Authors:
Patrícia Balázs Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola

Search for other papers by Patrícia Balázs in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ferenc Kemény Kognitív Tudományi Tanszék

Search for other papers by Ferenc Kemény in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Lívia Ivaskó SZTE Fejlődéses és Neuropragmatikai Kutatócsoport

Search for other papers by Lívia Ivaskó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Napjainkban a kognitív és kísérleti pszichológián kívül (lásd például TURI és munkatársai, 2010; SWAAB és munkatársai, 2003) a kísérleti pragmatika is kutatási témái között tartja számon a nem szó szerinti jelentések megértésére irányuló kérdéseket (GIORA, 2002, 2007, 2008, 2012; GIBBS 2002). A különösen izgalmas témának tartott metaforák feldolgozási módjait az adatközlők életkorának és kognitív fejlettségének függvényében érdemes vizsgálni (LOUKUSA, LEINONEN és RYDER, 2007/08; SCHNELL, 2007). A serdülő, 15-18 éves korosztály nyelvhasználata és megértési folyamatai viszont jórészt kívül estek a szakirodalmi érdeklődés körén. Cikkünkben a konvencionális és az újszerű, kreatív metafora megértésének folyamatát vizsgáljuk kamasz és fiatal felnőtt korosztály esetében szó-nemszó lexikális döntési paradigma segítségével. A metaforák három típusú környezetben kerültek bemutatásra: 1. a gyakori jelentést előfeszítő szövegkörnyezetben, 2. a ritkább jelentést előfeszítő kontextusban és 3. „lebegtetett” (a gyakori és a ritka jelentést egyaránt előfeszítő) kontextusban. Célszóként a metafora konvencionális és nem konvencionális (metaforikus) jelentése, illetve álszavak mint kontroll célingerek szerepeltek. Az eredmények azt mutatják, hogy a kamaszok kitüntetett figyelemmel fordulnak az új és ritkán hallott alakzatok felé, azokat gyorsabban értelmezik metaforikus jelentésben, mint a konvencionális metaforákat. A konvencionális formák megértése fokozatos, azaz az életkor előrehaladtával nő a megértés.

 • BARON-COHEN, S., LESLIE, A. M., & FRITH, U. (1985). Does the autistic child have a “theory of mind”? Cognition, 21(1), 3746.

 • BARON-COHEN, S., TAGER-FLUSBERG, H., & COHEN, D. J. (1993). Understanding Other Minds: Perspectives from Autism. Oxford: Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BARON-COHEN, S., TAGER-FLUSBERG, H., & COHEN, D. J. (2007). Understanding Other Minds: Perspectives from Developmental Cognitive Neuroscience. 2 nd edition. Oxford: Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BERNICOT, J., LAVAL, V., & CHAMINAUD, S. (2007). Nonliteral language forms in children: In what order are they acquired in pragmatics and metapragmatics? Journal of Pragmatics, 39, 21152132.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BLAKEMORE S.-J. (2012b). Imaging brain development: The adolescent brain. Neuroimage, 61, 397406.

 • BLAKEMORE, S. J., DEN OUDEN, H., CHOUDHURY, S., & FRITH, C. (2007). Adolescent development of the neural circuitry for thinking about intentions. Social Cognitive and AffectiveNeuroscience, 2(2), 130139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BLAKEMORE, S.-J. (2012a). Development of the social brain in adolescence. Journal of the Royal Society of Medicine, 105, 111116.

 • BURNETT, S., THOMPSON, S. S., BIRD, G., & BLAKEMORE, S. J. (2011). Pubertal development of the understanding of social emotions: Implications for education. Journal of Learningand Individual Differences, 21, 681689.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CALL, J., & TOMASELLO, M. (2008). Do chimpanzees have a theory of mind: 30 years later. Trends in Cognitive Science, 12, 187192.

 • CARSTON, R. (2002). Thoughts and Utterances: The Pragmatics of Explicit Communication. Oxford: Blackwell.

 • CARSTON, R. (2010). Metaphor: ad hoc concepts, literal meaning and mental images. Proceedings of the Aristotelian Society, 110(3), 295321.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CSIBRA G. , GERGELY Gy. (2005). Teleologikus gondolkodás csecsemőkorban. Az egyévesek naiv racionális cselekvéselmélete. Magyar Tudomány, 11, 13471355.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ERIKSON, E. H. (1968). Identity: Youth and Crisis. New York: W. W. Norton.

