View More View Less
 • 1 Károli University Budapest, H-1088 Budapest, Reviczky u. 4., Hungary
 • | 2 University of Szeged, H-6722 Szeged, Ady tér 10., Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $624.00

The authors review the past century of Khitan studies in Hungary and introduce the latest achievements in this field in China, the country that has become the centre of academic scrutiny for the decipherment of Khitan script in recent decades. Arranged in a chronologic order for the first time, an exhaustive list of the main known Khitan Small Script monuments is also included, followed by a selected bibliography of essential pieces on Khitan studies.

 • Aisin Gioro, Ulhicun 爱新 觉罗 (2007): Qidan xiaozi «Jindai Bozhou fangyushi muzhiming» muzhu fei Yila Woliduo — jianlun Jinchao chuqi wu “Nüzhen Guo” zhi guohao 契丹小字〈金代 博州防御使墓志铭〉墓主非移剌斡里朵 — 兼论金朝初期无“女真国”之国号 [The tomb owner of the epitaph of the Defense Commissioner of Bozhou of the Jin period in the Khitan Small Script was not Yila Woliduo, and the dynasty name “Nüzhen Guo” did not exist at the beginning of the Jin period]. Manyu yanjiu 满语研究 No. 1, pp. 7278.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Aisin Gioro, Ulhicun [Yoshimoto, Chieko 吉本, 智慧子] (2012): Kittan koaza no onga suitei oyobi sōkan mondai 契丹小字の音価推定及び相関問題 [Reconstruction of the phonetic values of Khitan Small Scripts and concerning problems]. Ritsumeikan bungaku 立命館文学 No. 627, pp. 157129.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bai Guang Zhang Hanying 汉英 (1994): Liaodai “Tan Shan” kao 辽代“炭山”考 [A study of Mount Tan of the Liao period]. Beifang wenwu 北方文物 No. 2, pp. 7781.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bao Lianqun 联群 (2002): «Nan[zhan] Buzhou Daliao guo Gu Dilie wang muzhiwen» de buchong kaoshi〈南[瞻]部洲大辽国故迪烈王墓志文〉的补充考释 [A supplementary study of the epitaph of the Late Prince Dilie of the Great Liao]. Nei Menggu daxue xuebao (Zhexue shehui kexueban) 内蒙古大学学报(哲学社会科学版) No. 3, pp. 1519.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bao Yuzhu 玉柱 (2006): Qidan xiaozi ji qi tihuanzi yanjiu 契丹小字及其替換字研究 [Research on the Khitan Small Script character and its variants]. Nei Menggu daxue xuebao (Zhexue shehui kexueban) 内蒙古大学学报 (哲学社会科学版) No. 1, pp. 812.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chen Naixiong 乃雄 (1987): Jin shinian lai woguo qidanzi yanjiu 近十年来我国契丹字研究 [Research on the Khitan script in our country over the past ten years]. Nei Menggu daxue xuebao (Zhexue shehui kexueban) 内蒙古大学学报 (哲学社会科学版) No. 3, pp. 105133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chen Naixiong 乃雄 (1988): Qidanzi yanjiu shulüe 契丹字研究述略 [A brief survey of research on the Khitan script]. In: Eguchi, Paul Kazuhisa (ed.): Languages and History in East Asia. A Festschrift for Tatsuo Nishida on the Occasion of his 60th Birthday. Kyoto, Shokado, pp. 237287.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chen Naixiong 乃雄 Bao Lianqun 聮群 (2005): Qidan xiaozi yanjiu Lunwen Xuanbian 契 丹小字研究论文选编 Kitan baγ-a üsüg-ün sudulγan-u ügülel-üd [Research on the Khitan Small Script: a selection of papers]. Huhehaote, Nei Menggu Renmin chubanshe.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chen Naixiong 乃雄 Yang Jie (1999): Wurigentala Liaomu chutu de qidan xiaozi muzhiming kaoshi 乌日根塔拉辽墓出土的契丹小字墓志铭考释 [A study of the epitaph in the Khitan Small Script excavated from the Liao tomb at Wurigentala]. Xibei minzu yanjiu 西北民族研究 No. 2, pp. 7288.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chengel 清格勒Liu Fengzhu 凤翥 (2003): Qidan xiaozi «Huangtai shuzu aicewen» kaoshi 契丹小字〈皇太叔祖哀册文〉考释 [A study of the Khitan Small Script eulogy for the imperial grand uncle]. Minzu yuwen 民族语文 No. 5, pp. 1319.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • E’erdunbate’er 额尔敦巴特尔 (1996): Jianlun qidan dazi he nüzhen wenzi de bijiao yanjiu 简论契 丹大字和女真文字的比较研究 [Comparative research on the Khitan Large and Jurchen scripts: a brief discussion]. Nei Menggu daxue xuebao (Zhexue shehui kexueban) 内蒙古大 学学报 (哲学社会科学版) No. 3, pp. 5058.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fuxin xian wenhuaju wenwuzu 阜新县文化局文物组 (1977): Liaoning Fuxin xian Liao Xu wangmu qingli jianbao 辽宁阜新县辽许王墓清理简报 [A brief report on the inventory of the tomb of the Liao Prince Xu in Fuxin, Liaoning]. Wenwu ziliao congkan 文物资料丛刊 No. 1, pp. 8487.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gai Zhiyong 之庸 (2002): Neimenggu Liaodai shikewen yanjiu 内蒙古辽代石刻文研究 [Research on the stone inscriptions of the Liao Period in Inner Mongolia]. Huhehaote, Nei Menggu daxue chubanshe.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gai Zhiyong 之庸 Qi Xiaoguang 晓光Liu Fengzhu 凤翥 (2008): Qidan xiaozi «Yelü Fubushu muzhiming» kaoshi 契丹小字〈耶律副部署墓志铭〉考释 [A study of the epitaph of Deputy Administrator Yelü in the Khitan Small Script]. Nei Menggu wenwu kaogu 内蒙 古文物考古 No. 1, pp. 81111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gao Lujia 路加 (1988a): Qidan xiaozi fushu fuhao tansuo 契丹小字复数符号探索 [A study of the plural markers in the Khitan Small Script]. Nei Menggu daxue xuebao (Zhexue shehui kexueban) 内蒙古大学学报 (哲学社会科学版) No. 2, pp. 1823.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gao Lujia 路加 (1988b): Qidan xingshi Yelü yinyi xintan 契丹姓氏耶律音义新探 [A new investigation into the pronunciation and meaning of the Khitan surname Yelü]. Nei Menggu daxue xuebao (Zhexue shehui kexueban) 内蒙古大学学报 (哲学社会科学版) No. 4, pp. 7082.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gao wa (2014): 内蒙古大学所藏契丹字文献资料 [Khitan Script materials preserved by the Inner Mongolia University]. Zhongyang Minzu Daxue xuebao (Zhexue shehui kexueban) 中 央民族大学学报 (哲学社会科学版) No. 4, pp. 150153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Guo Tiangang 添刚 Cui Song Wang Yi Liu Fengzhu 凤翥 (2009): Qidan xiaozi «Xiao Jushi muzhiming» kaoshi 契丹小字〈萧居士墓志铭〉考释 [A study of the epitaph of Xiao Jushi in the Khitan Small Script]. Wenshi 文史 No. 1, pp. 227256.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Han Baoxing 宝兴 (1991): Qidan xiaozi «Yelü Renxian muzhi» kaoshi 契丹小字〈耶律仁先墓 志〉考释 [A study of the epitaph of Yelü Renxian in the Khitan Small Script]. Nei Menggu daxue xuebao (Zhexue shehui kexueban) 内蒙古大学学报 (哲学社会科学版) No. 1, pp. 7078.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Han Shiming 世明 Yoshimoto, Chieko [Aisin Gioro, Ulhicun] 吉本 智慧子 (2007): Liang guo wang muzhi mingwen chushi 梁国王墓志铭文初释 [A first study of the epitaph of the Prince of Liang]. Minzu yanjiu 民族研究 No. 2, pp. 8589.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Haneda Tōru 田亨 (1925): Kittan moji no shin shiryou 契丹文字の新資料 [New data on the Khitan script]. Shirin 史林 Vol. 10, No. 1, pp. 8297.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Janhunen, Juha (2012): Khitan: Understanding the Language behind the Scripts. SCRIPTA No. 4, pp. 107132.

