View More View Less
 • 1 Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Open access

Absztrakt:

Magyarországon már az Európai Unióhoz történő csatlakozása előtt is, azóta viszont még hatványozottabban számos intézkedés történt a cigány népesség társadalmi-gazdasági helyzetének javítására, a társadalmi lemaradás mérséklésére. Mindemellett a statisztikák, de benyomásaink a mindennapokról is azt sugallják, markáns változás nem következett be az esélyek különbözőségében. A jogszabályi környezet megváltoztatása, a támogató programok, az uniós források bevonása nem hozott átütő eredményt.

A tanulmány e támogató mechanizmusokról nyújt áttekintő képet, s arra keresi a választ, mit mutatnak a statisztikai adatok, mennyire adnak pontos és objektív képet a roma népesség helyzetéről, annak változásáról.

 • 1

  Andl H. (2015) A kisiskolák és nemzetiségi oktatás összefüggésrendszerének néhány aspektusáról. Romológia folyóirat, No. 9. pp. 36–54. http://romologiafolyoirat.pte.hu/?page_id=1270 [Letöltve: 2019. 01. 24.]

 • 2

  Andl H. (2018) Az Arany János Program vizsgálata – Kutatástörténeti vázlat. In: Fehérvári A. & Varga A. (eds) Reziliencia és inklúzió az Arany János Programokban. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium. pp. 65–86. http://wlislocki.pte.hu/sites/wlislocki.pte.hu/files/files/ilovepdf_merged.pdf [Letöltve: 2019. 01. 26.]

 • 3

  Andl H. & Cserti Csapó T. (2017) Cigányok, romák reprezentációja a hazai környezet- és természetismeret, illetve a földrajz tankönyvekben. In: Mrázik J. (ed.) A tanulás új útjai. Budapest, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete. pp. 28–46. http://hera.org.hu/wp-content/uploads/2014/02/HERA_evkonyv_kiegeszites20170615.pdf [Letöltve: 2019. 01. 27.]

 • 4

  Arató F. (2007) Pozitív diszkrimináció vagy megerősítő társadalmi törekvések? (Oktatáspolitikai diskurzuselemzés egy amerikai társadalmi vita kapcsán.) Új Pedagógiai Szemle, Vol. 57. No. 5. pp. 65–76. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00113/ [Letöltve: 2019. 01. 30.]

 • 5

  Brüggemann, Ch. (2012) Roma Education in Comparative Perspective. Findings from the UNDP/World Bank/EC Regional Roma Survey. Roma Inclusion Working Papers. Bratislava.

 • 6

  Cserti Csapó T. (2016a) Elillant évtized? A cigány, roma csoportok társadalmi integrációjának alakulása a kelet-közép-európai régió országaiban az oktatás területén a Roma Integráció Évtizede eredményeinek tükrében. Romológia, No. 11. pp. 10–28. http://romologiafolyoirat.pte.hu/wp-content/uploads/2018/01/romologia_11_BELIV_PRINT_FULL.pdf [Letöltve: 2018. 12. 01.]

 • 7

  Cserti Csapó T. (2016b) Elillant évtized II. A cigány, roma csoportok foglalkoztatás-politikai integrációjának alakulása a kelet-közép-európai régió országaiban a Roma Integráció Évtizede eredményeinek tükrében. Romológia, No. 12. pp. 6–26. [Letöltve: 2018. 12. 01.]

 • 8

  Cserti Csapó T. (2017a) Elillant évtized III. A cigány, roma csoportok társadalmi integrációjának alakulása a lakhatási körülmények terén a kelet-közép-európai régió országaiban a Roma Integráció Évtizede eredményeinek tükrében. Romológia, No. 14. pp. 110–133. [Letöltve: 2018. 12. 01.]

 • 9

  Cserti Csapó T. (2017b) A Roma integráció évtizedének számszerűsített eredményei az oktatás és foglalkoztatás területén Közép-Kelet-Európában. In: Márfi A. (ed.) Cigánysors – A cigányság történeti múltja és jelene. III. Pécs, Erdős Kamill Cigánymúzeum – Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület. pp. 134–163.

 • 10

  Cserti Csapó T. (2018a) A hazai cigány, roma népesség esélyegyenlősége az iskolarendszerben a Roma Integráció Évtizede eredményeinek tükrében. In: Endrődy-Nagy O. & Fehérvári A. (eds): HERA Évkönyvek V.: Innováció, kutatás, pedagógusok. Budapest, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete; Hungarian Educational Research Association (HERA). (ISBN:978-615-5657-06-1) pp. 575–587.http://hera.org.hu/wp-content/uploads/2014/02/HERA_Evkonyvek_V.pdf [Letöltve: 2018. 12. 01.]

 • 11

  Cserti Csapó T. (2018b) Elillant évtized IV. A Roma Integráció Évtizede Program eredményei, s a cigány, roma csoportok társadalmi integrációjának alakulása az egészségügy prioritási területén, illetve a horizontális vizsgálati témák tekintetében a kelet-közép-európai régió országaiban. Romológia, No. 16–17. pp. 98–123. [Letöltve: 2018. 12. 01.]

 • 12

  EC (2013a) European Commission: Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on effective Roma integration measures in the Member States. Brussels, 26.6.2013 COM(2013) 460 final. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/EN/1-2013-460-EN-F1-1.Pdf [Letöltve: 2019. 01.20.]

 • 13

  EC (2013b) European Commission: EU country-specific recommendations.https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations_en [Letöltve: 2019. 01. 30.]

 • 14

  ESz (2016) Európai Számvevőszék: A romák integrációjával kapcsolatos uniós szakpolitikai kezdeményezések és pénzügyi támogatás: az elmúlt évtizedben jelentős előrelépések történtek, de a gyakorlatban további erőfeszítésekre van szükség. Különjelentés. https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_14/SR_ROMA_HU.pdf [Letöltve: 2018. 12. 14.]

 • 15

  Európai Bizottság (2011) A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig. COM(2011) 173 végleges, Brüsszel, 2011. április 5. http://ec.europa.eu/justice/policies/discrimination/docs/com_2011_173_en.pdf [Letöltve: 2019. 01. 12.]

 • 16

  Fehérvári A. & Varga A. (2018) (eds) Reziliencia és inklúzió az Arany János Programokban. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium. http://wlislocki.pte.hu/sites/wlislocki.pte.hu/files/files/ilovepdf_merged.pdf [Letöltve: 2019. 01. 26.]

 • 17

  Fórika L. (2015) A cigány nemzetiségi oktatás helyzete a nemzetiségi oktatás rendszerében az ombudsmani jelentések tükrében. Romológia folyóirat, No. 9. pp. 8–27. http://romologiafolyoirat.pte.hu/?page_id=1259 [Letöltve: 2019. 01. 24.]

 • 18

  Forray R. K. (2013) Cigány diákok a felsőoktatásban. Romológia folyóirat, No. 1. pp. 8–23. http://romologiafolyoirat.pte.hu/?page_id=495 [Letöltve: 2018. 12. 14.]

 • 19

  Forray R. K. (2017) A cigányság középosztályosodása. Educatio, Vol. 26. No. 4. pp. 581–590. () http://epa.oszk.hu/01500/01551/00102/pdf/EPA01551_educatio_2017_04_581-590.pdf [Letöltve: 2019. 01. 12.]

  • Crossref
  • Export Citation
 • 20

  Forray R. K. & Orsós A. (2016) Roma jövő Magyarországon. Educatio, Vol. 25. No. 4. pp. 516–526. http://epa.oszk.hu/01500/01551/00098/pdf/EPA01551_educatio_2016_4_516-526.pdf [Letöltve: 2019. 01. 12.]

 • 21

  FRA (2014) Oktatás: a romák helyzete 11 uniós tagállamban. Felmérés a romákról – Középpontban az adatok.http://publications.europa.eu/resource/cellar/5db33bbf-e951-11e8-b690-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2 [Letöltve: 2019. 01. 08.]

 • 22

  Hablicsek L. (2007) A roma népesség iskolázottságának területi alakulása: Tények és becslések. Kisebbségkutatás, No. 4. http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2007_04/cikk.php?id=1511 [Letöltve: 2016. 11. 09. ]

 • 23

  Hajdu T., Kertesi G. & Kézdi G. (2017) Roma fiatalok a középiskolában. Beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból. pp. 265–302. http://old.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b334.pdf [Letöltve: 2019. 01. 15.]