 • FORGÁCS, B., BOHRN, I., BAUDEWIG, J., HOFMANN, M. J., PLÉH, CS., & JACOBS, A. M. (2012). Neural correlates of combinatorial semantic processing of literal and figurative noun noun compound words. Neuroimage, 63(3), 14321442.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FORGÁCS, B. (2009). Verbális metakommunikáció — Mitől releváns egy metaforikus leképezés? Magyar Pszichológiai Szemle, 64(3), 593605.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FORGÁCS, B., LUKÁCS, A., & PLÉH, CS. (2014). Lateralized processing of novel metaphors: Disentangling figurativeness and novelty neuropsychologia. Neuropsychologia, 56, 101109.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FORGÁCS B. (2013). Agy és megismerés a figuratív nyelv megértésében. In PLÉH CS. (szerk.), Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXV. A kognitív szempont a nyelv pszichológiájában (383411). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GERŐCS M. és PINTÉR L. (2013). A gyerekek mindig pontosan értik a számneveket? Konferenciaelőadás. Szeged: LingDok.

 • GIBBS, R. (2002). A new look at literal meaning in understanding what is said and implicated. Journal of Pragmatics, 34, 457486.

 • GIBBS, R., & COLSTON, H. L. (2012). Interpreting Figurative Meaning. Cambridge: Cambridge University Press.

 • GIORA, R. (1997). Understanding figurative and literal language: The graded salience hypothesis. Cognitive Linguistics, 8(3), 183206.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GIORA, R. (2002). Literal vs. figurative language: Different or equal? Journal of Pragmatics, 34, 487506.

 • GIORA, R. (2007). Is Metaphor Special? Brain and Language, 100, 111114.

 • GIORA, R. (2008). Is metaphor unique? In R. Gibbs (Ed.), The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought (143161). New York: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GIORA, R. (2012). The psychology of utterance processing: Context vs. salience. In K. I. JASZCZOLT, & K. ALLAN (Eds.), The Cambridge Handbook of Pragmatics (151167). Cambridge: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GLUCKSBERG, S. (2003). The psycholinguistics of metaphor. TRENDS in Cognitive Sciences, 7(2), 9296.

 • GRICE, H. P. (1997a). A társalgás logikája. In PLÉH CS., SÍKLAKI I., TERESTYÉNI T. (szerk.), Nyelv–kommunikáció–cselekvés (188197). Budapest: Osiris.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GRICE, H. P. (1997b). A társalgás logikája. In PLÉH CS., SÍKLAKI I., TERESTYÉNI T. (szerk.), Nyelv–kommunikáció–cselekvés (213227). Budapest: Osiris.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GYŐRI M. , GY. STEFANIK K., KANIZSAI N. I. és BALÁZS A. (2002). Naiv tudatelmélet és nyelvi pragmatika magasan funkcionáló autizmusban: reprezentációs zavar, performanciakorlát vagy kompenzáció? In RACSMÁNY M. és KÉRI SZ. (szerk.), Architektúra és patológia amegismerésben. Kognitív Szeminárium (1140). Budapest: Books in Print.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GYŐRI, M. (2006). Autism and Cognitive Architecture. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • HAPPÉ, F. (1993). Communicative competence and theory of mind in autism: A test of relevance theory. Cognition, 48, 101119.

 • INHELDER, B., & PIAGET, J. (1958). The Growth of Logical Thinking from Childhood to Adolescence. New York, NY: Basic Books.

 • IVASKÓ L. (2004). A pragmatikai kompetencia: nyelvelméleti érvek és neurolingvisztikai realitás. In IVASKÓ L. (szerk.), A kommunikáció útjai (181196). Budapest: Gondolat/MTA–ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KEATING, D. (1980). Thinking processes in adolescence. In J. ADELSON (Ed.), Handbook of. adolescent psychology (211246). New York: Wiley.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LACZKÓ M. (2008). Hogyan minősítik tizenévesek beszédét a diákok, és hogyan a tanárok? Anyanyelv-Pedagógia, 1(34), 87.