 • Ji Shi (1991): «Jiulin muzhi» jiaochaoben ji qita〈乣邻墓志〉校抄本及其它 [The edited copies of the epitaph of Jiulin and other matters]. Nei Menggu daxue xuebao (Zhexue shehui kexueban) 内蒙古大学学报 (哲学社会科学版) No. 1, pp. 79106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ji Shi (1996): Milin Wenjing: Qidan xiaozi jiedu xincheng 谜林问径 — 契丹小字解读新程 [Seeking a path through a forest of riddles — A new stage in the decipherment of the Khitan Small Script]. Shenyang, Liaoning minzu chubanshe.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ji Shi (2012): Mitian gengyun — qidan xiaozi jieduxu 谜田耕耘 — 契丹小字解读续 [Thorough processing of a riddle — Continuing the decipherment of Khitan Small Script]. Shenyang, Liaoning minzu chubanshe.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jin Guangping (1962): Cong qidan da, xiaozi dao nüzhen da, xiaozi 从契丹大, 小字到女真 大, 小字 [From the Khitan Large and Small Scripts to the Jurchen Large and Small Scripts]. Nei Menggu daxue xuebao 内蒙古大学学报 No. 2, pp. 914.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jin Yufu 毓黻 (ed.) (1934): Liao Ling Shike Jilu 遼陵石刻集録 [Collection of inscriptions from the Liao tombs]. Fengtian, Guoli Fengtian Tushuguan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ji ruhe 如何 Wu Yingzhe 英喆 (2009): Qidan xiaozi yuanzi zixing guifan yu yuanzi zongbiao 契丹小字原字字形规范与原字总表 [The standardisation of the Khitan Small Script character forms and a general list of the characters]. Nei Menggu daxue xuebao (Zhexue shehui kexueban) 内蒙古大学学报 (哲学社会科学版) No. 3, pp. 127132.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kane, Daniel (2009a): The Kitan Language and Script. Leiden — Boston, Brill (Handbook of Oriental Studies / Handbuch der Orientalistik, Section Eight, Central Asia 19).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kane, Daniel (2009b): Louis Kervyn, Joseph Mullie and the Beginnings of Khitan Studies. In: Rybatzki, VolkerPozzi, AlessandraGeier, Peter W.Krueger, John R. (eds): The Early Mongols: Language, Culture and History. Studies in Honor of Igor de Rachewiltz on the Occasion of his 80th Birthday. Bloomington, Indiana, Indiana University, The Denis Sinor Institute for Inner Asian Studies (Indiana University Uralic and Altaic Series 173), pp. 7990.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kang Peng Zuo Lijun 利军Wei Congcong 聪聪 (2014): Liao “Gao Xuangui muzhi” kaoshi 辽<高玄圭墓志>考释 [A philological investigation of the eulogy of Gao Xuangui of Liao]. Beifang wenwu 北方文物 No. 3, pp. 7982.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kara, György (1975): A propos de l’Inscription de 1150 en écriture khitane. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis, Sectio Linguistica No. 6, pp. 163167.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kara, György (1977): Xyatan bičgiin xoyor togtolcoonii tuxai [About the two systems of Khitan script]. In: Luvsandendev, A. (ed.): Olon ulsiin mongolč erdemtnii III-r ix xural. II. Ulaanbaatar, BNMAU Olon ulsiin mongolč erdemtnii ix xurliin baingiin xoroo, pp. 8689.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kara, Görgy (1987): On the Khitan Writing Systems. Mongolian Studies Vol. 10, pp. 1924.

 • Kara, György [Qaradorǰi] (1988): Kitan-u baγ-a bičig dotoraki mongγol üges (Tobčilal) [Mongol words in the Khitan Small Script (Abstract)]. Öbür Mongγol-un Yeke Surγaγuli-yin erdem sinǰilgen-ü sedkül No. 1, pp. 5556.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kara, György (1996): Siniform Scripts of Inner Asia. Kitan and Jurchin. In: Daniels, Peter T.Bright, William (eds): The World’s Writing Systems. Oxford — New York, Oxford University Press, pp. 230238.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kara, György (2000): Pre-Mongol and Mongol Writing. In: Asimov, M. S.Bosworth, C. E. (eds): History of Civilization of Central Asia IV: The Age of Achievement: A.D. 750 to the End of the Fifteenth Century. Paris, UNESCO, pp. 335337.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kara, György (2005): Hit, hatalom és írás a mongol világban [Faith, power, and writing in the Mongol world]. In: Vizi E., Szilveszter (ed.): Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián. 2001. Társadalomtudományok [Inaugural lectures before the Hungarian Academy of Sciences. 2001. Humanities]. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, pp. 4357.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kervyn, Louis (1923a): Le tombeau de l’empereur Tao-tsong (1101) — Une découverte intéressante. Bulletin Catholique de Pékin Vol. 10, pp. 237243.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kervyn, Louis (1923b): Le tombeau de l’empereur Tao-tsong des Leao, et les premières inscriptions. T’oung Pao Vol. 22, pp. 292301.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Klaproth, Julius (1823): Asia polyglotta. Paris, Schubart.

