Author:
Nóra Barnucz Nemzeti Közszolgálati Egyetem RTK Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus, 1083 Budapest, Üllői út 82.

Search for other papers by Nóra Barnucz in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglaló. A felsőoktatás egyik legfontosabb feladata, hogy a munkaerőpiac által megkövetelt kompetenciákra felkészítse a hallgatókat, tehát a felsőoktatás, a munkaerőpiac, különösen a rendvédelmi szervek által képviselt speciális munkaerőpiac kongruenciájának kialakítása kiemelt figyelmet érdemel. A kompetenciák közül a 21. században megjelenő pozíciók ellátásához a digitális olvasás- és írástudás, valamint a kommunikáció fejlesztése elengedhetetlen. A kutatási téma célja a hallgatók digitális és verbális kommunikációs szintjének fejlesztése a szaknyelvi órák keretében különböző nyelvtanulási módszerek és nyelvtanulási stratégiák alkalmazásával. Tervezett kutatásunkban empirikus vizsgálatot végzünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán szaknyelvet tanuló nappali tagozatos hallgatókkal.

Summary. The main task of higher education is to prepare students for the competencies declared by the labour market, thus the development of congruence between higher education and labour market especially the special labour market represented by law enforcement deserves special attention. Among the competencies, digital skills are placed at the forefront, as digital literacy and communication are essential for 21st-century positions. The aim of the research topic is to improve students’ digital and verbal communication levels with the use of different language teaching methods and language learning strategies in ESP (English for specific purposes) classes. Empirical research will be carried out with full-time students at the Faculty of Law Enforcement at the University of Public Service.

 • 1

  Aknai D. O. (2016) Táblagépes alkalmazások a gyógypedagógiai gyakorlatban, súlyosan-halmozottan sérült gyermekek körében. Fejlesztő Pedagógia, Vol. 27. Nos 2–3. pp. 64–69.

 • 2

  Aknai D. O. (2017) Táblagépes alkalmazások használata értelmi sérült, autizmusspektrum-zavarral élő tanulók megsegítésében. In: Aknai D. O. & Fehér P. (eds) Mobil – Világ – Iskola. Válogatott tanulmányok az I. Mobil eszközök az oktatásban konferenciáról. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó. pp. 38–49.

 • 3

  Andrews, R. (2000) Learning, Literacy and ICT: What’s the Connection? English in Education, Vol. 34. No. 3. pp. 3–18.

 • 4

  Baddeley, A. D. (1986) Working Memory. Oxford, Oxford University Press.

 • 5

  Bárdos J. (2000) Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapja és gyakorlata. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • 6

  Barnucz N. (2019a) IKT-eszközökkel Támogatott (Rendészeti) Nyelvoktatás. Magyar Rendészet, Vol. 19. No. 4. pp. 15–31.

 • 7

  Barnucz N. (2019b) IKT-eszközök szerepe az angol nyelv oktatásában. Educatio, Vol. 28. No. 2. pp. 403–414.

 • 8

  Barnucz N. & Labancz I. (2015) Pedagógusok és az IKT Magyarország keleti régióiban. In: Puszta G. & Morvai L. (eds) Igények és lehetőségek a pedagógus-továbbképzés változó rendszerében. Nagyvárad–Budapest, Partium Könyvkiadó. pp. 235–245.

 • 9

  Barnucz N. & Labancz I. (2017) Az IKT-eszközök használatának különbözőségei a felsőoktatásban. Educatio, Vol. 26. No. 2. pp. 283–290.

 • 10

  Barnucz N. & Uricska E. (2021) Innovatív nyelvtanulási módszerek és módszertan a rendészeti szaknyelvi képzés vizsgálatában. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 70. Nos 9–10. pp. 53–63.

 • 11

  Berecz A. & Seres Gy. (2013) Mobilizáljuk az E-learninget. Journal of Applied Multimedia, Vol. 2. No. 8. pp. 49–58.

 • 12

  Borszéki J. (2014) The Principles of Modern Language Teaching Represented in an EU Training Tool for Border Guards II. Hadtudományi Szemle, Vol. 7. No. 2. pp. 106–122.

 • 13

  Borszéki J. (2019) E-learning anyagok használata az angol rendészeti szakmai nyelv oktatásában. Rendőrségi Tanulmányok, Vol. 2. No. 3. pp. 115–149.

 • 14

  Brewster, J., Ellis, G. & Girard, D. (1991) The Primary English Teacher’s Guide. London, Penguin English.

