 • 6

  Ács-Bíró A. (2021) A női fogvatartottak érdeklődési profilja. Rendvédelem, Vol. 10. No. 1. pp. 158–170.

 • 7

  Burke, P. (1997) Strengths and Weaknesses of the History of Mentalities. In: Burke, P.: Varieties of Cultural History. Cornell University Press, pp. 162–182.

 • 8

  Clifford, M. (2001) Political genealogy after Foucault. Routledge, Savage identities

 • 9

  Covey, S. R. (2014) A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása. Az önfejlesztés kézikönyve. Budapest, Bagolyvár Trade Kft.

 • 10

  Czenczer O. & Ruzsonyi P. (2019) Büntetés-végrehajtási reintegrációs ismeretek. Budapest, Dialógus Campus Kiadó

 • 11

  Degiorgio, L. (2015) Establishing construct and predictive validity of the Prison Inmate Inventory for use with female inmates. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. Vol. 59. No. 2. pp. 196–210.

 • 12

  Di Blasio, B. & Ács-Bíró A. (2019) Mentalitáskutatás pszichopedagógiai szempontból női fogvatartottak körében. In: Tóth P. et al. (szerk.) Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben. IV. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia Tanulmánykötete. Nagyvárad

 • 13

  Dúll A. (2012) Környezet – pszichológia – egészség. In: Demetrovics Zs. et al. (szerk.) Az egészségpszichológia elmélete és alkalmazása I. Budapest, Eötvös Kiadó. pp. 337–392.

 • 14

  Némedi Dénes (1996) Durkheim: Tudás és társadalom. Áron Kiadó. https://docplayer.hu/27347261-Durkheim-tudas-es-tarsadalom-nemedi-denes.html [2020. 05. 24.]

 • 15

  Eggleston, C. R. (1991) Correctional education professional development. Journal of Correctional Education, Vol. 42. No. 1. pp. 16–22.

 • 16

  Erdődi O. (2002) Gondolatok a fogvatartott nők kezelésével, nevelésével összefüggő egyes kérdésekről. Börtönügyi Szemle, Vol. 21. No. 1. pp. 33–38.

 • 17

  Fliegauf G. (2008) Mennyiben változott a börtön társadalmi funkciója az elmúlt öt év során? A totális intézmények elméletének kritikája. (2. rész). Börtönügyi Szemle, Vol. 27. No. 2. pp. 57–72.

 • 18

  Fliegauf G. (2009) A differenciált asszociációs elmélet és a kognitív behavior terápiák kapcsolata. A börtön mint a kriminológia és a szociálpszichológia érdeklődésének metszéspontja. Börtönügyi Szemle Vol. 28. No. 3. pp. 83–96.

 • 19

  Földvári J. (1970) A büntetés tana. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó

 • 20

  Gemignani, R. (1994) Juvenile correctional education: A time for change. Office on Juvenile Justice and Delinquency Prevention. Juvenile Justice Bulletin, Vol. 8. No. 10. pp. 2–4. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED382861.pdf

 • 21

  Gönczöl K., Kerezsi K., Korinek L. & Lévay M. (szerk.) (2006) Kriminológia – szakkriminológia. Budapest, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft.

 • 22

  Kabódi Cs. (1989) Alternativitás és az emberi szabadságjogok, különös tekintettel nemzetközi szerződéseinkből fakadó kötelezettségeinkre. Budapest, Kézirat

 • 23

  Korinek L. (2007) Nemek, szexualitás és bűnözés. In: Gaál Gy. – Hautzinger Z. (szerk.) Tanulmányok „A közigazgatási szervek, önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének lehetőségei az emberkereskedelem áldozatává válásának megelőzésében” című konferenciáról. Pécs, Pécsi Határőr Közlemények VIII., 2007, 19. o. http://www.pecshor.hu/periodika/2007/VIII/korinek.pdf [2020. 06. 01.]

 • 24

  Kőszegi Sz. (2010) A fogvatartottak oktatása és képzése. Börtönügyi Szemle, Vol. 29. No. 3. pp. 55–62.

 • 25

  Martinson R. (1974). What works? Questions and answers about prison reform. Public Interest, 10(35), 22–54.

 • 26

  Mócz D. (2010): Az élethosszig tartó tanulás jelentősége a 40–50 éves korosztály életútjában. Iskolakultúra, Vol. 20. No. 4. pp. 3–15.

 • 27

  Módos T. (1996) Kérdőjelek. Nevelés, átnevelés, netán valami más? Börtönügyi Szemle, Vol. 15. No. 4. pp. 87–93.

 • 28

  Módos T. (1998) Büntetés-végrehajtási nevelés. Budapest, Rejtjel

 • 29

  Módos T. (2003) A reszocializáció módszertana. Módszertani kézikönyv. Budapest, Büntetés-végrehajtási Szakkönyvtár, 2003/3.

 • 30

  Módos T. (2014) Visszatekintés a büntetés-végrehajtási nevelés elmúlt negyven évére. In: Deák F. – Pallo J. (szerk.) Börtönügyi kaleidoszkóp. Ünnepi kötet dr. Lőrincz József 70. születésnapja tiszteletére. Budapest, Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa. pp. 132–145.

 • 31

  Móré M. & Szabados Gy. N. (2012) A felnőttképzésben szerzett munkatapasztalatból származó tudás elismertetése a felsőoktatásban. In: Juhász E. – Chrappán M. (szerk.) Acta Andragogiae et Culture 24. Debrecen, Debreceni Egyetem, pp. 352–358.

 • 32

  Némedi D. (1996) Durkheim: Tudás és társadalom. Budapest, Áron Kiadó, https://docplayer.hu/27347261-Durkheim-tudas-es-tarsadalom-nemedi-denes.html [2020.05.24.]

