View More View Less
 • 1 Work Med Foglalkozás-egészségügyi Központ Ózd
 • | 2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet Budapest
 • | 3 Országos Környezet-egészségügyi Intézet Budapest
 • | 4 Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Budapest Sas u. 39/B 1182
Open access

Bevezetés: Korábbi tanulmányukban a szerzők megállapították, hogy az Ózdi kistérség munkanélkülijeinek közegészségügyi-járványügyi biztonsága és szociális helyzete az országos átlaghoz képest rosszabb. Célkitűzés: Korábbi vizsgálataik folytatásaként célul tűzték ki annak meghatározását, hogy az Ózdi kistérség roma munkanélkülijeinek az országos átlagnál jelentősen nagyobb aránya hozzájárul-e a kistérségnek az ország más térségeinél rosszabb közegészségügyi-járványügyi biztonságához, a kistérség munkanélkülijei tanulásra alig vagy nem alkalmas lakókörnyezeti higiénés helyzetéhez. Módszer: 2012-ben és 2013-ban 400 fő 18–61 éves roma és nem roma férfi és nő munkanélkülit kérdőíves-önkitöltéses-kikérdezéses, valamint foglalkozás-orvostani módszerekkel vizsgáltak; az egyes csoportokba – a jelzett sorrendben – 96, 97, 114, 93 személy tartozott. Eredmények: Megállapították, hogy egyrészt valamennyi vizsgált paramétercsoport (közegészségügyi-járványügyi biztonság, in-door lakókörnyezeti higiéné, tanulási feltételek) a romák szignifikánsan hátrányosabb helyzetét jelezte a magyar munkanélküliekhez viszonyítva; másrészt roma személyekben a vizsgált paraméterek értéke az életminőségét hátrányosan befolyásoló tényezőktől függött (munkanélküliség, mélyszegénység, alacsonyabb szintű iskolázottság, rövidebb élet). A térségben a magyar munkanélküliek 1/10–1/5-ének életkörülménye hasonlított a roma munkanélküliek átlagos életkörülményéhez. Következtetések: 1. A romák Ózdi kistérségen belüli nagyobb aránya hozzájárul a kistérség rosszabb közegészségügyi-járványügyi biztonságához, munkanélkülijeinek az ország más térségeiben élő munkanélküliekénél rosszabb életkörülményéhez. 2. A romák megfelelő életkörülményt biztosító foglalkoztatásához szükséges képzettség elérését lehetővé tevő tanulási feltételek megteremtése elengedhetetlen. Orv. Hetil., 2014, 155(15), 582–589.

 • Ungváry, Gy., Morvai, V., Nagy, I.: Health risk of unemployment. Centr. Eur. J. Occup. Environm. Med., 1999, 5(2), 91–112.

 • Ungváry, Gy., Nagy, I., Morvai, V.: Unemployment and quality of life. In: Glatz, F. (ed.): Life situation – Quality of life, dead ends and ways out. Hungary at the turn of the Millennium. Strategic Research at the Hungarian Academy of Sciences. [Munkanélküliség és életminőség. In: Glatz, F. (szerk.): Élethelyzet – életminőség, zsákutcák és kiutak. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián.] Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2002. [Hungarian]

 • Morvai, V., Ungváry, Gy., Nagy, I., et al.: Significance of pre-employment examinations among unemployed. EPICOH, 14th International Conference on Epidemiology in Occupational Health. Herzliya, Israel, 1999, October 10–14, Abstract.

 • Felszeghi, S.: A study of unemployed’s health status in the experience of the Occupational Health Center in Miskolc after one year beginning of the unemployment. [A munkanélküliek egészségi állapotának vizsgálata az egy évnél hosszabb munkanélküliség esetén, a miskolci Foglalkozás-egészségügyi Központ tapasztalatai alapján.] Foglalkozás-egészségügy, 2001, 5(2), 37–38. [Hungarian]

 • Hegedűs, I., Szakmáry, É., Ungváry, Gy.: Presentation of the health status, living conditions of the unemployed and employed Roma population on the basis of a study carried out in several BAZ County settlements. [A munkanélküli és munkavállaló roma népesség egészségügyi helyzetének, életkörülményének bemutatása néhány BAZ megyei településen végzett vizsgálat alapján.] Foglalkozás-egészségügy, 2003, 7(4), 21. Abstract [Hungarian]

 • Hegedűs, I., Szakmáry, É., Paksy, A., et al.: Public health conditions of the unemployed in the Ózd small area before the financial-economic world crisis I. Centr. Eur. J. Occup. Environm. Med., 2010, 16(3–4), 183–198.

