Author:
Tibor Cserti Csapó PTE BTK NTI, Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Magyarország

Search for other papers by Tibor Cserti Csapó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

„A roma kultúra reprezentációja a tartalomszabályozók, tartalomhordozók körében, valamint ezek fejlesztési lehetőségei” című kutatás során azt vizsgáltuk, hogy a közoktatásban a környezetismeret, a természetismeret és a földrajz tanításához a választható tankönyvek listáján szereplő tananyaghordozók a hazai nemzetiségekről, fókuszáltan a cigány, roma népességről tartalmaznak-e olyan releváns információkat, amelyek a Nemzeti alaptanterv (NAT), a Kerettantervek, illetve az ezekre épülő helyi tantervek előírásai szerint kötelező elemei lennének az egyes évfolyamok ismeretanyagának. (Ld. még Orsós 2015, 2016; Cserti Csapó 2016; Andl–Cserti 2017.) Áttekintettük a témakörben született korábbi eredményeket is (Terestyéni 2005; Balázs et al. 2014; Binder–Pálos 2016).

A tankönyvek első vizsgálata nagyon negatív tapasztalatokkal zárult. A választható tankönyvek elvétve tartalmaztak a nemzetiségekről információkat, a cigánysággal kapcsolatban még inkább érezhető volt ez a negligálás. Bár mindegyik tantárgy alkalmas arra, hogy a nemzeti kisebbségekkel szembeni tartalmi és érzékenyítési elvárásoknak eleget tegyen.

A tankönyvek közül néhányban jelentek meg tartalmak, de ezek kivétel nélkül vagy pontatlanok, vagy inkább a sztereotipikus gondolkodás veszélyét rejtették.

Az is világossá vált, mennyire nehéz feladat a tankönyvszerző számára, hogy egyszerre feleljen meg minden elvárásnak. (Ld. Dárdai 2002; Balázs et al. 2017.) A tanulmány reflektál arra, mit és hogyan lehet tanítani abból a „megrendelői csomagból”, amit a hazai oktatáspolitika előír a hazai nemzetiségek – köztük a roma, cigány népesség – társadalmi-gazdasági-területi megközelítésével kapcsolatban.

 • 1

  Andl H., Beck Z., Cserti Csapó T. & Lakatos Sz. (2019) Romológiai ismeretek és tanárképzés. In: Arató Ferenc (ed.) Áttekintés: Válogatás a pécsi neveléstudományi műhely munkáiból. Pécs, PTE BTK NTI. pp. 177–191. (Autonómia és felelősség tanulmánykötetek V.)

 • 2

  Andl H. & Cserti Csapó T. (2017) Cigányok, romák reprezentációja a hazai környezet- és természetismeret, illetve a földrajz tankönyvekben. In: Mrázik Julianna (ed.) A tanulás új útjai. Budapest, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete. pp. 28–46.

 • 3

  Balázs A., Horváth B., Menesi L. & Varga K. (2014) A cigányság reprezentációja az általános- és középiskolai tankönyvekben. Monitor – kritikai platform és nyitott műhely (szerzői közösség). Fekete pont 2014.

 • 4

  Balázs B., Szilassi P. M., Császár Zs., Pál V., Teperics K., Jász E. & Farsang A. (2017) Milyen a jó földrajztankönyv? GeoMetodika, Vol. 1. No. 1. pp. 35–48. https://doi.org/10.26888/geomet.2017.1.1.3

 • 5

  Beck Z. (2004) Tekintély és szöveg (miért van baj a cigány népismerettel?) Educatio, Vol. 13. No. 2. pp. 314–318.

 • 6

  Berek S.(2012) Cigány/roma népismeret-megközelítések. Mediárium, Vol. 6. No. 4. pp. 55–68.

 • 7

  Binder M. (2006) „Felébredt ez a nép…” A magyarországi romák/cigányok etnikai-nemzeti önszerveződési folyamatairól. In: Gergely Jenő (ed.) A múlt feltárása – előítéletek nélkül. Budapest, ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola.

