Authors:
Ágnes LukácsSemmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Budapest, Vas u. 17., 1088

Search for other papers by Ágnes Lukács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Helga Judit FeithSemmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Budapest, Vas u. 17., 1088

Search for other papers by Helga Judit Feith in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt

Bevezetés: Egészség- és betegségtudatunk kulturálisan meghatározott, etnikai és vallási szocializációnk az egészségüggyel kapcsolatos attitűdjeinket is alakítja. A többségi társadalom normáin alapuló betegjogok és betegkötelezettségek a mindennapi gyakorlat során többször szembekerülnek a roma népesség kisebbségi normáival. Célkitűzés: A szerzők célja annak feltárása, hogy a roma népesség egészségügyi ellátása során milyen ütközési pontok merülnek fel a betegjogokkal, valamint a betegkötelezettségekkel kapcsolatban. Módszer: A tanulmányban részben orvosantropológiai és szociológiai tanulmányok eredményeit, részben több mint 40, egészségügyi dolgozók számára tartott betegjogi kurzus tapasztalatait használták fel. Eredmények: A kulturális meghatározottságból, az alacsony társadalmi státuszból fakadó tényezők, valamint a kisebbségi létből eredő szociálpszichológiai mechanizmusok egyaránt alakítják az egészségügyi ellátás szituációit, valamint a betegjogok és kötelezettségek érvényesülését. Következtetések: Az egészségügyi dolgozók és a roma páciensek közötti félreértések többsége elsősorban a kulturális különbségek ismeretének hiányában gyökerezik, ezért is tartják a szerzők kiemelt fontosságúnak a transzkulturális szemléletmód, valamint a romológiai ismeretek népszerűsítését az egészségügyi alap- és továbbképzések során. Orv. Hetil., 2016, 157(18), 712–717.

 • 1

  Szabóné Kármán, J.: Histography and mental status of the Hungarian Roma/Gypsy intellectuals. [A magyarországi roma/cigány értelmiség hisztográfiája, helyzete, mentális állapota.] Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 2012. [Hungarian]

 • 2

  Bodnár, L., Hagymási, J., Katona, S., et al.: Mortality of the Gypsy in Szabolcs-Szatmár county. [A cigányok halálozása Szabolcs-Szatmár megye három járásában.] Demográfia, 1980, 23(1), 97–111. [Hungarian]

 • 3

  Puporka, L., Zádori, Zs.: Health status of the Hungarian Roma. [A magyarországi romák egészségi állapota.] Roma Sajtóközpont, Budapest, 1998. [Hungarian]

 • 4

  Neményi, M.: Gypsy women in healthcare. [Cigány anyák az egészségügyben.] Budapest, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, 1998. [Hungarian]

 • 5

  Neményi, M.: Poverty – ethnicity – health. In: Neményi, M., Szalai, J. (eds.): Minority of minorities. [Szegénység – etnicitás – egészség. In: Neményi, M., Szalai, J. (szerk.): Kisebbségek kisebbsége.] Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2005. [Hungarian]

 • 6

  Prónai, Cs.: Health status of the Hungarian Gypsies in the last decades of the XX. century. [A magyarországi cigányok egészségi állapota a XX. század utolsó évtizedében.] Kisebbségkutatás, 2000, 9(4), 631–637. [Hungarian]

 • 7

  Babusik, F., Papp, G.: Health status of the Gypsy – social, economical and health status in Borsod-Abaúj-Zemplén county. [A cigányság egészségi állapota. Szociális, gazdasági és egészségügyi helyzet Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.] Esély, 2002, 13(6), 37–66. [Hungarian]

 • 8

  Bényi, M.: Changes in public health of Roma settlements from 1997. [A cigánytelepek közegészségügyi helyzetében bekövetkezett változásai 1997 óta.] Esély, 2003, 14(4), 23–30. [Hungarian]

 • 9

  Lampek, K., Törőcsik, M.: Health consumption aspects of the adult Roma population. [A felnőtt roma népesség egészségügyi fogyasztásának néhány területe.] Egészségügyi Gazdasági Szemle, 2003, 41(4), 45–53. [Hungarian]

 • 10

  Babusik, F.: In the trap of poverty: Gypsies in Hungary – Socioeconomical and health status, acces to the social and healthcare services. [A szegénység csapdájában: Cigányok Magyarországon – szociális-gazdasági helyzet, egészségi állapot, szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés.] Delphoi Consulting, Budapest, 2004. http://www.delphoi.hu/download-pdf/roma-szoc-eu.pdf [Hungarian]

 • 11

  Fónai, M., Fábián, G., Filepné Nagy, É., et al.: Poverty, health and ethnicity: empirical observations of Northeastern-Hungarian researches. [Szegénység, egészség és etnicitás: északkelet-magyarországi kutatások empirikus tapasztalatai.] Szociológiai Szemle, 2007, 17(3–4), 53–81. [Hungarian]

 • 12

  Kósa, Z., Széles, G., Kardos, L., et al.: A comparative health survey of the inhabitants of Roma settlements in Hungary. Am. J. Public Health, 2007, 97(5), 853–859.