 • Hegedűs, I., Szakmáry, É., Paksy, A., et al.: Public health conditions of the unemployed in the Ózd small area (Micro Region) before the financial-economic world crisis II. Centr. Eur. J. Occup. Environm. Med., 2011, 17(1–4), 3–44.

 • Grónai, É., Szakmáry, É., Ungváry, Gy.: State of health of the unemployed in the capital. [Munkanélküliek egészségi állapota a fővárosban.] Foglalkozás-egészségügy, 2004, 8(4), Abstract. [Hungarian]

 • Szakmáry, É., Bóné, E., Hegedűs, I., et al.: Equal opportunity of the inhabitants of Roma colonies. [Roma telepek lakóinak esélyegyenlősége.] Foglalkozás-egészségügy, 2007, 11(1), 25–29. [Hungarian]

 • Ungváry, Gy., Odor, A., Bényi, M., et al.: Roma colonies in Hungary – medical care of children and hygienic conditions. [Romatelepek Magyarországon – gyermekek egészségügyi ellátása, higiénés viszonyok.] Orv. Hetil., 2005, 146(15), 691–699. [Hungarian]

 • Statistics of centuries. Statistical data/notables from Hungarian history. [Századok statisztikája. Statisztikai érdekességek a magyar történelemből.] Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2011. [Hungarian]

 • Information on the work, tasks and financial situation of the Ózd Municipal Roma Minority Council up to August 31, 2011. [Tájékoztató Ózd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájáról, feladatairól, pénzügyi helyzetéről 2011. augusztus 31-ig.] http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=hu&gbv=2&gs_1=hp.12…1039013…2012.03.30 . [Hungarian]

 • Kertesi, G.: Roma employment and unemployment before and after the transition to a market economy (Facts and therapies). [Cigány foglalkoztatás és munkanélküliség a rendszerváltás előtt és után (Tények és terápiák).] Esély, 1995, 6(4), 19–63. [Hungarian]

 • Havas, G., Kemény, I.: On the Hungarian Roma. [A magyarországi romákról.] Szociológiai Szemle, 1995, 5(3), 3–20. [Hungarian]

 • Kemény, I., Havas, G.: Being Roma. In: Andorka, R., Kolosi, T., Vukovich, G. (eds.): Social report. [Cigánynak lenni. In: Andorka, R., Kolosi, T., Vukovich, G. (szerk.): Társadalmi riport.] TÁRKI, Századvég, Budapest, 1996. [Hungarian]

 • Tardos, K.: Municipial labour market and Roma unemployed. In: Neményi, M., Szalai, J. (eds.): Inferiority of the minority. Human and political rights of the Roma population. [Az önkormányzati munkaerőpiac és a roma munkanélküliek. In: Neményi, M., Szalai, J. (szerk.): Kisebbségek kisebbsége. A magyarországi cigányok emberi és politikai jogai.] Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2005. [Hungarian]

 • Polónyi, I.: Situation of demography, education and employment of Roma people. [A cigány népesség demográfiai, iskolázottsági és foglalkoztatási helyzete.] Iskolakultúra, 2002, 12(8), 44–56. [Hungarian]

 • Kemény, I.: Roma and school. [A romák és az iskola.] Beszélő, 2001, 6(1), 62–68. [Hungarian]

 • Szakmáry, É., Hegedűs, I., Paksy, A., et al.: Level of education and unemployment in Roma communities living in Roma colonies and colony-like conditions in the years preceding the financial-economic world crisis. Centr. Eur. J. Occup. Environm. Med., 2012, 18(1–4), 3–13.

