Authors:
Tímea Drinóczi University of Pécs, Hungary
Kenyatta University

Search for other papers by Tímea Drinóczi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Agnieszka Bień-Kacała Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland

Search for other papers by Agnieszka Bień-Kacała in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Full access

Abstract

The Hungarian and Polish observations show how the use of the public law is limited in illiberal constitutional states. This paper claims that certain non-legal reasons for effective successful transformation to an illiberal state, such as the emergence of populist rhetoric and morality; the clear lack of political self-restraint and the inability or unwillingness of the people to form a strong and capable civil society or to raise their voice against extreme views or resist an aggressive and clearly unfounded political campaign, have been pre-determined and influenced by the historical and socio-psychological particularities of the nations in question. If this is indeed the case, this may offer another, though obviously non-conclusive, explanation as to why public law measures and mechanisms have failed to preserve liberal democracy.

The paper concludes that overturning illiberal constitutionalism by either political or constitutional and legal means, at the present time, seems doubtful, if not impossible. The historically and psychologically determined national and constitutional identities of Hungary and Poland are not apt to nurture liberal constitutionalism in the long term.

 • Ady, Endre , ‘Ismeretlen Korvin-kódex margójára’ (Side-Note to the Unknown Korvin-Codex) 1905 Figyelő

 • Augustyniak, Piotr , Homo Polacus. Eseje o polskiej duszy (Homo Polacus. Essays about Polish Soul) (Znak 2015).

 • Bar-Tal, Daniel, Chernyak-Hai, Lily, Schori, Noa and Gundar, Ayelet, ‘A Sense of Self-perceived Collective Victimhood in Intractable Conflicts’ (2009) 874 International Review of the Red Cross 237.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bień-Kacała Agnieszka , Równość czy hierarchiczność? Kilka słów o wartościach w państwie, prawie i społeczeństwie, (Equality or Hierarchy? A Few Words about Values in the State, Law and Society), Gdańskie Studia Prawnicze, Vol. XL, (2018) 1730.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bień-Kacała, Agnieszka , ‘Poland within the EU: Dealing with Populist Agenda’, 4 Osteuropa Recht (2017) 42843.

 • Bilewicz, Michał , Między idealizacją a hiperkrytycyzmem. Polska niepamięć historyczna i jej źródła (Between Idealization and Hypercriticism. Poland Historical Oblivion and its Sources) (2018) Instytut Studiów Zaawansowanych, Warszawa, Seria ANALIZY, September 18.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bilewicz, Michał , Być gorszymi (To be Worse) (Uniwersytet Warszawski 2008) 4347.

 • Blokker, Paul , New Democracies in Crisis? (Routledge 2015).

 • Boyd, David V. and Salusinszky, Imre (eds) Re-reading Frye (University of Toronto Press 1999).

 • Bugarić, Bojan , ‘A Crisis of Constitutional Democracy in post-Communist Europe: “Lands in-between” Democracy and Authoritarianism’ (2015) 1 I-CON.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chmaj, Marek , Sejm ‘kontraktowy’ w transformacji systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej (The ‘Contracted’ Sejm in the Transformation of the Political System of the Republic of Poland) (Wydawnictwo UMCS 1996).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Doliński, Dariusz, Grzyb, Tomasz, Posłuszni do bólu. O uległości wobec autorytetu w 50 lat po eksperymencie Milgrama (Painfully Obedient. On the Submission to Authority 50 Years after Milgram's Experiment) (Smak Słowa 2017).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Drinóczi, Tímea and Bień-Kacała, Agnieszka, ‘Constitutions and Constitutionalism Captured: Shaping Illiberal Democracies in Hungary and PolandGerman Law Journal (summer, 2019, forthcoming).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Drinóczi, Tímea and Bień-Kacała, Agnieszka, ‘Illiberal Constitutionalism in Hungary and Poland: The Case of Judicialization of Politics’ in Agnieszka Bie ń-Kacała, Lóránt Csink, Tomasz Milej, Maciej Serowaniec (eds), Liberal Constitutionalism – Between Individual and Collective Interests (WPiA UMK, Toruń, 2017), 73108.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Drinóczi, Tímea and Bień-Kacała, Agnieszka, ‘The DNA of Illiberal Constitutionalism: Failure of Public Law Mechanisms and an Emotionally Unstable Identity. A Hungarian and Polish Insight’, Research Group Illiberal Democracy (forthcoming).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Drinóczi, Tímea , ‘Constitutional Politics in Contemporary Hungary’, (2016) 1 Vienna Journal of International Constitutional Law 6398.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gross, Jan Tomasz , Fear: Anti-Semitism in Poland After Auschwitz, Random House 2006.

