View More View Less
 • 1 Mendel University in Brno, Czech Republic
 • 2 Mendel University in Brno, Czech Republic
 • 3 Slovak University of Agriculture, Nitra, Slovak Republic
 • 4 Slovak University of Agriculture, Nitra, Slovak Republic
 • 5 University of Ostrava, Czech Republic
Open access

The paper looks at the life situation of Czech and Slovak seniors between 2005 and 2016. The aim is to analyze data from the national standardized surveys (EU-SILC) and, based on the analyzed data, describe living conditions (an objectively measured standard of living and poverty rate) and subjective life satisfaction with an emphasis on seniors living in single-person households. The results show a large increase in the number of single-person households. The analysis of Czech households' income situation showed that the per-member monthly income for the whole population was similar to the average per-member income in households of seniors, while the group of the elderly living in single-person households appeared to be the most vulnerable one in terms of income. The differences between the seniors' incomes and expenditures indicated that about 40% of this data segment's members lived near the poverty line, while the most endangered segment members were seniors from single-person households.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bradley, F. J. (2004): Active Aging and Self-Esteem. The Gerontologist 44 (5): 724725.

 • Boudiny, K. (2013): Active Ageing: From Empty Rhetoric to Effective Policy Tool. Ageing and Society 33 (6): 10771098.

 • Chakravarty, S. R. (2010): Inequality, Polarization and Poverty. New York: Springer.

 • CZSO (2015): Počet obyvatel v obcích – k 1. 1. 2015. Počet obyvatel v regionech soudržnosti, krajích a okresech České republiky k 1. 1. 2015 [Population in Municipalities – on 1 January 2015. Population in Cohesion Regions, Regions and Districts of the Czech Republic on 1 January 2015]. Prague: ČSÚ. https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112015, accessed 29/12/2016.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CZSO (2016a): Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje) – Složení obyvatelstva podle věkových skupin [Czech Republic in International Comparison (Selected Data) – Population Composition by Age Groups]. Prague: ČSÚ. https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo, accessed: 29/12/2016.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CZSO (2016b): Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje) – Naděje dožití při narození [Czech Republic in International Comparison (Selected Data) – Expectancy of Life Survival at Birth]. Prague: ČSÚ. https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo, accessed: 29/12/2016.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CZSO (2016c): Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011) [Classification of Education (CZ-ISCED 2011)]. Prague: ČSÚ. https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_vzdelani_cz_isced_2011, accessed 29/12/2016.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Čevela, R.Kalvach, Z.Čevelová, L. (2012): Sociální gerontologie: Úvod do problematiky [Social Gerontology: Introduction]. Prague: GRADA.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eurostat (2017): Housing Statistics – Housing Quality. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics#Housing.quality, accessed 03/01/2017.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eurostat (2018a): EU Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). Methodology. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_–_introduction, accessed 20/05/2019.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eurostat (2018b): Glossary: Material Deprivation. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Material_deprivation, accessed 20/09/2018.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eurostat (2019): Database – Income and Living Conditions. https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/database, accessed 20/05/2019.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EUR-Lex (2013): Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council of 16 June 2003 concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1177&from=E N, accessed 20/05/2019.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Frankl, V. E. (2015): Lékařská péče o duši [Medical Soul Care]. Brno: Cesta.

 • Frankl, V. E. (2016a): A přesto říci životu ano: psycholog prožívá koncentrační tábor [Despite Saying Yes to Life, a Psychologist is Experiencing a Concentration Camp]. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Frankl, V. E. (2016b): Utrpení z nesmyslnosti života: psychoterapie pro dnešní dobu [Suffering from the Pointlessness of Life: Psychotherapy for Today]. Prague: PORTÁL.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gruss, P. (2009): Perspektivy stárnutí [Perspectives of Ageing]. Prague: PORTÁL.

 • Halleröd, B.Larsson, D. (2008): Poverty, Welfare Problems and Social Exclusion. International Journal of Social Welfare 17 (1): 1525.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Holmerová, I.Jurašková, B.Rokosová, M.Vaňková, H.Veleta, P. (2006): Aktivní stárnutí [Active Ageing]. Česká geriatrická revue 4 (3): 6368.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keller, J. (2009): Soumrak sociálního státu [Dusk of the Welfare State]. Prague: SLON.

 • Kis, A. B.Gábos, A. (2015): Consistent Poverty across the EU. Improve Discussion Paper. 15/22.