 • Komlósi, M., Knáb, E., Szikszay, E., et al.: Health status of the Roma population, Part I. General morbidity examination among the Roma living in Baranya county. [A cigány lakosság egészségi állapota, I. rész. Általános morbiditási vizsgálat a Baranyában élő cigány lakosság körében.] Népegészségügy, 1985, 66(5), 305–307. [Hungarian]

 • Hablicsek, L.: Experimental precalculation of the Roma population up to 2050. In: Horváth, Á., Landau, E., Szalai, J. (eds.): Born to be Roma: surveys, documents. [Kísérlet a roma népesség előreszámítására 2050-ig. In: Horváth, Á., Landau, E., Szalai, J. (szerk.): Cigánynak születni: tanulmányok, dokumentumok.] Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2000. [Hungarian]

 • Gyukits, Gy.: Frequency of chronic diseases in Roma inhabitants. [A krónikus betegségek gyakorisága a roma lakosság körében.] Lege Artis Med., 2001, 11(3), 237–239. [Hungarian]

 • Kósa, K., Lénárt, B., Ádány R.: Health status of the Roma population in Hungary. [A magyarországi cigány lakosság egészségi állapota.] Orv. Hetil., 2002, 143(43), 2419–2426. [Hungarian]

 • Babusik, F., Papp, G.: State of health of the Roma. Social, economic and health situation in Borsod-Abauj-Zemplén County. [A cigányság egészségi állapota. Szociális, gazdasági és egészségügyi helyzet Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.] Esély, 2002, 13(6), 37–66. [Hungarian]

 • Kósa, Zs.: Health survey of those living in slum-like conditions. PhD Dissertation Theses. [Telepszerű körülmények között élők egészségfelmérése. PhD-értekezés tézisei.] Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Iskola, Debrecen, 2006. [Hungarian]

 • Kósa, Zs., Széles, Gy., Kardos, L., et al.: A comparative health survey of the inhabitants of roma settlements in Hungary. Am. J. Public Health, 2007, 97(5), 853–859.

 • Koupilová, J., Epstein, H., Holčik, J., et al.: Health needs of the Roma population in the Czech and Slovak Republics. Soc. Sci. Med., 2001, 53(9), 1191–1204.

 • Ladányi, J., Szelényi, I.: Roma and poor in Hungary, Romania, and Bulgaria. [Cigányok és szegények Magyarországon, Romániában és Bulgáriában.] Szociológiai Szemle, 2002, 12(4), 72–94. [Hungarian]

 • McKee, M.: The health of gypsies. BMJ, 1997, 315(7117), 1172–1173.

 • Fésűs, G., McKee, M., Ádány, R.: Policies to integrate the Roma people in the European Union. [Roma integrációs politikák az Európai Unióban.] Népegészségügy, 2010, 88(4), 311–319. [Hungarian]

 • KIM: National Social Convergence Strategy – Extreme poverty, child poverty, Roma – 2011–2020. [Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák – 2011–2020.] http://romagov.kormany.hu/download/8/e3/20000/Strat%C3%A9gia.pdf [Hungarian]

 • Bacikova-Sleskova, M., van Dijk, J. P., Geckova, A. M., et al.: The impact of unemployment on school leavers’ perception of health. Mediating effect of financial situation and social contacts? Int. J. Public Health, 2007, 52(3), 180–187.

 • Ungváry, Gy.: Adverse health effects of unemployment. [A munkanélküliség egészségkárosító hatásai.] Magyar Tudomány, 1993, 38(100)(2), 159–167. [Hungarian]

 • Ungváry, Gy., Grónai, É., Mándi, A., et al.: Finding of the preliminary fitness for job examinations of those working in Tengiz. [Tengizben munkát vállalók előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatainak tapasztalatai.] Foglalkozás-egészségügy, 1997, 1(1), 6–13. [Hungarian]

 • Martikainen, P. T., Valkonen, T.: Excess mortality of unemployed men and women during a period of rapidly increasing unemployment. Lancet, 1996, 348(9032), 909–912.

 • Mathers, C. D., Schofield, D. J.: The health consequences of unemployment: the evidence. Med. J. Aust., 1998, 168(4), 178–182.