 • Li Dingkui 鼎煃 (1954): Yixian chutu qidanwen muzhiming kaoshi 義縣出土契丹文墓誌銘 考釋 [A study of the Khitan epitaph excavated at Yixian]. Kaogu xuebao 考古學報 No. 8, pp. 203211.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Li Wenxin 文信 (1954): Yixian Qinghemen Liaomu fajue baogao 義縣清河門遼墓發掘報告 [Report on the discovery of a Liao tomb at Qinghemen, Yixian]. Kaogu xuebao 考古學報 No. 8, pp. 163202.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liang Zhenjing 振晶 (2003): Fuxin Sijiazi Liaomu fajue jianbao 阜新四家子辽墓发掘简报 [A brief report on the excavation of the Liao tomb at Sijiazi, Fuxin]. Liaoning kaogu wenji 辽宁考古文集 pp. 121130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ligeti, Lajos (1927): A kitaj nép és nyelv [The Khitan people and their language]. Magyar Nyelv Vol. 23, pp. 293310.

 • Ligeti, Lajos (1933): Rapport préliminaire d’un voyage d’exploration fait en Mongolie Chinoise. 1928 — 1931. Budapest, Société Kőrösi-Csoma.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ligeti, Lajos (1950 — 1951): Mots de civilisation de Haute Asie en transcription chinoise. AOH Vol. 1, pp. 141188.

 • Ligeti, Lajos (1955): [R] G. D. Sanžeev, Sravnitel’naja grammatika mongol’skix jazykov. Tom 1. Moskva — Leningrad, Institut Jazykoznanija AN SSSR, 1953. Voprosy jazykoznanija No.5, pp. 133140.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ligeti, Lajos (1959): Les mots solons dans un ouvrage chinois des Ts’ing. AOH Vol. 9, pp. 231272.

 • Ligeti, Lajos (1960): Les anciens éléments mongols dans le mandchou. AOH Vol. 10, pp. 231248.