 • 8

  Binder M. (2008) A roma nemzetépítés – történeti és kulturális antropológiai keresztmetszetben. Eszmélet, Vol. 20. No. 77. pp. 130–160.

 • 9

  Binder M. & Pálos D. (2016) Romák a kerettantervekben és a kísérleti tankönyvekben. http://cfcf.hu/sites/default/files/Binder%20P%C3%A1los%20-%20ROMA.TK.KUT.%202016.pdf [Letöltve: 2022. 11. 11.]

 • 10

  Cserti Csapó T. (2016) A roma kultúra reprezentációja a földrajz tankönyvekben. In: Cserti Csapó Tibor (ed.) Horizontok és Dialógusok 2016. Pécs, PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék. pp.144–192.

 • 11

  Cserti Csapó T. (2021) A cigányság reprezentációja a tankönyvekben és a közoktatásban. In: Márfi Attila (ed.) Cigánysors IV. A cigányság történeti múltja és jelene. Pécs, Erdős Kamill Cigány Múzeum, Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület.

 • 12

  Dárdai Á. (2002) A ​tankönyvkutatás alapjai. Dialóg Campus, 2002.

 • 13

  Dupcsik Cs. (2009) A Magyarországi cigányság története. Történelem a cigánykutatások tükrében, 1890–2008. Budapest, Osiris Kiadó.

 • 14

  Fraser, S. A. (1992) The Gypsies. Oxford, John Wiley and Sons, Ltd.

 • 15

  Fraser, S. A. (1996) A cigányok. Budapest, Osiris Kiadó.

 • 16

  Friedman, V. (1986) Linguistics, Nationalism, and Literary Languages: A Balkan Perspective. In: V. Raskin & P. Bjarkman (eds) The Real World – Linguist: Linguistic Applications in the 1980’s, Norwood. pp. 287–305.

 • 17

  Grellmann, H. M. G. (1783) Die Zigeuner. Ein historischer Versuch über die Lebensart und Verfassung, Sitten und Schicksale dieses Volks in Europa, nebst ihrem Ursprunge. Dessau/Leipzig.

 • 18

  Hancock, I. (1991) The East European Roots of Romani Nationalism. Nationalities Papers, Vol. 19. No. 3. https://doi.org/10.1080/00905999108408203

 • 19

  Hancock, I. (1992) The hungarian student Vályi István and the indian connection of Romani. The Romani Archives and Documentation Center, The University of Texas at Austin.

 • 20

  Kalaydjieva, L., Calafell, F., Jobling, M. et al. (2001) Patterns of inter- and intra-group genetic diversity in the Vlax Roma as revealed by Y chromosome and mitochondrial DNA lineages. European Journal of Human Genetics, Vol. 9. pp. 97–104. https://doi.org/10.1038/sj.ejhg.5200597

 • 21

  Kenrick, D. (2004) Gypsies: From the Ganges to the Thames. Univ of Hertfordshire Press.

 • 22

  KIR adatbázis, Oktatási Hivatal. https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek [Utoljára megnyitva: 2022. 12. 02.]

 • 23

  Kovalcsik K. & Réger Z. (1995) A tudomány mint naiv művészet. Kritika, Vol. 24. No. 2. pp. 31–34.

 • 24

  Ladányi J., Szelényi I. (1997) Ki a cigány? Kritika Vol. 26. No. 12. pp. 179–191.

 • 25

  Martínez-Cruz, B. Mendizabal, I., Harmant, C. et al. (2016) Origins, admixture and founder lineages in European Roma. European Journal of Human Genetics, Vol. 24. pp. 937–943. https://doi.org/10.1038/ejhg.2015.201

 • 26

  Mendizabal, I., Valente, C., Gusmao, A., Alves, C., Gomes, V., Goios, A., et al. (2011) Reconstructing the Indian origin and dispersal of the European Roma: a maternal genetic perspective. PLoS One 2011; 6: e15988. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0015988

 • 27

  Mikos É. (2013) Hiányzó hősköltészet – amatőr múltszemlélet. Folklorisztikai tanulmány a tudományos dilettantizmusról. https://nti.abtk.hu/images/evkonyv/2013/07_mikos.pdf [Letöltve: 2022. 10. 10.]