 • Inoue, K., Tanii, H., Kaiya, H., et al.: The correlation between unemployment and suicide rates in Japan between 1978 and 2004. Leg. Med. (Tokyo), 2007, 9(3), 139–142.

 • Unemployment and health. Editorials. Br. Med. J., 2009, 338, b829.

 • Gwatkin, D. R., Guillot, T. M., Heuveline, P.: The burden of diseases among the global poor. Lancet, 1999, 354(9178), 586–589.

 • Blakley, T., Hales, S., Woodward, A.: Poverty. Assessing the distribution of health risks by socioeconomic position at national and local levels. Environmental Burden of Diseases Series, No 10. World Health Organization, Protection of the Human Environment, Geneva, 2004.

 • Tomatis, L.: Poverty and cancer. IARC Sci. Publ., 1997, 138, 25–39.

 • Faragó, M.: Healthy life years expectancy in Hungary, 2005. A complex, quantified indicator to assess the health status of the population. [Egészségesen várható élettartamok Magyarországon 2005. Egy összetett, kvantifikált mutató a népesség egészségi állapotának mérésére.] Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2007. [Hungarian]

 • Kósa, K.: Mental health of Roma people. [Romák mentális egészsége.] Népegészségügy, 2012, 90(4), 264–268. [Hungarian]

 • Sárváry, A., Kósa, Z., Jávorné Erdei, R., et al.: Health behaviour of children living in colonies in North-Eastern Hungary. [Telepszerű körülmények között élő gyermekek egészségmagatartása Északkelet-Magyarországon.] Népegészségügy, 2012, 90(4), 230–245. [Hungarian]

 • Paulik, E., Lukács, A., Todd, R., et al.: Smoking behaviour and smoking related knowledge of Roma people. [Dohányzási szokások és dohányzással kapcsolatos ismeretek a roma népesség körében.] Népegészségügy, 2012, 90(4), 246–252. [Hungarian]

 • Balázs, P., Rákoczi, I., Grenczer, A., et al.: The situation of Roma expectant mothers based on the epidemiological study among Roma and non-Roma populations. [Várandósok egészségi állapota Magyarországon roma és nem roma populációban végzett epidemiológiai kutatás alapján.] Népegészségügy, 2012, 90(4), 253–263. [Hungarian]

 • Ungváry, Gy., Szakmáry, É., Hegedűs, I., et al.: Public health situation of Roma living in colonies or colony-like conditions and the significant differences determining quality of life of these two types of living environments in Hungary 2014. Centr. Eur. J. Occup. Environm. Med., 2014. In press.

 • Office for Programmes Against Children Poverty, Hungarian Academy of Sciences: Ózd micro region, Borsod-Abaúj-Zemplén county. North Hungarian Region. [MTA Gyermekszegénység Elleni Program Iroda: Ózdi Kistérség, Borsod-Abaúj-Zemplén megye. Észak-magyarországi Régió.] TÁMOP-5.2.1/07/1-2008-001. Budapest, 2011. [Hungarian]

 • Friedrich Ebert Stiftung Buro Budapest: Poverty and social tensions. [Szegénység és szociális feszültségek.] Friedrich Ebert Stiftung Buro, Budapest, 2013. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/letmin10.pdf.KSH.2010 . [Hungarian]

The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Péter BENCSIK (volt folyóirat-kiadás vezető, Akadémiai Kiadó, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • János FAZAKAS (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • László GULÁCSI (egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • László KÓBORI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • József MOLNÁR (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet, Szeged)
 • Péter MOLNÁR (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Balázs NEMES (egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Transzplantációs Tanszék, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Zsuzsa SCHAFF (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Kornél SIMON (ny. osztályvezető főorvos, Siófoki Kórház, Belgyógyászat, Siófok)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • Meinhard CLASSEN (München)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Neil MCINTYRE (London)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
sumbission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 844 EUR / 1124 USD
Print + online subscription: 956 EUR / 1326 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Publication
Programme
2021 Volume 162
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 0 14 9
Mar 2021 0 6 5
Apr 2021 0 4 0
May 2021 0 6 2
Jun 2021 0 5 0
Jul 2021 0 7 2
Aug 2021 0 0 0