 • Ligeti, Lajos (1961): A mandzsu nyelv régi mongol elemei [The older Mongolian elements of the Manchu language]. MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei Vol. 17, pp. 3146.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ligeti, Lajos (1970): Le tabghatch, un dialecte de la langue sien-pi. In: Ligeti, Louis (ed.): Mongolian Studies. Budapest, Akadémiai Kiadó (Bibliotheca Orientalis Hungarica 14), pp. 265308.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Fengzhu 凤翥 (1981): Qidan dazi he xiaozi de qubie 契丹大字和小字的区别 [The difference between the Khitan Large and Small Scripts]. Neimenggu shehui kexue 内蒙古社会科学 No. 5, pp. 105112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Fengzhu 凤翥 (1982): Qidan xiaozi zhong de ji nian kaoshi 契丹字中的纪年考释 [A study of the year notations in the Khitan Large Script]. Minzu yuwen 民族语文 No. 2, pp. 4953.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Fengzhu 凤翥 (1983): Qidan xiaozi jiedu zaitan 契丹小字解读再探 [The Khitan Small Script: a reinvestigation]. Kaogu xuebao 考古学报 No. 2, pp. 255270.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Fengzhu 凤翥 (1987a): Ruogan qidan xiaozi de jiedu 若干契丹小字的解读 [The decipherment of some Khitan Small Script characters]. Minzu yuwen 民族语文 No. 1, pp. 6265.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Fengzhu 鳳翥 (1987b): Qidan xiaozi jiedu santan 契丹小字解讀三探 [The Khitan Small Script: a third investigation]. In: Lianhe shuyuan sanshi zhounian jinian lunwenji 聯合書院 三十周年紀念論文集 [Memorial papers for the 30th anniversary of the United College, The Chinese University of Hong Kong]. Hong Kong, Xianggang Zhongwen daxue [The Chinese University of Hong Kong], pp. 153161.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Fengzhu 凤翥 (1992): Lüelun qidanyu de yuxi guishu yu tedian 略论契丹语的语系归属 与特点 [A brief discussion on the genetic position and special features of the Khitan language]. Dalu zazhi 大陆杂志 Vol. 84, No. 5, pp. 1926.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Fengzhu 凤翥 (1993a): Qidan xiaozi jiedu sitan 契丹小字解读四探 [The Khitan Small Script: a fourth investigation]. In: Chen Jiexian 捷先 (ed.): Proceedings of the 35th Permanent International Altaistic Conference 第三十五届世界阿尔泰学会会议纪录 Di Sanshiwujie Shijie Aertai Xuehui Huiyi Jilu (September 12 — 17, 1992, Taipei). Taipei, National Taiwan University, pp. 543568.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Fengzhu 凤翥 (1993b): Ruogan qidan dazi de jiedu ji qita 若干契丹字的解读及其它 [The decipherment of some Khitan Large Script characters and other matters]. Hanxue yanjiu 汉学研究 Vol. 11, No. 1, pp. 383398.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Fengzhu 凤翥 (1996): Qidan dazi zhong ruogan guanming he diming zhi jiedu 契丹字中若 干官名和地名之解读 [The decipherment of some official titles and place names in the Khitan Large Script]. Minzu yuwen 民族语文 No. 4, pp. 3744.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Fengzhu 凤翥 (1998): Qidan dazi liushi nian zhi yanjiu 契丹大字六十年之研究 [Sixty years of research on the Khitan Large Script]. Zhongguo wenhua yanjiusuo xuebao 中国文化研 究所学报 No. 7, pp. 313338.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Fengzhu (1999): Seventy Years of Khitan Small Script Studies. In: Janhunen, JuhaRybatzki, Volker (eds): Writing in the Altaic World. Helsinki, Finnish Oriental Society (Studia Orientalia 87), pp. 159169.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Fengzhu 凤翥 (2001): Zuijin 20 nian lai de qidan wenzi yanjiu gaikuang 最近20年来的契丹 文字研究概况 [A survey of research on the Khitan scripts during the last 20 years]. Yenching Journal of Chinese Studies (New Series) Vol. 11, pp. 205246.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Fengzhu 凤翥 (2002): Qidan xiaozi «Han Gaoshi muzhi» kaoshi 契丹小字〈韩高十墓 志〉考释 [A study of the epitaph of Han Gaoshi in the Khitan Small Script]. In: Yifenji: Zhang Zhenglang xiansheng jiushi huadan jinian wenji 揖芬集〈张政烺先生九十华诞纪 念文集〉[Festschrift for Professor Zhang Zhenglang]. Beijing, Shehui Kexue Wenxian chubanshe, pp. 517522.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Fengzhu 凤翥 (2003): Jiedu qidan wenzi yu shenhua Liaoshi yanjiu 解读契丹文字与深化 辽史研究 [Deciphering the Khitan script and deepening the research on the history of the Liao dynasty]. Shixue huikan 史学汇刊 Vol. 18, pp. 187201.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Fengzhu 凤翥 (2004): Cong qidan wenzi de jiedu shuo «Dong Dan» guohao 从契丹字的解 读说〈东丹〉国号 [Explaining the dynasty name of «Dong Dan» on the basis of the decipherment of the Khitan script]. Dongbei Shi yanjiu 东北史研究 No. 1, pp. 4142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Fengzhu 凤翥 (2005a): Qidan xiaozi «Xiao Temei / Kuoge Fuma Dier Furen Han Shi muzhiming » kaoshi 契丹小字〈萧特每•阔哥驸马第二夫人韩氏墓志铭〉考释 [A study of the epitaph of Mme. Han, the Second Wife of the Imperial Son-in-Law Xiao Temei in the Khitan Small Script]. In: Jin Kuo et al. (eds): Jin Qicong xiansheng shishi zhounian jinian wenji 金启孮先生逝世周年纪念文集 [Volume in memory of Professor Jin Jicong]. Kyoto, Nippon Toua Rekishi Bunka Kenkyuukai 日本東亞歷史文化研究會, pp. 191197.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Fengzhu 凤翥 (2005b): Bianfang Qidan wenzi hua tabei 遍访契丹文字话拓碑 [Surveying Khitan Script monuments and discussing the methods of making rubbings]. Beijing, Huayi chubanshe.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Fengzhu 凤翥 (2011a): Qidan xiaozi “Xiao Dilu muzhiming” he “Yelü Lianning muzhiming” jun wei yanpin 契丹小字《萧敌鲁墓志铭》和《耶律廉宁墓志铭》均为赝品 [The Khitan Small Script Xiao Dilu epitaph and Yelü Lianning epitaph are fakes]. Zhongguo shehui kexuebao 中国社会科学报 2011.05.19/5, pp. 12.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Fengzhu 凤翥 (2011b): Zai lun “Xiao Dilu muzhiming” wei yan pin shuo 再论《萧敌鲁墓 志铭》为赝品说 [Once again on the fakeness of the Xiao Dilu epitaph]. Zhongguo shehui kexuebao 中国社会科学报 2011.06.16/5, pp. 16.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Fengzhu 凤翥 (2011c): Zai lun “Yelü Lianning muzhiming” wei yan pin shuo 再论《耶 律廉宁墓志》为赝品 [Once again on the fakeness of Yelü Lianning epitaph]. Zhongguo shehui kexuebao 中国社会科学报 2011.11.10/5, pp. 12.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Fengzhu 凤翥 (2014): Qidan xiaozi <Gu Yelü shi mingshi> kaoshi 契丹小字< 故耶律氏铭 石> 考释 [Philological examination of the Gu Yelü shi inscription in Khitan Small Script]. Chifeng xueyuan xuebao (Hanwen zhexue shehui kexueban) 赤峰学院学报 (汉文哲学社会 科学版) No. 35, pp. 17.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Fengzhu 凤翥 Cong Yanshuang 艳双Yu Zhixin 志新 — Narangua 娜仁 高娃 (2006): Qidan xiaozi «Yelü Cite / Wuliben muzhiming» kaoshi 契丹小字〈耶律慈特•兀里本墓 志铭〉考释 [A study of the epitaph of Yelü Cite / Wuliben in the Khitan Small Script]. Yanjing xuebao 燕京学报 No. 20, pp. 255277.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Fengzhu 凤翥 Dong Xinlin 新林 (2007): Qidan xiaozi «Salan/Shilu Taishi muzhibei» kaoshi 契丹小字〈撒懒•室鲁太师墓志碑〉考释 [A study of the epitaph of Salan/Shilu Taishi in the Khitan Small Script]. Kaogu 考古 No. 5, pp. 6973.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Fengzhu 凤翥 Qinggele 清格勒 (2003): ‘Qidan xiaozi «Song Wei Guo Fei muzhiming» he «Yelü Hongyong muzhiming» kaoshi’ 契丹小字<宋魏国妃墓志铭>和<耶律弘用墓志 铭>考释 [A study of the epitaph of the Late Imperial Consort of the States of Song and Wei and the epitaph of Yelü Hongyong in the Khitan Small Script]. Wenshi 文史 No. 4, pp. 194208.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Fengzhu 凤翥 Tang Cailan 彩兰 (2003): Liao “Xiao Xingyan muzhi” he “Yongningjun gongzhu muzhi” kaoshi 辽《萧兴言墓志》和《永宁郡公主墓志》考释 [A study of the epitaph of Xiao Xingyan and the epitaph of the Princess of Yongning prefecture]. Yanjing Journal of Chinese Studies New Number 14, pp. 7193.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Fengzhu 凤翥 Tang Cailan 彩兰Gao wa (2004): Liaodai Xiao Wuluben deng sanren de muzhi-ming kaoshi 辽代萧乌卢本等三人的墓志铭考释 [A study of the epitaph of Xiao Wuluben and two others of the Liao period]. Wenshi 文史 No. 2, pp. 99118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Fengzhu 凤翥 Tang Cailan 彩兰Gao wa Li Jiankui 建奎 (2006): Liaodai “Yelü Longyou muzhiming” he “Yelü Gui muzhiming” kaoshi 辽代〈耶律隆佑墓志铭〉和〈耶 律贵墓志铭〉考释 [A study of the epitaph of Yelü Longyou and the epitaph of Yelü Gui of the Liao period]. Wenshi 文史 No. 4, pp. 116142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Fengzhu 凤翥 Tang Cailan 彩兰Qinggele 清格勒 (2009): Liao Shangjing Diqu Chutu de Liaodai Beike Huiji 辽上京地区出土的辽代碑刻汇辑 [A collection of inscriptions on steles excavated from the supreme capital of the Liao Dynasty]. Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Fengzhu 凤翥 Yu Baolin 宝林 (1977): Qidan xiaozi “Xu Wang muzhi” kaoshi 契丹 小字〈许王墓志〉考释 [A study of the epitaph of Prince Xu in the Khitan Small Script]. Wenwu ziliao congkan 文物资料丛刊 No. 1, pp. 88104.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Fengzhu 凤翥 Yu Baolin 宝林 (1981a): Qidan xiaozi “Xiao Zhonggong muzhi” kaoshi 契丹小字〈萧仲恭墓志〉考释 [A study of the epitaph of Xiao Zhonggong in the Khitan Small Script]. Minzu yanjiu 民族研究 No. 2, pp. 3539.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Fengzhu 凤翥 Yu Baolin 宝林 (1981b): “Gu Yelü Shi Mingshi” bawei 〈故耶律氏铭 石〉跋尾 [Comments on the epitaph of the Late Mme. Yelü]. Wenwu ziliao congkan 文物 资料丛刊 No. 5, pp. 175179.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Fengzhu 凤翥 Zhou Hongshan 洪山Zhao Jie Zhu Zhimin 志民 (1995): Qidan xiaozi jiedu wu tan 契丹小字解读五探其他 [The decipherment of the Kitan Small Script — fifth investigation]. Hanxue yanjiu 汉学研究 Vol. 13, No. 2, pp. 313348.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Pujiang 浦江 (1999): Nei Menggu Aohan Qi chutu de Jindai Qidan xiaozi muzhi canshi kaoshi 内蒙古敖汉旗出土的金代契丹小字墓志残石考释 [A study of the broken epitaph of the Jin period excavated in Aohan Banner, Inner Mongolia]. Kaogu 考古 No. 5, pp. 8589.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Pujiang 浦江 (2004): Ershi Shiji Liao Jin Shi Lunzhu Mulu 二十世纪辽金史论著目绿 [A catalogue of research on Liao and Jin history in the 20th century]. Shanghai, Shanghai cishu chubanshe.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Pujiang 浦江 (2008): Song mo zhi jian: Liao Jin qidan nüzhen shi yanjiu 松漠之间. 辽金契 丹女真史研究 [Between forest and desert: Research on the history of the Khitan and Jurchen of the Liao and Jin]. Beijing, Zhonghua shuju.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Pujiang 浦江 Kang Peng (2005): Qidan ming, zi chutan: Wenhua renleixue shiyexia de fu zi lianmingzhi 契丹名, 字初探. 文化人类学视野下的父子连名制 [A preliminary study of Khitan names: The linkage between the names of father and son from the point of view of cultural anthropology]. Wenshi 文史 No. 3, pp. 209256.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Pujiang 浦江 Kang Peng (2014): Qidan xiaozi cihui suoyin 契丹小字词汇索引 [An index of the Khitan Small Script lexicon]. Beijing, Zhonghua shuju.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu Shujuan 淑娟 (1998): Liaodai tongjing yanjiu 辽代铜镜研究 [Research on the bronze mirrors of the Liao period]. Shenyang, Shenyang chubanshe.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lu Baolin 宝林 Xin Fa Wu Peng (1993): Beizhen Liao Yelü Zongjiao mu 北镇辽 耶律宗教墓 [The tomb of Yelü Zongjiao of the Liao at Beizhen]. Liaohai wenwu xuekan 辽海文物学刊 No. 2, pp. 3642.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lu Yinghong 迎红 (2000): Qidan xiaozi «Yelü Dilie muzhiming» kaoshi 契丹小字<耶律迪烈墓志铭>考释 [A study of the epitaph of Yelü Dilie in the Khitan Small Script]. Minzu yuwen 民族语文 No. 1, pp. 4352.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhenkui 振奎 (1995): Haitangshan qidan xiaozi muzhi canshi bushi 海棠山契丹小字慕志残 石补释 [Corrections concerning the Khitan Small Script broken epitaph of Haitangshan]. Minzu yuwen 民族语文 No. 4, pp. 5153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhenkui 振奎 Yuan Haibo 海波 (1992): Liaoning Fuxin Haitangshan faxian Qidan xiaozi zaoxiangbei 辽宁阜新海棠山发现契丹小字造像碑 [The stele with a Khitan Small Script inscription discovered at Haitangshan, Fuxin, Liaoning]. Kaogu 考古 No. 8, pp. 766768.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Luo Fucheng 福成 (1933): Liao Xuanyi Huanghou aice shiwen 遼宣懿皇后哀册釋文 [An explanation of the epitaph of Empress Xuanyi of the Liao]. Manshuu Gakuhou 滿洲學報 No. 2, pp. 17.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meng Sen (1932): Liaobei jiuzhong fubawei. 遼碑九種附跋尾 [Additional comments on nine kinds of Liao steles]. Beijing Daxue guoxue jikan 北京大學國學季刊 Vol. 3, No. 3, pp. 397419.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mullie, Joseph (1922): Les anciennes villes de l’empire des grands Leao 大遼 au royaume mongol de Bārin. T’oung Pao Vol. 21. pp. 105231.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mullie, Joseph (1933): Les sépultures de K’ing des Leao 遼慶陵. T’oung Pao Vol. 30, pp. 125.

