View More View Less
 • 1 University of Debrecen
Full access

Abstract

Juristische Grundlehre is the representative work of Felix Somló’s oeuvre and is an early classic in the general theory of law. The book takes a clear position on the necessity of such a general theory. A scientific study of the law cannot be based on explanations of theories focusing on the content of positive law since these theories are necessarily particular.

The question is, however, how to explain the substance of general concepts: should one do so within the framework of a general theory, one that is independent of the content of positive law, as suggested by Somló, or by referring it explicitly to the explanation of that content? In contrast, theories of positive law, such as the doctrinal approach to public law, argue for the latter and regard the scientific study of the law as related to the explanation of its content. Thus, the development of general legal concepts would also be linked to that explanation.

It will be shown that Somló takes position on a number of conceptual issues within the framework of his foundational legal doctrine, which were in the focus of contemporary debates on Hungarian public law. It is for this reason that the present paper focuses on the chapters of Somló’s book that make arguments similar to those of public-law theories. These considerations show closer links to the debates of contemporary public-law scholarship than what would follow from Somló’s formalist theoretical aims as formulated in Grundlehre.

 • Austin, John, ‘The Uses of Study of Jurisprudence, 1863’ in Berlin, Isaiah, Hampshire, Stuart, and Woolheim, Richard (eds) The Province of Jurisprudence Determined and The Uses of Study of Jurisprudence (Weidenfeld and Nicolson 1954) 36769.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bergbohm, Carl, Jurisprudenz und Rechtsphilosophie. Kritische Abhandlungen (Duncker & Humblot 1892).

 • Buza, László, Államterület és területi fenségjog. Államjogi tanulmány. (State Territory and Territorial Sovereignty: A Study in State Law.) (Grill 1910)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Concha, Győző, Közjog és magyar közjog (Public law and Hungarian public law) (1891) 2 Magyar Igazságügy 4662.

 • Csekey, István, Nagy Ernő és a magyar közjogírás új iránya (Ernő Nagy and the new current of Hungarian public law scholarship) (Franklin 1926).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eckhart, Ferenc, A Jog- és Államtudományi Kar története 1667–1935 (History of the Faculty of Law and Political Sciences, 1667 to 1935) (Királyi Magyar Tudomány-Egyetem 1936).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ereky, István, Tárgyi és alanyi jogok rendszere (A System of Objective and Subjective Rights) (Dunántúl Egyetemi Nyomda 1928).

 • Funke, Andreas, Allgemeine Rechtslehre als juristische Strukturtheorie (Mohr Siebeck 2004).

 • Funke, Andreas, ‘Felix Somló’s Legal Philosophy: content, critique, counterparts’ in Melkevik, Bjarne (ed), Festschrift Csaba Varga (Pázmány 2012) 15363.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Funke, Andreas and Sólyom, Péter: ‘Einleitung’ in Funke, Andreas and Sólyom, Péter (eds) Verzweifelt objektiv (Böhlau 2013).

 • Funke, Andreas, ‘What’s left? Felix Somló’s impact on legal theory and on legal doctrine’ (2018) Acta Juridica 59 (2) 14555.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hart, Herbert, ‘Postscript’ in The Concept of Law (2nd ed., Clarendon 1994).

 • Hart, Herbert, The Concept of Law (Clarendon 1961).

 • Horváth, Attila, ‘A gyülekezési jog elméletének és gyakorlatának története Magyarországon 1989-ig’ (The History of the Right of Assembly in Hungary before 1989: Theory and Practice) (2007) 1 Jogtörténeti Szemle 415.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jakab, András, ‘A magyar alkotmányjog-tudomány története és jelenlegi helyzete’ (History and Present State of Constitutional Scholarship in Hungary) in Jakab, András and Menyhárd, Attila (eds), A jog tudománya. Tudománytörténeti és tudományelméleti írások, gyakorlati tanácsokkal (HVG–Orac 2015) 15992.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jászi, Viktor, ‘Két magyar közjog I–II.’ (Two Books on Hungarian Public Law) (1901) 1–2 Huszadik Század 11121; 20115s.

