View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Budapest, Vas u. 17., 1088
Open access

Absztrakt

Bevezetés: Egészség- és betegségtudatunk kulturálisan meghatározott, etnikai és vallási szocializációnk az egészségüggyel kapcsolatos attitűdjeinket is alakítja. A többségi társadalom normáin alapuló betegjogok és betegkötelezettségek a mindennapi gyakorlat során többször szembekerülnek a roma népesség kisebbségi normáival. Célkitűzés: A szerzők célja annak feltárása, hogy a roma népesség egészségügyi ellátása során milyen ütközési pontok merülnek fel a betegjogokkal, valamint a betegkötelezettségekkel kapcsolatban. Módszer: A tanulmányban részben orvosantropológiai és szociológiai tanulmányok eredményeit, részben több mint 40, egészségügyi dolgozók számára tartott betegjogi kurzus tapasztalatait használták fel. Eredmények: A kulturális meghatározottságból, az alacsony társadalmi státuszból fakadó tényezők, valamint a kisebbségi létből eredő szociálpszichológiai mechanizmusok egyaránt alakítják az egészségügyi ellátás szituációit, valamint a betegjogok és kötelezettségek érvényesülését. Következtetések: Az egészségügyi dolgozók és a roma páciensek közötti félreértések többsége elsősorban a kulturális különbségek ismeretének hiányában gyökerezik, ezért is tartják a szerzők kiemelt fontosságúnak a transzkulturális szemléletmód, valamint a romológiai ismeretek népszerűsítését az egészségügyi alap- és továbbképzések során. Orv. Hetil., 2016, 157(18), 712–717.

 • 1

  Szabóné Kármán, J.: Histography and mental status of the Hungarian Roma/Gypsy intellectuals. [A magyarországi roma/cigány értelmiség hisztográfiája, helyzete, mentális állapota.] Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 2012. [Hungarian]

 • 2

  Bodnár, L., Hagymási, J., Katona, S., et al.: Mortality of the Gypsy in Szabolcs-Szatmár county. [A cigányok halálozása Szabolcs-Szatmár megye három járásában.] Demográfia, 1980, 23(1), 97–111. [Hungarian]

 • 3

  Puporka, L., Zádori, Zs.: Health status of the Hungarian Roma. [A magyarországi romák egészségi állapota.] Roma Sajtóközpont, Budapest, 1998. [Hungarian]

 • 4

  Neményi, M.: Gypsy women in healthcare. [Cigány anyák az egészségügyben.] Budapest, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, 1998. [Hungarian]

 • 5

  Neményi, M.: Poverty – ethnicity – health. In: Neményi, M., Szalai, J. (eds.): Minority of minorities. [Szegénység – etnicitás – egészség. In: Neményi, M., Szalai, J. (szerk.): Kisebbségek kisebbsége.] Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2005. [Hungarian]

 • 6

  Prónai, Cs.: Health status of the Hungarian Gypsies in the last decades of the XX. century. [A magyarországi cigányok egészségi állapota a XX. század utolsó évtizedében.] Kisebbségkutatás, 2000, 9(4), 631–637. [Hungarian]

 • 7

  Babusik, F., Papp, G.: Health status of the Gypsy – social, economical and health status in Borsod-Abaúj-Zemplén county. [A cigányság egészségi állapota. Szociális, gazdasági és egészségügyi helyzet Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.] Esély, 2002, 13(6), 37–66. [Hungarian]

 • 8

  Bényi, M.: Changes in public health of Roma settlements from 1997. [A cigánytelepek közegészségügyi helyzetében bekövetkezett változásai 1997 óta.] Esély, 2003, 14(4), 23–30. [Hungarian]

 • 9

  Lampek, K., Törőcsik, M.: Health consumption aspects of the adult Roma population. [A felnőtt roma népesség egészségügyi fogyasztásának néhány területe.] Egészségügyi Gazdasági Szemle, 2003, 41(4), 45–53. [Hungarian]

 • 10

  Babusik, F.: In the trap of poverty: Gypsies in Hungary – Socioeconomical and health status, acces to the social and healthcare services. [A szegénység csapdájában: Cigányok Magyarországon – szociális-gazdasági helyzet, egészségi állapot, szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés.] Delphoi Consulting, Budapest, 2004. http://www.delphoi.hu/download-pdf/roma-szoc-eu.pdf [Hungarian]

 • 11

  Fónai, M., Fábián, G., Filepné Nagy, É., et al.: Poverty, health and ethnicity: empirical observations of Northeastern-Hungarian researches. [Szegénység, egészség és etnicitás: északkelet-magyarországi kutatások empirikus tapasztalatai.] Szociológiai Szemle, 2007, 17(3–4), 53–81. [Hungarian]

 • 12

  Kósa, Z., Széles, G., Kardos, L., et al.: A comparative health survey of the inhabitants of Roma settlements in Hungary. Am. J. Public Health, 2007, 97(5), 853–859.

