View More View Less
 • a ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest
Open access

Összefoglaló. Az elmúlt évtizedekben a nemzetközi megközelítésben használt sajátos nevelési igény fogalma átalakult, kiszélesedett. Ezzel együtt az együttnevelés kezdetben a különböző fogyatékos tanulókra terjedt ki, ma már több csoportot is magába foglal, és a vonatkozó szabályok az Európai Unió tagországaiban is különbözőek. Az uniós célkitűzéseknek megfelelően több ország oktatási rendszerében egyre nagyobb körben van jelen az inklúzió, ami sok elemében hasonló, némely vonatkozásban pedig különböző lehet. A szemléletmód változása hatással van a problémák azonosítására is. Írásunk az európai adatgyűjtés kvalitatív és kvantitatív adatait, valamint a hazai folyamatokat mutatja be.

Summary. In recent decades, the concept of special educational needs used in the international literature has changed and expanded. Conceptual approach to inclusion initially covered students with different disabilities, now it includes several other groups, and the relevant regulations also differ from one member state of the European Union to another. In line with EU objectives, inclusion in the education systems of several countries is increasing, which is similar in many aspects and may differ in some other aspects. Changing conceptual approaches also have an impact on problem identification. Our paper gives an overview of qualitative and quantitative data of European data collection, as well as presents the proper Hungarian processes.

 • 1

  Csányi Y. (2007) Adatok az OECD sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó munkabizottságának anyagából, 2002/2003-as év. Új Pedagógiai Szemle, 2007/11. https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/adatok-az-oecd-sajatos-nevelesi-igenyu-tanulokkal-foglalkozo-munkabizottsaganak/ [Letöltve: 2020. 08. 26.]

 • 2

  Egészségügyi szakmai irányelv (2017) Egészségügyi szakmai irányelv – Az autizmusról/Autizmus spekrumzavarokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyért Felelős Államtitkárság. https://kollegium.aeek.hu/Iranyelvek/Index/ [Letöltve: 2020. 08. 26.]

 • 3

  Egyesült Nemzetek Szervezete (2006) A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény. – Magyarul is törvénybe iktatták: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700092.tv

 • 4

  Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulókért és az Inkluzív Oktatásért, 2017. Az inkluzív oktatásban részt vevő tanulók iskolai sikerességének növelése: Összefoglaló zárójelentés. (V. J. Donnelly & A. Kefallinou, eds) Odense (Dánia). https://www.european-agency.org/sites/default/files/ra-summary-hu.pdf/ [Letöltve: 2020. 08. 26.]

 • 5

  Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulókért és az Inkluzív Oktatásért, 2018. Az Európai Ügynökség Inkluzív Oktatás Statisztikai Rendszereit Vizsgáló Projektje: Kulcsfontosságú üzenetek és megállapítások (2014/2016). (A. Watkins, J. Ramberg & Lénárt A., eds) Odense (Dánia). https://www.european-agency.org/sites/default/files/easie_key_messages_and_findings_2014-2016_hu_0.pdf/[Letöltve: 2020. 08. 26.]

 • 6

  Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulókért és az Inkluzív Oktatásért, 2018. Az inkluzív oktatási rendszer finanszírozási szakpolitikája: Összefoglaló zárójelentés. (E. Óskarsdóttir, A. Watkins & S. Ebersold, eds) Odense (Dánia). https://www.european-agency.org/sites/default/files/FPIES-Summary-HU.pdf/ [Letöltve: 2020. 08. 26.]

 • 7

  European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2020. European Agency Statistics on Inclusive Education: 2018 Dataset Cross-Country Report. (J. Ramberg, A. Lénárt & A. Watkins, eds) Odense (Denmark). https://www.european-agency.org/resources/publications/european-agency-statistics-inclusive-education-2018-dataset-cross-country/ [Letöltve: 2020. 08. 26.]

 • 8

  Halász G. (2004) A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása: európai politikák és hazai kihívások. Új Pedagógiai Szemle, 2004. február. https://epa.oszk.hu/00000/00035/00079/2004-02-be-Halasz-Sajatos.html/ [Letöltve: 2020. 08. 26.]

 • 9

  Illyés S. (2001) Az eszmény, a törvény, a tradíció és a feltételek a közoktatás megújulásában – különös tekintettel az ép és a fogyatékos gyermekek együttnevelésére. Új Pedagógiai Szemle, 2001/június–augusztus. https://ofi.oh.gov.hu/tudastar/eszmeny-torveny/ [Letöltve: 2020. 08. 26.]

 • 10

  Kállai G. (2018) Helyzetkép a sajátos nevelési igényű gyermekek együttneveléséről. Előadás. Országos Neveléstudományi Konferencia.

 • 11

  Kőpatakiné Mészáros M. (2009, ed.) Együttnevelés határon innen és túl. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

 • 12

  Lányiné Engelmayer Á. (1993) A külföldi integrációs modellek tanulságai a hazai alkalmazás számára. In: Csányi Y. (ed.) Együttnevelés – speciális igényű tanulók az iskolában. Budapest, Iskolafejlesztési Alapítvány, OKI. pp. 11–21.

 • 13

  Lányiné Engelmayer Á. (2009) Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés. Budapest, Medicina Könyvkiadó.

 • 14

  Lányiné Engelmayer Á. (2014) Változásban a pszichológiai és gyógypedagógiai diagnosztika. Neveléstudomány 2014/3.http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2014/nevelestudomany_2014_3_33-52.pdf

 • 15

  Mile A. E. (2016) Gyógypedagógiai szakértelem, szerepek és kompetenciák az együttnevelés szolgálatában. Doktori disszertáció. Budapest, ELTE PPK NDI. https://ppk.elte.hu/file/mile_aniko_eszter_dissz.pdf/ [Letöltve: 2020. 08. 26.]

 • 16

  National Education Systems – Eurydice. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/national-description_hu/ [Letöltve: 2020. 08. 26.]

 • 17

  Papp G. & Perlusz A. (2012) „…mindenképpen figyelni kell a folyamatokat és reagálni kell…” Kooperáció- és konkurenciafolyamatok a sajátos nevelési igényű tanulókat ellátó intézményekben. In: Zászkaliczky P. (ed.) A társadalmi és iskolai integráció feltétele és korlátai. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó. pp. 179–201.

 • 18

  Schiffer Cs. (2012) „…az értelmét akkor kezdtem látni…” Kooperáció- és konkurenciafolyamatok a befogadó pedagógusok nézőpontjából. In: Zászkaliczky P. (ed.) A társadalmi és iskolai integráció feltétele és korlátai. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó. pp. 227–263.

 • 19

  Speciális oktatás Európában (2003) Eds: Cor Meijer, Victoria Soriano & Amanda Watkins. Európai Iroda a Speciális Oktatás Fejlesztéséért. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00079/specialis.pdf/ [Letöltve: 2020. 08. 26.]

 • 20

  Szekeres Á., Perlusz A. & Takács I. (2012) „…egy ideális világban csak így szabadna tanítani…” In: Zászkaliczky P. (ed.) A társadalmi és iskolai integráció feltétele és korlátai. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó. pp. 201–227.

 • 21

  Vargáné Mező L. (2004) Sajátos nevelési igényű tanulók együttneveléséről pedagógusoknak, intézményvezetőknek.https://ofi.oh.gov.hu/tudastar/sajatos-nevelesi-igenyu/sajatos-nevelesi-igenyu-090617-2/ [Letöltve: 2020. 08. 26.]