Author: Iván Bajomi1
View More View Less
 • 1 TáTK, ELTE, Budapest
Open access

Absztrakt:

Tanulmányom elején a napóleoni centralizált oktatásirányítás kezdeteit és főbb jellemzőit mutatom be. Ezután négy olyan fejleményről szólok, melyek nyomán némiképp módosult a franciaországi centralizált és bürokratikus oktatásirányítási modell. Először arról írok, hogy a 19. század végén miként kapcsolódhattak be a tanárok képviselői az oktatásirányító szervek működésébe. Majd azt mutatom be, hogy a franciaországi oktatásirányítás terén a 20. század nyolcvanas éveiben lezajlott kismértékű decentralizációs folyamatok keretében hogyan jöttek létre sokszereplős oktatásügyi együttműködések a kiemelt oktatási körzetekben. Szólok még a hagyományos oktatásirányítási modellt némiképp módosító újfajta értékelési mechanizmusok kiépüléséről. Ezután a bürokratikus irányítási logika érvényesülését nehezítő szülői és intézményi stratégiákról szólók. Végül azt érzékeltetem, hogy a bemutatott öt különböző logika, illetve szabályozási mechanizmus hibridizált formában jut érvényre a francia oktatásügyben.

 • 1

  Bajomi I. (2006a) A partneri együttműködés kérdései a nyugat-európai kiemelt oktatási körzetek gyakorlatában és idehaza. In: Bajomi I.: Konfliktusok és konszenzusképzés az oktatásban. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó. pp. 98–107.

 • 2

  Bajomi I. (2006b) A kapitalizmus harmadik szelleme. Educatio, Vol. 15. No. 2. pp. 443–447. epa.oszk.hu/01500/01551/00036/pdf/816.pdf [Letötve: 2019. 06. 02.]

 • 3

  Bajomi I. (2013) Decentralizációs intézkedésekkel korrigált francia oktatásirányítási rendszer. Educatio, Vol. 22. No. 1. pp 60–72. epa.oszk.hu/01500/01551/00063/pdf/EPA01551_educatio_2013_01_060_072.pdf [Letöltve: 2019. 06. 02.]

 • 4

  Bajomi I. (2015) Széles körű konzultációk a francia közoktatás fejlesztéséről. Új Pedagógiai Szemle, Nos. 7–8. pp. 117–127. https://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/szeles-koru-konzultaciok-a-francia-kozoktatas-fejleszteserol [Letöltve: 2019. 06. 02.]

 • 5

  Bajomi, I. & Barroso, J. (2002) Systèmes éducatifs, modes de régulation et d’évaluation scolaire et politiques de lutte contre les inégalités en Angleterre, Belgique, France, Hongrie et au Portugal, synthèses des études de cas nationales (Oktatási rendszerek, szabályozási módok, oktatási értékelés, továbbá az egyenlőtlenségek elleni harc Angliában, Belgiumban, Franciaországban, Magyarországon és Portugáliában). Lisszabon, Deliverable 3 Reguleducnetwork.

 • 6

  Bajomi I., Berényi E., Erőss G. & Imre A. (2006a) Az autonómia fellegvárai (egy kerület és iskolái – egy európai kutatás tapasztalatai). Új Pedagógiai Szemle, Nos. 7–8. pp. 3–16. https://epa.oszk.hu/00000/00035/00105/2006-07-ta-Tobbek-Autonomia.html [Letöltve: 2019. 06. 02.]

 • 7

  Bajomi I., Berényi E., Erőss G. & Imre A. (2006b) Positions, logiques d’action et inégalités entre les écoles d’un arrondissement de Budapest (Pozíciók, cselekvési logikák és iskolák közötti egyenlőtlenségek Budapest egyik kerületében). Revue française de pédagogie, No. 3. (No. 156) pp. 39–50. https://www.cairn.info/revue-francaise-de-pedagogie-2006-3-page-6.htm. [Letöltve: 2019. 06. 02.]

