View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Budapest, Vas utca 17., 1088
 • | 2 Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Budapest
 • | 3 Semmelweis Egyetem, Budapest
 • | 4 Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Budapest
Open access

Absztrakt

Bevezetés: Az egészségügyi hivatás gyakorlása során a szakdolgozóknak a megszerzett ismereteket különféle feladatok és problémák megoldásában kell alkalmazni. Ezért az oktatás eredményességének megítéléséhez a különböző tudáselemek – ismeretek, készségek és kompetenciák – objektív és megbízható mérésére van szükség. A hagyományos kérdőívek és tesztek segítségével általában a szakdolgozók összteljesítményét határozzák meg, ami azonban korántsem ad teljes képet a valódi tudás- és képességszintről. Célkitűzés: Az ápolók körében 2014. november és 2015. február között elvégzett országos felmérés célja annak megállapítása volt, hogy a képzési célok milyen mértékben valósultak meg az ápolók transzfuziológiai gyakorlatában. A szerzők arra törekedtek, hogy meghaladják a klasszikus tesztek korlátait, és részleteiben is elemezzék az ápolók transzfúziós szakmai ismereteit. Módszer: Az ápolók ismereteinek objektív mérése saját készítésű validált kérdőívvel történt. Az országos reprezentatív felmérésben 657 személy vett részt. A transzfúziós gyakorlat valamennyi aspektusát felölelő kérdéssor egyes itemeire adott válaszokat bináris (jó/rossz) skálán értékelték. A kapott adatokat hierarchikus klaszterelemzéssel és a dichotóm adatok elemzésére alkalmas egyparaméteres Rasch-modell (item response theory – IRT-eljárás) segítségével elemezték. Az adatok feldolgozását az SPSS program és az R statisztikai program ltm moduljával végezték. Eredmények: A szerzők meghatározták a transzfúziós terápiával kapcsolatos kérdésekre kapott helyes és hibás válaszok megoszlását, továbbá a kapcsolódó logit- és esélyhányados-értékeket. A Rasch-modell alapján elkészítették az egyes tudáselemekre vonatkozó úgynevezett karakterisztikus görbéket, amelyek az egyes itemek nehézségi fokát tükrözik. Képet kaptak arról, hogy az ápolók mely kérdéseket válaszolták meg könnyen, melyek okoztak nagyobb nehézséget, továbbá arról is, hogy mely kérdéskombinációkra tudták jellemzően sokan a helyes válaszokat. Az ápolók összességében közepes vagy annál gyengébb teljesítményt nyújtottak. Következtetések: A tudásszint objektív mérése az ápolástan-oktatásban is kulcsfontosságú. A korszerű valószínűségi tesztelméleten alapuló tudásszintmérő módszereket a szerzők elsőként alkalmazták ezen a szakterületen, ezért a jelen felmérést a szerzők hiánypótlónak tekintik és figyelemfelhívásnak szánják. A valószínűségi módszerekkel végzett kutatás egyértelműen bizonyította, hogy jelentős hiányosságok találhatók az ápolók transzfuziológiai ismereteiben, ezért folyamatos továbbképzésekre van szükség. Orv. Hetil., 2015, 156(37), 1497–1508.

 • 1

  Blood Transfusion Policy: Methodological letter of the Hungarian National Blood Transfusion Service. Unchanged reprint of the 2nd edition with updated forms. [Transzfúziós Szabályzat: Az OVSZ módszertani levele, a 2. kiadás változatlan utánnyomása aktualizált formanyomtatványokkal.] Országos Vérellátó Szolgálat, Budapest, 2014. http://www.ovsz.hu/sites/ovsz.hu/files/kepzes/szakmai_anyagok/transzfuzios_szabalyzat_2._kiadas/transzf-szab-verz_76_2_ujra_nyomas_jav_nyomtatv_20140912.pdf [Hungarian]

 • 2

  Csóka, M., Vingender, I.: The methodology of the education with simulator. [A szimulátoros oktatás módszertana.] Nővér, 2010, 23(6), 22–39. [Hungarian]

 • 3

  Csapó, B.: Achievement tests. In: Falis, I. (ed.): Introduction to the methodology of pedagogic research. [Tudásszintmérő tesztek. In: Falis, I. (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe.] Műszaki Tankönyvkiadó, Budapest, 2000, 234–262. [Hungarian]

 • 4

  Csapó, B.: Measurement and recognition of previously acquired knowledge. Final research study. [Az előzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése. Kutatási zárótanulmány.] Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2005. [Hungarian]

 • 5

  Csapó, B.: The surface layers of school knowledge: what do the grades reflect? In: Csapó, B. (ed.): School knowledge. [Az iskolai tudás felszíni rétegei: mit tükröznek az osztályzatok? In: Csapó, B. (szerk.): Az iskolai tudás.] Osiris Kiadó, Budapest, 2002. [Hungarian]

 • 6

  Molnár, Gy.: Examination of the application of knowledge with modern test theory (IRT) tools. [Az ismeretek alkalmazásának vizsgálata modern tesztelméleti (IRT) eszközökkel.] Magyar Pedagógia, 2003, 103(4), 423–446. [Hungarian]

 • 7

  Xinming, A., Yiu-Fai, Y.: Item response theory: What it is and how you can use the IRT procedure to apply it, 2014. http://support.sas.com/resources/papers/proceedings14/SAS364-2014.pdf

 • 8

  Molnár, Gy.: The possibility of objective assessment: the Rasch model. [Az objektív mérés lehetősége: a Rasch-modell.] Iskolakultúra, 2005, 15(3), 71–80. [Hungarian]

 • 9

  Molnár, Gy.: The application of the Rasch model in the researches of social sciences. [A Rasch-modell alkalmazása a társadalomtudományi kutatásokban.] Iskolakultúra, 2006, 16(12), 99–113. [Hungarian]

 • 10

  Falus, I., Ollé, J.: Empirical research practice: Data processing and statistical analysis. [Az empirikus kutatások gyakorlata: adatfeldolgozás és statisztikai elemzés.] Felsőoktatási tankönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2008. [Hungarian]

 • 11

  Chong, H. Y.: A simple guide to the item response theory (IRT) and Rasch modeling. Updated: August 20, 2013. http://www.creative-wisdom.com/computer/sas/IRT.pdf

 • 12

  Csóka, M.: The implementation of the nursing activity, independent, dependent and interdependent functions of nursing care. In: Székely, A., Hollós, S., Csóka, M.: Clinical fundamentals of intensive care units. [Az ápolási tevékenység végrehajtása, az ápolás önálló, nem önálló, és együttműködő funkciói. In: Székely, A., Hollós, S., Csóka, M. (szerk.): Intenzív terápiás osztályok klinikai alapismeretei.] Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Budapest, 2013. [Hungarian]

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 67 60 8
PDF Downloads 84 81 6