Author: Nóra Barnucz1
View More View Less
 • 1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Üllői út 83.
Open access

Absztrakt:

A technológia oktatásban betöltött szerepének célja az oktatás megkönnyítése és a hatékony tanulás megvalósítása. A kutatás során 6. és 7. évfolyamos tanulók körében vizsgáljuk, hogy melyik nyelvi képességterületek fejleszthetők hatékonyan IKT-eszközök segítségével. Azt feltételezzük, hogy a kísérleti csoport tanulói motiváltabbak a tanórákon, valamint, hogy az egyes nyelvi képességterületek fejlődést mutatnak az IKT-eszközök tanórai használatának köszönhetően. A kutatásban hat tanulócsoport (N = 65), három kísérleti (n = 28) és három kontrollcsoport (n = 37) vett részt. Az eredmények szerint az IKT-eszközök tanórai alkalmazása pozitív hatással van az egyes nyelvi képességterületek fejlesztésére.

 • 1

  Abraham, L. B. (2008) Computer-mediated Glosses in Second Language Reading Comprehension and Vocabulary Learning: A Meta-analysis. Computer Assisted LanguageLearning, Vol. 21. No. 3. pp. 199–226.

 • 2

  Aknai D. O. (2016) Táblagépes alkalmazások a gyógypedagógiai gyakorlatban, súlyosan-halmozottan sérült gyermekek körében. Fejlesztő Pedagógia, Vol. 27. Nos. 2–3. pp. 64–69.

 • 3

  Anderman, L. H. & Anderman, E. M. (2000) Considering Contexts in Educational Psychology: Introduction to the Special Issue. Educational Psychologist, Vol. 35. No. 2. pp. 67−68.

 • 4

  Andrews, R. (2000) Learning, Literacy and ICT: What’s the Connection? English in Education, Vol. 34. No. 3. pp. 3–18.

 • 5

  Barnucz N. & Labancz I. (2017) Az IKT eszközök használatának különbözőségei a felsőoktatásban. Educatio, Vol. 26. No. 2. pp. 283–290.

 • 6

  Borszéki J. (2013) A webinárium helye az elektronikus tanulási környezetben, alkalmazásának lehetőségei a rendészeti képzésben. Magyar Rendészet, Vol. 13. No. 1. pp. 105–117.

 • 7

  Borszéki J. (2014a) The Principles of Modern Language Teaching Represented in an EU Training Tool for Border Guards II. Hadtudományi Szemle, Vol. 7. No. 2. pp. 106–122.

 • 8

  Borszéki J. (2014b) Activities that Have Worked Well in Teaching ESP. In: Fregan B. (ed.) Success and Challenges in Foreign Language Teaching: International Conference for Language Instructors. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, pp. 55–64.

 • 9

  Buda A. (2017) IKT és oktatás – Együtt vagy egymás mellett? Debreceni Egyetem BTK Humán Tudományok Doktori Iskola, HERA IKT szakosztály, Belvedere Meridionale Kiadó.

 • 10

  Chapelle, C. (2001) Computer Applications in Second Language Acquisition.Foundations for Teaching, Testing and Research. Cambridge, Applied Linguistics.

 • 11

  Cobb, T. & Horst, M. (2011) Does Word Coach Words? Calico Journal, Vol. 28. No. 3. pp. 639–661.

 • 12

  Coohalan, J. (2007) Tanárképzés és pedagóguskarrier az élethosszig tartó tanulás korában. ÚjPedagógiai Szemle, Vol. 57. No. 5. pp. 93–107.

 • 13

  Czeglédiné B. É. (2014). Az IKT-vel támogatott tanulás lehetőségei. In: Torgyik J. (ed.) Sokszínű pedagógiai kultúra. Komarno, International Research Institute s.r.o. pp. 335–340. http://www.irisro.org/pedagogia2014januar/0407CzedlineBarkanyiEva.pdf [Letöltve: 2019. 06. 24.]

 • 14

  Czékmán B. (2017) Tablettel támogatott oktatási intézményi implementáció. In: Mrázik J. (ed.) A tanulás új útjai. Budapest, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), pp. 75–90.

 • 15

  Czékmán B. & Fehér P. (2017) A számítógéppel támogatott tanítás és tanulás története a közoktatásban Magyarországon (1983–2016). Képzés és Gyakorlat: Training and Practice, Vol. 15. No. 1–2. pp. 45–66.

 • 16

  Drent, M. & Meelissen, M. (2008) Which Factors Obstruct or Stimulate Teacher Educators to Use ICT Innovatively? Computers & Education, Vol. 51. No. 1. pp. 187–199.

 • 17

  Fegyverneki G. (2017) Zsugorodó taneszköz, táguló világ? A mobiltanulás mint a digitáliskultúra-azonos pedagógia integratív és komplex formája. Az elmélettől a gyakorlatig. In: Aknai D. O. & Fehér P. (eds) Mobil – világ – iskola. Válogatott tanulmányok az I. Mobileszközök az oktatásban konferenciáról. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, pp. 151–157.