 • 13

  Solymosy, J. B.: Health status of the Roma in Hungary. [A romák egészségi állapota Magyarországon.] Fundación Secretariado Gitano, Madrid, 2007. http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2004/action3/docs/2004_3_01_manuals_hu.pdf [Hungarian]

 • 14

  Szabóné Kármán, J.: The Roma/Gypsy population in Hungary. In: Kopp, M. (ed.): Hungarian Soul 2008. [A roma/cigány népesség helyzete Magyarországon. In: Kopp, M. (szerk.): Magyar Lelkiállapot 2008.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2008. [Hungarian]

 • 15

  Balázs, P., Foley, K. L., Rákóczi, I., et al.: Comparison of preterm birth among Roma and non-Roma women in Szabolcs-Szatmár-Bereg county. [Koraszülő roma és nem roma nők összehasonlítása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adatok alapján.] Nőgyógyászati és Szülészeti Továbbképző Szemle, 2010, 12(4), 138–145. [Hungarian]

 • 16

  Letenyei, L. (ed.): Roma society 2010. [Roma társadalom 2010.] TÁMOP 5.4.1.-8/1, NCsSzI, 2011. http://www.modernizacio.hu/index.php?page=dokumentum&piller=5&dokid=478 [Hungarian]

 • 17

  Marketing Centrum OPK Kft.: Roma Society 2010. [Roma Társadalom 2010.] TÁMOP 5.4.1.-8/1, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 2011. http://www.modernizacio.hu/index.php?page=dokumentum&piller=5&dokid=477 [Hungarian]

 • 18

  Gyukits, Gy., Ürmös, A., Csoboth, Cs., et al.: Depression symptoms among young Roma women. [A depressziós tünetegyüttes előfordulása a fiatal roma nők körében.] Lege Artis Medicinae, 2000, 10(11–12), 911–915. [Hungarian]

 • 19

  Dyson, S., Smaje, C.: The health status of minority ethnic groups. In: Culley, L., Dyson, S. (eds.): Ethnicity and nursing practice. Palgrave, New York, 2001.

 • 20

  Kemény, I., Janky, B., Lengyel, G.: The Hungarian Gypsy 1971–2003. [A magyarországi cigányság 1971–2003.] Gondolat – MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2004. [Hungarian]

 • 21

  Act CLIV of 1997 on Health. [1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről.] http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30903.290118 [Hungarian]

 • 22

  Public Foundation for Patient Rights, Rights of Beneficiaries and Children’s Rights: Ten years patients’ rights advocacy. [Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány: Tízéves a betegjogi képviselet.] 2010. http://www.jogvedok.hu/www/kozalapitvany/10evesabetegjogikepviselet/lay/articles/show/107/10_eves_a_betegjogi_kepviselet [Hungarian]

 • 23

  National Center for Patients’ Rights and Documentation (OBDK): Report 2014. [Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ: Beszámoló 2014.] http://www.obdk.hu/UserFiles/beszamolo_2014.pdf [Hungarian]

 • 24

  Act CXII of 2011 on Information Self-determination and Freedom of Information. [2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.] http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.296318 [Hungarian]

 • 25

  Act CLXXIX of 2011 on the Rights of Nationalities. [2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól.] http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139819.259653 [Hungarian]

 • 26

  Illich, I.: Limits to medicine. Medical nemesis: The expropriation of health. Marion Boyars, London–New York, 2002.