 • 13

  Solymosy, J. B.: Health status of the Roma in Hungary. [A romák egészségi állapota Magyarországon.] Fundación Secretariado Gitano, Madrid, 2007. http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2004/action3/docs/2004_3_01_manuals_hu.pdf [Hungarian]

 • 14

  Szabóné Kármán, J.: The Roma/Gypsy population in Hungary. In: Kopp, M. (ed.): Hungarian Soul 2008. [A roma/cigány népesség helyzete Magyarországon. In: Kopp, M. (szerk.): Magyar Lelkiállapot 2008.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2008. [Hungarian]

 • 15

  Balázs, P., Foley, K. L., Rákóczi, I., et al.: Comparison of preterm birth among Roma and non-Roma women in Szabolcs-Szatmár-Bereg county. [Koraszülő roma és nem roma nők összehasonlítása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adatok alapján.] Nőgyógyászati és Szülészeti Továbbképző Szemle, 2010, 12(4), 138–145. [Hungarian]

 • 16

  Letenyei, L. (ed.): Roma society 2010. [Roma társadalom 2010.] TÁMOP 5.4.1.-8/1, NCsSzI, 2011. http://www.modernizacio.hu/index.php?page=dokumentum&piller=5&dokid=478 [Hungarian]

 • 17

  Marketing Centrum OPK Kft.: Roma Society 2010. [Roma Társadalom 2010.] TÁMOP 5.4.1.-8/1, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 2011. http://www.modernizacio.hu/index.php?page=dokumentum&piller=5&dokid=477 [Hungarian]

 • 18

  Gyukits, Gy., Ürmös, A., Csoboth, Cs., et al.: Depression symptoms among young Roma women. [A depressziós tünetegyüttes előfordulása a fiatal roma nők körében.] Lege Artis Medicinae, 2000, 10(11–12), 911–915. [Hungarian]

 • 19

  Dyson, S., Smaje, C.: The health status of minority ethnic groups. In: Culley, L., Dyson, S. (eds.): Ethnicity and nursing practice. Palgrave, New York, 2001.

 • 20

  Kemény, I., Janky, B., Lengyel, G.: The Hungarian Gypsy 1971–2003. [A magyarországi cigányság 1971–2003.] Gondolat – MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2004. [Hungarian]

 • 21

  Act CLIV of 1997 on Health. [1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről.] http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30903.290118 [Hungarian]

 • 22

  Public Foundation for Patient Rights, Rights of Beneficiaries and Children’s Rights: Ten years patients’ rights advocacy. [Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány: Tízéves a betegjogi képviselet.] 2010. http://www.jogvedok.hu/www/kozalapitvany/10evesabetegjogikepviselet/lay/articles/show/107/10_eves_a_betegjogi_kepviselet [Hungarian]

 • 23

  National Center for Patients’ Rights and Documentation (OBDK): Report 2014. [Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ: Beszámoló 2014.] http://www.obdk.hu/UserFiles/beszamolo_2014.pdf [Hungarian]

 • 24

  Act CXII of 2011 on Information Self-determination and Freedom of Information. [2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.] http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.296318 [Hungarian]

 • 25

  Act CLXXIX of 2011 on the Rights of Nationalities. [2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól.] http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139819.259653 [Hungarian]

 • 26

  Illich, I.: Limits to medicine. Medical nemesis: The expropriation of health. Marion Boyars, London–New York, 2002.

 • 27

  Angyal, M.: Rules, beliefs and supertitions among the Gypsies. [A cigányság körében élő szokások, hiedelmek, babonák.] Fundación Secretariado Gitano, Madrid, 2007, 19–22. http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2004/action3/docs/2004_3_01_manuals_hu.pdf [Hungarian]

 • 28

  Szabóné Kármán, J.: The Hungarian Roma/Gypsy population in a medical anthropological approach. In: Lázár, I., Pikó, B. (eds.): Medical anthropology. [A magyarországi roma/cigány népesség orvosantropológiai megközelítésben. In: Lázár, J., Pikó, B. (szerk.): Ovosi antropológia.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2012. [Hungarian]

 • 29

  Angyal, M.: Status and living conditions of the Hungarian Roma/Gypsy minority. In: Falus, A. (ed.): Multi-colored health literacy. [A magyarországi roma/cigány kisebbség helyzete és az életkörülményeit befolyásoló tényezők. In: Falus, A. (szerk.): Sokszínű egészségtudatosság.] SpringMed Kiadó, Budapest, 2015. http://www.eduvital.net/index.php/hu/eduvital-muvek [Hungarian]