 • Jászi, Viktor, A magyar közigazgatási jog alapvonalai (Outline of Hungarian Administrative Law) Vol. 1 (Hegedűs és Sándor 1907).

 • Jászi, Viktor, ‘A pragmatica sanctio és a házi törvények’ (The Pragmatica Sanctio and the Dynastic Laws) in Magyar Jogászegyleti Értekezések, vol. XXV. (Franklin 1902)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jellinek, Georg, Die rechtliche Natur der Staatenverträge. Eine Beitrag zur juristischen Construktion der Völkerrecht (Alfred Hölder 1880).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jellinek, Georg, Allgemeine Staatslehre (3rd edn, Verlag v. O Häring 1914).

 • Joó, Gyula, A magyar törvény fogalma és jogi természete jogtörténeti és összehasonlító alapon (The Concept and Legal Nature of Hungarian Statutes: A Historical and Comparative Study) (Sziládi 1908).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kelsen, Hans, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre (2nd edn., Mohr 1923)

 • Kelsen, Hans, Allgemeine Staatslehre (Springer 1925).

 • Kmety, Károly, A magyar közjog tankönyve (Hungarian Public Law) (Grill 1911).

 • Kmety Károly , A királyválasztás joga [The Right to Elect the King] (1920) 1 Magyar Jogi Szemle 616.

 • Kmety, Károly, Magyar közjog (Hungarian Public Law) (6th ed., Grill, 1926).

 • Kovács, István, ‘A magyar közjogi pozitivizmus és Buza László első monográfiái’ (Hungarian Public-Law Positivism and the First Monographs of László Buza), in Buza László Emlékkönyv (1958) 13147.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kremer, Carsten, Die Willensmacht des Staates. Die gemeindeutsche Staatsrechtslehre des Carl Friedrich Gerber (Klostermann 2008).

 • Korioth, Stefan, ‚Die Staatszwecklehre Georg Jellineks’ in Paulson, Stanley und Schulte, Martin (Hrsg.) Georg Jellinek: Beiträge zu Leben und Werk (Mohr Siebeck 2000) 11732.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miru, György, ‚Kísérlet az állam körül. Schvarcz Gyula reformtervei a dualizmuskorabeli alkotmányosság továbbfejlesztésére’ (An Experiment around the State: The Reform Plans of Gyula Schvarcz on Constitutional Development in the Dualist Era) (1999) 1–2 Aetas 86111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Molnár, Kálmán, A két világháború közötti provizórium közjogi mérlege (The Interim Regime of the Interwar Period: An Assessment) (Karl Lajos Könyvkiadó 1945).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy, Ernő, Magyarország közjoga (The Public Law of Hungary) (Eggenberger 1887).

 • Nagy, Ernő, A közjog tudományos műveléséről (On the Scholarship of Public Law) (1902) 21; 23; 25 Jogtudományi Közlöny 18182, 19899, 21517.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy, Ernő, ‘Válasz’ (Response) (1891) 5 Magyar Igazságügy 43752.

 • Nagy, Ernő, Magyarország közjoga (The Public Law of Hungary) (4th ed., 1901).

 • Pauly, Walter, Der Methodenwahl im deutschen Spätkonstitutionalismus (Mohr 1993).

 • Péter, László, ‘The Holy Crown of Hungary, Visible and Invisible’ (2003) 3 The Slavonic and East European Review 421510.