 • 8

  Ballion, R. (1982) Lesconsommateurs d’école: stratégies éducatives des familles(Iskolafogyasztók: a családok oktatási stratégiái). Párizs, Stock.

 • 9

  Barthon, C. & Monfroy, B. (2006): Une analyse systémique de la ségrégation entre collèges: l’exemple de la ville de Lille. (Az alsó középiskolák közötti szegregációelemzése rendszerelméleti megközelítésben Lille városának példája alapján). Revue française de pédagogie, No. 3. (No. 156). pp. 39–51; . [Letöltve: 2019. 11. 20.]

  • Crossref
  • Export Citation
 • 10

  Bidwell, C. E. (1965) The School as a Formal Organization. In: J. G. March (ed.) Handbook of Organizations. Chicago, Rand-McNally. pp. 972–1022.

 • 11

  Boltanski, L. & Chiapello, E. (1999) Le nouvel esprit du capitalisme(A kapitalizmus új szelleme). Gallimard, Párizs.

 • 12

  Bongrand, Ph. (2012) Savoirs et autonomisation de l’administration dans les réformes de l’Instruction publique sous Jules Ferry (1879–1883). (Tudások és az oktatásirányítás autonómmá válása Jules Ferry 1879–1883 közötti közoktatási reformjai idején). Gouvernement et action publique, No. 4. pp. 115–137. https://www.cairn.info/revue-gouvernement-et-action-publique-2012-4-page-115.htm [Letöltve: 2019. 06. 02.]

 • 13

  Chambon, A. & Proux, M. (1988) Zones d’Education Prioritaires, un changement social en éducation? (Kiemelt oktatási körzetek – változás az oktatás terén)? Revue française de pédagogie, No. 83. pp. 31–38.

 • 14

  Condette, J.-F. (2004) Les recteurs d’académie en France de 1809 à 1940: évolution d’une fonction administrative (A tankerületi rektorok Franciaországban 1808 és 1940 között: egy közigazgatási tisztség változásai). Revue d’histoire moderne & contemporaine, No. 1. (No. 51/1) pp. 62–93. https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2004-1-page-62.htm [Letöltve: 2019. 06. 02.]

 • 15

  Felouzis, G., Maroy C. & van Zanten. A. (2013) Les marchés scolaires; Sociologie d’une politique publique d’éducation (Az iskolapiacok; Egy oktatásügyi közpolitika szociológiája). Párizs, PUF.

 • 16

  Hamon, H. (2007) La machine à dire non (A mindenre nemet mondó gépezet). Pouvoirs, No. 3. (N° 122) pp. 61–71. https://revue-pouvoirs.fr/La-machine-a-dire-non.html [Letöltve: 2019. 06. 02.]

 • 17

  Hamon, H. & Rotman, P. (1984) Tant quil y aura des profs (Amíg még vannak tanárok). Párizs, Le Seuil.

 • 18

  Karády V. (2005) A Francia Egyetem Napóleontól Vichyig. Budapest, Felsőoktatási Kutatóintézet, Új Mandátum Könyvkiadó.

 • 19

  Laforgue, D. (2007) L’administration scolaire française est-elle une bureaucratie? (Bürokráciának tekinthető-e a francia oktatásirányítás?) Pyramides, No. 14. https://journals.openedition.org/pyramides/267 [Letöltve: 2019. 05. 31.]

 • 20

  Maroy, C. (2006) Politiques éducatives et transformations des modes de régulation institutionnels des systèmes éducatifs (Oktatáspolitikák és az oktatási rendszerek intézményes szabályozási módjainak átalakulásai). In: C. Maroy (ed.) École, régulation et marché. Une comparaison de six espaces scolaires locaux en Europe (Iskola, szabályozás és piac – hat európai helyi szintű oktatási térség összehasonlítása). Párizs, PUF. pp 33–71. https://www.cairn.info/ecole-regulation-et-marche--9782130556480-page-33.htm [Letöltve: 2019. 10. 28.]