 • LACZKÓ M. (2009). Tizenévesek beszédének fonetikai-stilisztikai elemzése. Anyanyelv-Pedagógia, 2(12), 151.

 • LACZKÓ M. (2011). Óvodások és kisiskolások spontán beszédalkotási folyamatai. Magyar nyelvőr, 135, 440459.

 • LAVAL, V., & BERNICOT, J. (2002). Tu es dans la lune: Understanding idioms in French speaking children and adults. Pragmatics, 12(4), 399413.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LENGYEL, ZS. , BALÁZS, P., & IVASKÓ, L. (2011). Intended or not intended, literal or nonliteral meaning — some evidence from normally developing Hungarian children. 12th International Pragmatics Conference, Manchester, England, 2011. július 3–8.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LOUKUSA, S. , LEINONEN, E., & RYDER, N. (2007/08). Development of pragmatic language comprehension in Finnish-speaking children, First Language, 27(3), 279296.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LUKÁCS Á. , PLÉH CS. (2003). A nyelv idegrendszeri reprezentációja. In PLÉH CS., KOVÁCS GY. és GULYÁS B. (szerk.), Kognitív idegtudomány (528561). Budapest: Osiris.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • NEMESI A. L. (2009). Az alakzatok kérdése a pragmatikában. Budapest: Loisir.

 • RACSMÁNY M. , LUKÁCS Á., NÉMETH D. és PLÉH, CS. (2005). A verbális munkamemória magyar nyelvű vizsgálóeljárásai. Magyar Pszichológiai Szemle, 60(4), 479506.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RUBIO, F. P. (2007). Suppression in metaphor interpretation: Differences between meaning selection and meaning construction. Journal of Semantics (Special Issue on ProcessingMeaning), 24(4), 345371.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RUBIO, F. P. (2008). Concept narrowing: The role of context-independent information in concepts. Journal of Semantics, 25(4), 381409.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SCHNELL Zs. (2007). Tudatelmélet és pragmatika-idiomatikus nyelvelsajátítás. In MUND K. és KAMPIS GY. (szerk.), Tudat és elme (145168). Budapest: Typotex.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SCHNELL Zs. (2013). A gyermekhumor kognitív nyelvészeti vizsgálata. In VARGHA, K., LITOVKINA, A. és BARTA ZS. (szerk.), Sokszínű humor. A III. Magyar Interdiszciplináris konferencia előadásai (195212). Budapest: Tinta Kiadó/ELTE BTK Magyar Szemiotikai Társaság.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SCHNELL, Zs. , & VARGA, E. (2012). Humour, Irony and Social Cognition. In A. T. LITOVKINA, J. SZŐLLŐSY, P. MEDGYES, & W. CHŁOPICKI (Eds.), Hungarian Humour. Humorand Culture 3. Cracow: Tertium Society for the Promotion of Language Studies.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SEARLE, J. R. (1979). Metaphor. Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts. Cambridge: Cambridge University Press.

 • SPERBER, D., & WILSON, D. (1995). Relevance: Communication and Cognition. 2 nd edition. Oxford: Blackwell.

 • SPERBER, D. és WILSON, D. (2013). A metafora leleplezése megértésében. In PLÉH CS. (szerk.), Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXV. A kognitív szempont a nyelv pszichológiájában (313339). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SWAAB, T., BROWN, C. M., & HAGOORT, P. (2003). Understanding words in sentence contexts: The time course of ambiguity resolution. Brain and Language, 86(2), 326343.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TOMASELLO, M. (2002). Gondolkodás és kultúra. Budapest: Osiris.

 • TURI ZS. , JANACSEK K. és NÉMETH D. (2010). A munkamemória, a szógyakoriság és a kontextus szerepe a lexikális kétértelműség feldolgozásában. Pszichológia, 30(4), 295315.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WERNER, H., & KAPLAN, B. (1952). The Acquisition of Word Meanings: A Developmental Study. Monographs of the Society for Research in Child Development, 15/1. Washington: Society forResearch in Child Development.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes (Book review)
 • Urbán Róbert (Health psychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Czigler István
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Polonyi Tünde
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2023 2 0 0
Oct 2023 2 1 0
Nov 2023 2 3 0
Dec 2023 20 1 1
Jan 2024 25 1 2
Feb 2024 13 1 3
Mar 2024 0 0 0