 • 28

  Nagy P. (2012) A cigány sokkal inkább életmódot jelent, mint etnikumot. https://reformatus.hu/kuldetesunk/hirek/a-cigany-sokkal-inkabb-eletmodot-jelent-mint-etnikumot/ [Letöltve: 2022. 10. 12.]

 • 29

  Nagy P. (2019) Beás cigányok a Kárpát-medencében (Historikus metszetek a 18–19. századból). Gypsy Studies 43. Pécs, PTE BTK NTI.

 • 30

  Orsós A. (2015) „A roma kultúra reprezentációja a tartalomszabályozók, tartalomhordozók körében, valamint ezek fejlesztési lehetőségei.” Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

 • 31

  Orsós A. (2015b) Cigány/roma nemzetiségi oktatás. Kutatási beszámoló. Pécs, Wlislocki Henrik Szakkollégium, PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék. https://doi.org/10.37205/tel-hun.2015.ksz.02

 • 32

  Orsós A. (2016) Ami a tankönyvben meg van írva … In: Cserti Csapó Tibor (ed.) Horizontok és Dialógusok 2016. V. Romológus konferencia. PTE BTK NTI, PÉCS.

 • 33

  Orsós A. (2020) Szükségletek és a jogi szabályozók – avagy fókuszban a cigány nemzetiségi oktatás. Educatio, Vol. 29. No. 3. pp. 394–408. https://doi.org/10.1556/2063.29.2020.3.5

 • 34

  Pillai, Madhavankutty (2013) The Gypsy Chronicles.https://openthemagazine.com/art-culture/the-gypsy-chronicles/ [Letöltve: 2022. 10. 30.]

 • 35

  Rostás-Farkas Gy. (2001) A cigányok története. Le romengi historija. Budapest, Cigány Tudományos és Művészeti Társaság.

 • 36

  Szuhay P. (1995) A magyarországi cigány etnikai csoportok kulturális integrációjáról és a nemzeti kultúra megalkotásáról. BUKSZ. Vol. No. 3. pp. 333–334.

 • 37

  Terestyéni T. (2005) Középiskolai tankönyvek etnikai tartalmai. In: Neményi Mária – Szalai Júlia (eds) Kisebbségek kisebbsége. A magyarországi cigányok emberi és politikai jogai. Budapest, Új Mandátum. pp. 283–315.

 • 38

  Törzsök J. (2000) Kik az igazi Cigányok? In: Kovalcsik Katalin (ed.) Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. (Tanítók kiskönyvtára 9.) Budapest, ELTE_IFA_OM.

 • 39

  110/2012. (VI. 4.) számú Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

 • 40

  A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

 • 41

  20/2012. (VIII. 31.) számú EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

 • 42

  51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről

 • 43

  A 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók. https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat [Letöltve: 2022. 12. 28.]

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Anikó FEHÉRVÁRI

Kutatás közben: Roland HEGEDŰS

Szemle: Gábor TOMASZ

Editorial Board

 • Iván BAJOMI (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna BIRÓ (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó FEHÉRVÁRI (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin FORRAY R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Roland HEGEDŰS (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)
 • Ildikó HRUBOS (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán GYÖRGYI (Debreceni Egyetem)
 • Tamás KOZMA (Debreceni Egyetem)
 • Gergely KOVÁTS (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter LUKÁCS (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor NAGY (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István POLÓNYI (Debreceni Egyetem)
 • Géza SÁSKA (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna SZEMERSZKI (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián SZÉLL (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor TOMASZ (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna VEROSZTA (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 0 45 17
Mar 2024 0 53 15
Apr 2024 0 141 22
May 2024 0 68 10
Jun 2024 0 33 5
Jul 2024 0 35 2
Aug 2024 0 0 0