View More View Less
 • * University of Prešov, Bratislava, Slovakia
 • | ** University of Prešov, Bratislava, Slovakia
Full access

Cross Mark

Public administration in Slovakia since 1990 has under constant change and is related to the ongoing transitions and unstable political environment after the fall of the former regime. Political, professional intervention and interference, an absence of long-term vision in public administration, has resulted in chaos and despite the advice of experts created a constant cycle of problems from which other transforming countries should learn from. After more than 25 years of transformation Slovakia can boast about partial successes even in public administration. It has not only become a memento of mistakes but also an example of successful implementations of reforms, particularly in the area of decentralization of public administration.

 • Beblavý, M., ‘Management of Civil Service Reform in Central Europe’ in G Peteri (ed), Mastering Decentralization and Public Administration Reforms in Central and Eastern Europe (Open Society Institute 2002) 5572.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Belajová, A., Balázová, E., Ekonomika a manažment územnej samosprávy (SPU 2004).

 • Búšik, J., ‘Reformné procesy v štátnej správe’ in E Žárska and M Šebová (eds), Decentralizácia verejnej správy Slovenskej republiky – otvorené otázky (EUBA 2005) 718.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cabada, L., ‘Formální decentralizace a nefunkcní víceúrovnová správa jako prekážka procesu evropeizace – príklad Bosny a Hercegoviny’ in B Dancák, B. and V Hloušek (eds), Víceúrovnové vládnutí v Evrope: zkušenosti, problémy a výzvy (MU 2007) 91106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chapman, R. A. and others, Etika ve verejné službe pro nové tisíciletí (Slon 2003).

 • Cirner, M., ‘A Comparison of Public Administration in Ukraine, Poland and Slovakia’ in I Dudinská and I Kozárová (eds), Public Administration Reform in Ukraine: Lessons Learned from Slovakia and Poland (Vydavatelstvo Prešovskej univerzity 2014) 139153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cirner, M., ‘Reforma štátnej správy ESO – návrat k centralizácii verejnej správy na Slovensku?’ in V Bobáková and others (eds), Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie „Teória a prax verejnej správy“ (FVS UPJŠ 2013) 6171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cirner, M., Polacková, A., ‘Zákon o meste Košice – permanentná výzva pre politikov i samosprávu’ in D Ondrová (ed), Aktuálne problémy a výzvy verejnej správy (FVS UPJŠ 2012) 142148.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Drechsler, W., ‘Public Administration in Times of Crisis’ in R Kattel and W Mikulowski and BG Peters (eds) Public Administration in Times of Crisis (NISPAcee 2011) 1525.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gecíková, I., Papcunová, V., Metódy a techniky regionálnej analýzy (Sprint dva 2011).

 • Hamalová, M., Teória, riadenie a organizácia verejnej správy. 1. cast: Teória verejnej správy. (Merkury, spol. s r.o. 2007)

 • Hamalová, M., Papánková, S., ‘K aktuálnym problémom komunálnej reformy v SR’ in E Žárska and M Šebová (eds), Decentralizácia verejnej správy Slovenskej republiky – otvorené otázky (EUBA 2005).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hambálek, A., ‘10 rokov regionálnej autority v podmienkach Slovenskej republiky’ in T Mikuš (ed.), Otvorená samospráva I. Zborník z konferencie k 10. výrociu vzniku TSK (Úrad TTSK 2011) 111120.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hendrych, D., ‘Úvod do správní vedy’ in M Novák and others (eds), Úvod do studia politiky (Slon 2011) 377392.

 • Hloušek, V., Kopecek, L., ‘Konsolidace demokracie a hybridní režimy – slovenský a chorvatský prípad’ (2003) 5 Stredoevropské politické studie 1225.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kacala, J., Pisárciková, M., Považaj, M., Krátky slovník slovenského jazyka (Veda 2003) Available at: <slovnik.juls.savba.sk/?w=reforma=B04a> accessed 29 May 2015.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Klimovský, D., Základy verejnej správy (FVS UPJŠ 2008).