 • Kubalčíková, K.Havlíková, J.Hubíková, O.Dohnalová, Z. (2015): Sociální práce se seniory v kontextu kritické gerontologie [Social Work with Seniors in the Context of Critical Gerontology]. Brno: Masarykova univerzita.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mareš, P.Horáková, M.Rákoczyová, M. (2008): Sociální exkluze na lokální úrovni [Social Exclusion at Local Level]. Prague: VÚPSV.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MPSV (2002): Madridský mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí [Madrid International Action Plan on Ageing]. Prague: MPSV. http://www.mpsv.cz/files/clanky/1205/madrid.pdf, accessed 24/12/2016.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MPSV (2014): Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období 2013 až 2017 [National Action Plan for Positive Ageing for 2013–2017 Period]. Prague: MPSV. http://www.mpsv.cz/files/clanky/20851/NAP_311214.pdf, accessed 15/12/2016.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MPSV (2015): Zpráva o plnění Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 za rok 2014 [Report on the Implementation of the National Action Plan Promoting Positive Ageing for the Period 2013–2017 and for the Year 2014]. Prague: MPSV. http://www.mpsv.cz/files/clanky/21668/Zprava_o_plneni_NAP_214.pdf, accessed 23/12/2016.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MPSV (2016): Rada vlády pro seniory a stárnutí populace [Government Council for Seniors and Population Ageing]. Prague: MPSV. http://www.mpsv.cz/cs/2897, accessed 23/12/2016.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nekola, M.Geissler, H.Mouralová, M. (2011): Současné metodologické otázky veřejné politiky [Current Methodological Issues of Public Policy]. Prague: Karolinum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • OECD (2015): Ageing: Debate the Issues. Paris: OECD Publishing.

 • Pisarev, A. V. (2006): Factors of Employment in Retirement Age. Sociological Research 45 (1): 5977.

 • Piscová, M. (2014): Starnutie a starší l'udia: Podmienky a súvislosti [Ageing and Older People: Conditions and Context]. Bratislava: Sociologický ústav SAV.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Potančoková, M. Starnutie populácie Slovenska [Ageing of the Slovak Population]. http://www.infostat.sk/vdc/pdf/StarnutieVDC.pdf, accessed 15/04/2018.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Potůček, M.Radičová, I. (1999): Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce 1989 [Social Policy in the Czech Republic and Slovakia after 1989]. Prague: Karolinum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SO SR (2019): Databáza DATAcube [Database DATAcube]. http://datacube.statistics.sk, accessed 21/01/2018.

 • Stiglitz, J. E.Sen, A.Fitoussi, J. (2009): Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/118025/118123/Fitoussi+Commission+report, accessed 28/03/2019.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sýkorová, D. (2007): Autonomie ve stáří: kapitoly z gerontosociologie [Autonomy in Old Age: Chapters from Gerontosociology]. Prague: SLON.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sýkorová, D.Nytra, G.Tichá, I. (2014a): Bydlení v kontextu chudoby a stáří [Living in the Context of Poverty and Old Age]. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sýkorová, D.Tichá, I.Nytra, G. (2014b): Výzkum chudoby ve stáří [Research on Poverty in Old Age]. In: Baum, D.Gojová, A. (eds): Research Methods in Social Work. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Šprocha, B.Vaňo, B.Jurčová, D.Pilinská, V.Mészáros, J.Bleha, B. (2015): Populačný vývoj v Slovenskej republike 2014 [Population Development in the Slovak Republic 2014]. Bratislava: INFOSTAT. http://www.infostat.sk/vdc/pdf/Populacny_vyvoj_SR_2014.pdf, accessed 15/04/2018.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vágnerová, M. (2007): Vývojová psychologie II.: Dospělost a stáří [Developmental Psychology II: Adulthood and Old Age]. Prague: KAROLINUM.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vávrová, S. (2015): Decision-Making in Seniors Regarding Residential Social Services. Procedia – Social and Behavioral Sciences 174: 908915.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Veselý, A.Nekola, M. (2007): Analýza a tvorba veřejných politik (přístupy, metody a praxe) [Analysis and Creation of Public Policies (Approaches, Methods and Practices)]. Prague: SLON.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WHO (2002): Active Ageing: A Policy Framework. Madrid: WHO. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67215/1/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf, accessed 29/12/2016.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation