View More View Less
 • 1 Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Open access

Absztrakt:

Magyarországon már az Európai Unióhoz történő csatlakozása előtt is, azóta viszont még hatványozottabban számos intézkedés történt a cigány népesség társadalmi-gazdasági helyzetének javítására, a társadalmi lemaradás mérséklésére. Mindemellett a statisztikák, de benyomásaink a mindennapokról is azt sugallják, markáns változás nem következett be az esélyek különbözőségében. A jogszabályi környezet megváltoztatása, a támogató programok, az uniós források bevonása nem hozott átütő eredményt.

A tanulmány e támogató mechanizmusokról nyújt áttekintő képet, s arra keresi a választ, mit mutatnak a statisztikai adatok, mennyire adnak pontos és objektív képet a roma népesség helyzetéről, annak változásáról.

 • 1

  Andl H. (2015) A kisiskolák és nemzetiségi oktatás összefüggésrendszerének néhány aspektusáról. Romológia folyóirat, No. 9. pp. 36–54. http://romologiafolyoirat.pte.hu/?page_id=1270 [Letöltve: 2019. 01. 24.]

 • 2

  Andl H. (2018) Az Arany János Program vizsgálata – Kutatástörténeti vázlat. In: Fehérvári A. & Varga A. (eds) Reziliencia és inklúzió az Arany János Programokban. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium. pp. 65–86. http://wlislocki.pte.hu/sites/wlislocki.pte.hu/files/files/ilovepdf_merged.pdf [Letöltve: 2019. 01. 26.]

 • 3

  Andl H. & Cserti Csapó T. (2017) Cigányok, romák reprezentációja a hazai környezet- és természetismeret, illetve a földrajz tankönyvekben. In: Mrázik J. (ed.) A tanulás új útjai. Budapest, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete. pp. 28–46. http://hera.org.hu/wp-content/uploads/2014/02/HERA_evkonyv_kiegeszites20170615.pdf [Letöltve: 2019. 01. 27.]

 • 4

  Arató F. (2007) Pozitív diszkrimináció vagy megerősítő társadalmi törekvések? (Oktatáspolitikai diskurzuselemzés egy amerikai társadalmi vita kapcsán.) Új Pedagógiai Szemle, Vol. 57. No. 5. pp. 65–76. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00113/ [Letöltve: 2019. 01. 30.]

 • 5

  Brüggemann, Ch. (2012) Roma Education in Comparative Perspective. Findings from the UNDP/World Bank/EC Regional Roma Survey. Roma Inclusion Working Papers. Bratislava.

 • 6

  Cserti Csapó T. (2016a) Elillant évtized? A cigány, roma csoportok társadalmi integrációjának alakulása a kelet-közép-európai régió országaiban az oktatás területén a Roma Integráció Évtizede eredményeinek tükrében. Romológia, No. 11. pp. 10–28. http://romologiafolyoirat.pte.hu/wp-content/uploads/2018/01/romologia_11_BELIV_PRINT_FULL.pdf [Letöltve: 2018. 12. 01.]

 • 7

  Cserti Csapó T. (2016b) Elillant évtized II. A cigány, roma csoportok foglalkoztatás-politikai integrációjának alakulása a kelet-közép-európai régió országaiban a Roma Integráció Évtizede eredményeinek tükrében. Romológia, No. 12. pp. 6–26. [Letöltve: 2018. 12. 01.]

 • 8

  Cserti Csapó T. (2017a) Elillant évtized III. A cigány, roma csoportok társadalmi integrációjának alakulása a lakhatási körülmények terén a kelet-közép-európai régió országaiban a Roma Integráció Évtizede eredményeinek tükrében. Romológia, No. 14. pp. 110–133. [Letöltve: 2018. 12. 01.]

 • 9

  Cserti Csapó T. (2017b) A Roma integráció évtizedének számszerűsített eredményei az oktatás és foglalkoztatás területén Közép-Kelet-Európában. In: Márfi A. (ed.) Cigánysors – A cigányság történeti múltja és jelene. III. Pécs, Erdős Kamill Cigánymúzeum – Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület. pp. 134–163.

 • 10

  Cserti Csapó T. (2018a) A hazai cigány, roma népesség esélyegyenlősége az iskolarendszerben a Roma Integráció Évtizede eredményeinek tükrében. In: Endrődy-Nagy O. & Fehérvári A. (eds): HERA Évkönyvek V.: Innováció, kutatás, pedagógusok. Budapest, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete; Hungarian Educational Research Association (HERA). (ISBN:978-615-5657-06-1) pp. 575–587.http://hera.org.hu/wp-content/uploads/2014/02/HERA_Evkonyvek_V.pdf [Letöltve: 2018. 12. 01.]

 • 11

  Cserti Csapó T. (2018b) Elillant évtized IV. A Roma Integráció Évtizede Program eredményei, s a cigány, roma csoportok társadalmi integrációjának alakulása az egészségügy prioritási területén, illetve a horizontális vizsgálati témák tekintetében a kelet-közép-európai régió országaiban. Romológia, No. 16–17. pp. 98–123. [Letöltve: 2018. 12. 01.]

 • 12

  EC (2013a) European Commission: Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on effective Roma integration measures in the Member States. Brussels, 26.6.2013 COM(2013) 460 final. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/EN/1-2013-460-EN-F1-1.Pdf [Letöltve: 2019. 01.20.]

 • 13

  EC (2013b) European Commission: EU country-specific recommendations.https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations_en [Letöltve: 2019. 01. 30.]

 • 14

  ESz (2016) Európai Számvevőszék: A romák integrációjával kapcsolatos uniós szakpolitikai kezdeményezések és pénzügyi támogatás: az elmúlt évtizedben jelentős előrelépések történtek, de a gyakorlatban további erőfeszítésekre van szükség. Különjelentés. https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_14/SR_ROMA_HU.pdf [Letöltve: 2018. 12. 14.]

 • 15

  Európai Bizottság (2011) A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig. COM(2011) 173 végleges, Brüsszel, 2011. április 5. http://ec.europa.eu/justice/policies/discrimination/docs/com_2011_173_en.pdf [Letöltve: 2019. 01. 12.]

 • 16

  Fehérvári A. & Varga A. (2018) (eds) Reziliencia és inklúzió az Arany János Programokban. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium. http://wlislocki.pte.hu/sites/wlislocki.pte.hu/files/files/ilovepdf_merged.pdf [Letöltve: 2019. 01. 26.]

 • 17

  Fórika L. (2015) A cigány nemzetiségi oktatás helyzete a nemzetiségi oktatás rendszerében az ombudsmani jelentések tükrében. Romológia folyóirat, No. 9. pp. 8–27. http://romologiafolyoirat.pte.hu/?page_id=1259 [Letöltve: 2019. 01. 24.]

 • 18

  Forray R. K. (2013) Cigány diákok a felsőoktatásban. Romológia folyóirat, No. 1. pp. 8–23. http://romologiafolyoirat.pte.hu/?page_id=495 [Letöltve: 2018. 12. 14.]

 • 19

  Forray R. K. (2017) A cigányság középosztályosodása. Educatio, Vol. 26. No. 4. pp. 581–590. () http://epa.oszk.hu/01500/01551/00102/pdf/EPA01551_educatio_2017_04_581-590.pdf [Letöltve: 2019. 01. 12.]

  • Crossref
  • Export Citation
 • 20

  Forray R. K. & Orsós A. (2016) Roma jövő Magyarországon. Educatio, Vol. 25. No. 4. pp. 516–526. http://epa.oszk.hu/01500/01551/00098/pdf/EPA01551_educatio_2016_4_516-526.pdf [Letöltve: 2019. 01. 12.]

 • 21

  FRA (2014) Oktatás: a romák helyzete 11 uniós tagállamban. Felmérés a romákról – Középpontban az adatok.http://publications.europa.eu/resource/cellar/5db33bbf-e951-11e8-b690-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2 [Letöltve: 2019. 01. 08.]

 • 22

  Hablicsek L. (2007) A roma népesség iskolázottságának területi alakulása: Tények és becslések. Kisebbségkutatás, No. 4. http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2007_04/cikk.php?id=1511 [Letöltve: 2016. 11. 09. ]

 • 23

  Hajdu T., Kertesi G. & Kézdi G. (2017) Roma fiatalok a középiskolában. Beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból. pp. 265–302. http://old.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b334.pdf [Letöltve: 2019. 01. 15.]

 • 24

  Hangácsi Zs. (2013) Kisebbségben. A szlovákiai cigányok iskolai és társadalmi integrációjáról. In: Karlovitz J. T. (ed.) Társadalomtudományi gondolatok a harmadik évezred elején. pp. 11–119. (ISBN 978-80-971251-4-1) http://www.irisro.org/tarstud2013aprilis/21HangacsiZsuzsanna.pdf [Letöltve: 2018. 12. 19.]

 • 25

  Híves T. (2018) Arany János Programok és térségi összefüggéseik. In: Fehérvári A. & Varga A. (eds) Reziliencia és inklúzió az Arany János Programokban. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium. pp. 89–118. http://wlislocki.pte.hu/sites/wlislocki.pte.hu/files/files/ilovepdf_merged.pdf [Letöltve: 2019. 01. 26.]

 • 26

  Kapitány B. (2013) Kárpát-medencei népszámlálási körkép. Demográfia, Vol. 56. No. 1. pp. 25–64. http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografia/article/viewFile/368/601 [Letöltve: 2019. 01. 12.]

 • 27

  Kemény I., Janky B. & Lengyel G. (2004) A magyarországi cigányság 1971–2003. Budapest, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_542_02_A_magyarorszagi_ciganysag/ch01.html [Letöltve: 2019. 01. 12.]

 • 28

  Kozma T. (2013) Cigány, roma oktatás: európai körkép. Romológia folyóirat, No. 1. pp. 136–138. http://romologiafolyoirat.pte.hu/?page_id=657. [Letöltve: 2018. 12. 20.]

 • 29

  KSH (2014) 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS – 9. Nemzetiségi adatok.http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_09_2011.pdf [Letöltve: 2018. 11. 28.]

 • 30

  Kt. (1993) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. §(3).

 • 31

  Kurt Lewin Alapítvány (2010) A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005–2009 közötti időszakra vonatkozóan. Budapest, 2010. http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9317_file3_decade_of_roma_inclusion_hu_fin.pdf [Letöltve: 2016. 10. 26.]

 • 32

  Lakatos Sz. (2018) A romani nyelv a kutatás és az oktatás tükrében. In: Cserti Csapó T. (ed.) Alapismeretek cigány, roma közösségekről. Budapest, Magyar Cserkészszövetség. pp. 87–106.

 • 33

  Liskó I. (2006) A hátrányos helyzetű tanulók iskoláztatási esélyei. Educatio, Vol. 15. No. 1. pp. 99–129. http://oitk.tatk.elte.hu/hu/node/40 [Letöltve: 2019. 01. 14.]

 • 34

  Mayer J. (2009) Képzésbe ágyazott foglalkoztatás. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. http://oktataskepzes.tka.hu/documents/7_Lifelong_learning/3_LLL_strat_hatarokon_ativelo_fejl/2_2009_2010/2_Nemzeti_wsok/1WS_20090622/mayer_jozsef_ea_2009_06_22.pdf [Letöltve: 2019. 01. 20.]

 • 35

  Miskovic, M. (ed.) (2013) Roma Education in Europe: Practices, Policies and Politics. London, New York, Routledge.

 • 36

  Németh Sz. (2009) (ed.) A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése. Budapest, TÁRKI-TUDOK.

 • 37

  Nkt. (2011) A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. §(2).

 • 38

  Orsós A. (2015a) Cigány/roma nemzetiségi oktatás. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium. http://wlislocki.pte.hu/sites/wlislocki.pte.hu/files/oldal_mo/cigany_roma_nemz_okt_bel_full.pdf [Letöltve: 2019. 01. 21.]

 • 39

  Orsós A. (2015b) A beás nyelv. In: Orsós A. (ed.) A romológia alapjai. Pécs, PTE BTK Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék – Wlislocki Henrik Szakkollégium. pp. 151–180. (ISBN [print] 978-963-642-821-1) http://mek.oszk.hu/14700/14735/html/index.html [Letöltve: 2019. 01. 21.]

 • 40

  Orsós A. (2018) A cigányság nyelvi csoportjai – szociolingvisztikai megközelítésben. In: Cserti Csapó T. (ed.) Alapismeretek cigány, roma közösségekről. Budapest, Magyar Cserkészszövetség. pp. 69–86.