 • Nei Menggu zizhiqu wenwu kaogu yanjiusuo 内蒙古自治区文物考古研究所 — Zhelimu meng bowuguan 哲里木盟博物馆 (1993): Liao Chen guo gongzhu mu 辽陈国公主墓 [The tomb of the Liao Princess of the State of Chen]. Beijing, Wenwu chubanshe.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nie Hongyin 鸿 (1999): Qidan dazi jiedu qianyi 契丹大字解读浅议 [A brief discussion on the decipherment of the Khitan Large Script]. Minzu yuwen 民族语文 No. 4, pp. 5157.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nie Hongyin 鸿音 Sun Bojun 伯君 (2010): Zhongguo duowenzi shidai de lishi wenxian yanjiu 中国多文字时代的历史文献研究 [Research on historical records in the periods of multiple scripts]. Zhongguo she hui ke xue yuan zhong dian xue ke.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Min zu xue ren lei xue xi lie. 中国社会科学院重点学科· 民族学人类学系列 [Core subjects of the Academy of Social Sciences of China. Ethnology and anthropology series]. Beijing, Shehui kexue wenxian chubanshe.

 • Nishida Tatsuo [Xitian Longxiong] 西田 龍雄 (1992): Guanyu qidan xiaozi yanjiu zhong de jibenxing wenti 关于契丹字研究中的基本性问题 [About some fundamental issues in the research on the Khitan Small Script]. Minzu yuwen 民族语文 No. 2, pp. 1013.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Qidan wenzi yanjiu xiaozu 契丹字研究组 (1977): Guanyu qidan xiaozi yanjiu 关于契丹小字研究 [About research on the Khitan Small Script]. Nei Menggu daxue xuebao (Zhexue shehui kexueban) 内蒙古大学学报 (哲学社会科学版) No. 4, pp. 197.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Qidan wenzi yanjiu xiaozu 契丹文字研究小组 (1978): Qidan dazi ziliao huiji 契丹大字资料汇辑 [Collection of materials on the Khitan Large Script]. [s.l.]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Qidan wenzi yanjiu xiaozu 契丹文字研究小组 (1979): Qidan xiaozi yanjiu fangfa jianlun 契丹小 字研究方法简论 [The methods of research on the Khitan Small Script]. [s.l.] Nei Menggu daxue menggu yuwen yanjiushi.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Qidan wenzi yanjiu xiaozu 契丹文字研究小组 (1985): Qidan xiaozi yanjiu 契丹小字研究 [Research on the Khitan Small Script]. Beijing, Zhongguo shehui kexue chubanshe.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Qimude daoerji 齐木德 道尔吉 (2002): Cong Yuan Mengguyu dao qidanyu 从原蒙古语到契丹语 [From Proto-Mongolic to Khitan]. Zhongyang Minzu Daxue xuebao 中央民族大学学报 Vol. 29, No. 3, pp. 132138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • (Qinggeertai) Chingeltei (1987): Kitan üsüg-ün sudulγan-u sin-e bayidal [The new situation in the study of the Khitan script]. Öbür Mongγol-un Yeke Surγaγuli-yin erdem sinǰilgen-ü sedkül No. 3, pp. 106132.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Qingge ertai 清格 尔泰 (1997): Qidanyu shuci ji qidan xiaozipin dufa 契丹语数词及契丹小字拼 读法 [The Khitan numerals and the reading of the Khitan Small Script graphic combinations]. Nei Menggu daxue xuebao (Zhexue shehui kexueban) 内蒙古大学学报 (哲学社会 科学版) No. 4, pp. 19.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • (Qinggeertai) Chingeltei (2002a): On the Problems of Reading Kitan Characters. AOH Vol. 55, pp. 99114.