 • 15

  Bubernik E. (2012) Az információs és kommunikációs technika (IKT) szerepe az oktatásban – megvalósulása a bencés gimnáziumoknál. Képzés és Gyakorlat, Vol. 10. Nos 3–4. pp. 4–21.

 • 16

  Buda A. (2018) Pedagógusok a digitális korban. Trendvizsgálat egy nagyváros iskoláiban. Habilitációs értekezés. Debrecen, Debreceni Egyetem.

 • 17

  Buzan, T. (1974) Use Your Head. London, Guild Publishing London.

 • 18

  Chapelle, C. (2001) Computer Applications in Second Language Acquisition. Cambridge, CUP.

 • 19

  Cornelissen, K., Laine, M., Renvall, K., Saarinen, T., Martin, N. & Salmelin, R. (2004) Learning New Names for New Objects: Cortical Effects as Measured, by Magnetoencephalography. Brain and Language, Vol. 89. No. 3. pp. 617–622.

 • 20

  Czékmán B. (2017a) Tablettel támogatott oktatási intézményi implementáció. In: Mrázik J. (ed.) A tanulás új útjai. Budapest, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA). pp. 75–90.

 • 21

  Czékmán B. (2017b) Mobiltechnológia a tanórán: oktatási tartalmak, oktatást segítő digitális megoldások. In: Fehér P. & Aknai D. O. (eds) I. Mobil eszközök az oktatásban konferencia. Válogatott tanulmányok az I. Mobil eszközök az oktatásban konferenciáról. Debrecen, Debreceni Egyetem Kiadó. pp. 249–254.

 • 22

  Czékmán B., Szabó F., Somfalvi Z. & Major E. (2017) ICT-supported Problem-based Learning: Possibilities of Applying Problem-based Learning from Primary School to Higher Education. Pedacta, Vol. 6. No. 2. pp. 41–50.

 • 23

  Dale, E. (1969) Audio-visual Methods in Teaching. New York, Dryden.

 • 24

  Dani E. (2014) A kétfázisú HY-DE-modell: a hiper- és mélyfigyelem fázisváltásai a katedrától a hallgatói önfejlesztésig. Informatika a felsőoktatásban 2014 konferencia. https://bit.ly/2XWlvHI [Letöltve: 2020. 04. 23.]

 • 25

  Gardner, R. C. & Lambert, W. E. (1972) Attitudes and Motivation in Second Language Learning. Newbury House, Rowley.

 • 26

  Gonda Zs. (2016) Tanárjelöltek kommunikációja az IKT-osztályteremben. Anyanyelv-Pedagógia, Vol. 16. No. 2. pp. 17–29.

 • 27

  Hismanoglu, M. (2011) The Integration of Information and Communication Technology into Current ELT Ccoursebooks: A Critical Analysis. Porcedia – Social and Behaviour Sciences, Vol. 15. pp. 37–45.

 • 28

  Lankshear, C., Snyder, I. & green, B. (2000) Teachers and Techno-Literacy: Managing Literacy, Technology and Learning in Schools. St Leonards, NSW, Allen & Unwin.

 • 29

  Matthey, M. (2006) Bange Pierre (en collaboration avec Rita Carol et Peter Griggs). Lidil 34. http://lidil.revues.org/36 [Letöltve: 2020. 04. 07.]

 • 30

  McQuiggan, S., Kosturko, L., McQuiggan, J. & Jennifer, S. (2015) Mobile Learning: A Handbook for Developers, Educators, and Learners. Wiley, New Jersey, USA.

 • 31

  McQuarrie, L., McRae, P. & Stack-Cutler, H. (2008) Differentiated Instruction Provincial Research Review. Edmonton, Alberta Initiative for School Improvement.

 • 32

  Molnár K. & Uricska E. (2019) A Café módszer alkalmazásának tapasztalatai a rendészeti felsőoktatásban. Magyar Rendészet, Vol. 19. No. 4. pp. 69–80.

 • 33

  Nation, I. S. P. & Waring, R. (1997) Vocabulary Size, Text Coverage and Word Lists. In: Schmitt, N. & Mccarthy, M. (eds) Vocabulary: Description, Acquisition and Pedagogy. Cambridge University Press, Cambridge. pp. 6–19.

 • 34

  Navracsics I. (2011) Szóaktiváció két nyelven. Budapest, Gondolat Kiadó.