 • 27

  Angyal, M.: Rules, beliefs and supertitions among the Gypsies. [A cigányság körében élő szokások, hiedelmek, babonák.] Fundación Secretariado Gitano, Madrid, 2007, 19–22. http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2004/action3/docs/2004_3_01_manuals_hu.pdf [Hungarian]

 • 28

  Szabóné Kármán, J.: The Hungarian Roma/Gypsy population in a medical anthropological approach. In: Lázár, I., Pikó, B. (eds.): Medical anthropology. [A magyarországi roma/cigány népesség orvosantropológiai megközelítésben. In: Lázár, J., Pikó, B. (szerk.): Ovosi antropológia.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2012. [Hungarian]

 • 29

  Angyal, M.: Status and living conditions of the Hungarian Roma/Gypsy minority. In: Falus, A. (ed.): Multi-colored health literacy. [A magyarországi roma/cigány kisebbség helyzete és az életkörülményeit befolyásoló tényezők. In: Falus, A. (szerk.): Sokszínű egészségtudatosság.] SpringMed Kiadó, Budapest, 2015. http://www.eduvital.net/index.php/hu/eduvital-muvek [Hungarian]

 • 30

  Gyukits, Gy.: Losers of healthcare. [Az egészségügy vesztesei.] Beszélő, 2000, 5(4), 98–106. [Hungarian]

 • 31

  Gyukits, Gy.: Social aspects of the healthcare of the Roma. In: Horváth, Á., Landau, E., Szalai, J. (eds.): Born to be Gipsy. [A romák egészségügyi ellátásnak szociális háttere. In: Horváth, Á., Landau, E., Szalai, J. (szerk.): Cigánynak születni.] Aktív Társadalom Alapítvány, Új Mandátum, Budapest, 2000. [Hungarian]

 • 32

  Szirtesi, Z.: Potential conflicts between the Roma and healthcare workers. [Lehetséges konfliktusforrások romák és egészségügyi dolgozók között.] In: Egészségügy, kommunikáció, cigányság. Soros Alapítvány, Budapest, 2002. [Hungarian]

 • 33

  Lajtai, L.: Connection with Roma (Gypsy) patients. In: Pilling, J. (ed.): Medical communication. [Kapcsolat roma (cigány) páciensekkel. In: Pilling, J. (szerk.): Orvosi kommunikáció.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2008. [Hungarian]

 • 34

  Pilling, J.: The dignity of mourning. [A búcsú méltósága – A holttesttel való méltó bánásmód kérdései.] Kharón, 2004, 8(3), 15–60. [Hungarian]

 • 35

  Mirowsky, J., Ross, E. C.: Education, social status and health. Aldine de Gruyter, New York, 2005.

 • 36

  Forray, R. K.: Gypsy health, gypsy morbidity: why are they sicker? [Cigány egészség, cigány betegség. Mitől betegebbek?] Educatio, 2013, 22(2), 177–186. [Hungarian]

 • 37

  National Statistical Office: Population census 2011. National data. [Központi Statisztikai Hivatal: Népszámlálás 2011. Nemzetiségi adatok.] http://www.ksh.hu/nepszamlalas/nemzetisegi_adatok [Hungarian]

 • 38

  Rohánszky, M., Nótár, I., Szabóné Kármán, J., et al.: Roma cancer patients’ illness cognition and their attitudes toward medical treatment. [Roma daganatos betegek betegségképe és egészségügyi ellátással kapcsolatos attitűdjei.] Lege Artis Medicinae, 2012, 22(4), 291–299. [Hungarian]

 • 39

  AJB-1356/2013. Report of commissioner for fundamental rights, p. 54. [Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-1356/2013. számú ügyben, 54. oldal.] http://www.ajbh.hu/documents/10180/111959/201301356.pdf [Hungarian]

 • 40

  Csépe, P.: Health survey and health promotion among vulnerable groups, particularly the Roma. PhD dissertation. Semmelweis University, 2010. [Hátrányos helyzetű csoportok egészségfelmérése és egészségfejlesztése különös tekintettel a roma populációra. Doktori értekezés. Semmelweis Egyetem, 2010] http://phd.semmelweis.hu/mwp/phd_live/vedes/export/csepepeter.d.pdf [Hungarian]

 • 41

  Culley, L.: Transcending transculturalism? Race, ethnicity and health-care. Nursing Inquiry, 2006, 13(2), 144–153.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 0 10 9
Feb 2021 0 6 8
Mar 2021 0 7 10
Apr 2021 0 7 12
May 2021 0 21 21
Jun 2021 0 2 2
Jul 2021 0 0 0