View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, Debrecen, Magyarország
Open access

Összefoglaló. 2010 és 2021 között jelentős szerkezeti és tartalmi változások zajlottak a köznevelés területén. Ezek egyike a Nemzeti alaptantervek és a kerettantervek változása volt. 2020‑ban jelent meg az új NAT, ami nemcsak a korábbi NAT módosítása volt, hanem komoly elvi változásokat is bevezetett. Mindezt úgy, hogy 2018-ban zajlott egy kísérlet egy korszerű tanulás- és tanulóközpontú NAT kialakítására, ami végül nem lépett hatályba, de bizonyos részei bekerültek a jelenlegi NAT-ba. Tanulmányunkban bemutatjuk a három NAT szabályozási jellemzőit, s arra a kérdésre keressük a választ, mekkora mozgásterük van a felhasználóknak, mennyire tekinthető ideologikus alapúnak, továbbá mit őrzött meg és mit vetett el a NAT 2020 a korábbiakból.

Summary. Between 2010 and 2021 significant structural and content changes took place in public education. One of these was the change in the national core curricula and framework curricula. In 2020, the new NAT was published, which was not only the modification of the previous NAT, but serious conceptual changes were introduced as well. Along with this, there was also an attempt in 2018 to develop a modern learning and pupil-centered NAT, which eventually did not come into force, but some parts appeared in the current NAT. In our study, we introduce the three NAT regulatory features and seek the answer to themquestion, how much leeway is provided for users, to what extent it can be regarded as an ideological-based curriculum, and what has been kept in NAT 2020 and what it has taken from the previous ones.

 • 1

  A Nemzeti alaptanterv tervezete (2018) Készült az EFOP - 3.2.15 VEKOP - 17-2017-00001 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása c. projekt Tartalomfejlesztési alprojektje keretében. https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2018/08/a-nemzeti-alaptanterv-tervezete_2018.08.31.pdf [Letöltve: 2021. 11. 10.]

 • 2

  A tanulás és tanítás súlypontjai (2020) Készült az EFOP - 3.2.15 VEKOP - 17-2017-00001 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása c. projekt Tartalomfejlesztési alprojektje keretében. https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2020/10/a-tanulas-s-tanitas-sulypontjai.pdf [Letöltve: 2021. 11. 10.]

 • 3

  Báthory Z. (2001) Maratoni reform. A magyar közoktatás reformjának története, 1972–2000. Budapest, Önkonet Kft.

 • 4

  Chrappán M. (2014) Tantervi szabályozás és intézményi implementáció. Educatio, Vol. 23. No. 1. pp. 26–35.

 • 5

  Chrappán, M. & Bencze, R. (2020) Curriculum changes in Hungary: Centralisation and decentralisation in the curriculum policy. In: T. Janik, S. Porubsky, M. Chrappán & K. Kuszak (eds) Curriculum changes in the Visegrad Four. Three decades after the fall of communism. Münster – New York, Waxmann Verlag GmbH. pp. 31–62.

 • 6

  Council Recommendation (2018) Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (2018/C 189/01). Office Journal of the European Union. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01) és from=EN [Letöltve: 2019. 05. 20.]

 • 7

  Elemzés (2020) Elemzés a tanítás és tanulás megújításához szükséges tartalmi és szemléleti változásokról. Készült az EFOP - 3.2.15 VEKOP - 17-2017-00001 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása c. projekt Tartalomfejlesztési alprojektje keretében. https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2020/10/elemzes-a-tanitas-s-tanulas-megujitasahoz-szukseges-tartalmi-es-szemleleti-valtozasokrol.pdf [Letöltve: 2021. 11. 10.]

 • 8

  Halász G. (é. n.) Kurrikulum-fejlesztés, kurrikulum-szabályozás és kurrikulum-implementáció: alapvető összefüggések és globális trendek. EFOP - 3.2.15 VEKOP - 17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című kiemelt projekt Tartalomfejlesztési alprojektje. (Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport, EKE.)

