Author:
István Murányi BTK Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Search for other papers by István Murányi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt:

A közelmúltban több kutatás is foglalkozott a fiatalok nemzeti identitásának és csoportközi előítéletességének leírásásával, valamint a köztük fennáló kapcsolat empirikus igazolásával. A nemzeti identitás és az előítéletesség tipikusan létező típusai közötti korreláció és/vagy ok-okozati modell részletes, valamilyen szociokulturális jellemző alapján történő komplex vizsgálatára gyakorlatilag nem találunk példát a hazai szakirodalomban. Ezért – felhasználva az azonos koncepciót és operacionalizálást követő „Iskola és Társadalom 2017” kutatássorozat adatfelvételét – négy olyan városban (Budapest, Debrecen, Pécs és Győr) vizsgáltuk az identitás és előítéletesség kapcsolatát, amelyek feltehetően eltérő állampolgári szocializációs feltételeket jelentenek a fiataloknak. A település és az egyéni sajátosságok leírása és hatása nélkül a városok középiskolás fiataljait jellemző nemzet- és állampolgár-fogalmi konstrukció, valamint az etnikai/nemzeti kisebbségekhez és nemzetekhez kapcsolódó viszony bemutatására és területi eltéréseire koncentrálunk. Az elemzés következtetéseit egy olyan analízis során kívánjuk felhasználni, amely figyelembe veszi a vizsgált fiatalok szocializáció szempontjából releváns individuális és a városok kontextuális jellemzőit is.

 • 1

  Csákó M. (2009) Demokráciára nevelés az iskolában. In: Somlai P., Surányi B., Tardos R. & Vásárhelyi M. (szerk.) Látás-viszonyok. Budapest, Pallas. pp. 155–188.

 • 2

  Csákó M., Murányi I., Sik D. & Szabó I. (2010) A családi politikai szocializációról. Vizsgálati szempontok egy empirikus kutatáshoz. Társadalomkutatás, Vol. 28. No. 4. pp. 419–446.

 • 3

  Csepeli Gy. & Örkény A. (2017) Nemzet és migráció. E-tankönyv. Budapest, ELTE TáTK.

 • 4

  Deutsch, K. (1966) Nationalism and Social Communication: An Inquiry into the Foundations of Nationality. Cambridge, Mass.

 • 5

  Erőss F. & Fábián Z. (1999) Az etnikai előítéletek kialakulásáról: tekintélyelvűség és szociális környezet. Educatio, Vol. 8. No. 2. pp. 233–247.

 • 6

  Ligeti Gy. (2003) Gyújtós. Iskola, demokrácia, civilizáció. Budapest, Új Mandátum Kiadó.

 • 7

  Murányi I. (2006) Identitás és előítélet. Budapest, Új Mandátum Kiadó.

 • 8

  Murányi I. (2010) Tizenévesek előítéletessége és demokráciához való viszonya. Új Ifjúsági Szemle, Vol. XIII. No. 1. pp. 47–60.

 • 9

  Murányi I. (2012) Előítélítéletesség és demokrácia-értelmezés a fiatalok körében. Educatio, Vol. 21. No. 2. pp. 259–271.

 • 10

  Pollock, G. & Pilkington, H. (2012) The MYPLACE Case Study Approach: A discussion Paper. 21st February.http://www.fp7-myplace.eu/resources_general.php [Letöltve: 2017. 10. 17.]

 • 11

  Sik E. (válogatta és szerkesztette) (2012) A migráció szociológiája 1. E-tankönyv. Budapest, ELTE TáTK.

 • 12

  Sik E. (válogatta és szerkesztette) (2012) A migráció szociológiája 2. E-tankönyv. Budapest, ELTE TáTK.

 • 13

  Sik E. & Szeitl A. (2016) Migráció a mai Magyarországról. Educatio, Vol. 25. No. 4. pp. 546–557.

 • 14

  Simonovits B. & Szalai B. (2013) Idegenellenesség és diszkrimináció a mai Magyaroszágon. Migráció a mai Magyarországon. Magyar Tudomány, Vol. 174. No. 3. pp. 251–262.

 • 15

  Szabó I. (2009) Nemzet és szocializáció. A politika szerepe az identitások alakulásában Magyarországon 1867–2006. Budapest, L’Harmattan Kiadó.

 • 16

  Szabó I., Horváth Á. & Marián B. (1996) Főiskolások állampolgári kultúrája. Budapest, MTA PTI, Etnoregionális Kutatóközpont.

 • 17

  Szabó I. & Murányi I. (1993) Nemzet és magyarság. Állampolgárság és nemzeti hovatartozás egy vizsgálat tükrében. Regio, Vol. 4. No. 1. pp. 121–133.

 • 18

  Szabó I. & Örkény A. (1996) 14-15 éves fiatalok interkulturális világképe. In: Lázár G., Lendvay J. & Örkény A. (szerk.) Többség-Kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Budapest, Osiris-MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport. pp. 161–235.

 • 19

  Szabó I. & Örkény A. (1998) Tizenévesek állampolgári kultúrája. Budapest, Minoritás alapítvány.

 • 20

  Szűcs J. (1974) Nemzet és történelem. Budapest, Gondolat.

 • 21

  Szűcs J. (1981) Vázlat Európa három történeti régiójáról. Történelmi Szemle, Vol. 24. No. 3. pp. 313–359.

 • 22

  Tajfel, H. (1981 ) Cognitive Aspects of Prejudice. In: Tajfel, H. (ed.) Human Groups and Social Categories. Cambridge, Cambridge University Press.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Anikó FEHÉRVÁRI

Kutatás közben: Roland HEGEDŰS

Szemle: Gábor TOMASZ

Editorial Board

 • Iván BAJOMI (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna BIRÓ (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó FEHÉRVÁRI (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin FORRAY R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland HEGEDŰS (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó HRUBOS (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán GYÖRGYI (Debreceni Egyetem)
 • Tamás KOZMA (Debreceni Egyetem)
 • Gergely KOVÁTS (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter LUKÁCS (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor NAGY (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István POLÓNYI (Debreceni Egyetem)
 • Géza SÁSKA (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna SZEMERSZKI (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián SZÉLL (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor TOMASZ (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna VEROSZTA (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 0 31 3
Mar 2024 0 41 7
Apr 2024 0 16 8
May 2024 0 10 5
Jun 2024 0 25 8
Jul 2024 0 6 0
Aug 2024 0 0 0