 • Gross, Jan Tomasz , Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów (Golden Harvest. What was Happening on the Outskirts of the Extermination of the Jews) (Znak 2011).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gross, Jan Tomasz , Neighbors: The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne, Poland (Princeton University Press 2001).

 • Kumm, Mattias , ‘The Idea of Thick Constitutional Patriotism’ (2005) 6 German Law Journal.

 • Ladányi, János , Önpusztító nemzeti habitus (Self-destructive National Habitus) (L'Harmattan, 2015) 1923.

 • Lendvai, Paul , The Hungarians: A Thousand Years of Victory in Defeat (Princeton University Press 2004).

 • Leszczyński, Adam , No dno po prostu jest Polska. Dlaczego Polacy tak bardzo nie lubią swojego kraju i innych Polaków [Poland Hits Rock Bottom. Why Poles Do not Like their Country and other Poles] (W.A.B. 2017) 25564.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mazmanyan, Armen , ‘Judicialization of Politics: The Post-Soviet way’, (2015) 13 1 I-CON 20018.

 • Menocal, Alina Rocha, Fritz, Verena, Rakner, Lise, ‘Hybrid Regimes and the Challenge of Deepening and Sustaining Democracy in Developing Countries’, (2008) 1 South African Journal of International Affairs 3335.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Michalik, Eliza and Santorski, Jacek, Polska na kozetce (Poland on the couch) (Książki Burda 2016).

 • Miłosz, Czesław , Historia literatury polskiej (History of Polish Literature) (Znak 1993) 26364.

 • Popp-Baier, Ulrike , ‘Narrative Psychology’ in Runehov ALC and Oviedo L (eds), Encyclopedia of Sciences and Religions (Springer 2013).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ruprik, Jacques , ‘Emerging Illiberalism in the East’, (2016) 4 Journal of Democracy 7784.

 • Sokolewicz, Wojciech , ‘Rzeczpospolita Polska – demokratyczne państwo prawne (Uwagi na tle ustawy z 29 XII 1989 o zmianie Konstytucji) (Republic of Poland – A Democratic Legal State (Remarks on the Background of the Act of 29 December 1989 on the Amendment of the Constitution) (1990) 4 Państwo i Prawo 1214;

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spiró, György ‘Két középkelet-európai mentalitás az államiság szempontjából’ [Two Central European Mentality with Regard to Stateness] (2007) 6 2000 Irodalmi és Társadalmi havi lap 7.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stolarski, Maciej, Zimbardo, Philip, ‘Czas na Polskę! O perspektywie czasowej Polski i Polaków’ (Time for Poland! On the Time Perspective of Poland and Poles) in Zajenkowska, Anna (ed), Polska na kozetce. Siła obywatelskiej refleksyjności (Smak Słowa 2016) 22740.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szmyt, Andrzej , ‘Dokonywanie zmian przepisów konstytucyjnych (Making Changes to the Constitutional Provisions) in Zubik, Marek (ed), 20 lat transformacji ustrojowej w Polsce (Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010) 10674.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tarnowska, Anna , ‘The Sovereignty Issue in the Public Discussion in the Era of the Polish 3rd May Constitution (1788 – 1792)’ in Ulrike Müßig (ed), Reconsidering Constitutional Formation I, National Sovereignty, A Comparative Analysis of the Juridification by Constitution (Springer International Publishing, 2016) 21564.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Trzebiński, Jerzy and Drogosz, Marek, ‘Historie, które kształtują nasze życie: o konsekwencjach proaktywnych i defensywnych autonarracji’ (Stories that Shape our Life: on the Proactive and Defensive Consequences of Auto-narration) in Drogosz, Marek (ed), Jak Polacy przegrywają, jak Polacy wygrywają (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2005) 14965.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wojciechowski, Zygmunt , Nacjokratyzm, czyli rządy sejmikowe (Drukarnia Uniwersytetu Poznańskiego Poznań, 1936) 2021.