 • Qingge ertai 清格 尔泰 (2002b): Qidan xiaozi shidu wenti 契丹小字释读问题 [Problems of the decipherment of the Khitan Small Script]. Tokyo, Tokyo University of Foreign Studies, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Qingge ertai 清格 尔泰 (2002c): Guanyu qidan xiaozi “Da qidan guo” de shidu wenti 关于契丹 小字〈大契丹国〉的释读问题 [The question concerning the decipherment of the term “Great Khitan State” in the Khitan Small Script]. Nei Menggu daxue xuebao (Zhexue shehui kexueban) 内蒙古大学学报 (哲学社会科学版) Vol. 34, No. 32, pp. 914.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Qingge ertai 清格 尔泰 Wu Yingzhe 英喆Ji ruhe 如何 (forthcoming): Qidan xiaozi zai yanjiu 契丹小字再研究 [Renewed research on the Khitan Small Script].

 • Róna-Tas, András (1999): Honfoglalás és népalakulás a középkori Eurázsiában. Kitajok, avarok, magyarok [Conquest and formation of nations in Mediaeval Eurasia. Khitans, Avars, Hungarians]. Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Róna-Tas, András (2004): A Khitan Word for ‘Marmot’. AOH Vol. 57, pp. 2729.

 • Róna-Tas, András (2016a): Khitan Studies I. The Graphs of the Khitan Small Script 1. General Remarks, Dotted Graphs, Numerals. AOH Vol. 69, pp. 117138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Róna-Tas, András (2016b): Remarks on the Ethnonym Khitan. Turkic Languages Vol. 20, No. 2, pp. 157169.