 • 21

  Maroy, C. (2008) Vers une régulation post-bureaucratique des systèmes d’enseignement en Europe? (A posztbürokratikus oktatásirányítás irányába tartanak az európai országok?) Sociologie et sociétés, Vol. 40. No. 1. pp. 31–55. https://www.erudit.org/fr/revues/socsoc/2008-v40-n1-socsoc2509/019471ar/ [Letöltve: 2019. 08. 10.]

 • 22

  Moisan, C. & Simon, J. (1997) Les déterminants de la réussite scolaire en ZEP (Az iskolai sikerességet meghatározó tényezők a kiemelt körzetekben). Párizs, INRP.

 • 23

  Pons, X. (2012) De nouvelles connaissances pour une nouvelle gouvernance par les résultats ? L’exemple de l’éducation en France et de trois outils d’évaluation. (Egy új kormányzási módot elősegíteni hivatott új ismeretek? A franciaországi oktatás és három értékelési eszköz példáján.) Recherches sociologiques et antropologiques, No. 2. pp. 15–34. http://journals.openedition.org/rsa/784 . [Letöltve: 2019. 06. 02.]

  • Crossref
  • Export Citation
 • 24

  Poucet, B. (2008) Les successions rectorales dans l’académie d’Amiens depuis 1808 (Az 1808 óta egymást váltó amiens-i rektorok). Carrefours de l’éducation, No. 2. pp. 25–40. https://www.cairn.info/revue-carrefours-de-l-education.htm [Letöltve: 2019. 06. 02.]

 • 25

  Projet d’établissement (2014) Collège George Sand, Académie de Reims (2015–2018) (A Reimsi tankerület George Sand alsó középiskolájának intézményfejlesztési terve). sepia.ac-reims.fr/clg-george-sand/-joomla-/images/stories/documents/PROJET_ETABLISSEMENT_CLG_GEORGE_SAND_2015_2018.pdf [Letöltve: 2019. 08. 12.]

 • 26

  Tourret, L. (2018) Les évaluations nationales des élèves n’ont plus aucun sens (Az országos szintű tanulói teljesítményértékeléseknek ma már nincs semmi értelme). Slate, 2018. okt. 16. http://www.slate.fr/story/168617/ecole-jean-michel-blanquer-ministere-education-nationale-evaluation-scientifique-independante [Letöltve: 2019. 06. 02.]

 • 27

  van Zanten, A. (2008) Régulation et rôle de la connaissance dans le champ éducatif en France. Du monopole à l’externalisation de l’expertise? (Szabályozás és az ismeretek szerepe a francia oktatási mezőben. A monopóliumtól a szakértői tevékenységek kiszervezéséig?) Sociologie et sociétés, No. 1. pp. 69–92. https://www.erudit.org/fr/revues/socsoc/2008-v40-n1-socsoc2509/019473ar.pdf [Letöltve: 2019. 06. 02.]

 • 28

  van Zanten, A. (2009) Choisir son école (Iskolaválasztás). Párizs, PUF.

 • 29

  Verneuil, Y. ( 2016) De l’«omnipotence des bureaux» à la représentation du personnel : les organes de décision concernant l’avancement et les promotions dans l’enseignement secondaire entre 1808 et 1940 („A hivatal mindenhatóságától” a tanszemélyzet képviseletéig: az előmenetellel és az előléptetésekkel foglalkozó döntéshozó szervek a középfokú oktatásban 1808 és 1940 között). Histoire de l’éducation, No. 1. (No. 145) pp. 45–78. https://www.cairn.info/revue-histoire-de-l-education-2016-1-page-45.htm [Letöltve: 2019. 10. 28.]

 • 30

  Zay, J. (é. n.) Devant le Conseil supérieur de l’Instruction publique (A Közoktatási Főtanács előtt). https://www.samuelhuet.com/paid/43-melanges/753-j-zay-csipublique.html [Letöltve: 2019. 06. 02.]

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge 926 EUR/article
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Gold Open Access
Purchase per Title  

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)