 • Wojciszke, Bogdan , ‘Przedmowa’ [‘Preface’] in Wojciszke Bogdan (ed), Jacy są Polacy? Badania opinii społecznej jako źródło wiedzy psychologicznej [What are Poles Like. Social Feedback Survey as a Source of Psychological Knowledge] (Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warsaw 1995) 58.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wrzesiński, Wojciech , Charakter narodowy Polaków. Z rozważań historyka (National Character of Poles. From the Historian's Reflections) (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2004).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zajenkowska Anna (ed), Polska na kozetce. Siła obywatelskiej refleksyjności (Poland on the Couch. The Power of Civic Reflexivity) (Smak Słowa 2016).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zamoyski, Adam , The Polish Way: A Thousand-Year History of the Poles and Their Culture (Hippocrene Books 2012).

 • Zászkaliczky, Márton , ‘Eszmetörténeti szempontok a történeti alkotmányosság közép- és kora újkori magyarországi történetéhez’ (Some Considerations on the Hungarian Mediaeval and Modern History of the Historical Constitutionalism, from the Perspective of History of Ideas) (2015) 3 Közjogi Szemle 1425.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Żechowski, Cezary , ‘Historia jako źródło (nieświadomych) cierpień’ [‘History as a source of (unaware) suffering’] in Zajenkowska Anna (ed), Polska na kozetce. Siła obywatelskiej refleksyjności (Smak Słowa 2016) 14352.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 1.

  A magyar identitás szabadságharcos – interjú Szabó Zsolttal, az ELTE Szociálpszichológia tanszékének adjunktusával (Freedom Fighter of the Hungarian Identity – Interview with Zsolt Szabó, lecturer from the ELTE Social Psychology Department), <http://mindset.co.hu/a-magyar-identitas-szabadsagharcos-interju-szabo-zsolttal-az-elte-szocialpszichologiatanszekenek-adjunktusaval/> accessed 1 November 2018.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2.

  Bibó, István , Válogatott tanulmányok I-IV, Második kötet: Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem (Selected papers I-IV, 2nd vol: Distorted Hungarian Character, Hungarian History with a Dead End) (1948), <http://mek.oszk.hu/02000/02043/html/350.html> accessed 1 November 2018.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3.

  Biernat, Stanisław and Kawczyńska, Monika, Though this be Madness, yet there's Method in't: Pitting the Polish Constitutional Tribunal against the Luxembourg Court, VerfBlog, 2018/10/26, <https://verfassungsblog.de/though-this-be-madness-yet-theres-method-int-the-application-of-the-prosecutor-general-to-the-polish-constitutional-tribunal-to-declare-the-preliminary-ruling-procedure-unconstitut/> accessed 1 November 2018.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4.

  Cherviatsova, Alina , ‘Memory Wars: The Polish-Ukrainian Battle about History’, VerfBlog, 2018/2/09, <https://verfassungsblog.de/memory-wars-the-polishukrainian-battle-about-history/> accessed 1 November 2018.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5.

  Cieger, András , ‘Alkotmányosság és nemzeti identitás – a magyar történelem kontextusában. Vázlat’ (Constitutionalism and National Identity – in the Context of Hungarian History. Draft), <http://atelier.org.hu/upload/category/mta_elte_atelier/kotoerok1.3_cieger_andras.pdf> accessed 1 November 2018.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6.

  Csordás, Gábor , ‘A Farewell to Central Europe’ (July 2016), <https://www.literaturhauseuropa.eu/en/observatory/blog/a-farewell-to-central-europe> accessed 1 November 2018.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7.

  Fülöp, Éva, Csertő, István, Ilg, Barbara, Szabó, Zsolt, Slugoski, Ben and László, János, ‘Emotional Elaboration of Collective Traumas in Historical Narratives’, <http://real.mtak.hu/20201/3/emotional_elaboration_of_collective_traumas.pdf> accessed 1 November 2018.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8.

  Fülöp, Éva, Péley, Bernadette and László, János, ‘A történelmi pályához kötött érzelmek magyar történelmi regényekben’ (History-related Emotions in Hungarian Historical Novels), <http://real.mtak.hu/2385/1/49413_ZJ1.pdf> accessed 1 November 2018.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9.

  Gliszczyńska-Grabias, Agnieszka and Śledzińska-Simon, Anna, ‘Victimhood of the Nation as a Legally Protected Value in Transitional States – Poland as a Case Study’, <https://ssrn.com/abstract=3120407> accessed 1 November 2018.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10.

  László, János , Narratív pszichológia (Narrative Psychology) 4 Pszichológia (2008), <http://real.mtak.hu/2385/1/49413_ZJ1.pdf> accessed 1 November 2018.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11.