 • Shi Jinmin 金民 Yu Zemin 泽民 (2001): Qidan xiaozi «Yelü Nu muzhiming» kaoshi 契丹小 字<耶律奴墓志铭>考释 [A study of the epitaph of Yelü Nu in the Khitan Small Script]. Minzu yuwen 民族语文 No. 2, pp. 6168.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shimunek, Andrew (2007): Towards a Reconstruction of the Kitan Language, with Notes on Northern Late Middle Chinese Phonology. Unpublished manuscript, MA Thesis, Indiana University.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sun Bojun 伯君 (2010): Qidan xiaozi jiedu xintan《契丹小字解读新探》[A new attempt at reading the Khitan Small Script]. Minzu yuwen 民族语文 No. 5, pp. 5664.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sun Bojun 伯君 Nie Hongyin 鸿 (2008): Qidanyu yanjiu 契丹语研究 [Research on the Khitan language]. Beijing, Zhongguo shehui kexueyuan wenku wenxue yuyan yanjiu xilie.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tang Cailan 彩兰 Liu Fengzhu 凤翥Kang Lijun 立君 (2002): Qidan xiaozi “Han Dilie muzhiming” kaoshi 契丹小字〈韩敌烈墓志铭〉考释 [A study of the epitaph of Han Dilie in the Khitan Small Script]. Minzu yuwen 民族语文 No. 6, pp. 2937.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tang Wei Lan 彩兰 (ed.) (2005): Liao shangjing wenwu xieying 辽上京文物撷英 [Selected cultural relics of the Liao period]. Huhehaote, Yuanfang chubanshe.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Toyoda Gorō 豐田 五郎 (1964): An Analysis of the Major Ch‘i-tan Characters. Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko Vol. 23, pp. 119135.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Toyoda Gorō 丰田 五郎 [Fengtian Wulang] (1991): Guanyu qidan xiaozi de jidian tansuo 关于契 丹小字的几点探索 [About some investigations into the Khitan Small Script]. Nei Menggu daxue xuebao (Zhexue shehui kexueban) 内蒙古大学学报(哲学社会科学版) No. 3, pp. 105114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Toyoda Gorō 丰田 五郎 [Fengtian Wulang] (1992): Guanyu qidan xiaozi de fangwei he yixie shuci 关于契丹小字的方位和一些数词 [About the directions and some numerals in the Khitan Small Script]. In: Liu Fengzhu 凤翥Lu Xun Hua Zugen 祖根 (eds): Zhongguo minzushi yanjiu 中国民族史研究 [Research on the ethnic history of China]. Vol. 4. Beijing, Gaige chubanshe, pp. 7181.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Toyoda Gorō 丰田 五郎 [Fengtian Wulang] (1995): Jiedu qidan dazi de xiansuo 解读契丹大字 的线索 [A clue to the decipherment of the Khitan Large Script]. In: Su He Tian Guanglin 广林Xue Zhiqiang 志强 (eds): Zhongguo beifang gudai wenhua guoji xueshu taolunhui lunwenji 中国北方古代文化国际学术讨论会论文集 [Collection of papers from the International Conference on Ancient Cultures in Northern China]. Beijing, Zhongguo wenshi chubanshe, pp. 298313.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Toyoda Gorō 丰田 五郎 [Fengtian Wulang] (1998): Qidan xiaozi dui siji de chenghu 契丹字对四 季的称呼 [The names of the four seasons in the Khitan Small Script]. Minzu yuwen 民族 语文 No. 1, pp. 7881.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vovin, Alexander (2011): A Modest Proposal on the Decipherment of the Khitan — Jurchen Bilingual Text of 1134 (the Langjun Inscription). In: Knüppel, Michaelvan Tongerloo, Aloïs (eds): Life and Afterlife & Apocalyptic Concepts in the Altaic World. Proceedings of the 43rd Annual Meeting of the Permanent International Altaistic Conference (PIAC) — Château Pietersheim, Belgium, September, 3 — 8, 2000. Wiesbaden, Harrassowitz (Tunguso-Sibirica 31), pp. 123130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wan Xiongfei 雄飞 Han Shiming 世明Liu Fengzhu 凤翥 (2008): Qidan xiaozi “Liang Guo Wang muzhiming” kaoshi 契丹小字<梁国王墓志铭> 考释 [A study of the epitaph of the Prince of the State of Liang in the Khitan Small Script]. Yanjing xuebao 燕京学报 Vol. 25, pp. 123159.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wang Ding (2004): Ch 3586 — ein khitanisches Fragment mit uighurischen Glossen in der Berliner Turfansammlung. In: Durkin-Meistererns, DesmondRaschman, Simone-ChristianeWilken, JensYaldi, MarianneZieme, Peter (eds): Turfan Revisited: The First Century of Research into the Arts and Cultures of the Silk Road. Berlin, Dietrich Reimer Verlag, pp. 371379, 465.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wang Hongli 弘力 (1986): Qidan xiaozi muzhi yanjiu 契丹小字墓志研究 [Research on epitaphs in the Khitan Small Script]. Minzu yuwen 民族语文 No. 4, pp. 5670.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wang Jingru 靜如 (1933): Liao Daozong ji Xuanyi Huanghou qidan guozi aice chushi 遼道宗及 宣懿皇后契丹國字哀册初釋 [A preliminary explanation of the eulogies for Daozong and Empress Xuanyi in the Khitan national script]. Lishi yuyan yanjiusuo jikan 歷史語言研究 所集刊 No. 3, pp. 467478.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wang Weixiang 未想 (1999): Qidan xiaozi «Zezhou Cishi muzhi» canshi kaoshi 契丹小字〈泽 州刺史墓志〉残石考释 [A study of the Khitan Small Script broken epitaph of the prefect of Zezhou]. Minzu yuwen 民族语文 No. 2, pp. 7881.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wu Yingzhe 英喆 (2003): Kitan üsüg kiged Kitan üsüg-ün sudulul [The Khitan script and its research]. Mongγol-un sudulul No. 2, pp. 5154.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wu Yingzhe 英喆 (2004): Guanyu qidan xiaozi zhong de «Da Jin Guo» de «Jin» 关于契丹小字 中的 «大金国» 的 «金» [On the character “Jin” in the name of the “Great Jin Empire” in the Khitan Small Script]. Zhongyang minzu daxue xuebao (Zhexue shehui kexueban) 中央民族 大学学报 (哲学社会科学版) No. 6, pp. 113116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wu Yingzhe 英喆 (2005): Qidan xiaozi «xing» de yufa fanchou chutan 契丹小字“性”的语法范 畴初探 [Preliminary research on the grammatical category of gender in the Khitan Small Script]. Nei Menggu daxue xuebao (Zhexue shehui kexueban) 内蒙古大学学报(哲学社会 科学版) No. 3, pp. 2528.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wu Yingzhe 英喆 (2007a): Qidanyu jingci yufa fanchou yanjiu 契丹语静词语法范畴研究 [Research on the grammatical categories of the noun in the Khitan language]. Huhehaote, Nei Menggu daxue chubanshe.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wu Yingzhe 英喆 (2007b): Kittan koaza kenkyū gaikyō 契丹小字研究概況 [An outline of research on the Khitan Small Script]. Kotonoha 言の葉 Vol. 52, pp. 17.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wu Yingzhe 英喆 (2007c): Kittan Shouji kenkyuu no genzai 契丹小字研究の現在 [Present state of Khitan Small Script studies]. Ryuukoku Shidan 龍谷史壇 Vol. 127, pp. 117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wu Yingzhe 英喆 (2007d): Kitan baγ-a üsüg-ün “örlüge-yin sigüderi söni-yin sara” gekü kelelgeyin tayilburi [An explanation of the expression «Morning dew, Night moon» in the Khitan Small Script]. Öbür Mongγol-un Yeke Surγaγuli-yin erdem sinǰilgen-ü sedkül No. 3, pp. 15.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wu Yingzhe 英喆 (2007e): Qidan xiaozi zhong de Hanyu rusheng yunwei de henji 契丹字中的 汉语声韵尾的痕迹 [Traces of Chinese rhymes with the entering tone in the Khitan Script]. Hanzi wenhua 汉字文化 No. 3, pp. 2629.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wu Yingzhe 英喆 (2007f): Qidan xiaozi zhong de «yuanyin fujiafa» 契丹小字中的 “元音附加 法” [The “principle of vowel attachment” in the Khitan Small Script]. Minzu yuwen 民族 语文 No. 4, pp. 4051.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wu Yingzhe 英喆 (2011a): Qidan xiaozi “Dielabu” kaoshi 契丹小字“迭剌部”考释 [A textual study on the tribal name Diela in the Khitan Small Script]. Minzu yuwen 民族语文 No. 5, pp. 7277.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wu Yingzhe 英喆 (2011b): Qidan xiaozi “Xiao Dilu muzhiming” ji “Yelü Xiangwen muzhi” jue fei yanpin 契丹小字《萧敌鲁墓志铭》及《耶律详稳墓志》绝非赝品 [The Khitan Small Script Xiao Dilu epitaph and Yelü Lianning epitaph are not at all fakes]. Zhongguo shehui kexuebao 中国社会科学报 2011.12.08/005, pp. 13.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wu Yingzhe 英喆 (2012a): Kittan shoji shinhakken shiryo shakudoku mondai 契丹小字新発見 資料釈読問題 [Interpretation problems of the newly-discovered Khitan Small Script materials]. Tokyo, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wu Yingzhe 英喆 (2012b): Qidan wen diangu <rensheng qishi gu lai xi> 契丹文典故 <人生七 十古来稀> [A study on a literary quotation in Khitan Script: “A man seldom lives to be seventy years old”]. Zhongyang Minzu Daxue xuebao (Zhexue shehui kexueban) 中央民族大 学学报 (哲学社会科学版) No. 6, pp. 106109.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wu Yingzhe 英喆 Baoyindeligen 宝音德力根Ji ruhe 如何 (2009): Guanyu xinjin faxian de jijian qidanwen muzhi ji yiwang fabiao de qidanwen ziliao 关于新近发现的几件契丹文墓 志及以往发表的契丹文资料 [About several recently discovered Khitan epitaphs and previously published Khitan materials]. Altai Hakpo No. 19, pp. 139154.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wu Yingzhe Janhunen, Juha (2010): New Materials on the Khitan Small Script. A Critical Edition of Xiao Dilu and Yelü Xiangwen. Folkestone, Global Oriental [Corpus Scriptorum Chitanorum I] (Languages of Asia 9).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wu Yingzhe 英喆 Tang Jun (2013): 8th Issue of Acta Linguistica et Litteraturaria Sinica Occidentalia (Huaxi yuwen xuekan 华西语文学刊). Chengdu, Xinan jiaotong daxue waiguoyu xueyuan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yan Wanzhang 万章 (1993): Qidan xiaozi “Yelü Zongjiao muzhiming kaoshi” 契丹小字《耶律 宗教墓志铭》考释 [A study of the “Epitaph of Yelü Zongjiao” in the Kitan Small Script]. Liaohai wenwu xuekan 辽海文物学刊 No. 2, pp. 112117. Reprinted in Chen — Bao (2005, pp. 646 — 656).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yang Jie (2003): Wurigentala Liaomu chutu de qidan xiaozi muzhiming zaikao 乌日根塔 拉辽墓出土的契丹小字墓志铭再考 [A re-examination of the epitaph in the Khitan Small Script excavated from the Liao tomb at Wurigentala]. Xibei minzu yanjiu 西北民族研究 No. 4, pp. 6870.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yi rigui 日贵 (2011): Qidan xiaozi “Yelü fubushu muzhiming” yu qidan dazi “Yelü Qi muzhiming” bijiao yanjiu 契丹小字 <耶律副部署墓志铭> 与契丹大字 <耶律祺墓志铭> 比 较研究 [A comparative study of the Khitan Small Script epitaph of Deputy Administrator Yelü and the Khitan Large Script epitaph of Yelü Qi]. MA Thesis, Inner Mongolia University.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yu Baolin 宝林 (1998): Qidian gudaishi lungao 契丹古代史论稿 [A draft of Khitan ancient history]. Hefei, Huangshan shushe.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yuan Haibo 海波 Liu Fengzhu 凤翥 (2005): Qidan xiaozi «Xiao Dashan he Yongqing Gongzhu muzhiming» kaoshi 契丹小字 <萧大山和永清公主墓志铭> 考释 [A study of the epitaph of Xiao Dashan and Princess Yongqing in the Khitan Small Script]. Wenshi 文史 No. 1, pp. 207221.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zajcev, Vjačeslav P. (2011): Rukopisnaja kniga bol’šogo kidan’skogo pis’ma iz kollekcii Instituta Vostočnyx Rukopisej RAN. Pis’mennye pamjatniki Vostoka Vol. 15, pp. 130150.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhao Feng (2004): Liao Textile & Costumes 遼代絲綢 Liaodai sichou. Hong Kong, Muwen Tang 沐文堂.