 • 30

  Gyukits, Gy.: Losers of healthcare. [Az egészségügy vesztesei.] Beszélő, 2000, 5(4), 98–106. [Hungarian]

 • 31

  Gyukits, Gy.: Social aspects of the healthcare of the Roma. In: Horváth, Á., Landau, E., Szalai, J. (eds.): Born to be Gipsy. [A romák egészségügyi ellátásnak szociális háttere. In: Horváth, Á., Landau, E., Szalai, J. (szerk.): Cigánynak születni.] Aktív Társadalom Alapítvány, Új Mandátum, Budapest, 2000. [Hungarian]

 • 32

  Szirtesi, Z.: Potential conflicts between the Roma and healthcare workers. [Lehetséges konfliktusforrások romák és egészségügyi dolgozók között.] In: Egészségügy, kommunikáció, cigányság. Soros Alapítvány, Budapest, 2002. [Hungarian]

 • 33

  Lajtai, L.: Connection with Roma (Gypsy) patients. In: Pilling, J. (ed.): Medical communication. [Kapcsolat roma (cigány) páciensekkel. In: Pilling, J. (szerk.): Orvosi kommunikáció.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2008. [Hungarian]

 • 34

  Pilling, J.: The dignity of mourning. [A búcsú méltósága – A holttesttel való méltó bánásmód kérdései.] Kharón, 2004, 8(3), 15–60. [Hungarian]

 • 35

  Mirowsky, J., Ross, E. C.: Education, social status and health. Aldine de Gruyter, New York, 2005.

 • 36

  Forray, R. K.: Gypsy health, gypsy morbidity: why are they sicker? [Cigány egészség, cigány betegség. Mitől betegebbek?] Educatio, 2013, 22(2), 177–186. [Hungarian]

 • 37

  National Statistical Office: Population census 2011. National data. [Központi Statisztikai Hivatal: Népszámlálás 2011. Nemzetiségi adatok.] http://www.ksh.hu/nepszamlalas/nemzetisegi_adatok [Hungarian]

 • 38

  Rohánszky, M., Nótár, I., Szabóné Kármán, J., et al.: Roma cancer patients’ illness cognition and their attitudes toward medical treatment. [Roma daganatos betegek betegségképe és egészségügyi ellátással kapcsolatos attitűdjei.] Lege Artis Medicinae, 2012, 22(4), 291–299. [Hungarian]

 • 39

  AJB-1356/2013. Report of commissioner for fundamental rights, p. 54. [Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-1356/2013. számú ügyben, 54. oldal.] http://www.ajbh.hu/documents/10180/111959/201301356.pdf [Hungarian]

 • 40

  Csépe, P.: Health survey and health promotion among vulnerable groups, particularly the Roma. PhD dissertation. Semmelweis University, 2010. [Hátrányos helyzetű csoportok egészségfelmérése és egészségfejlesztése különös tekintettel a roma populációra. Doktori értekezés. Semmelweis Egyetem, 2010] http://phd.semmelweis.hu/mwp/phd_live/vedes/export/csepepeter.d.pdf [Hungarian]

 • 41

  Culley, L.: Transcending transculturalism? Race, ethnicity and health-care. Nursing Inquiry, 2006, 13(2), 144–153.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Péter BENCSIK (volt folyóirat-kiadás vezető, Akadémiai Kiadó, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • János FAZAKAS (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • László GULÁCSI (egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • László KÓBORI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • József MOLNÁR (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet, Szeged)
 • Péter MOLNÁR (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Balázs NEMES (egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Transzplantációs Tanszék, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Zsuzsa SCHAFF (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Kornél SIMON (ny. osztályvezető főorvos, Siófoki Kórház, Belgyógyászat, Siófok)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • Meinhard CLASSEN (München)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Neil MCINTYRE (London)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

 • Web of Science SCIE
 • Scopus
 • Medline
 • CABELLS Journalytics

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1386
Journal Impact Factor 0,707
Rank by Impact Factor Medicine, General & Internal 158/172
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,407
5 Year
Impact Factor
0,572
Journal Citation Indicator 0,15
Rank by Journal Citation Indicator Medicine, General & Internal 214/329
Scimago  
Scimago
H-index
23
Scimago
Journal Rank
0,184
Scimago Quartile Score Medicine (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,9
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 528/826 (Q3)
Scopus
SNIP
0,242

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
submission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2022 0 4 2
Sep 2022 0 4 6
Oct 2022 0 21 17
Nov 2022 0 12 16
Dec 2022 0 10 2
Jan 2023 0 52 2
Feb 2023 0 0 0