 • 41

  Papp Z. A. (2010) A romániai roma–magyar kötődésű népesség az 1992. és 2002. évi népszámlálási adatok tükrében. Regio, No. 1. pp. 96–140. http://epa.oszk.hu/00000/00036/00077/pdf/Regio_2010_01_096-140.pdf [Letöltve: 2019. 01. 13.]

 • 42

  Pénzes J., Tátrai P. & Pásztor I. Z. (2018) A roma népesség területi megoszlásának változása Magyarországon az elmúlt évtizedekben. Területi Statisztika, Vol. 58. No. 1. pp. 3–26. (). http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2018/01/ts580101.pdf [Letöltve: 2019. 01. 12.]

  • Crossref
  • Export Citation
 • 43

  Polónyi I. (2016) Emberi erőforrásaink 21. százada. Budapest, Gondolat Kiadó.

 • 44

  Roma Education Fund (2007) Advancing Education of Roma in Bulgaria. Country Assessment and the Roma Education Fund’s Strategic Directions. https://www.romaeducationfund.org/sites/default/files/publications/bulgaria_report.pdf [Letöltve: 2019. 01. 14.]

 • 45

  Roma Inclusion Index (2015) Decade of roma inclusion secretariat foundation, september 2015. http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9810_file1_roma-inclusion-index-2015-s.pdf [Letöltve: 2016. 10. 26.]

 • 46

  Roma Integráció Évtizede 2005–2015 (2014) Kutatási Jelentés – Decade Intelligence. A romák társadalmi befogadását előmozdító projektek sikerességét vagy kudarcát befolyásoló tényezőkről. Roma Integráció Évtizede Titkárság Alapítvány. (ISBN: 978-963-08-9719-8) http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9791_file13_evtized-kutatasi-jelentes.pdf [Letöltve: 2016. 10. 27.]

 • 47

  Rorke, B., Matache, M. & Friedman, E. (2015) A Lost Decade? Reflections on Roma Inclusion 2005–2015. Budapest, Decade of Roma Inclusion Secretariat Foundation. https://www.rcc.int/romaintegration2020/romadecadefold//decade%20implementation/5.%20Decade%20Secretariat%20Reports/A%20Lost%20Decade.pdf [Letöltve: 2019. 01. 14.]

 • 48

  Sándor-Schmidt B. (2016) A bulgáriai cigányok. Romológia folyóirat, No. 11. pp. 63–74. http://romologiafolyoirat.pte.hu/wp-content/uploads/2018/01/romologia_11_BELIV_PRINT_FULL.pdf [Letöltve: 2019. 01. 12.]

 • 49

  Szabóné Kármán J. (2008) A roma/cigány népesség helyzete. In: Kopp M. (ed.) Magyar lelkiállapot. Budapest, Semmelweis Kiadó. pp. 415–427.

 • 50

  Trendl F. (2018) Szocializáció és a magyarországi cigányság iskolázottsága. In: Cserti Csapó T. (ed.) Alapismeretek cigány, roma közösségekről. Budapest, Magyar Cserkészszövetség. pp. 149–164.

 • 51

  Trendl F. (2019) Végzettségi és lemorzsolódási adatok a Wlislocki Henrik Szakkollégiumban 2013 és 2018 között. In: Szemenyei M. & Schäffer J. (eds) Sikerek és kihívások. A pécsi roma szakkollégiumi program összegzése. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium. (ISBN 978-963-429-303-3) Megjelenés alatt.

 • 52

  Vaňo, B. (2011) Demografická charakteristika rómskej populácie v SR. Bratislava, Akty.

 • 53

  Varga A. (2012) A cigányságot érintő hazai oktatáspolitikai változások. Előadás. Mandulavirágzási Tudományos Napok, Pécs. http://www.mandula.pte.hu/index.php?p=contents&cid=402 [Letöltve: 2019. 01. 14.]

 • 54

  Varga A. (2015) Az inklúzió szemlélete és gyakorlata. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium. http://wlislocki.pte.hu/sites/wlislocki.pte.hu/files/oldal_mo/inklu_02_beliv_nyomda.pdf [Letöltve: 2019. 01. 14.]

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)