 • Péter, László, ‘Az 1905. évi alkotmányválság, a „magyarkérdés” az angol sajtóban és Scotus Viator pálfordulása’ (The 1905 Constitutional Crisis, the ‘Hungarian Question’ in English Press, and Scotus Viator’s Change of Mind), in Péter, László, Az Elbától keletre (Osiris 1998) 290338.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Polner, Ödön, Magyarország és Ausztria közjogi viszonya. Történeti kifejlődésében és jelen alakjában. (The Constitutional Relationship of Hungary and Austria: Its Historical Devalopment and Current Shape) (Singer és Wolfner 1891).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Révész, T. Mihály: A sajtószabályozás kezdetei és hőskora (The Beginnings and Early Period of Press Regulation) in Máthé, Gábor, Révész T., Mihály and Gosztonyi, Gergely (eds.) Jogtörténeti Parerga. Ünnepi tanulmányok Mezey Barna 60. születésnapja tiszteletére (ELTE 2013) 30112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schönberger, Christoph, ‘Hans Kelsen “Hauptprobleme der Staatsrechtslehre.” Der Übergang vom Staat als Substanz zum Staat als Funktion’ in Jestaedt, Matthias (ed): Hans Kelsen Werke Band 2 (Mohr Siebeck 2011) 2335.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schönberger, Christoph, ‘Ein Liberaler zwischen Staatswille und Volkswille’ in Paulson, Stanley and Schulte, Martin (eds), Georg Jellinek: Beiträge zu Leben und Werk (Mohr Siebeck 2000) 332.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schvarcz, Gyula, ‘Tanulmány a magyar államjogi irodalom újabb termékeiről’ (An Overview of New Developments in Hungarian Constitutional Scholarship) (1887) 1 Magyar Igazságügy 2335.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schweitzer, Gábor, A magyar királyi köztársaságtól a magyar köztársaságig. Közjog- és tudománytörténeti tanulmányok (From the Royal Hungarian Republic to the Republic of Hungary: Studies on the History and Scholarship of Public Law) (Publikon 2017).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sólyom, Péter, Jogászi módszer és politika (Juristic Method and Politics) (Gondolat 2016).

 • Somló, Felix (Bódog), Juristische Grundlehre (Felix Meiner 1917).

 • Somló, Bódog, Jogbölcseleti előadások (Lectures on Legal Philosophy) vol. I–II. (Kolozsvár 1906) 2123.

 • Szabadfalvi, József, ‘The Role of Bódog Somló the Revival the Hungarian Legal Philosophy’ (2007) 4 Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 54050.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, Miklós, ‘Die Blütezeit der modernen Rechtsphilosophie in Ungarn’ in Nußberger, Angelika and von Gall, Caroline (eds), Rechtsphilosophisches Denken im Osten Europas (Mohr 2015) 409521.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, Szilárd ‘Jászi Viktor’ in P. Szabó, Béla (ed) ‘Ernyedetlen szorgalommal…’ A Debreceni Tudományegyetem jogász professzorai (1914–1949) (DUP 2014) 4565.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szamel, Lajos, A magyar közigazgatástudomány (Hungarian Administrative Law Scholarship) (Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó 1977)

 • Szászy Schwarz, Gusztáv, Parerga. Vegyes jogi dolgozatok (Miscellaneous Legal Papers) (Athenaeum 1912).

 • Szente, Zoltán ‘Az angol és magyar párhuzamos alkotmányfejlődés mítosza’ (The Myth of Parallel Constitutional Development in Britain and Hungary) (2016) 2 Közjogi Szemle 2332.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács, Imre, ‘Polner Ödön és a közjogi dogmatizmus’ (Ödön Polner and the Doctrinal Approach to Public Law) (1958) 1 Acta Facultatis Politico-Juridicae Universitatis Scientiarum Budapestiensis De Lorando Eötvös Nomitatae 5381.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács, Péter, ‘Somló Bódog élet- és pályarajza dokumentumokkal illusztrálva’ (The Life and Carreer of Bódog Somló, Illustrated with Documents) (2016) 4 Jog – Állam – Politika 373.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Twining, William, ‘General and Particular Jurisprudence: Three Chapters in a Story’ in William Twining, Law in Context. Enlarging a Discipline (OUP 1997) 14979. 23940.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga, Norbert and P. Szabó, Béla, ‘Barabási Kun József’ in P. Szabó, Béla (ed), ‘Ernyedetlen szorgalommal…’ A Debreceni Tudományegyetem jogász professzorai (1914–1949) (DUP 2014) 31942

