View More View Less
 • 1 ELTE TÁTK, Budapest
 • 2 Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1083 Budapest, Dankó u. 11.
Open access

Absztrakt:

2011-ben és 2016-ban népszámlálás és mikrocenzus zajlott. A korábbi évtizedekben készült népszámlálásokkal ellentétben, a KSH kutatószobájában a népszámlálás eredeti adatfájlja használható. Ennek segítségével sikerült a 18 éven aluli személyekhez hozzákapcsolnunk a saját családfőjük részletes adatait, s ennek segítségével bemutatni, hogy 2011 és 2016 között a társadalmi egyenlőtlenségek egyértelműen növekedtek mind a bölcsődéhez és az óvodához való hozzáférésben, mind az iskolai előrehaladásban. A népszámlálási és a mikrocenzusból származó adatok lehetővé teszik, hogy a közismerten megromlott kutatási körülmények ellenére az egyes iskolatípusok szociológiai összetételét nyomon kövessük.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Andor M. & Liskó I. (1999) A szülők iskolai végzettsége. In: Andor M. & Liskó I. Iskolaválasztás és mobilitás. Budapest, Iskolakultúra.

 • 2

  Berényi E. (2008) Szabadon választott gyakorlatok? Differenciálódás, sikerek és kudarcok az általános iskolába kerülés során. In: Berényi E., Berkovits B. & Erőss G.: Iskolarend – Kiváltság és különbségtétel a közoktatásban. Budapest, Gondolat. pp. 187–217.

 • 3

  Biró Zs. H. (2013) Kerekasztal-beszélgetés a népszámlálásról. Résztvevők: Harcsa István és Kovács Marcell statisztikusok, Jóri András adatvédelemmel foglalkozó jogász-ügyvéd és Tardos Róbert szociológus. Educatio, Vol. 22. No. 4. pp. 555–566.

 • 4

  Blaskó Zs. (2008) Társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése a munkapiacon. Századvég, Úf. Vol. 49. No. 3. pp. 95–126.

 • 5

  Bukodi E. & Falussy B. (1998) Társadalomstatisztikai adatgyűjtések: Időmérleg, rétegződés és mobilitás, foglalkozások presztízse. Budapest, KSH.

 • 6

  Csákó M. (2002) és a doktor úr gyereke? Educatio, Vol. 11. No. 2. pp. 211–226.

 • 7

  Cseres-Gergely Zs. (2004) Mobilitás és iskolázottság Magyarországon a 2000-es évek elején. Munkaerőpiaci Tükör, pp. 126–130.

 • 8

  Fehérvári A. (2013) Szakiskolások rekrutációja. Educatio, Vol. 22. No. 4. pp. 516–528.

 • 9

  Forray R. K. & Híves T. (2013) Az iskolázottság térszerkezete, 2011. Educatio, Vol. 22. No. 4. pp. 493–504.

 • 10

  Földvári P. & Bas van Leeuwen (2008) A magyar lakosság átlagos iskolázottságának becslése, 1920–2006. Statisztikai Szemle, Vol. 86. No. 10–11. pp. 995–1005.

 • 11

  Harcsa I. (1986) Társadalmi tagozódás, iskolai végzettség. In: Vámos D. (ed.) Társadalmi rétegződés és iskolai végzettség. Budapest, OKI Soksz.

 • 12

  Jekelfalussy J. (1882) Magyarország műveltségi állapotai az 1880-ki népszámlálás szerint. Budapesti Szemle, Vol. 10. No. 72. pp. 366–377.

 • 13

  Karády V. (2012) Allogén elitek a modern magyar nemzetállamban. Történelmi-szociológiai tanulmányok. (Szociológiai dolgozatok 6.) Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola.

 • 14

  Kozma T. (1987) Az iskolázottság területi egyenlőtlenségei Magyarországon. Magyar Pedagógia, Új f. Vol. 27. No. 1. pp. 37–46.

 • 15

  Lakatos M. (2016) Képzettségek és foglalkozások megfeleltethetősége. Educatio, Vol. 25. No. 1. pp. 70–99.

 • 16

  Lukács P. (1984) Az oktatásügy fejlesztésének középtávú tervezéséről. Magyar Pedagógia, Új f. Vol. 24. No. 4. pp. 373–389.

 • 17

  Nagy B. (2013) Nemek iskolázottsága a 2011-es népszámlálás adatai tükrében. Educatio, Vol. 22. No. 4. pp. 505–515.

 • 18

  Nagy P. T. (2004) A felsőoktatásba vezető út és az önszelekció. Iskolakultúra, Vol. 14. No. 9. pp. 57–71.

 • 19

  Nagy P. T. (2006) Az egyháziak, az egyházak és az oktatás. In: Majsai T. (ed.) Teológus és Lelkész Szak Vallástanár Szak. Évkönyv I (2006/1) WJLF. Budapest, Wesley János Kiadó. pp. 153–194.

 • 20

  Nagy P. T. (2008) Az iskolai elitek és az iskolázott elitek kutatása. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 14. No. 4. pp. 80–95.

 • 21

  Nagy P. T. (2010) A felsőfokú végzettségűek státus-inkonzisztenciája. Educatio, Vol. 19. No. 3. pp. 402–418.

 • 22

  Nagy P. T. (2014) A felekezeti statisztika a népszámlálásban és a szociológiában. Kisebbségkutatás, Vol. 23. No. 3. pp. 7–35.

 • 23

  Polónyi I. (2002) A népesség iskolázottsági jellemzői. In: Polónyi I.: Az oktatás gazdaságtana. Budapest, Osiris Kiadó. – http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/oktatas-gazdasagtana/ch03s04.html

 • 24

  Sáska G. (2007) Közműveltség és magántudás. Felsőoktatási Kutatóintézet, Budapest, Új Mandátum.

 • 25

  Semjén A. (1986) Az iskolázottság területi alakulása. In: Forray R. K. & Kozma T. (eds) Területi kutatások az oktatásügyben: Oktatásökológia. Budapest, Oktatáskutató Intézet sokszorosító üzeme. pp. 139–218.