 • 24

  Hangácsi Zs. (2013) Kisebbségben. A szlovákiai cigányok iskolai és társadalmi integrációjáról. In: Karlovitz J. T. (ed.) Társadalomtudományi gondolatok a harmadik évezred elején. pp. 11–119. (ISBN 978-80-971251-4-1) http://www.irisro.org/tarstud2013aprilis/21HangacsiZsuzsanna.pdf [Letöltve: 2018. 12. 19.]

 • 25

  Híves T. (2018) Arany János Programok és térségi összefüggéseik. In: Fehérvári A. & Varga A. (eds) Reziliencia és inklúzió az Arany János Programokban. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium. pp. 89–118. http://wlislocki.pte.hu/sites/wlislocki.pte.hu/files/files/ilovepdf_merged.pdf [Letöltve: 2019. 01. 26.]

 • 26

  Kapitány B. (2013) Kárpát-medencei népszámlálási körkép. Demográfia, Vol. 56. No. 1. pp. 25–64. http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografia/article/viewFile/368/601 [Letöltve: 2019. 01. 12.]

 • 27

  Kemény I., Janky B. & Lengyel G. (2004) A magyarországi cigányság 1971–2003. Budapest, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_542_02_A_magyarorszagi_ciganysag/ch01.html [Letöltve: 2019. 01. 12.]

 • 28

  Kozma T. (2013) Cigány, roma oktatás: európai körkép. Romológia folyóirat, No. 1. pp. 136–138. http://romologiafolyoirat.pte.hu/?page_id=657. [Letöltve: 2018. 12. 20.]

 • 29

  KSH (2014) 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS – 9. Nemzetiségi adatok.http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_09_2011.pdf [Letöltve: 2018. 11. 28.]

 • 30

  Kt. (1993) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. §(3).

 • 31

  Kurt Lewin Alapítvány (2010) A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005–2009 közötti időszakra vonatkozóan. Budapest, 2010. http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9317_file3_decade_of_roma_inclusion_hu_fin.pdf [Letöltve: 2016. 10. 26.]

 • 32

  Lakatos Sz. (2018) A romani nyelv a kutatás és az oktatás tükrében. In: Cserti Csapó T. (ed.) Alapismeretek cigány, roma közösségekről. Budapest, Magyar Cserkészszövetség. pp. 87–106.

 • 33

  Liskó I. (2006) A hátrányos helyzetű tanulók iskoláztatási esélyei. Educatio, Vol. 15. No. 1. pp. 99–129. http://oitk.tatk.elte.hu/hu/node/40 [Letöltve: 2019. 01. 14.]

 • 34

  Mayer J. (2009) Képzésbe ágyazott foglalkoztatás. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. http://oktataskepzes.tka.hu/documents/7_Lifelong_learning/3_LLL_strat_hatarokon_ativelo_fejl/2_2009_2010/2_Nemzeti_wsok/1WS_20090622/mayer_jozsef_ea_2009_06_22.pdf [Letöltve: 2019. 01. 20.]

 • 35

  Miskovic, M. (ed.) (2013) Roma Education in Europe: Practices, Policies and Politics. London, New York, Routledge.

 • 36

  Németh Sz. (2009) (ed.) A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése. Budapest, TÁRKI-TUDOK.

 • 37

  Nkt. (2011) A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. §(2).

 • 38

  Orsós A. (2015a) Cigány/roma nemzetiségi oktatás. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium. http://wlislocki.pte.hu/sites/wlislocki.pte.hu/files/oldal_mo/cigany_roma_nemz_okt_bel_full.pdf [Letöltve: 2019. 01. 21.]

 • 39

  Orsós A. (2015b) A beás nyelv. In: Orsós A. (ed.) A romológia alapjai. Pécs, PTE BTK Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék – Wlislocki Henrik Szakkollégium. pp. 151–180. (ISBN [print] 978-963-642-821-1) http://mek.oszk.hu/14700/14735/html/index.html [Letöltve: 2019. 01. 21.]

 • 40

  Orsós A. (2018) A cigányság nyelvi csoportjai – szociolingvisztikai megközelítésben. In: Cserti Csapó T. (ed.) Alapismeretek cigány, roma közösségekről. Budapest, Magyar Cserkészszövetség. pp. 69–86.