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wilhelm, Walter, Zur juristischen Methodenlehre im 19. Jahrhundert. Die Herkunft der Methode Paul Labands aus der Privatrechtswissenschaft (Klostermann 1958).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ződi, Zsolt: ‘Erény és tudomány. Somló Bódog állam- és jogbölcseleti munkássága’ (Virtue and Scholarship: Somló’s Work on the Philosophy of State and Law) in Loss, Sándor et al. (eds), Portrévázlatok a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből (Bíbor 1995) 63141.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ződi, Zsolt, ‘Az ígérő jog elmélete Somló Juristische Grundlehréjében’ (The Concept of Promising Law in Felix Somló’s Juristische Grundlehre) (2016) 2 Acta Univ. Sapientiae, Legal Studies 34562.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
Submit Your Manuscript

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: 

Co-Editors:

 • Viktor LŐRINCZ
 • Miklós KÖNCZÖL

Editors:

 • Samanatha CHEESMAN
 • Zsuzsa FEJES
 • Fruzsina GÁRDOS-OROSZ
 • Attila KUN
 • Gábor SULYOK
 • Márton VARJU

   

Editorial Board

 • Attila BADÓ
 • Mátyás BÓDIG (Aberdeen)
 • Zoltán CSEHI
 • Péter CSERNE (Hull)
 • Balázs GELLÉR
 • András JAKAB
 • Miklós KIRÁLY
 • György KISS
 • Jan KUDRNA (Praha)
 • Herbert KÜPPER (Regensburg)
 • Konrad LACHMAYER (Durham)
 • Andzrej Stanislaw MĄCZYŃSKI (Kraków)
 • Guido PFEIFER (Frankfurt am Main)
 • Miklós SZABÓ
 • Zoltán SZENTE
 • G.J.J. Heerma VAN VOSS (Leiden)
 • Bernd WAAS (Frankfurt am Main)
 • Fryderyk ZOLL (Osnabrück)

Advisory Board

 • Péter ERDŐ
 • Gábor HAMZA
 • Attila HARMATHY
 • László KECSKÉS
 • Tibor KIRÁLY
 • László KORINEK
 • László SÓLYOM
 • Lajos VÉKÁS
 • Imre VÖRÖS

Hungarian Journal of Legal Studies
P.O. Box 25
HU–1250 Budapest,Hungary
Phone: (36 1) 355 7384
Fax. (36 1) 375 7858
E-mail: acta.juridica@tk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Information technology and the Law
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Worldwide Political Science Abstracts
 • SCOPUS
 • Cabell's Directories
 • HeinOnline

 

2020  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,158
Scimago
Quartile Score
Law Q3
Scopus
Cite Score
40/78=0,5
Scopus
Cite Score Rank
Law 447/722 (Q3)
Scopus
SNIP
0,202
Scopus
Cites
12
Scopus
Documents
0
Acceptance
Rate
84%

 

2019  
Scimago
H-index
2
Scimago
Journal Rank
0,128
Scimago
Quartile Score
Law Q3
Scopus
Cite Score
31/88=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Law 480/685 (Q3)
Scopus
SNIP
0,247
Scopus
Cites
22
Scopus
Documents
2
Acceptance
Rate
8%

 

Hungarian Journal of Legal Studies
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 480 EUR / 600 USD
Print + online subscription: 544 EUR / 680 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 492 EUR / 612 USD
Print + online subscription: 556 EUR / 696 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Hungarian Journal of Legal Studies
Language English
Size B5
Year of
Foundation
2016 (1959)
Publication
Programme
2020 Volume 61
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 2498-5473 (Print)
ISSN 2560-1067 (Online)