 • 18

  Fejes J. B. (2014) A kontextus szerepe a tanulási motiváció kutatásában – az elmélet és a gyakorlat távolságának egy megközelítése. Magyar Pedagógia, Vol. 114. No. 2. pp. 115–129.

 • 19

  Felvégi E. (2005) Távoktatás, e-learning és nyitott oktatás Anglia, az Egyesült Államok, Finnország, Németország, Svédország oktatási rendszerében. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 55. No. 12. pp. 92–99.

 • 20

  Hickey, D. T. (2003) Engaged Participation Vs. Marginal Non-participation: A Stridently Sociocultural Model of Achievement Motivation. Elementary School Journal, Vol. 103. No. 4. pp. 401–429.

 • 21

  Józsa K. (2007) Az elsajátítási motiváció. Budapest, Műszaki Kiadó.

 • 22

  Kis-Tóth L., Borbás L. & Kárpáti A. (2014) Táblagépek alkalmazása az oktatásban: tanári tapasztalatok. Iskolakultúra, Vol. 24. No. 9. pp. 50–71.

 • 23

  Labancz I. & Barnucz N. (2016) Kísérlet az IKT-eszközhasználat hatásának vizsgálatára hallgatók körében. In: Pusztai G., Bocsi V. & Ceglédi T. (eds) A felsőoktatás (hozzáadott) értéke. Közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához. Budapest, Magyarország, Nagyvárad, Románia, Partium, Új Mandátum, PPS. pp. 262–277.

 • 24

  Lankshear, C., Snyder, I. A. & Green, B. (2000) Teachers and Techno-Literacy: Managing Literacy, Technology and Learning in Schools. St Leonards, Allen & Unwin.

 • 25

  Navracsics I. (2011) Szóaktiváció két nyelven. Budapest, Gondolat Kiadó.

 • 26

  Ollé J. (2013) Pedagógiai kultúra az információs társadalomban. Az iskola egész életen át tartó tanulása. In: Ollé J., Papp-Danka A., Lévai D., Tóth-Mózer Sz. & Virányi A. (eds) Oktatásinformatikai – módszerek. Tanítás és tanulás az információs társadalomban. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó. pp. 9–29.

 • 27

  Pálffy G. (2015) A nyelvtanítás nyelvészeti megközelítései és pedagógiai vonatkozásai francia nyelvkönyvekben. Szakpedagógiai Körkép II. Idegennyelv-pedagógiai tanulmányok Bölcsészet-és Művészetpedagógiai Kiadványok 3. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem.

 • 28

  Polonyi T., Abari K. & Nótin Á. (2009) Mesterséges nyelvtanulás első benyomás alapján. Alkalmazott Pszichológia, Vol. 11. No. 1–2. pp. 5–26.

 • 29

  Prensky, M. (2001) Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, Vol. 9. No. 5. pp. 1–6.

 • 30

  Réthy E. (2001) A tanulási motiváció elemzése. In: Csapó B. & Vidákovich T. (eds) Neveléstudomány az ezredfordulón: Tanulmányok Nagy József tiszteletére. Budapest, Tankönyvkiadó. pp. 153–161.

 • 31

  Rueda, R. & Moll, L. C. (1999) A motiváció szociokulturális megközelítése. In: O’Neil H. F. Jr. & Drillings M. (eds) Motiváció: elmélet és kutatás. Budapest, Vince Kiadó. pp. 129–148.

 • 32

  Schulmeister, R. (2009) Gibt es eine Net-Generation? Hamburg. In: Bessenyei I. (ed.) Az unalom lázadása – digitális nemzedék az egyetemen. „Korszerű felsőoktatási pedagógiai módszerek, törekvések”Konferencia előadások. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja. pp. 40–48.

 • 33

  Smith, G. G., Li, M., Drobisz, J., Park, H. R., Kim, D. & Smith, S. D. (2013) Play Games or Study? Computer Games in Ebooks to Learn English Vocabulary. Computers & Education, Vol. 69. pp. 274–286.

 • 34

  Tomasello, M. (2003) Constructing a Language: A Usage-Based Theory of Language Acquisition. Cambridge, Harvard University Press.

 • 35

  Ürmösné S. G. (2014) Egynyelvűek és görög-magyar kétnyelvűek kommunikációjának összehasonlító elemzése a nemek tükrében. Doktori Disszertáció. Budapest, ELTE BTK.

 • 36

  Ürmösné S. G. (2017) A Case Study, Based on a Spontaneous Discourse of Greek – Hungarian Bilinguals, in Respect of Interjections, Swear Words and Syntactical Mistakes, as Regards Gender. Magyar Rendészet, Vol. 17. No. 4. pp. 193–210.