 • Zhao Zhiwei 志伟 Bao Ruijun 瑞军 (2001): Qidan xiaozi «Yelü Zhixian muzhiming» kaoshi 契丹小字〈耶律智先墓志铭〉考释 [A study of the epitaph of Yelü Zhixian in the Khitan Small Script]. Minzu yuwen 民族语文 No. 3, pp. 3441.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhaowuda Meng Wenwu Gongzuozhan 昭乌达盟文物工作站 — Wengniute Qi Wenhuaguan 翁牛 特旗文化馆 (1981): Nei Menggu Shanzuizi «Gu Yelü Shi» mu fajue baogao 内蒙古山嘴 子〈故耶律氏〉墓发掘报告 [A report on the excavation of the tomb of the Late Mme. Yelü in Inner Mongolia]. Wenwu ziliao congkan 文物资料丛刊 No. 5, pp. 167171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zheng Shaozong 绍宗 (1973): Xinglong xian Zimulinzi faxian de qidanwen muzhiming 兴隆 县梓木林子发现的契丹文墓志铭 [A Khitan epitaph discovered at Zimulinzi, Xinglong County]. Kaogu 考古 No. 5, pp. 300399.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zheng Xiaoguang 晓光 (2002): Qidan xiaozi «Yelü Yongning Langjun muzhiming» kaoshi 契丹小字〈耶律永宁郎君墓志铭〉考释 [A study of the epitaph of Prince Yelü Yongning in the Khitan Small Script]. Minzu yuwen 民族语文 No. 2, pp. 6369.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhongguo Lishi Bowuguan 中国历史博物馆 — Nei Menggu Zizhiqu wenhuating 内蒙古自治区文 化厅 (2002): Qidan Wangchao: Nei Menggu Liaodai wenwu jingpin 契丹王朝. 内蒙古辽 代文物精品 [The Khitan Dynasty: Masterpieces of Liao period relics from Inner Mongolia]. Beijing, Zhongguo Zangxue chubanshe.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhu Tianshu 天舒 (1998): Liao dai jinyinqi 辽代金银器 [Gold and silver objects of the Liao period]. Beijing, Wenwu chubanshe.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhu Zhimin 志民 (1995): Nei Menggu Aohan qi Laohugou Jindai Bozhou Fangyushi mu 内蒙 古敖汉旗老虎沟金代博州防御使墓 [The tomb of the Defense Commissioner of Bozhou of the Jin period at Laohugou, Aohan Banner, Inner Mongolia]. Kaogu 考古 No. 9, pp. 802807.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Gábor KÓSA

Editorial Board

 • Benedek PÉRI (Eötvös Loránd University)
 • Ágnes BIRTALAN (Eötvös Loránd University)
 • Csaba DEZSŐ (Eötvös Loránd University)
 • Bert FRAGNER (Austrian Academy of Sciences)
 • Peter B. GOLDEN (Rutgers University)
 • Imre HAMAR (Eötvös Loránd University)
 • Zoltán SZOMBATHY (Eötvös Loránd University)
 • István VÁSÁRY(Eötvös Loránd University)
 • Yutaka YOSHIDA (Kyoto University)
 • Peter ZIEME (Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities)

 

Dr. Gábor Kósa
Editor-in-Chief
Institute of East Asian Studies
Eötvös Loránd University
Múzeum krt. 4/F
H-1088 Budapest, Hungary
kosa.gabor@btk.elte.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Arts and Humanities Citation Index
 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Historical Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • MLA International Bibliography
 • SCOPUS

2020  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q4
History Q4
Literature and Literary Theory Q4
Scopus
Cite Score
21/100=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 664/1037 (Q3)
History 778/1328 (Q3)
Literature and Literary Theory 320/845 (Q2)
Scopus
SNIP
0,075
Scopus
Cites
43
Scopus
Documents
27
Days from submission to acceptance 238
Days from acceptance to publication 212
Acceptance
Rate
10%

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,115
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q3
History Q3
Literature and Literary Theory Q2
Scopus
Cite Score
32/92=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 460/1002 (Q2)
History 519/1259 (Q2)
Literature and Literary Theory 155/823 (Q1)
Scopus
SNIP
0,553
Scopus
Cites
39
Scopus
Documents
13
Acceptance
Rate
11%

 

Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 532 EUR / 668 USD
Print + online subscription: 620 EUR / 776 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae
Language English
Size B5
Year of
Foundation
1950
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0001-6446 (Print)
ISSN 1588-2667 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 4 0 0
Sep 2021 3 1 1
Oct 2021 5 2 0
Nov 2021 7 0 0
Dec 2021 13 0 0
Jan 2022 1 1 0
Feb 2022 0 0 0