 • 33

  Palmer, E. J., Hatcher R. M., McGuire, J. & Hollin, C. R. (2015) Cognitive skills programs for female offenders in the community: Effect on reconviction. In: Criminal Justice and Behavior. Vol. 42. No. 4. pp. 345–360.

 • 34

  Paul, M. (1991) When words are bars. Ohio, Core Literacy. Kitchener

 • 35

  Polgár A. (2017) Ad dies vitae. Az életfogytig tartó szabadságvesztés szabályozása, gyakorlata és végrehajtása. Doktori (PhD) értekezés, Pécs

 • 36

  Preiser, W. (1954) Das Recht zu strafen. Festschrift für Edmund Mezger zum 70. Geburtstag. München–Berlin

 • 37

  Revel, J. (1986) Outillage mental. In Dictionnaire des sciences historiques. Dir. A. Burguiere. Paris, Presses Universitaires de France. pp. 497–498.

 • 38

  Ruzsonyi P. (2003) A büntetés-végrehajtási korrekciós nevelés új irányzatai. Budapest, Büntetés-végrehajtási Szakkönyvtár, 2003/2.

 • 39

  Smythe, I. (2002) Cognitive factors underlying reading and spelling difficulties: a cross linguistic study. Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, Department of Psychology, School of Human Sciences, University of Surrey, Guildford, UK

 • 40

  Smythe, I., Gyarmathy É. & Everatt, J. (2002) Olvasási zavarok különböző nyelveken: egy nyelvközi kutatás elméleti és gyakorlati kérdései. Pszichológia, Vol. 22. No. 4. pp. 387–406.

 • 41

  Stephens, R. (1992) To what extent and why do inmates attend school in prison. Journal of Correctional Education, Vol. 43. No. 1. pp. 52–56.

 • 42

  Stone, U., Liddell, M. & Martinovic, M. (2017) Incarcerated mothers: Issues and barriers for regaining custody of children. The Prison Journal, Vol. 97. No. 3. pp. 296–317.

 • 43

  Tóth M. (2011) Női elítéltek mentális egészségének pszichoszociális meghatározói börtönkörnyezetben. In: Gaál Gy. – Hautzinger Z. (szerk.) Pécsi Határőr Tudományos Közlemények, No. 12. pp. 125–132.

 • 44

  Vókó Gy. (2012) A büntetési teóriák racionalitásai. https://ujbtk.hu/dr-voko-gyorgy-a-buntetesi-teoriak-racionalitasai/ [2020. 02. 10.]

 • 45

  Zehr, H. & Toews, B. (2004) Critical Issues in Restorative Justice. Criminal Justice Press and Cullompton. Willian Publishing. Devon UK. pp. 387–400.

 • Collapse
 • Expand
 • Top
The author instructions are available in separate PDFs.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.
The Submissions templates are available in MS Word.
For articles in Hungarian, please download it from HERE and for articles in English from HERE.
 

Editor-in-Chief:

 • Tamás NÉMETH 
  (Institute for Soil Sciences and Agricultural Chemistry, Centre for Agricultural Research
  Budapest, Hungary)

Managing Editor:

 • István SABJANICS (Ministry of Interior, Budapest, Hungary)

Editorial Board:

 • Valéria CSÉPE (Research Centre for Natural Sciences, Brain Imaging Centre)
 • János JÓZSA (Budapest University of Technology and Economics)
 • Melinda KOVÁCS (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós MARÓTH (Eötvös Loránd Research Network)
 • Charaf HASSAN (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán GYŐRI (Hungaricum Committee)
 • József HALLER (University of Public Service)
 • Attila ASZÓDI (Budapest University of Technology and Economics)
 • Zoltán BIRKNER (National Research, Development and Innovation Office)
 • Tamás DEZSŐ (Migration Research Institute)
 • Imre DOBÁK (University of Public Service)
 • András KOLTAY (National Media and Infocommunications Authority)
 • Gábor KOVÁCS (University of Public Service)
 • József PALLO (University of Public Service)
 • Marcell Gyula GÁSPÁR (University of Miskolc)
 • Judit MÓGOR (Ministry of Interior National Directorate General for Disaster Management)
 • István SABJANICS (Ministry of Interior)
 • Péter SZABÓ (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE))
 • Miklós SZÓCSKA (Semmelweis University)

Ministry of Interior
Science Strategy and Coordination Department
Address: H-2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
Phone: (+36 26) 795 906
E-mail: scietsec@bm.gov.hu

DOAJ

2020  
CrossRef Documents 13
CrossRef Cites 0
CrossRef H-index 0
Days from submission to acceptance 247
Days from acceptance to publication 229
Acceptance Rate 36%

Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none

Scientia et Securitas
Language Hungarian
English
Size A4
Year of
Foundation
2020
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Academic Council of Home Affairs and
Association of Hungarian PhD and DLA Candidates
Founder's
Address
H-2090 Remeteszőlős, Hungary, Nagykovácsi út 3.
H-1055 Budapest, Hungary Falk Miksa utca 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN ISSN 2732-2688

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2022 0 0 0
Mar 2022 0 0 0
Apr 2022 0 0 0
May 2022 0 0 0
Jun 2022 0 0 0
Jul 2022 0 49 12
Aug 2022 0 26 10

A COVID–19 patológiája.

Halálok SARS-CoV-2-fertőzésben: vírusfertőzésben vagy vírusfertőzéssel?

Authors:
Zsuzsa Schaff
,
Krisztina Danics
,
Adrián Pesti
,
Gábor Lotz
,
Tibor Várkonyi
,
Deján Dobi
,
István Vályi-Nagy
,
Klára Törő
,
Tibor Glasz
, and
András Kiss