  Murray, Michael , ‘Narrative psychology and narrative analysis’ in PM Camic, JE Rhodes, L Yardly (eds), Qualitative Research in Psychology. Expanding Perspectives in Methodology and Design (Washington, DC, American Psychological Association 2003), <https://www.researchgate.net/publication/274889276_Chapter_6_Narrative_psychology_and_narrative_analysis> accessed 1 November 2018.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12.

  Nemesi mentalitás. Magyar néprajz VIII’ (Mentality of noblemen. Hungarian folklore) <http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/08/96.html> and ‘Chapter XIV The Decline of the Gentry and the Novel’, <https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/a-history-of-hungarian-literature-from-the-earliest-times-to-the-mid-1970s-lorant-czigany-47D8/chapter-xiv-the-decline-of-the-gentry-and-the-novel-4B1D/-> accessed 1 November 2018.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13.

  Petőfi, Sándor , ‘I am a Magyar’, <http://mek.oszk.hu/06500/06567/06567.htm#11> accessed 1 November 2018.

 • 14.

  Sadurski, Wojciech , ‘The Holocaust Law Triggers Unanticipated Consequences’, Int'l J Const L Blog, 14 March 2018, <http://www.iconnectblog.com/2018/03/the-holocaust-law-triggers-unanticipatedconsequences> accessed 1 November 2018.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15.

  Vincze, Orsolya and László, János, ‘A narratív perspektíva szerepe a történelemkönyvekben (The Role of Narratives in History Textbooks), <http://real.mtak.hu/2385/1/49413_ZJ1.pdf> accessed 1 November 2018.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
Submit Your Manuscript

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: 

Co-Editors:

 • Viktor LŐRINCZ
 • Miklós KÖNCZÖL

Editors:

 • Samanatha CHEESMAN
 • Zsuzsa FEJES
 • Fruzsina GÁRDOS-OROSZ
 • Attila KUN
 • Gábor SULYOK
 • Márton VARJU

   

Editorial Board

 • Attila BADÓ
 • Mátyás BÓDIG (Aberdeen)
 • Zoltán CSEHI
 • Péter CSERNE (Hull)
 • Balázs GELLÉR
 • András JAKAB
 • Miklós KIRÁLY
 • György KISS
 • Jan KUDRNA (Praha)
 • Herbert KÜPPER (Regensburg)
 • Konrad LACHMAYER (Durham)
 • Andzrej Stanislaw MĄCZYŃSKI (Kraków)
 • Guido PFEIFER (Frankfurt am Main)
 • Miklós SZABÓ
 • Zoltán SZENTE
 • G.J.J. Heerma VAN VOSS (Leiden)
 • Bernd WAAS (Frankfurt am Main)
 • Fryderyk ZOLL (Osnabrück)

Advisory Board

 • Péter ERDŐ
 • Gábor HAMZA
 • Attila HARMATHY
 • László KECSKÉS
 • Tibor KIRÁLY
 • László KORINEK
 • László SÓLYOM
 • Lajos VÉKÁS
 • Imre VÖRÖS

Hungarian Journal of Legal Studies
P.O. Box 25
HU–1250 Budapest,Hungary
Phone: (36 1) 355 7384
Fax. (36 1) 375 7858
E-mail: acta.juridica@tk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Information technology and the Law
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • Worldwide Political Science Abstracts
 • SCOPUS
 • Cabell's Directories
 • HeinOnline

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0.129
Scimago Quartile Score

Law Q4

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
Law 687/885 (22nd PCTL)
Scopus
SNIP
0.132

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,109
Scimago Quartile Score Law (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,4
Scopus
CIte Score Rank
Law 530/801 (Q3)
Scopus
SNIP
0,076

2020  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,158
Scimago
Quartile Score
Law Q3
Scopus
Cite Score
40/78=0,5
Scopus
Cite Score Rank
Law 447/722 (Q3)
Scopus
SNIP
0,202
Scopus
Cites
12
Scopus
Documents
0
Acceptance
Rate
84%

 

2019  
Scimago
H-index
2
Scimago
Journal Rank
0,128
Scimago
Quartile Score
Law Q3
Scopus
Cite Score
31/88=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Law 480/685 (Q3)
Scopus
SNIP
0,247
Scopus
Cites
22
Scopus
Documents
2
Acceptance
Rate
8%

 

Hungarian Journal of Legal Studies
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 504 EUR / 612 USD
Print + online subscription: 572 EUR / 696 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Hungarian Journal of Legal Studies
Language English
Size B5
Year of
Foundation
2016 (1959)
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 2498-5473 (Print)
ISSN 2560-1067 (Online)