 • 35

  Németh D. (2006) A nyelvi folyamatok és az emlékezeti rendszerek kapcsolata. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 36

  Nissilä, L. (2011) Viron kielen vaikutus suomen kielen verbien ja rektioiden oppimiseen. Oulu, Oulun yliopisto.

 • 37

  Pálffy G. (2015) A nyelvtanítás nyelvészeti megközelítései és pedagógiai vonatkozásai francia nyelvkönyvekben. Szakpedagógiai Körkép II. Idegennyelv-pedagógiai tanulmányok. Bölcsészet-és Művészetpedagógiai Kiadványok 3. Eötvös Loránd Tudományegyetem. pp. 152–170.

 • 38

  Patyi A. (2011) „E pluribus unum” – A Nemzeti Közszolgálati Egyetem előtt álló kihívások. Magyar Közigazgatás, Új folyam. Vol. 61. No. 3. pp. 24–31.

 • 39

  Patyi A. & Barnucz N. (2020) A közszolgálati és rendészeti felsőoktatás néhány időszerű kihívása. Új Magyar Közigazgatás, Vol. 13. No. 4. pp. 1–12.

 • 40

  Pegrum, M. (2014) Mobile Learning. Languages, Literacies and Cultures. Macmillan.

 • 41

  Polonyi T., Abari K. & Nótin Á. (2009) Mesterséges nyelvtanulás első benyomás alapján. Alkalmazott pszichológia. Az Alkalmazott Pszichológia Alapítvány – APA – folyóirat, Vol. 11. Nos 1–2. pp. 5–26.

 • 42

  Polonyi T. É. & Mérő D. (2007) A sikeres nyelvtanulás tényezői. Alkalmazott Pszichológia, Vol. 9. No. 2. pp. 88–117.

 • 43

  Racsmány M., Lukács Á., Németh D. & Pléh Cs. (2005) A verbális munkamemória magyar nyelvű vizsgálóeljárásai. Magyar Pszichológiai Szemle, Vol. 60. No. 4. pp. 479–505.

 • 44

  Rubin, J. (1975) What the „Good Language Learner” Can Teach Us. TESOL Quarterly, Vol. 9. No. 1. pp. 41–51.

 • 45

  Sabah, A. (2012) A Conceptual Foundation for the Shannon–Weaver Model of Communication. International Journal of Soft Computing, Vol. 7. No. 1. pp. 1–9.

 • 46

  Tímár B. (2017) Mobilokkal vagy mobilokról – médiaműveltség a mobil eszközökkel támogatott oktatásban. In: Aknai D. O. & Fehér P. (eds) Mobil – Világ – Iskola. Válogatott tanulmányok az I. Mobil eszközök az oktatásban konferenciáról. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó. pp. 184–192.

 • 47

  Traxler, J. (2007) Defining, Discussing and Evaluating Mobile Learning: The Moving Finger Writes and Having Writ… The International Review in Open and Distance Learning, Vol. 8. No. 8. pp. 1–12.

 • 48

  Uricska E. (2020a) Közösségi rendészet – közösségi oldalak: Elméleti háttér és a rendészeti digilektus fogalmának bevezetése. Magyar Rendészet, Vol. 20. No. 2. pp. 153–168.

 • 49

  Uricska E. (2020b) Proper Interactive Communication of the Police as a(n E-)trust-building Strategy. Introducing the Term Policing Digilect. Kosice Security Review, Vol. 10. No. 2. pp. 185–195.

 • 50

  Uricska E. (2020c) A rendészeti közösségi oldalak alkalmazása a szaknyelvoktatásban. Educatio, Vol. 29. No. 4. pp. 653–662.

 • 51

  Vecsernyés I. & Wichmann, I. (2013) A szókincs tanításának néhány kérdése az egyetemen kívüli felnőttoktatásban és a Hungarobox project. THL2, Nos 1–2. pp. 119–123.

 • 52

  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Intézményfejlesztési Terv (2015–2020). https://bit.ly/3ejSMlO [Letöltve: 2020. 04. 20.]

 • 53

  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Intézményfejlesztési Tervezet (2020–2025). https://bit.ly/2VwHfXG [Letöltve: 2020. 04. 20.]

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 0 8 18
Jul 2023 0 6 6
Aug 2023 0 13 4
Sep 2023 0 9 4
Oct 2023 0 16 8
Nov 2023 0 32 12
Dec 2023 0 5 0