 • Kolarska–Bobinska, L., The Second Wave of Polish Reforms (Instytut Spraw Publicznych 2000).

 • Kovácová, E., Verejná správa na Slovensku. Úlohy a postavenie územnej samosprávy (FPVaMV UMB 2010).

 • Kozovský, D., ‘Otvorené otázky fiškálnej decentralizácie v SR’ in E Žárska and M Šebová (eds), Decentralizácia verejnej správy Slovenskej republiky – otvorené otázky (EUBA 2005) 96102.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Králik, J., Samospráva a jej miesto v politickom systéme (FPVaMV UMB 2007).

 • Light, C. P., ‘The Tides of Reform Revisited: Patterns in Making Government Work’ in R Stillman J. (ed). Public Administration. Concepts and Cases (Wadsworth 2010) 372390.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Machyniak, J., ‘Aktuálne problémy verejnej správy – výsledok zápasu o moc’ in D Ondrová (ed), Aktuálne problémy a výzvy verejnej správy (FVS UPJŠ 2012) 122130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Matei, A., Popa, F., ‘Impact of Decentralisation on the Corruption Phenomenon’ in J Nemec and BG Peters (eds), State and Administration in a Changing World (NISPAcee 2010) 259269.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Neubauerová, E., Financné aspekty decentralizácie verejnej správy (Ekonóm 2003).

 • Nižnanský, V., Decentralizácia na Slovensku. Bilancia nekonecného príbehu 1995–2005 (Úrad vlády SR 2005).

 • Nižnanský, V., ‘Spolocenský, historický a európsky kontext reformy verejnej správy na Slovensku’ in G Mesežnikov and V Nižnanský (eds), Reforma verejnej správy na Slovensku 1998–2002. Súvislosti, aktéri, volby (Inštitút pre verejné otázky 2002).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nižnanský, V., ‘Spor o charakter štátu a decentralizácia’ in M Bútora and M Kollár and G Mesežnikov and Z Bútorová (eds), Kde sme? Mentálne mapy Slovenska (Kalligram 2010) 170180.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pilát, J., ‘Inštitucionálny aspekt reformy verejnej správy’ in G Mesežnikov and V Nižnanský (eds), Reforma verejnej správy na Slovensku 1998–2002. Súvislosti, aktéri, volby (Inštitút pre verejné otázky 2002).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pomahac, R., Vidláková, O., Verejná správa (C. H. Beck 2002).

 • Pomahac, R., Základy teorie verejné správy (Aleš Cenek 2011).

 • Slavík, V., Geografia verejnej správy (UK 2011).

 • Sotolár, J., Zákon o obecnom zriadení(Sotac 2003).

 • Vavrová, V., Krbatová, L., ‘Velká zmena na úradoch od októbra’, Pravda (2013). Available at: <http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/284299-kalinak-reforma-esousetri-este-viac> accessed 8 September 2015.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vavrová, V., ‘Premena úradov bude tažkou skúškou’, Pravda (2013). Available at: <http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/284468-premena-uradov-bude-tazkou-skuskou/>. accessed 8 September 2015.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vykoupilová, H.Více úrovnové vládnutí v Evrope: koncepce, modely, typy’ in B Dancák and V Hloušek (eds), Víceúrovnové vládnutí v Evrope: zkušenosti, problémy a výzvy (MU 2007) 1327.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Waisová, Š., ‘„Jedna velikost nesedí všem“: K cemu vede aplikace neoliberálního konceptu vládnutí ve slabých státech?’ in B Dancák and V Hloušek (eds), Víceúrovnové vládnutí v Evrope: zkušenosti, problémy a výzvy (MU 2007) 107120.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Žárska, E., Cernénko, T., Kozovský, D., Verejná správa I.(EKONÓM 2010).

 • Žárska, E., Kozovský, D., Teoretické a praktické aspekty fiškálnej decentralizácie(Vydavatelstvo EKONÓM 2008).