View More View Less
 • a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Összefoglaló. A tanulmány alapvetően a magyarországi cigány/roma tanulókat érintő nemzetiségi programot és annak történetiségét helyezi fókuszba. Az előrehaladott asszimiláció miatt a nemzetiségi oktatáshoz való jog érvényesülése kiemelt jelentőségű, mondhatni: nemzetiségi létkérdés. A jog, hogy nemzetiségi program szervezhető, az esélyegyenlőség elve miatt különösen fontos, még akkor is, ha önmagában kötelező erővel nem bír. A folyamatok elemzése alapján látható, hogy hazánkban a nemzetiségi oktatás szinte nemzetiségenként másként valósult meg, így különösen eltérő a cigány/roma nemzetiségi oktatás célja a kezdetektől napjainkig. A hazai cigány/roma nemzetiségi oktatás „tantárgyiasult” formáinak bemutatásán túl a tanulmány beszámol arról is, hogy ahol cigány/roma nemzetiségi oktatást folytatnak, ott jellemzően rendkívül alacsony az oktatás minősége és gyakran a cigány/roma nemzetiségi oktatás „iskolamentési stratégiák” meghatározó elemévé válik.

Summary. The study focuses essentially on the Roma nationality programme of Hungary and its history. Due to the advanced assimilation, the enforcement of the right to nationality education is of paramount importance. It can be said that this right is the matter of existence of Roma nationality. Because of the principle of equal opportunities, the right to organize a nationality programme is particularly important, even if it is not binding in itself. Based on the analysis of several processes of national education, it turns out that in Hungary nationality education programmes are differ from each other. This paper aims to introduce the forms of Roma nationality education as school subjects. In addition, the study also reports that where Roma nationality education is provided, the quality of education is typically extremely low and Roma nationality education is often a defining element of ‘school rescue strategies’.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Arató F. & Varga A. (2005) A kooperatív hálózat működése. Pécs, PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék.

 • 2

  Balázsi I., Lak Á. R., Szabó V. & Vadász Cs. (2013) Országos kompetenciamérés 2012. Országos jelentés. Budapest, Oktatási Hivatal.

 • 3

  Fórika L. (2013) A cigány tanulók elkülönítése a köznevelés rendszerében. In: Hajas B. & Szabó M. (eds) Pajzsuk a törvény. Budapest, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala. pp. 99–132.

 • 4

  Fórika L. Dr. (2015) A cigány nemzetiségi oktatás helyzete a nemzetiségi oktatás rendszerében az ombudsmani jelentések tükrében. Romológia, Vol. 3. No. 9. pp. 2–21.

 • 5

  Forray R. K. (1995, ed.) Publikációk a cigányság oktatásáról. Budapest, Oktatáskutató Intézet. Kutatás közben.

 • 6

  Forray R. K. (1998) Nemzetiségek, kisebbségek. Educatio, Vol. 7. No. 1. pp. 50–66.

 • 7

  Forray R. K. & Hegedűs T. A. (1990) A cigány etnikum újjászületőben. Tanulmány a családról és az iskoláról. Közoktatási Kutatások. Budapest, Akadémiai Kiadó. pp. 25–31.

 • 8

  Forray R. K. & Hegedűs T. A. (1995) Oktatáspolitikai változások a cigány gyerekek iskoláztatásában. Iskolakultúra, Vol. 5. No. 24. pp. 7–18.

 • 9

  Forray R. K. & Hegedűs T. A. (1998) Cigány gyermekek szocializációja. Budapest, AULA.

 • 10

  Hajnáczky T. (2013) Az 1961-es párthatározat margójára. Dokumentumok az MSZMP KB PB 1961. június 20-án kiadott határozatának Borsod-Aba-új-Zemplén megyei végrehajtásáról. Múltunk, No. 1. pp. 237–272.

 • 11

  Hajnáczky T. (2015) A pártállam cigánypolitikája. Esély, 2015/5. http://www.esely.org/kiadvanyok/2015_5/2015-5_2-1_Hajnaczky_Partallam_ciganypolitikaja.pdf [Letöltve: 2020. 11. 29.]

 • 12

  Hajnáczky T. (2015, ed.) „Egyértelmű, hogy a cigányok nem tekinthetőek nemzetiségnek.” Cigánypolitika dokumentumokban 1956–1989. Budapest, Gondolat Kiadó.

 • 13

  Kaltenbach J. (2003) A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának jelentése a 2002. és 2003. évi kisebbségi önkormányzati választásokról. https://adattar.adatbank.transindex.ro/Magyarorszag [Letöltve: 2020. 11. 29.]

 • 14

  Kertesi G. (1995) Cigány gyerekek az iskolában, cigány felnőttek a munkaerőpiacon. Közgazdasági Szemle, Vol. 1. pp. 30–65.

 • 15

  Kertesi G. & Kézdi G. (2010) Iskolázatlan szülők gyermekei és a roma fiatalok a középiskolában. Beszámoló az Educatio Életpálya-felvételének 2006 és 2009 közötti hullámaiból. Közgazdasági Szemle, Vol. 59. pp. 7–8.

 • 16

  Orsós A. (2015) Cigány/roma nemzetiségi oktatás. Kutatási beszámoló. Pécs, Wlislocki Henrik Szakkollégium, PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék.

 • 17

  Réger Z. (1995) Cigány gyerekek nyelvi problémái és iskolai esélyei. Iskolakultúra, Vol. 5. No. 24. pp. 102–106.

 • 18

  Szuhay P. (1999) A magyarországi cigányok kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája. Budapest, Panoráma.

 • 19

  Szüdi J. (1996) Közoktatás-igazgatás. Budapest, OKKER.

 • 20

  1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról. https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99000065.TV

 • 21

  1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól. https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300077.TV

 • 22

  2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól. https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100179.TV [Letöltve: 2020. 08. 29.]

 • 23

  2011. évi CLXXIX. törvény – a nemzetiségek jogairól. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100179.tv [Letöltve: 2020. 08. 29.]

 • 24

  2011. évi CXC. törvény – a nemzeti köznevelésről. https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.TV [Letöltve: 2020. 08. 29.]

 • 25

  2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről. http://www.kozlonyok.hu/nkonline/mkpdf/hiteles/mk11162.pdf [Letöltve: 2020. 11. 29.]

 • 26

  17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet – a nemzetiség óvodai nevelésének és a nemzetiségi iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300017.EMM×hift=20170831&txtreferer=00000003.TXT [Letöltve: 2020. 08. 29.]

 • 27

  Jelentés (2011) Jelentés a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetéről. Nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa. http://www.kisebbsegiombudsman.hu/data/files/217986220.pdf [Letöltve: 2020. 08. 29.]

 • 28

  A nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei – Kerettantervek. http://kerettanterv.ofi.hu/10_melleklet_nemzetisegi/index_nemzetisegi.html [Letöltve: 2020. 08. 29.]

 • 29

  MNTF Stratégia (2011) Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. Tartósan rászorulók–szegény családban élő gyermekek–romák (2011–2020) (2014): Frissített változat, Budapest, EMMI, Szociális és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság. https://www.kormany.hu/download/1/9c/20000/Magyar%20NTFS%20II%20_2%20mell%20_NTFS%20II.pdf [Letöltve: 2020. 08. 29.]

 • 30

  Nemzetiségi irányelvek – 31/2020. (VIII. 31.) A nemzetiség óvodai nevelésének és a nemzetiség iskolai nevelés-oktatásának irányelve. https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_nemzetisegi_oktatashoz [Letöltve: 2020. 11. 29.]