 • 9

  Halász G., Fazekas Á. & Lukács T. (2020) Az innovációs folyamatok dinamikája az oktatási ágazatban. Budapest, Akadémiai Kiadó.

  • Crossref
  • Export Citation
 • 10

  Hoffmann R. (2012) Amit meg kell valósítanunk… Új Pedagógiai Szemle, Vol. 62. Nos 1–3. pp. 3–4.

 • 11

  Horváth Zs. (2019) Színe és visszája. A nemzeti alaptantervet ért hatások és az alaptanterv hatásai. Educatio, Vol. 28. No. 1. pp. 121–134.

  • Crossref
  • Export Citation
 • 12

  Kaposi J. (2012) Értékek és tartalmak. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 62. Nos 1–3. pp. 5–22.

 • 13

  Kaposi J. (2013) A tartalmi szabályozás hazai változásai (2011–2013). Új Pedagógiai Szemle, Vol. 63. Nos 9–10. pp. 14–37.

 • 14

  Kaposi J. (2020) Szerkesztői jegyzet. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 70. Nos 7–8. pp. 160–161.

 • 15

  Kiemelt kompetenciaterületek (2020) Készült az EFOP - 3.2.15 VEKOP - 17-2017-00001 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása c. projekt Tartalomfejlesztési alprojektje keretében. https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2020/05/kiemelt-kompetenciateruletek.pdf [Letöltve: 2021. 11. 10.]

 • 16

  Nahalka I. (2006) A közoktatás tartalmi szabályozása. Educatio, Vol. 15. No. 1. pp. 77–90.

 • 17

  Nahalka I. (2020) A közoktatás központi szabályozásának két paradigmája. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 70. Nos 7–8. pp. 99–142.

 • 18

  Recommendation (2006) Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962 és from=EN [Letöltve: 2019. 05. 20.]

 • 19

  Sáska G. (2007) A brit Core Curriculum és a magyar Nemzeti alaptanterv. In: Sáska G. (ed.) Rendszerek és váltások. Budapest, Felsőoktatási Kutatóintézet, Új Mandátum Könyvkiadó. pp. 109–136.

 • 20

  Setényi J. (1998) Nat-fordítási kísérletek. Educatio, Vol. 7. No. 4. pp. 631–640.

 • 21

  The future of education and skills (2018) Education 2030. OECD https://www.oecd.org/education/2030-project/about/documents/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf [Letöltve: 2019. 05. 20.]

 • 22

  Trencsényi L. (1996) A Nat kritikája és apológiája. Embernevelés, Nos 3–4. pp. 19–‌27.

 • 23

  Vass V. (2000) Az oktatás tartalmi szabályozása. Nemzetközi kitekintés. Iskolakultúra, Vol. 10. Nos 6–7. pp. 48–57.

 • 24

  Viennet, R. & Pont, B. (2017) Education policy implementation: A literature review and proposed framework. OECD Education Working Paper No. 162. Paris, OECD. https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/WKP(2017)11&docLanguage=En [Letöltve: 2019. 03. 12.]

 • 25

  1993. évi LXXIX törvény A közoktatásról

 • 26

  2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről

 • 27

  2019. évi CXII. törvény – a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről

 • 28

  2019. évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről

 • 29

  130/1995. (X. 26.) Korm.rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról. In: Nemzeti alaptanterv. Budapest, Művelődési és Közoktatási Minisztérium. (NAT 1995)

 • 30

  243/2003 (XII. 17.) Korm.rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról (NAT 2003)

 • 31

  202/2007. (VII. 31.) Korm.rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm.rendelet módosításáról. (NAT 2007)

 • 32

  110/2012. (VI. 4.) Korm.rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról (NAT 2012)

 • 33

  5/2020. (I. 31.) Korm.rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról (NAT 2020)

 • 34

  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)