 • 41

  Papp Z. A. (2010) A romániai roma–magyar kötődésű népesség az 1992. és 2002. évi népszámlálási adatok tükrében. Regio, No. 1. pp. 96–140. http://epa.oszk.hu/00000/00036/00077/pdf/Regio_2010_01_096-140.pdf [Letöltve: 2019. 01. 13.]

 • 42

  Pénzes J., Tátrai P. & Pásztor I. Z. (2018) A roma népesség területi megoszlásának változása Magyarországon az elmúlt évtizedekben. Területi Statisztika, Vol. 58. No. 1. pp. 3–26. (). http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2018/01/ts580101.pdf [Letöltve: 2019. 01. 12.]

  • Crossref
  • Export Citation
 • 43

  Polónyi I. (2016) Emberi erőforrásaink 21. százada. Budapest, Gondolat Kiadó.

 • 44

  Roma Education Fund (2007) Advancing Education of Roma in Bulgaria. Country Assessment and the Roma Education Fund’s Strategic Directions. https://www.romaeducationfund.org/sites/default/files/publications/bulgaria_report.pdf [Letöltve: 2019. 01. 14.]

 • 45

  Roma Inclusion Index (2015) Decade of roma inclusion secretariat foundation, september 2015. http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9810_file1_roma-inclusion-index-2015-s.pdf [Letöltve: 2016. 10. 26.]

 • 46

  Roma Integráció Évtizede 2005–2015 (2014) Kutatási Jelentés – Decade Intelligence. A romák társadalmi befogadását előmozdító projektek sikerességét vagy kudarcát befolyásoló tényezőkről. Roma Integráció Évtizede Titkárság Alapítvány. (ISBN: 978-963-08-9719-8) http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9791_file13_evtized-kutatasi-jelentes.pdf [Letöltve: 2016. 10. 27.]

 • 47

  Rorke, B., Matache, M. & Friedman, E. (2015) A Lost Decade? Reflections on Roma Inclusion 2005–2015. Budapest, Decade of Roma Inclusion Secretariat Foundation. https://www.rcc.int/romaintegration2020/romadecadefold//decade%20implementation/5.%20Decade%20Secretariat%20Reports/A%20Lost%20Decade.pdf [Letöltve: 2019. 01. 14.]

 • 48

  Sándor-Schmidt B. (2016) A bulgáriai cigányok. Romológia folyóirat, No. 11. pp. 63–74. http://romologiafolyoirat.pte.hu/wp-content/uploads/2018/01/romologia_11_BELIV_PRINT_FULL.pdf [Letöltve: 2019. 01. 12.]

 • 49

  Szabóné Kármán J. (2008) A roma/cigány népesség helyzete. In: Kopp M. (ed.) Magyar lelkiállapot. Budapest, Semmelweis Kiadó. pp. 415–427.

 • 50

  Trendl F. (2018) Szocializáció és a magyarországi cigányság iskolázottsága. In: Cserti Csapó T. (ed.) Alapismeretek cigány, roma közösségekről. Budapest, Magyar Cserkészszövetség. pp. 149–164.

 • 51

  Trendl F. (2019) Végzettségi és lemorzsolódási adatok a Wlislocki Henrik Szakkollégiumban 2013 és 2018 között. In: Szemenyei M. & Schäffer J. (eds) Sikerek és kihívások. A pécsi roma szakkollégiumi program összegzése. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium. (ISBN 978-963-429-303-3) Megjelenés alatt.

 • 52

  Vaňo, B. (2011) Demografická charakteristika rómskej populácie v SR. Bratislava, Akty.

 • 53

  Varga A. (2012) A cigányságot érintő hazai oktatáspolitikai változások. Előadás. Mandulavirágzási Tudományos Napok, Pécs. http://www.mandula.pte.hu/index.php?p=contents&cid=402 [Letöltve: 2019. 01. 14.]

 • 54

  Varga A. (2015) Az inklúzió szemlélete és gyakorlata. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium. http://wlislocki.pte.hu/sites/wlislocki.pte.hu/files/oldal_mo/inklu_02_beliv_nyomda.pdf [Letöltve: 2019. 01. 14.]

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge 926 EUR/article
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Gold Open Access
Purchase per Title  

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)